okładka nr 8

Contents

Jan Andreasik

Introduction

Page 1

Jan Andreasik

The problem of constructing an early warning system. A review of issues. An analysis of approaches

Problematyka konstrukcji systemu wczesnego ostrzegania. Przegląd zagadnień, analiza podejść. Pages 3-14

Jerzy Kowalczyk

The methodology of business consulting

Metodologia pracy doradczej
Pages 15-21

Bogusław Klimczuk

Financing companies’ business — perspective of Structural Funds 2007-2013

Finansowanie działalności przedsiębiorstw — perspektywa funduszy strukturalnych 2007-2013
Pages 22-32

Adam Piekara

Raising company’s effectiveness — The designing of the processes

Podnoszenie efektywności przędsiebiorstwa — projektowanie procesów
Pages 33-40

Marta Czyżewska

On the quest for an investor. Private equity / venture capital

W poszukiwaniu inwestora Private Equity / Venture Capital
Pages 41-53

Agnieszka Anna Sznajder

Taxation optimization for small and medium companies

Optymalizacja opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
Pages 54-58

Agnieszka Tomaka, Jacek Rodzinka

Experiences in taking advantage of marketing tools by the companies participating in the EQUAL Program “System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas”

Doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi marketingu w przedsiębiorstwach w programie EQUAL
Pages 59-72

Lidia Piotr Krajecka

Does law present a threat to the companies?

Czy prawo stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstw
Pages 73-76

Bogusław Klimczuk

E-barometer as a tool for the evaluation of the economic condition of companies within the confines of “System of counteracting the rise of unemployment in poorly urbanized areas” project

E-barometr jako narzędzie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w ramach projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”
Pages 77-85

Łukasz Potocki

The diagnosis of companies participating in the pilot and suggestions
for the improvement of their functioning

Diagnoza przedsiębiorstw uczestniczących w pilotażu i propozycje poprawy ich funkcjonowania
Pages 86-92