Zapraszamy do współpracy i nadsyłania propozycji artykułów, opracowań oraz sprawozdań. Materiały prosimy przesyłać na podany niżej adres. Ewentualne pytania dotyczące tematyki proponowanych artykułów prosimy kierować do Redaktora Naczelnego, pytania dotyczące przygotowania technicznego materiałów prosimy kierować do Sekretarza Redakcji na adres poczty elektronicznej: barometr@wszia.edu.pl

 

Uwagi dotyczące przygotowania i nadsyłania artykułów

Do artykułu powinny być dołączone streszczenia w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem), około 10–20 wierszy — streszczenie powinno zawierać: (1) sformułowanie problemu, (2) cel artykułu, (3) metody badawcze i dane, (4) wyniki, (5) wnioski — oraz słowa kluczowe (w języku angielskim), a także klasyfikację artykułu według Journal of Economic Literature (JEL) Classification System.

Aktualnie przyjmujemy propozycje artykułów tylko w języku angielskim (szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania materiału w j. ang. są dostępne tutaj). Ukazujące się w kwartalniku teksty w języku polskim są artykułami zamawianymi przez Redakcję.

Prosimy również o podanie dokładnej afiliacji autora/autorów (wraz z adresem pocztowym) oraz adresu e-mail do korespondencji.

Artykuły prosimy nadsyłać w formie wydrukowanej (1 egzemplarz) i elektronicznej na adres:

Prof. Mieczysław Kowerski
Redaktor Naczelny „Barometru Regionalnego”
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość

 

tel. (84) 6776709


e-mail: barometr@wszia.edu.pl

Na wersji drukowanej prosimy zaznaczyć ołówkiem miejsca, w których została użyta niestandardowa czcionka (specjalne znaki matematyczne, litery greckie). Jeśli w artykule zostały użyte zdjęcia, grafiki itp. nie będące własnością autora, prosimy dodatkowo o dołączenie pisemnego oświadczenia, że autor uzyskał zgodę na ich publikację.

Informujemy, że docelowo „Barometr Regionalny” wydawany będzie tylko w języku angielskim. Dlatego też materiały nadesłane w języku angielskim będą miały pierwszeństwo publikacji.

Koszt publikacji

Koszt opublikowania artykułu niezamawianego przez redakcję wynosi 500,- zł (netto). Autor wnosi opłatę (na wskazane w korespondencji konto) po uzyskaniu przez artykuł pozytywnych recenzji i decyzji o przyjęciu materiału do publikacji.


Informacje o zasadach etyki wydawnictwa

Autorzy

Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Autorzy powinni być przygotowanie na przedstawienie Redakcji źródłowych danych wykorzystanych do badań (poza przypadkami, gdy dane te objęte są tajemnicą). Nierzetelne prezentowanie, interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne.

Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie, że artykuł nie był dotąd publikowany drukiem i nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. Redakcja nie przyjmuje artykułów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącego tłumaczeniem tekstu już opublikowanego lub złożonego do druku w innym czasopiśmie (w całości lub w dużej jego części).

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Zgłoszenie zarówno plagiatu, jak i tzw. autoplagiatu, jest traktowane jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne. Dodatkowo autorzy powinni upewnić się, że nazwiska innych autorów cytowanych w artykule i/lub fragmenty prac tych autorów zostały w prawidłowy sposób oznaczone i podane w spisie literatury.

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłości w tekście, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Redakcję.

Kolegium Redakcyjne

Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na opinii Redaktora Naczelnego, Kolegium Redakcyjnego oraz na recenzjach. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, co do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy, etc.).

Aby przeciwdziałać przypadkom tzw. „ghostwriting”* lub „guest authorship”** Redakcja czasopisma stosuje następujące rozwiązania:

  * Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
** Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Recenzenci

Zachowanie tajemnicy wydawniczej

Wszystkie nadesłane materiały – do czasu ich publikacji w „Barometrze Regionalnym” – traktowane są jako dokumenty poufne. Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Nadesłane artykuły (w tym materiały nieopublikowane) oraz przekazane redakcji dane źródłowe nie są bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane do żadnych innych celów (np. badawczych, reklamowych, etc.) przez członków zespołu redakcyjnego, ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych – poza pracami bezpośrednio dotyczącymi recenzji i przygotowania materiałów do druku oraz archiwizacją w Redakcji „Barometru Regionalnego”.


Powyższe reguły etyczne zostały opracowane na podstawie wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Odnośnie do pozostałych, niewymienionych tutaj działań, Redakcja kwartalnika stosuje zasady zgodne z opublikowanymi zaleceniami ww. Komitetu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z miniporadnikiem:
Wymagania techniczne tekstów i ilustracji oddawanych do składu
oraz kilka słów o korekcie
.