okładka nr 10

Contents

Bogdan Kawałko, Grzegorz Wróbel

Introduction

Page 1

Grzegorz Wróbel

The organization process of training courses. An analysis of a case study

Proces organizacji szkoleń. Analiza studium przypadku
Pages 3-11

Grzegorz Wróbel

An information system for the management of training programs in the EQUAL Project

System informatyczny zarządzania szkoleniami w projekcie EQUAL
Pages 12-18

Agnieszka Grys

The role of communication in the training process and in group work.
From the trainer’s point of view

Rola komunikacji w działalności szkoleniowej i w pracy grupowej. Spojrzenie trenera
Pages 19-21

Alicja Wróbel

Training courses as an element shaping the quality of human resources in the context of TQM rules

Szkolenia jako element kształtowania jakości zasobów ludzkich w kontekście zasad TQM
Pages 22-26

Grzegorz Wróbel

The evaluation of training activities for businesses.  A methodology based on chosen cases

Ewaluacja działalności szkoleniowej dla przedsiębiorstw. Metodyka działania na wybranych przykładach
Pages 27-34

Magdalena Wierzańska

Using workshops during the process of acquiring professional competencies by an employee — based on the EQUAL Project

Zastosowanie formy warsztatowej w toku kształcenia kompetencji zawodowych pracownika — na przykładzie projektu EQUAL
Pages 35-38

Jarosław Martyn

The basic legal regulations as to a good sanitary and production practice in the food production area — an introduction to HACCP. A case study for employees’ training

Podstawowe wymagania przepisów prawnych w zakresie dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w obszarze produkcji żywności — wstęp do HACCP. Studium przypadku szkolenia dla pracowników
Pages 39-41

Jarosław Martyn

Experiences with training program activities in the EQUAL Project in the Lublin Voivodeship

Doświadczenia działalności szkoleniowej w projekcie EQUAL w województwie lubelskim
Pages 42-51

Ewa Wójcik, Marzena Słotwińska-Kanar

The training offer versus the effectiveness of getting employed by the beneficiary from the point of view of the Municipal Unemployment Office in Lublin

Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez beneficjenta z perspektywy działania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
Pages 52-54

Stanisław Stachowicz

The training offer versus the effectiveness of finding work by the unemployed from the perspective of the functioning of the County Unemployment Office in Mielec

Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez osoby bezrobotne z perspektywy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu
Pages 55-58