okładka nr 9

Contents

Michał Górzyński

Introduction

Pages 1-2

Michał Górzyński

Transnational partnership Pent@Point

Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT
Pages 3-7

Magdalena Rokicka

The public institutional system of employment support in Northen Karelia

Publiczny instytucjonalny system wsparcia zatrudnienia w północnej Karelii
Pages 8-11

Magdalena Rokicka

The economic perspective survey — a tool for diagnosis and prognosis
of the local labor market’s condition — the example of Northern Karelia

Sondaż perspektyw gospodarczych — narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy — przykład Karelii północnej
Pages 12-15

Łukasz Potocki

Finland’s experiences in the field of business consulting for small and medium sector companies

Doświadczenia fińskie w zakresie działalności doradczej dla firm z sektora MŚP
Pages 16-20

Anna Miarecka

The system of creditability ratings for companies of small and medium sector — Chech experiences

System oceny wiarygodności kredytowej firm z sektora MŚP — doświadczenia czeskie
Pages 21-25

Elżbieta Wojnicka

The popularizing of computer science technologies in the regional dimension — the experiences of the Asturia Region in Northern Spain

Upowszechnianie technologii informatycznych w wymiarze regionalnym — doświadczenia regionu Asturia w północnej Hiszpanii
Pages 26-29

Maciej Piotrowski

International experiences in the field of e-learning methods and tool promotion

Miedzynarodowe doświadczenia w zakresie promowania metod i narzędzi
e-learningowych
Pages 30-33

Grzegorz Wieczerniak

The weaknesses and strengths of the Web pages of local institutions, that support the development of the small and medium-sized companies sector in the Lubelskie Voivodship. Based on international experiences

Słabe i mocne strony witryn internetowych krajowych instytucji wspierających rozwój sektora MŚP w województwie lubelskim na podstawie doświadczeń międzynarodowych
Pages 34-43

Michał Górzyński

A list of actions completed by the Polish partner within a framework of transnational  partnership Pent@Point

Zrealizowane działania przez polskiego partnera w ramach partnerstwa ponadnarodowego PENT@POINT
Pages 44-52

Grzegorz Wieczerniak

Annex 1.  Freeware supporting the functioning and management of small and medium sized-companies

Załącznik 1. Bezpłatne oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie oraz zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw
Pages 48-52

Milena Pleskot

Annex 2. Basic information and economic data. A presentation of the business environment institutions on national and regional levels

Załącznik 2. Podstawowe informacje i dane ekonomiczne, prezentacja instytucji otoczenia biznesu na poziomie krajowym i regionalnym
Pages 52-67