okładka nr 5

Contents

Jan Andreasik

A system of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas – a project’s mission

„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” — misja projektu
Pages 1-2

Jan Andreasik

The identification of problems in strategic project management

Identyfikacja problemów w strategicznym zarządzaniu projektem
Pages 3-7

Bogusław Klimczuk

Formulating goals in the Project Cycle Management method as exemplified by the realization of the “System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas” project

Formułowanie celów w metodzie Project Cycle Management na przykładzie realizacji projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”
Pages 8-11

Piotr Cieślak

A logic template as a tool for the structuralization of problems, goals and tasks in the project “System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas”

Matryca logiczna jako narzędzie strukturalizacji problemów, celów i zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”
Pages 12-19

Mieczysław Kowerski

The description of the goals for project “System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas”

Opis zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”
Pages 20-32

Michał Górzyński

Transnational partnership Pent@Point

Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT
Pages 33-34

Andrzej Salej

Use of computer science applications for project and a project’s risk management

Wykorzystanie informatycznych aplikacji do zarządzania projektem i ryzykiem projektu
Pages 35-36

Bogdan Kawałko

The project evaluation — external audit conclusions

cena projektu — wnioski z audytu wewnętrznego
Pages 37-45

Piotr Steczkiewicz

Legal basis for the functioning of the EQUAL Program, based on the example of the “System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas” project

Podstawy prawne funkcjonowania programu EQUAL na przykładzie projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”
Pages 46-48

Katrzyna Pyrsak

The role of an institution of business environment in creating partnerships for development

Rola instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju
Pages 49-50