Zapraszamy do współpracy i nadsyłania propozycji artykułów, opracowań oraz sprawozdań. Materiały prosimy przesyłać na podany niżej adres. Ewentualne pytania dotyczące tematyki proponowanych artykułów prosimy kierować do Redaktora Naczelnego, pytania dotyczące przygotowania technicznego materiałów prosimy kierować do Sekretarza Redakcji na adres poczty elektronicznej: barometr@wszia.edu.pl

 

Uwagi dotyczące przygotowania i nadsyłania artykułów

Do artykułu powinny być dołączone streszczenia w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem), około 10–20 wierszy — streszczenie powinno zawierać: (1) sformułowanie problemu, (2) cel artykułu, (3) metody badawcze i dane, (4) wyniki, (5) wnioski — oraz słowa kluczowe (w języku angielskim), a także klasyfikację artykułu według Journal of Economic Literature (JEL) Classification System.

Aktualnie przyjmujemy propozycje artykułów tylko w języku angielskim (szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania materiału w j. ang. są dostępne tutaj). Ukazujące się w kwartalniku teksty w języku polskim są artykułami zamawianymi przez Redakcję.

Prosimy również o podanie dokładnej afiliacji autora/autorów (wraz z adresem pocztowym) oraz adresu e-mail do korespondencji.

Artykuły prosimy nadsyłać w formie wydrukowanej (1 egzemplarz) i elektronicznej na adres:

Prof. Mieczysław Kowerski
Redaktor Naczelny „Barometru Regionalnego”
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość

 

tel. (84) 6776709


e-mail: barometr@wszia.edu.pl

Na wersji drukowanej prosimy zaznaczyć ołówkiem miejsca, w których została użyta niestandardowa czcionka (specjalne znaki matematyczne, litery greckie).

Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie, że artykuł nie był dotąd publikowany drukiem i nie został złożony do druku w innej redakcji.

Jeśli w artykule zostały użyte zdjęcia, grafiki itp. nie będące własnością autora, prosimy dodatkowo o dołączenie pisemnego oświadczenia, że autor uzyskał zgodę na ich publikację.

Informujemy, że docelowo „Barometr Regionalny” wydawany będzie tylko w języku angielskim. Dlatego też materiały nadesłane w języku angielskim będą miały pierwszeństwo publikacji.

Zasady recenzowania nadesłanych materiałów

Koszt publikacji

Koszt opublikowania artykułu niezamawianego przez redakcję wynosi 500,- zł (netto). Autor wnosi opłatę (na wskazane w korespondencji konto) po uzyskaniu przez artykuł pozytywnych recenzji i decyzji o przyjęciu materiału do publikacji.

Ghostwriting* i guest authorship**

Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:

Odnośnie do pozostałych aspektów, Redakcja kwartalnika stosuje zasady zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

  * Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
** Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z miniporadnikiem:
Wymagania techniczne tekstów i ilustracji oddawanych do składu
oraz kilka słów o korekcie
.