Spis artykułów opublikowanych w kwartalniku

Uwaga!
Od roku 2013 uległ zmianie sposób numeracji zeszytów kwartalnika „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”. Dotychczasowa metoda numeracji, tj. numer zeszytu w obrębie roku (od 1 do 4) oraz podany w nawiasie numer kolejny od początku wydawnictwa, zastąpiło oznaczenie w formie: tom (oznaczający kolejny rok wydawnictwa), nr (od 1 do 4).

ADAMOWICZ E. (2008): Badania koniunktury jako dodatkowe źródło informacji o sytuacji gospodarczej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 5-20.

ADAMOWICZ E. (2011): Polityka gospodarcza w województwie lubelskim – rekomendacje. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 7-14.

ADAMOWICZ E., DUDEK S., PACHUCKI D. (2009): Skutki kryzysu finansowego w sferze realnej w USA i wybranych krajach europejskich. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 4(18), s. 7-18.

ADAMSKA M. (2011): Wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 123-130.

ADAMSKA M. (2012): Regionalny transfer wiedzy — perspektywa województwa opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 93-100.

ADAMSKA M. (2014): Zarządzanie kapitałem klienckim w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego — wyniki badań regionalnych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 133-139.

ADAMSKA M. (2016): Rola personelu sprzedażowego w zarządzaniu relacjami z klientem. Wyniki badań w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 155-161.

ADAMSKA M. (2017): Badanie zapotrzebowania na usługi oparte na wiedzy w przedsiębiorstwach województwa opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 155-162.

ADAMSKA M. (2018): Application of Marketing Communication Tools in Small and Medium Enterprises. Results of Regional Research. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 81-88.

ANDREASIK J. (2002): Analiza strategiczna organizacji samorządowej. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 14-24.

ANDREASIK J. (2002): Identyfikacja kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 37-47.

ANDREASIK J. (2002): System jakości zgodny z normą ISO 9001:2000 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 72-81.

ANDREASIK J. (2003): Ocena jakości życia w regionie. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 35-39.

ANDREASIK J. (2005): Klasyfikacja metod prognozowania stanu zagrozenia upadłością przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 15-22.

ANDREASIK J. (2006): Identyfikacja problemów w strategicznym zarządzaniu projektem. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 3-7.

ANDREASIK J. (2006): System oceny kondycji predsiębiorstwa z wykorzystaniem metod wielokryterialnego podejmowania decyzji. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 6-19.

ANDREASIK J. (2006): „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” — misja projektu. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 1-2.

ANDREASIK J. (2007): Problematyka konstrukcji systemu wczesnego ostrzegania. Przegląd zagadnień, analiza podejść. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 3-14.

ANDREASIK J. (2008): Ocena strategii kompetencyjności firmy sektora MŚP w systemie SOK-P1. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 33-45.

ANDREASIK J. (2008): System prognozowania kondycji ekonomicznej małych przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 73-84.

ANDREASIK J. (2009): Ontologia przedsiębiorstwa według teorii przedmiotu Romana Ingardena. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 7-16.

ANDREASIK J. (2010): Metodologia konceptualizacji przedmiotów dla systemów z bazą wiedzy na podstawie ontologii formalnej Romana Ingardena. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 7-17.

ANDREASIK J. (2012): Ontology of Offers. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 33-39.

ANDREASIK J. (2014): Knowledge-Based System for Assessment of Economic Situation of Enterprise. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 141-151.

ANDREASIK J. (2014): Ontology of Information about an Enterprise Found in Press Articles. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 23-31.

ANDREASIK J. (2015): Koncepcja ontologii systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 178-189.

ANDREASIK J. (2015): Semantyczna reprezentacja systemu bezpieczeństwa. Metoda analizy rezonansu funkcjonalnego FRAM. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 153-164.

ANDREASIK J. (2017): The Architecture of the Intelligent Case-Based Reasoning Recommender System (CBR RS) Recommending Preventive/Corrective Procedures in the Occupational Health and Safety Management System in an Enterprise. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 109-124.

ANDREASIK J. (2017): Ontologia BHP na podstawie normy PN-N-18001. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 145-152.

ANDREASIK J. (2018): Knowledge Management Models. State of the Art. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 131-140.

ANDREASIK J. (2019): Operationalization SECI Model of Knowledge Management by Enterprise Ontology. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 17, nr 1, s. 41-57.

ANDREASIK J., CIEBIERA A., UMPIROWICZ S. (2010): ControlSem – system wspierania decyzji oparty na technologiach sieci semantycznych. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 3(21), s. 27-35.

ANDREASIK J., SALEJ A. (2005): Klasyfikacja zmiennych modeli prognozowania stanu zagrozenia upadłością przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 47-53.

ANDREASIK M. (2013): Building a Project Portfolio in a Social Enterprise. Analysis and Implementation of Project Selection Methods. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 77-89.

ANTCZAK M., PIĘTKA K., SOWA A. (2008): Analiza przekrojowa gospodarki i rynku pracy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ocena zmian w latach 2005-2007 oraz perspektywy na lata 2008-2009 „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(11), s. 23-89.

ANTCZAK R., ANTCZAK M., PIĘTKA K., CYLWIK A. (2007): Koncepcja badań makro i mezoekonomicznych w projekcie „System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 3-12.

ARKHIPOVA N., SADOVNIKOVA L. (2015): Миграция, гуманитарные технологии и механизмы взаимодействия региональных и образовательных структур. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 147-151.

ARZIANTSEVA D.A., ZAKHARKEVYCH N.P. (2019): Assessment of Economic Security of Regions. The Case of Ukraine. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 17, nr 1, s. 59-65.

BANDURA L., FRANUS W. (2015): Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych (streszczenie). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 127-128.

BAŃSKI J., FLAGA M. (2013): The Areas of Unfavourable Demographic Processes in Eastern Poland — Selected Aspects. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 17-24.

BARAN-ZGŁOBICKA B., HARASIMIUK M. (2016): Znaczenie badań geograficznych w poprawie jakości planowania przestrzennego w jednostkach samorządu terytorialnego różnego szczebla. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 127-140.

BARNAT-HUNEK D., KLIMEK B. (2015): Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych (streszczenie). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 119-122.

BARON-PUDA M. (2017): Improving Graduate Employability through Internship Programs. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 107-114.

BATYK I.M. (2013): Diversification and Divestments of Agricultural Farms in Warmińsko-Mazurskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 65-70.

BEDRUNKA K. (2011): Efektywne wdrażanie polityki spójności – doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w województwie opolskim a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 7-14.

BEDRUNKA K. (2012): Komplementarność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007–2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 7-15.

BEDRUNKA K. (2014): Kształcenie dualne w województwie opolskim jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 157-163.

BEDRUNKA K. (2016): Programy zdrowotne w województwie opolskim bazą inicjatyw projektowych. Pierwsze doświadczenia. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 139-146.

BEDRUNKA K., MALIK K. (2017): Projekty zdrowotne w województwie opolskim. Metody realizacji. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 125-131.

BEREZA A. (2018): Participation of Legal Profession Self-Government Organizations in the Process of Law-Making. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 51-58.

BERGIER J., BERGIER B. (2010): Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001-2008. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 71-76.

BERGIER J., BERGIER B. (2012): Fewer Domestic Tourists Visit the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 71-76.

BERGIER J., BERGIER M. (2012): Fewer Foreign Tourists Visit the Lublin Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 29-35.

BERGIER J., SOROKA A. (2010): Tendencje w turystyce zagranicznej do województwa lubelskiego w latach 2001-2008. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 35-40.

BERNAT M. (2016): The Role of Foreign Capital Invested in the Form of Foreign Direct Investment in the Economy of the Opolskie Voivodship in the Years 1990–2015. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 43-51.

BERNAT S. (2016): Krajobraz a ekrany akustyczne. O potrzebie studiów krajobrazowych na etapie projektowania dróg. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 53-61.

BERNAT S. (2018): Sustainable Development of Health Resorts in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 43-52.

BERNAT M., JASEK S. (2018): Barriers to Innovation Activity. The Macro-, Mezo- and Microeconomic Approach on the Example of Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 23-36.

BICZYŃSKA E. (2015): Measuring the Social Component of Sustainable Development in the Cities. The Case of Medellín, Colombia. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 119-126.

BIELAK J. (2008): Metoda prognozowania rynku pracy z wykorzystaniem wskaźników wyprzedzających. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 57-64.

BIELAK J. (2010): Prognozowanie rynku pracy woj. lubelskiego z wykorzystaniem modeli ARIMA i ARIMAX. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(19), s. 27-44.

BIELAK J. (2010): Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa lubelskiego w latach 2002-2009. Analiza czasowo-przestrzenna. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(21), s. 37-54.

BIELAK J. (2011): Ocena jakości prognoz wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 61-72.

BIELAK J. (2012): Streszczenie książki Marii Drozdowicz-Bieć „Cykle i wskaźniki koniunktury”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 87-88.

BIELAK J. (2015): Inflation, CPI, and Real Price Changes in Poland (specifically in Lubelskie Voivodship) in the Years 2002–2014. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 13, nr 3, s. 117-133.

BIELAK J., BURDA A., KOWERSKI M., PANCERZ K. (2015): Modelling and Forecasting Cash Withdrawals in the Bank. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 165-177.

BIELAK J., DŁUGOSZ D., SALEJ A. (2010): Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 79-90.

BIELAK J., DŁUGOSZ D., SALEJ A. (2010): Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w II kwartale 2010 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(21), s. 95-106.

BIELAK J., DŁUGOSZ D., SALEJ A. (2010): Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w IV kwartale 2009 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(19), s. 69-78.

BIELAK J., DŁUGOSZ D., SALEJ A. (2010): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2010 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 93-104.

BIELAK J., DŁUGOSZ D., SALEJ A. (2011): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2011 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 91-101.

BIELAK J., DŁUGOSZ D., SALEJ A. (2011): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2011 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 111-121.

BIELAK J., DŁUGOSZ D., SALEJ A. (2011): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2010 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 109-120.

BIELAK J., KOWERSKI M. (2018): Dynamics of Economic Development Measure. Fiftieth Anniversary of Publication of the Article by Prof. Zdzisław Hellwig. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 16, nr 4, s. 153-165.

BIELECKA M.J. (2011): Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 45-52.

BIELECKA M.J. (2013): The Concept of Cross-Border Development on the Example of Euroregions in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 101-113.

BIERNAT D., KOCAJ P., SZYDŁO D. (2007): Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2005 roku. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 58-70.

BIESKE-MATEJAK A. (2015): Thematic Parks in the Context of Rural Development in Peripheral Regions. „Barometr Regionalny”, t. 13, nr 1, s. 107-111.

BIŁOS Ł. (2016): Teoretyczny potencjał energii pochodzącej ze stabilnych i przewidywalnych źródeł w województwie opolskim. „Barometr Regionalny”, t. 14, nr 4, s. 147-153.

BLICHARZ P. (2011): Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 43-52.

BLIKHARSKYY Z., SOLODKYY S., POZNIAK O., MARKIV T. (2015): Effect of Natural Zeolite and Air-Entraining Agent on the Properties of High Strength Concretes (abstract). „Barometr Regionalny”, t. 13, nr 2, s. 137-138.

BOGUSZEWSKA K., PRZESMYCKA N. (2018): Spatial Planning in Environmentally Valuable Areas in the Context of Public Participation on the Example of Czechów Hills in Lublin. „Barometr Regionalny”, t. 16, nr 4, s. 141-152.

BORKOWSKI Z. (2016): Struktura przestrzenna a ścieżka rozwojowa Obszaru Badawczego Płouszowice (OBP). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 25-34.

BORKOWSKI Z.H. (2011): Metoda badania marginalności obszarów wiejskich. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 7-12.

BOROWIEC J. (2008): Spółdzielczość w strukturze instytucjonalnej obsługi obszarów wiejskich. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 55-63.

BOROWSKI P. (2003): Niektóre aspekty badania struktur bezrobocia powiatów województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 52-57.

BORUCH M., MYŚLIWIEC J., CHYŻEWSKA R., ŻURAW B., RODZIK J. (2014): Development Design of the Poniatowski Hill in the Architectural-Landscape Complex of the Town of Nałęczów. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 103-108.

BOŻEK A. (2006): Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem drzew decyzyjnych. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 76-81.

BRONISZ U. (2018): ocal Specialization of Cities of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 173-181.

BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A. (2014): Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 123-132.

BUBIŁO J. (2009): Powiatowy samorząd terytorialny w demokratycznym państwie prawnym. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 17-26.

BURCHARD-DZIUBIŃSKA M., JAKUBIEC T. (2018): The Role of Green Public Procurement in the Implementation of Sustainable Development. City of Łódź Case Study. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 123-129.

BURDA A. (2006): Prognozowanie kondycji przedsiębiorstw z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 67-75.

BURDA A. (2008): Analiza nastrojów gospodarczych z wykorzystaniem sieci Kohonena. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 79-87.

BURDA A. (2009): Wielokryterialna ocena modeli prognozowania stanu ekonomiczno-finansowego małych i średnich przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 1(15), s. 77-84.

BURDA A., CUDEK P., HIPPE Z.S. (2012): ProfileSEEKER — system informatyczny wczesnego ostrzegania małych i średnich przedsiębiorstw przed bankructwem. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 99-105.

BURDA A., HIPPE Z.S. (2010): Metodyka prognozowania stanu ekonomiczno-finansowego małych i średnich przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 1(19), s. 7-10.

BURDA A., HIPPE Z.S. (2010): Modelowanie stanu małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(21), s. 21-26.

BURDA A., KUCZMOWSKA B. (2008): Analiza jakości predykcji stanu ekonomiczno-finansowego małych i średnich przedsiebiorstw przy pomocy zespołów sztucznych sieci neuronowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 109-114.

BURDA A., PANCERZ K. (2014): Clustering and Visualization of Bankruptcy Patterns Using the Self-Organizing Maps. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 133-138.

BUTYTER D. (2015): Znaczenie sektora transportowego w wymianie handlowej państw Partnerstwa Wschodniego i Polski. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 127-132.

CAŁKA E. (2018): Oświadczenia o charakterze żywieniowym i zdrowotnym. Rozważania w świetle wyroku TSUE z 17 grudnia 2015 r. w sprawie Neptune Distribution, C-157/14. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 77-83.

CEBRYKOW P., FLAGA M., KRUKOWSKI M. (2015): Cartographic Image of Changes in Population Distribution as an Indicator of Peripherality. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 91-97.

CEBRYKOW P., KRUKOWSKI M., MEKSUŁA M., ZARAŃSKI A. (2013): Changes in Administrative Borders and Their Stability in Lubelskie Region in 1949–2010. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 51-63.

CERAN S.W. (2015): Information Technologies for Development of Specific Regions of Poland in Assessment of the Analytic Hierarchy Process Method. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 61-71.

CHUDAK M. (2012): Recenzja książki Stanisława Korenika „Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 83-85.

CHURSKI P., PERDAŁ R. (2016): Where Do Cohesion Policy Funds Flow and Do They Have any Impact? The Polish Lesson. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 7-24.

CHYŻEWSKA R., BORUCH M., MYŚLIWIEC J., ŻURAW B. (2014): Koncepcja zagospodarowania terenu przy Izbie Leśnej we Floriance. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 187-195.

CIERPIAŁ-WOLAN M. (2006): Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w latach 1999-2005. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 29-34.

CIERPIAŁ-WOLAN M. (2008): Zmiany kondycji finansowej średnich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w latach 2006-2007. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 85-92.

CIEŚLAK P. (2006): Matryca logiczna jako narzędzie strukturalizacji problemów, celów i zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 12-19.

CYMERMAN W., CYMERMAN J. (2016): Polish Residential Property Market During Economic Slowdown Exemplified by a Medium-Size Town. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 145-154.

CYWIŃSKI Ł. (2018): The Relationship between Foreign Direct Investments and EU Funding During the 2007–2013 Programming Period. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 7-17.

CYWIŃSKI Ł., HARASYM R. (2014): Stimulants of FDI Flows between Poland and Ukraine. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 17-27.

CZAPIEWSKA G. (2011): Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 85-94.

CZERNY M., CZERNY A. (2015): Sustainable Development and Policies or Strategies Concerning Resources. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 7-12.

CZYŻEWSKA M. (2007): W poszukiwaniu inwestora Private Equity / Venture Capital. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 41-53.

ĆWIĄKAŁA-MAŁYS A., ŁAGOWSKI P. (2017): Academic Advancement Efficiency Measurement in Polish Universities Including a Division into Voivodships. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2 s. 137-146.

ĆWIĄKAŁA-MAŁYS A., PIOTROWSKA I. (2017): AThe Problem of the Grey Area in e-Trade in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3 s. 41-49.

DAŃSKA-BORSIAK B. (2018): Human Capital in the Visegrad Group NUTS 2 Regions. Convergence or Divergence? „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 19-29.

DĄBROWSKA I. (2015): Migration Flows form New Member States and the Prospect of Britain’s Withdrawal from the European Union. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 33-40.

DĄBROWSKI D., KUŹMICKI M. (2015): The Influence of Occupational Activity on Leisure Time of the Disabled People Who Live in the Rural Areas of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 135-144.

DEMENDECKI T. (2018): Wniosek o wyłączenie sędziego w sprawach cywilnych. Rozważania na tle aktualnej praktyki stosowania prawa. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 147-159.

DEREWIECKI T., MROCZEK K., MROCZEK M., DUDA M., CHMIEL-DEREWIECKA D., MAJCHER P. (2014): Risk Factors Determining the Occurrence of Obesity among Women in the Zamość County. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 109-115.

DERLUKIEWICZ N., MEMPEL-ŚNIEŻYK A. (2017): The Importance of Cooperation for Innovation in the Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 51-58.

DŁUGOSZ D. (2005): Ocena zapotrzebowania na szkolenia w województwach lubelskim i podkarpackim. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 59-60.

DŁUGOSZ D. (2011): Przestrzenne zróżnicowanie klimatów rynku pracy w województwie lubelskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 73-78.

DOLIWA K., DOLIWA A. (2018): Philosophical and Legal Basis of Territorial Self-Governance. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 15-25.

DOBROWOLSKI J., ŁEPECKI A., ŁEPECKI Ł. (2011): Propozycja organizacji systemu przetwórstwa biomasy rolniczej na terenie województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 51-58.

DOBRZAŃSKI P. (2016): Czynniki rozwoju gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec w I dekadzie XXI wieku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 53-61.

DOLATA M. (2018): ocio-Economic Determinants of the Development of Small Cities in the Berlin-Brandenburg Metropolitan Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 29-38.

DOLECKA M., RACZKIEWICZ D. (2013): Comparative Analysis of Labor Force Resources in Poland According to the 2011 Population Census and Labor Force Survey. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 53-63.

DOMAŃSKA A., ŻUKOWSKA B., ZAJKOWSKI R. (2018): Importance of Individual Characteristics of Entrepreneurs and Perception of Factors Determining the Start-Up of a Business in the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 101-108.

DOROCKI S. (2012): Regional Differentiation in the Development of French Towns — Quantitative Analysis. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 13-31.

DROZDOWICZ-BIEĆ M. (2008): Regionalne cykle koniunkturalne. Doświadczenia światowe – implikacje dla Polski. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 5-15.

DROZDOWICZ-BIEĆ M. (2009): Wzrost w cieniu światowego kryzysu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(17), s. 7-13.

DROZDOWICZ-BIEĆ M., PATER R., WARGACKI M. (2007): Identyfikacja zmian rynku pracy za pomocą barometru ofert pracy. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 13-21.

DROZDOWICZ-BIEĆ M., PATER R., WARGACKI M. (2007): Konstrukcja wskaźników wyprzedzających dla regionalnych rynków pracy. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 33-44.

DUDZIK J. (2018): Reklama żywności w prawie Unii Europejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 85-92.

DUDZIŃSKA A., GAŁECKA-DROZDA A., SZPAKOWSKA B. (2017): Using LiDAR Data to Assess the Character of Landscape in the Suburban Zone of Poznań. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 103-108.

DUDZIŃSKA A., SZPAKOWSKA B. (2018): Using Airborne Laser Scanning Data to Assess the State Historical Garden Complexes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 131-136.

DUDZIŃSKA A., ŚWIERK D., JELENIEWSKA M., URBAŃSKI P. (2014): Perception-Based Valuation of Landscape in the Area Around Lake Rusałka in Poznań, Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 79-88.

DZIADUCH S. (2012): Development Potential of Cities in the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 77-97.

DZIEKAŃSKI P. (2016): Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 89-101.

DYMEK Ł. (2016): Działanie praktyczne, a myślenie strategiczne. Głos w dyskusji nad rozwojem lokalnym. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 73-80.

DYMEK Ł. (2017): Uwarunkowania decyzyjne inwestycji w obszarze sportu i rekreacji na przykładzie gminy Głuchołazy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 133-138.

FICEK-WOJCIUCH K. (2016): Formy i skuteczność działań projektów aktywizujących osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 79-87.

FLAGA M., ŁOBODA K. (2011): Sytuacja demograficzna Polesia Lubelskiego jako skutek i przyczyna marginalizacji regionu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 67-78.

FLAGA M., MARKIEWICZ M. (2014): Evaluation of the Determinants of Religious Tourism Development in the Roztocze Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 71-79.

FORNAL R., MYNA A. (2017): The Development of Residential Areas on the Example of Łuków: Reurbanization and Suburbanization. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 45-53.

FORYŚ I., CYMERMAN J. (2018): Agricultural Potential of Polish Voivodships in the Context of Sustainable Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 113-122.

FRANUS M., BANDURA L. (2015): Wykorzystanie mieszanek zeolitowych do usuwania produktów ropopochodnych (streszczenie). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 129-130.

GABRYSZUK J., KRÓL Ż., POSTEK P., OLENDEREK H. (2015): nalysis of Differences in the Area of Forest Land Disclosed in the Local Data Bank and the Register of Land and Buildings. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 145-152.

GARCZARCZYK J., MOCEK M. (2008): Regionalne zróżnicowanie koniunktury na rynku usług finansowych w Polsce. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 21-32.

GAWEŁKO J., CIERPIAŁ-WOLAN M., WÓJCIK S. (2017): Regression Models in Analysis of the Laryngeal Cancer Incidence Trends in Females in Podkarpackie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 115-124.

GBUREK T., TUŁECKI Ł. (2002): Stan obecny i perspektywy chirurgii serca na Zamojszczyźnie. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 87-89.

GBUREK T., TUŁECKI Ł. (2003): Wyzwania zamojskiej kardiochirurgii wobec epidemiologii chorób układu krążenia. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 62-65.

GIERAŃCZYK W., GIERAŃCZYK W. (2013): Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 45-55.

GŁAZ M., HASIŃSKI W. (2011): Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako wyznacznik peryferyjności. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 13-19.

GODEK A., PIETRUCKI M. (2015): Peripheral Rural Areas around Poznań and Their Value Measured with Economic Indicators. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 135-144.

GOLEJEWSKA A. (2013): Human Capital and Regional Growth Perspective. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 7-17.

GOLISZEK S., POŁOM M. (2016): Comparative Analysis of Railway Transport to the Voivodship Centers of Eastern Poland — Cities of Białystok, Lublin, and Rzeszów. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 103-114.

GOŁOŚ G. (2016): Problemy wdrażania nowego produktu turystycznego — turystyka ornitologiczna. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 45-52.

GORZELAK E., ZIMNY Z. (2008): Determinanty regionalnej koniunktury w rolnictwie. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 27-36.

GORZELANY-DZIADKOWIEC M. (2012): Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 119-127.

GORZELANY-PLESIŃSKA J. (2013): E-Services as a Part of Implementation of the Strategies for Computerization of the Country (Case Study of Zabierzów Commune). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 89-95.

GORZELANY-PLESIŃSKA J. (2012): Wykorzystanie mierników perspektywy klienta w zarządzaniu gminą wiejską. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 89-97.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2009): Planowanie przestrzenne jako instrument marketingu terytorialnego Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie lubelskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(18), s. 59-63.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2010): Planowanie przestrzenne wobec kryzysu przestrzeni. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 7-13.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2012): Planowanie przestrzenne a konflikty wokół wydobycia gazu łupkowego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 129-137.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2013): Lublin Metropolitan Area in Terms of Spatial Planning. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 115-123.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2014): Spatial Planning in the Tourism Economy in the Lublin Region: Aid or Obstacle?. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 91-99.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2016): Plan ochrony jako plan zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych przyrodniczo. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 117-126.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2016): Planowanie przestrzenne — nadzieja i wyzwanie dla badań geografii społeczno-ekonomicznej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 19-24.

GORZYM-WILKOWSKI W.A. (2017): Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development. Polish Realities. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 75-85.

GOSTKOWSKA-DRZEWICKA M. (2010): Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995–2007. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(19), s. 45-59.

GOSTOMCZYK W. (2011): Możliwości wykorzystania biomasy energetycznej w aktywizacji obszarów popegeerowskich. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 41-50.

GÖTZ M. (2011): Regionalne aspekty wzrostu gospodarczego w Niemczech i Polsce. Próba analizy porównawczej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 7-28.

GÓRKA K., ŁUSZCZYK M. (2015): Ile państwa w państwie? Podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 7-14.

GÓRKA K., ŁUSZCZYK M. (2017): „Europa dwóch prędkości”. Deklaracje polityczne czy fakty ekonomiczne. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 23-30.

GÓRKA K., ŁUSZCZYK M., THIER A. (2016): Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 65-72.

GÓRKA K., ŁUSZCZYK M., THIER A. (2018): The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 7-14.

GÓRKA K., SZYJA P. (2012): Regional Policy of the European Union Versus Sustainable Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 7-12.

GÓRZYŃSKI M. (2005): Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 9-10.

GÓRZYŃSKI M. (2006): Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 33-34.

GÓRZYŃSKI M. (2007): Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 3-7.

GÓRZYŃSKI M. (2007): Zrealizowane działania przez polskiego partnera w ramach partnerstwa ponadnarodowego PENT@POINT. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 3(9), s. 44-47.

GRABCZUK K. (2012): The European Social Fund and Popularizing Lifelong Learning and Vocational Education in the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 41-49.

GRABCZUK K., KAWAŁKO B. (2009): Kształtowanie procesów rozwojowych regionu lubelskiego – kontekst interwencji ZPORR 2004-2006. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 3(17), s. 29-47.

GRACZYK A. (2011): Uwzględnianie efektów w dziedzinie poprawy jakości środowiska w ocenie efektywności przedsięwzięć. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 39-44.

GRACZYK A. (2012): Metodyka szacowania kosztów zewnętrznych wytwarzania energii w układzie lokalnym. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 73-78.

GRACZYK A. (2014): Problemy komercjalizacji wiedzy na uczelniach ekonomicznych w Polsce. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 29-34.

GRACZYK A. (2015): Możliwości wdrażania rozwiązań rynkowych polityki ekologicznej w ramach Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 35-41.

GRACZYK A. (2016): Możliwości finansowania mikroinstalacji dla prosumentów jako czynnik rozwoju lokalnego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 119-124.

GRACZYK A. (2016): Ocena efektywności dofinansowania działań proekologicznych podejmowanych na poziomie województwa. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 121-127.

GRACZYK A. (2017): Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej polityce regionalnej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 55-59.

GRACZYK A.M. (2011): Narzędzia wspomagania zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminie Prusice. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 53-58.

GRACZYK A.M. (2012): Analiza i prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach na Dolnym Śląsku w świetle badań ankietowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 85-91.

GRACZYK A.M. (2014): Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania transferu wiedzy w zakresie budownictwa pasywnego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 111-117.

GRACZYK A.M. (2016): Koordynacja polityki energetycznej — regionalne ujęcie wsparcia odnawialnych źródeł energii w świetle Strategii rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 113-120.

GRADZIUK B. (2014): The LEADER Programme as a Tool of Promoting Rural Development (case study). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 65-77.

GRADZIUK B., GRADZIUK P. (2015): Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008–2014. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 153-159.

GRADZIUK B., GRADZIUK P. (2017): Attempted Assessment of the Impact of Harvesting Renewable Energy on Employment in Sectors of Renewable Energy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 139-146.

GRADZIUK J. (2014): My Sports Field Programme – Orlik 2012 as a Factor of Local Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 121-131.

GRADZIUK P. (2014): Economic Efficiency of Photovoltaic Installations (A Case Study at the Zwierzyniec–Biały Słup Research and Education Centre of Roztocze National Park). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 117-122.

GRADZIUK P. (2014): The Potential of Straw for Energy Purposes in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 15-22.

GRADZIUK P., GRADZIUK B. (2016): TEconomic and Ecological Efficiency of Solar Systems. A Case Study at the Gorzków and Rudnik Communes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 189-195.

GRADZIUK P., GRADZIUK B. (2017): An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action “Generation of Energy from Renewable Sources”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 7-16.

GRYS A. (2007): Rola komunikacji w działalności szkoleniowej w pracy grupowej. Spojrzenie trenera. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 19-21.

GRZESZCZUK M. (2018): The Problems of Social Control in the Context of Forest Management Plans. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 161-167.

GUZAL-DEC D. (2014): Supporting Development of Tourism by Local Municipal Self-Governments within the Naturally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 111-120.

GUZAL-DEC D. (2015): Selected Problems of Sustainable Development of Environmentally Valuable Areas of the Lublelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 33-39.

HAJDUGA P. (2014): Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 65-72.

HEFFNER K., KLEMENS B. (2012): Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 81-88.

HERBST M. (2008): Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 37-44.

HERYCH V. (2013): Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in the UNESCO World Heritage List. Common Problems and Local Solutions. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 43-51.

HERYCH V. (2014): Polish-Ukrainian Cooperation Concerning Cultural Heritage Protection on the Example of the City of Zhovkva (Ukraine). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 81-90.

HIADLOVSKÝ V., GUNDOVÁ P. (2013): The Importance of Macroeconomic Analysis of Regions in the Slovak Republic in the Context of Regional Development. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 69-74.

HIADLOVSKÝ V., HVOLKOVÁ L. (2013): Economic Structure of Slovak Regions as a Significant Tool of Their Potential Development. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 17-23.

HIADLOVSKÝ V., ŠIDOVÁ I. (2013): Changes in Business Structure as a Factor Reflecting the Development of the Region. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 75-80.

INGLOT-BRZĘK E., LEWANDOWSKA A. (2017): Investment Climate in the Spa Municipalities. Case Studies. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 85-92.

INGLOT-BRZĘK E., LEWANDOWSKA A. (2018): Small and Medium Enterprise Investment Activity as a Factor of Development in a Tourist Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 135-142.

IWAŃCZAK B. (2011): Specyfika stylu życia w Zamościu – podejście interdyscyplinarne. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 85-92.

JAJUGA K. (2006): Statystyczne modele oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstw. Metody formalne. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 52-55.

JAKUBOWSKI A. (2018): Asymmetry of Economic Development of Cross-Border Areas in the Context of Perception of Near-Border Location. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 123-131.

JAKUBOWSKI A. (2018): Convergence or Divergence? Multidimensional Analysis of Regional Development in the New European Union Member States. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 31-40.

JANICKI W. (2018): Ordering Illegal Migration Terminology: the Migration Legality Cube. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 113-122.

JANUSZ M. (2018): Differences in the Standard of Living among the Populations of the Cittaslow Network Towns in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 71-82.

JANUSZEWSKA M., JAREMEN D., NAWROCKA E. (2018): Diagnosis of the Travel and Tourism Competitiveness Index Methodology on the Example of Poland’s Position on the Tourist Market. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 19-25.

JASIŃSKA-BILICZAK A. (2014): Transfer wiedzy w regionie — wyzwanie dla nauki, ekonomii i przedsiębiorczości regionu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 119-124.

JASIŃSKA-BILICZAK A. (2015): Problem samozatrudnienia — rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce regionalnej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 75-80.

JASIŃSKA-BILICZAK A., STVERKOVA H., WINIARCZYK I. (2017): Foreign Investment of Hi-Tech Enterprises as the Source of Knowledge Transfer to the Region — Opolskie Voivodship Case Study. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 139-144.

JASIULEWICZ M. (2011): Problemy marginalizacji popegeerowskich obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 33-39.

JOŃCZY R., ROKITA-POSKART D. (2011): Zmiany w zakresie zatrudnienia w kraju i zagranicą mieszkańców obszarów wiejskich województwa opolskiego w latach 2008-2010. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 23-29.

JOŃCZY R., ROKITA-POSKART D. (2012): Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 49-56.

JÓŹWIAKOWSKI K., MARZEC M., GIZIŃSKA-GÓRNA M., PYTKA A., SKWARZYŃSKA A., GAJEWSKA M., SŁOWIK T., KOWALCZYK-JUŚKO A., STESZUK A., GRABOWSKI T., SZAWARA Z. (2014): The Concept of Construction of Hybrid Constructed Wetland for Wastewater Treatment in Roztocze National Park. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 91-102.

JÓŹWIK J., GAWROŃSKA G. (2018): Changes in the Level of Socio-Economic Development of Communes in the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 149-159.

JYŻ G. (2014): Prawne uwarunkowania transferu wiedzy (wybrane zagadnienia). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 21-27.

JYŻ G. (2015): Charakter prawny terminów w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w Polsce (wybrane zagadnienia). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 139-145.

KAHAN A. (2010): Procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne spółdzielczego sektora bankowego w okresie transformacji ustrojowej i budowy gospodarki rynkowej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(21), s. 81-91.

KALANDYK Z. (2018): Territorial Changes of the Rzeszów Region — Rzeszowskie Voivodship in the Years 1944–1998. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 139-145.

KAŁAMUCKA W., KAŁAMUCKI K., KAMIŃSKA A., FILIPEK M. (2012): Zmiany użytkowania terenu w Lublinie i jego najbliższym sąsiedztwie w ostatnim 40-leciu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 99-109.

KAŁAMUCKA W., KAŁAMUCKI K., STANICKA M. (2015): Areas of the European Ecological Network Natura 2000 in Roztocze. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 155-164.

KAŁAMUCKI K., CZERNY A. (2015): Role of Cartographic Products in the Promotion of Tourism Based on the Example of Roztocze. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 145-151.

KAMIŃSKA A. (2010): Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 51-63.

KAMIŃSKA A. (2011): Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 53-65.

KARASZEWSKI W., JAWOREK M., KOLA-BEZKA M., KUZEL M. (2015): European Union Funds in the Financial Framework 2014–2020 in the Process of Building Competitive Capacity among the Communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 41-48.

KARAŚ E. (2013): Wyniki badań ankietowych dotyczących wsparcia rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów Politechniki Opolskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 119-127.

KASJANIUK M. (2006): Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiebiorstw. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 95-100.

KAWAŁKO B. (2002): Europejskie inicjatywy wyższej uczelni dla Zamościa i regionu. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 14-22.

KAWAŁKO B. (2002): Koszty i korzyści integracji Polski z UE. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 42-46.

KAWAŁKO B. (2002): Najlepsi w regionie i na 10 miejscu w Polsce. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 70-71.

KAWAŁKO B. (2002): Pieniądz Europy. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 68-69.

KAWAŁKO B. (2005): System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 2-8.

KAWAŁKO B. (2006): Ocena projektu — wnioski z audytu wewnętrznego. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 37-45.

KAWAŁKO B. (2009): Kontrakt wojewódzki jako instrument wspierania rozwoju. Doświadczenia województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 35-62.

KAWAŁKO B. (2009): Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności unii europejskiej po 2013 roku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(16), s. 29-54.

KAWAŁKO B. (2009): Od czego zależą rozwój i dobre zarządzanie w regionie? „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(16), s. 85-94.

KAWAŁKO B. (2010): Metodologia opracowania strategii rozwoju na przykładzie woj. lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(21), s. 7-19.

KAWAŁKO B. (2011): Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 35-60.

KAWAŁKO B. (2015): Program Polska–Białoruś–Ukraina w polityce rozwoju regionów przygranicznych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 7-27.

KAWAŁKO B., MACHOWICZ S. (2003): Polska granica wschodnia zewnętrzną granicą Unii Europejskiej — wybrane aspekty. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 21-25.

KAWAŁKO D.R. (2002): Historia Pieniądza. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 64-67.

KAWAŁKO D.R. (2003): Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 72-80.

KAWAŁKO J. (2002): Przyjazny urząd. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 85-86.

KAŹMIERCZAK W. (2002): Zamojskie PGK chlubą miasta. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 90-91.

KĘPA M. (2018): Management Control and Internal Audit as Instruments for Realization of Public Tasks Performed by Territorial Local Government Units. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 27-34.

KIJOWSKI A., MANIA W., STELMACH J., KIJOWSKA J. (2016): Wykorzystanie zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 73-84.

KINIORSKA I., WROŃSKA-KICZOR J. (2015): Factors Affecting Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in the Świętokrzyskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 41-46.

KISTOWSKI M. (2016): Diagnozowanie sozologiczne jako instrument wspomagający planowanie i realizację polityki ochrony środowiska. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 7-18.

KLEMENS B. (2012): Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 25-32.

KLEMENS B. (2014): Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 41-48.

KLIMCZAK P. (2008): Koniunktura konsumencka na poziomie lokalnym w województwie lubelskim i podkarpackim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 25-29.

KLIMCZUK B. (2006): Formułowanie celów w metodzie Project Cycle Management na przykładzie realizacji projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 8-11.

KLIMCZUK B. (2007): E-barometr jako narzędzie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w ramach projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 77-85.

KLIMCZUK B. (2007): Finansowanie działalności przedsiebiorstw — perspektywa funduszy strukturalnych 2007-2013. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 22-32.

KLIMCZUK B. (2010): Determinanty wyboru źródeł finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego – przykład Miasta Zamość. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 71-77.

KLOSA S., WIDERA K. (2017): Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 77-83.

KŁOS L. (2010): Poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jako istotny element rozwoju regionalnego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 115-122.

KŁOS L. (2016): Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 111-117.

KOCIUBA D. (2013): Polish-Ukrainian Cooperation in the Scope of Spatial Planning. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 33-41.

KOCIUBA D. (2017): Regional Innovation Strategy - from Design to Implementation. Lubelskie Voivodship Case Study. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 99-114.

KOCIUBA D., MATACZ A. (2018): The Real Estate Market in the Context of Municipal Management. Example of the Lublin Functional Area. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 67-80.

KOLA-BEZKA M. (2011): Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 59-65.

KOLA-BEZKA M. (2018): Revitalization Programs in Rural Areas in Kujawsko-Pomorskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 59-69.

KOLASA-WIĘCEK A. (2012): Perspektywy rozwojowe energetyki odnawialnej w województwie opolskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 107-113.

KOLASA-WIĘCEK A. (2015): Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 89-98.

KOŁODZIEJ-WNUK E. (2017): Dwellings’ Prices in the City of Lublin. Tendencies and Determinants. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 125-138.

KOŁODZIEJCZYK E. (2007): Podstawowe wymagania przepisów prawnych w zakresie dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w obszarze produkcji żywności — wstęp do HACCP. Studium przypadku szkolenia dla pracowników. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 4(10), s. 39-41.

KOMORNICKI T., KOWALCZYK K. (2018): Role of Rail in Passenger Border Traffic between Poland and Ukraine — a Dynamic Approach. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 133-148.

KONASZCZUK W. (2018): Cross-Border Cooperation between Poland, Russia and Ukraine on Oil and Gas Trade — an Attempt at Reflection in the Context of Energy Security. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 43-49.

KONECKA-SZYDŁOWSKA B. (2018): Trajectories of the Development of Small Towns in Terms of the Urban Resilience Concept — the Demographic Dimension. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 7-17.

KONDRAKIEWICZ T. (2008): Determinanty rozwoju przemysłu cukrowniczego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 65-75.

KONSTANTYUK N. (2016): Higher Education as a Determinant of Sustainable Economic Development of Ukraine: Financial Aspects. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 69-77.

KORBUTOWICZ T. (2015): Pomoc regionalna dla przedsiębiorstw działających na Dolnym Śląsku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 59-66.

KORGA M. (2011): Raport z realizacji projektu „Lubelski Barometr Gospodarczy”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 89.

KOS B., TOMANEK R. (2018): Development of Logistics Studies as an Example of Adapting Higher Education to the Needs of Knowledge-Based Economy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 89-97.

KOSSOWSKI T., KLIMCZUK B. (2012): Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 1(27), s. 77-82.

KOSTRUBIEC J. (2018): Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 35-42.

KOŚCIK B., SZMIDT K., KOWALCZYK-JUŚKO A., MAZUR Z., KWAPISZ M. (2014): Potencjalne zmiany emisji zanieczyszczeń powietrza wskutek zastąpienia paliw kopalnych biomasą wierzby. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 179-185.

KOŚCIÓŁEK S., NESSEL K., WSZENDYBYŁ-SKULSKA E., KOPERA S. (2018): Who Are the Tourists Booking Their Accommodations Online? A Segmentation Study of the Cracow Market. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 91-100.

KOTLIŃSKA J. (2018): Local Development and Sale of Municipal Real Estate. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 53-65.

KOTLIŃSKA J., KOTLIŃSKI G. (2018): The Expansion of a Company’s Activity and the Interests of Local Government Units and Financial Institutions. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 145-156.

KOTLIŃSKI K. (2018): EU Cohesion at sub-Regional Level. The Case of the sub-Regions of Warmińsko-Mazurskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 39-46.

KOWALCZYK B., WALCZYK K. (2009): 29. Konferencja Naukowa CIRET w Santiago De Chile. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 105-106.

KOWALCZYK J. (2007): Metodologia pracy doradczej. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, nr 2(8), s. 15-21.

KOWALCZYK K., CIEŚLIŃSKI R. (2017): Utilization of the Hydroelectric Potential of the Pomorskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 73-83.

KOWALCZYK-JUŚKO A., KOŚCIK B. (2015): Assessment of the Ecological and Energy Awareness of the Citizens in Rural Communes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 161-168.

KOWALEWSKI G. (2008): Ocena trafności prognoz koniunktury przedsiębiorstw na przykładzie jednostek handlowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 45-53.

KOWALEWSKI G. (2009): Przydatność sumy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w jakościowych badaniach koniunktury. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(18), s. 19-26.

KOWERSKI M. (2002): Barometr nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 5-13.

KOWERSKI M. (2002): Ocena rozwoju poziomu gospodarczego powiatów województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 48-57.

KOWERSKI M. (2003): Informacje o powiatach i gminach województwa lubelskiego w 2001 roku. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 51.

KOWERSKI M. (2003): Podział województwa lubelskiego na podregiony typu NUTS 3 w świetle doświadczeń Unii Europejskiej. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 13-20.

KOWERSKI M. (2003): Żyjemy coraz dłużej. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 58-61.

KOWERSKI M. (2005): Potencjał gospodarczy województw podkarpackiego i lubelskiego. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 23-32.

KOWERSKI M. (2005): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w latach 2001-2004. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 33-41.

KOWERSKI M. (2006): Koncepcja badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 1-5.

KOWERSKI M. (2006): Opis zadań projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 20-32.

KOWERSKI M. (2007): Metodologia badań nastrojów gospodarczych przedsiebiorców województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 22-32.

KOWERSKI M. (2008): Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego. Tendencje, determinanty, prognozy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 47-55.

KOWERSKI M. (2008): Sprawozdanie z prac zespołu badawczego projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 125-129.

KOWERSKI M. (2008): Wartość informacyjna odpowiedzi „bez zmian” w badaniach nastrojów gospodarczych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 47-61.

KOWERSKI M. (2009): Lubelski Barometr Gospodarczy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(16), s. 7-16.

KOWERSKI M. (2009): Metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(17), s. 15-28.

KOWERSKI M. (2009): Niepewność respondenta w badaniach nastrojów gospodarczych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(18), s. 27-45.

KOWERSKI M. (2010): Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 19-34.

KOWERSKI M. (2011): 10 lat badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 15-34.

KOWERSKI M. (2012): Demographic Determinants of the Changes in the Student Population of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 51-69.

KOWERSKI M. (2012): The Economic Sentiment and Dividend Policy in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 13-27.

KOWERSKI M. (2013): The Economic Sentiment Index as a Tool of Estimation of the Growth Rate of GDP in Regions. An Example of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 57-63.

KOWERSKI M. (2013): Bezrobocie wśród młodzieży Unii Europejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 47-67.

KOWERSKI M. (2013): Omówienie książki Tadeusza Palmowskiego Kaliningrad — szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej. Monografia społeczno-gospodarcza. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 109-114.

KOWERSKI M. (2016): Abstract of Andrzej Jakubowski, Andrzej Miszczuk, Bogdan Kawałko, Tomasz Komornicki, and Roman Szul: The EU’s New Borderland.Cross-Border Relations and Regional Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 203-204.

KOWERSKI M. (2017): Payout Policy of European Companies. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 11-28.

KOWERSKI M. (2017): Review of: Andrzej Miszczuk. (ed.). „Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 127-128.

KOWERSKI M., BIELAK J. (2008): Sprawozdanie z konferencji „Regionalne badania koniunktury gospodarczej na tle doswiadczeń europejskich”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 97.

KOWERSKI M., BIELAK J. (2013): The Influence of Business Cycle on the Forecast of Household Financial Situation. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 91-99.

KOWERSKI M., BIELAK J. (2017): Pięćdziesiąt zeszytów „Barometru Regionalnego”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 163-170.

KOWERSKI M., BIELAK J. (2018): Self-Selection Models in Determination of Target Dividend Payout Ratio of Real Estate Domestic Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 99-112.

KOWERSKI M., BIELAK J. (2019): Convergence of the Standard of Living in Polish NUTS 2 Regions. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 17, nr 1, s. 15-29.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D. (2006): Zastosowanie logitowych modeli mikro-makro do prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 56-66.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D. (2008): Zmiany kondycji finansowej małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 2006-2007. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 93-107.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D. (2009): Opinie małych i średnich przedsiębiorstw na temat praktycznej przydatności narzędzi diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 85-102.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D. (2009): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(16), s. 95-104.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D. (2009): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2008 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 107-118.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D., PONINKIEWICZ M. (2011): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2011 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 133-147.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D., PONINKIEWICZ M. (2012): Economic Sentiment Changes in the Lubelskie Voivodeship in the 4th Quarter of 2011. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 61-75.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D., PONINKIEWICZ M. (2012): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2012 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 131-147.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D., PONINKIEWICZ M. (2012): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2012 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(29), s. 109-124.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D., PONINKIEWICZ M. (2014): Assessment of the Economic Cohesion of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 139-154.

KOWERSKI M., BIELAK J., DŁUGOSZ D., PONINKIEWICZ M., SALEJ A. (2013): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2012 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 89-105.

KOWERSKI M., DŁUGOSZ D. (2003): Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w czwartym kwartale 2002 roku. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 30-34.

KOWERSKI M., DŁUGOSZ D., BIELAK J. (2007): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2006 roku. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 51-57.

KOWERSKI M., DŁUGOSZ D., BIELAK J. (2008): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2008 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 99-108.

KOWERSKI M., DŁUGOSZ D., BIELAK J. (2009): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2009 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(17), s. 57-67.

KOWERSKI M., DŁUGOSZ D., BIELAK J. (2009): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2009 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(18), s. 67-76.

KOWERSKI M., KOWAL M. (2014): Marital Separation in Poland. Regional Approach. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 123-132.

KOWERSKI M., SALEJ A., ĆWIERZ B. (2006): Charakterystyka małych i srednich przedsiębiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 42-51.

KOWERSKI M., WARGACKI M. (2002): Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim w drugim kwartale 2002 roku. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 23-27.

KOWERSKI M., WOLAŃCZYK M., PONINKIEWICZ M. (2015): A Proposition for a Methodology to Assess the Influence of European Union Funds on Living Conditions among Citizens of a Commune. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 105-116.

KOWERSKI M., WYPYCH M. (2016): Ownership Structure and Dividend Strategy of Public Companies. Evidence from Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 179-192.

KOZAK M.W. (2015): Między starym a nowym paradygmatem: wyzwania dla polskich regionów w latach 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 15-20.

KOZŁOWSKI W. (2018): Ratio Analysis of Infrastructure Investments: a Case Study of the Municipalities and Communes of the Olsztyn County. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 95-103.

KRAKOWIAK-BAL A., ZIEMIAŃCZYK U. (2017): Factors Influencing the Level of Regional Innovation — Qualitative Comparative Analysis. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 7-14.

KRAWCZYSZYN N. (2012): Rozwój sieciowy na pograniczu polsko-czeskim — euroregionalny produkt turystyczny. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 123-128.

KRAWIEC S. (2016): Wyzwania dotyczące kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach i aglomeracjach. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 129-138.

KRAWIEC S., BEREŚ A. (2015): Wpływ powiązań sieciowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 99-103.

KRAWIEC S., KUTAK M. (2016): Zarządzanie projektem partnerskim w kontekście powiązań klastrowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 89-94.

KRUKOWSKA-SIEMBIDA P. (2018): Dostęp do produktów leczniczych jako komponent prawa do zdrowia. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 93-98.

KRUKOWSKI M., CEBRYKOW P., PŁUSA J. (2016): Klasyfikacja terenów zieleni w Lublinie na podstawie zdjęcia satelitarnego IKONOS 2. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 35-44.

KRYK B. (2014): E-administracyjne uwarunkowania jakości życia jako wyraz transferu wiedzy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 73-80.

KRYK B. (2015): Realizacja „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego” i jakość życia jako przejaw skuteczności publicznego zarządzania strategicznego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 51-58.

KRYK B. (2017): Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 107-112.

KRZEPIŁKO A., SKOWROŃSKA M., KRZEPIŁKO I., FILIPIUK A. (2017): Opinion Survey of Lublin University Students on Genetically Modified Plants. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 97-106.

KRZYŻANIAK M., ŚWIERK D., SZCZEPAŃSKA M., URBAŃSKI P. (2016): Residents’ Opinions about the Influence of Public Green Space on Prices of Residences — the Case of Poznań, Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 115-127.

KSENIAK M., PAŁGAN K., SZKOŁUT P. (2014): Zwierzyniec. Od hetmańskiego parku łowieckiego do Parku Narodowego i obywatelskiego miasta ogrodu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 51-59.

KUBICIEL-LODZIŃSKA S. (2011): Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim jako konsekwencja przemian następujących na regionalnym rynku pracy. Stan obecny i perspektywy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 31-37.

KUBICIEL-LODZIŃSKA S. (2012): ZMożliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego — wyniki badań. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 101-105.

KUBICIEL-LODZIŃSKA S. (2013): Regionalna polityka (i)migracyjna jako narzędzie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego). „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 25-32.

KUBICIEL-LODZIŃSKA S., RUSZCZAK B. (2018): Labor Market Segmentation as an Important Factor in Research of Labor Immigration. Comparative Analysis Based on the Opolskie Voivodship Empirical Findings. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 61-67.

KUCZMOWSKA B. (2006): Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem sieci przekonań Bayesa. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 82-87.

KUKURYK K. (2018): Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jako nadzwyczajny organ nadzoru nad administracją samorządową. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 99-106.

KULIKOWSKI R. (2012): Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 17-29.

LATUSZEK N., DEMBIŃSKA M. (2018): Cooperation between Convention Bureaus in Light of Empirical Research. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 83-89.

LEBEDYEVA L., POLUEKTOVA N. (2013): Development of an Information Society as a Tool for Improving the Competitiveness of the National Economy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 25-32.

LEWANDOWSKA A. (2016): An Integrated Approach to Innovation: the Way of the EU and Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 7-13.

LEWANDOWSKA A. (2016): EU Funds. The Challenge for Innovation and Regional Disparity in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 33-40.

LEWANDOWSKA A., INGLOT-BRZĘK E. (2015): European Integration of Ukraine: the Perspective of Ukrainians and Poles. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 17-24.

LEWANDOWSKA A., INGLOT-BRZĘK E., HARASYM R. (2014): Determinants of Polish Exports to the Ukrainian Market. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 7-15.

LIS A.M., ROMANOWSKA E. (2016): Shaping the Brand Awareness of Science and Technology Parks in Eastern Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 147-156.

LISOCKA-JAEGERMANN B. (2015): Sustainable Rural Development or (Sustainable) Rural Livelihoods? Strategies for the 21st Century in Peripheral Regions. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 13-20.

LITYŃSKI P. (2016): Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14 nr 1, s. 133-139.

LITYŃSKI P. (2017): Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15 nr 1, s. 33-42.

LOZYNS’KYI R. (2012): The Modern State of Geographical Studies on the Problems of Peripherality in Ukraine. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 7-12.

ŁASZEK J., LESZCZYŃSKI R., OLSZEWSKI K. (2017): The Development of Residential and Commercial Real Estate, and Economic Development in Polish Voivodships. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 19-33.

ŁASZEK J., OLSZEWSKI K. (2018): Regional Development of Residential and Commercial Real Estate in Poland and the Risk of Real Estate Cycles. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 41-51.

ŁASZEK J., OLSZEWSKI K., WASZCZUK J. (2017): Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock. Poland against the Background of Europe. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 7-17.

ŁAZARZ D. (2009): Ocena zjawiska szarej strefy na podstawie badań ankietowych w województwie podkarpackim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 119-124.

ŁOBOS K., SZEWCZYK M. (2012): Czynniki determinujące wyniki z działalności operacyjnej przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwie opolskim i dolnośląskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 57-63.

ŁOBOS K., SZEWCZYK M. (2018): Entrepreneurial Orientation, Growth and Development of SMEs. Empirical Results from Poland and the Czech Republic. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 37-43.

ŁUSZCZYK M. (2014): Rozwój zasobów kapitału ludzkiego szansą dla polskich regionów. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 49-53.

ŁUSZCZYK M., JANETA A. (2018): An Impact of Business Cycles on Revenues and Expenditures of Communes in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 53-60.

ŁYGAS A. (2015): „Opracowanie innowacyjnych metod transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” (informacja o projekcie). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 113.

MACH Ł. (2014): Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 55-64.

MACH Ł. (2015): Analiza potencjału infrastruktury mieszkalnictwa oraz jej wpływ na zrównoważony rozwój regionalny ze szczególnym uwzględnieniem RPO Województwa Opolskiego 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 81-88.

MACH Ł. (2016): An Analysis of Chosen Aspects of Regional Potentials of Housing Economy with Particular Focus on Social and Economic Dimension. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 31-38.

MACH Ł. (2017): Idea ekonomii współdzielenia w obszarze najmu krótkookresowego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 69-76.

MACH Ł. (2018): The Assessment of Development Potential for Voivodship Capital Cities in the Aspect of Local Housing Markets. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 115-122.

MACH Ł., ZYGMUNT J. (2012): Ewaluacja efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 33-39.

MAJKA A., JANKOWSKA D. (2017): Innovative Endeavors and Economic Development from the Regional Perspective. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 29-39.

MALESZYK P. (2014): The Determinants of Labour Demand in the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 53-63.

MALESZYK P., SZAFRAN J. (2017): Warehouse Market in Poland and in Lublin: Conditions, Tendencies and Development Prospects. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 35-44.

MALIK K., JASIŃSKA-BILICZAK A., GROCHOWSKI M. (2018): Internal and External Costs in Sustainable Development of the Healthcare System in Poland. Case Study of the John Paul II Specialist Hospital in Głuchołazy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 107-114.

MALIK K., TKOCZ A. (2016): Analiza potencjału nakładów prywatnych na sferę B+R w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 89-98.

MARKS-BIELSKA R., LIZIŃSKA W., BABUCHOWSKA K., WOJARSKA M. (2017): Factors Determining the Institutional Efficiency of Self-Governments in the Economic and Spatial Area. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 67-75.

MARTYN J. (2007): Doświadczenia działalności szkoleniowej w projekcie EQUAL w województwie lubelskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 42-47.

MATCZAK M., ZAUCHA J., SZEFLER K. (2016): Dynamika zmian luk informacyjnych w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w Polsce w latach 2008–2015. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 63-71.

MAZUREK-KUSIAK A., SOROKA A. (2016): Efforts by Hotel Owners Aimed at Maintaining Ecological Balance in Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 157-164.

MEKSUŁA M.W., GRZECHNIK L. (2015): Effect of Transport and Communication Connections on the Peripherality of the Border Areas of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 53-57.

MEYER B., GARDZIŃSKA A. (2017): Development of Tourism in a Cross-Border Area on the Example of the Zachodniopomorskie Voivodship and Mecklenburg-Vorpommern. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 89-96.

MIARECKA A. (2007): System oceny wiarygodności kredytowej firm z sektora MŚP — doświadczenia czeskie. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 21-25.

MICHALSKA-DUDEK I. (2018): The Loyalty of Travel Agency Clients. An Empirical Study. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 63-70.

MIĘTKIEWSKA-BRYNDA J., MAKOWSKI J. (2015): El Chinchón and Colmenar de Oreja (Spain) — Sustainable Development in the Shadow of a Metropolis. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 127-133.

MIGAŁA-WARCHOŁ A., SOBOLEWSKI M. (2017): Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców państw Unii Europejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 39-45.

MILLEVILLE J. (2009): Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(16), s. 55-69.

MISZCZUK A. (2015): Directions of Development of Tourism in the Polish-Ukrainian Cross-Border Area in the New European Union Programming Period (2014–2020) in the Context of Regional Planning Documents. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 49-59.

MISZCZUK A. (2017): Clusters as a Tool for Raising Tourism Competitiveness of a Region (on the Example of the Land of Loess Gorges in Lubelskie Voivodship). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 59-71.

MISZCZUK A. (2018): Identification of Conditions of the Spatial Economy in Cross-Border Regions. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 105-111.

MISZCZUK A., JAKUBOWSKI A. (2019): Borders and Border Cities in Transition: towards a Typology. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 17, nr 1, s. 7-14.

MOGIŁA Z., ZALESKI J., ZEMBATY M. (2009): Porównanie deflatorów wartości dodanej brutto w regionalnym modelu HERMIN dla województwa dolnośląskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(17), s. 49-53.

MULAWA M. (2013): Classification of the Tasks of Local Governmental Units in Poland in the Light of Fundamental Legal Acts — Discussion of Selected Aspects. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 33-42.

MYNA A. (2010): Uwarunkowania i skutki niedorozwoju ponadregionalnej infrastruktury transportowej na przykładzie województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 41-49.

MYNA A. (2018): Residential Real Estate Market in the Context of Local and Regional Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 81-87.

NAJDA W. (2013): Media jako czynnik integracyjny regionu. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 137-141.

NAMYŚLAK B. (2013): Creative Clusters in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 25-31.

NĘCKA K., SZUL T. (2017): Assessment of Photovoltaic Systems in Public Utility Facilities in Light of the European Parliament Directive Requirements on Energy Efficiency. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 25-31.

NIEMCZYK A. (2018): The City Assessed by Residents and Tourists a Year after a Religious Mega-Event (Study Case: World Youth Day in Cracow, Poland). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 35-42.

NIEŚCIORUK K. (2016): The Use of Cartographic Methods in the Analyses of the Rural Real Estate Market. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 155-164.

NIEZGODA A. (2018): Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego. Uwagi na tle niektórych postulatów modyfikacji systemu dochodów samorządowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 129-138.

NIZIOŁ A. (2008): Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 77-84.

NOGA K., KRÓL Ż. (2016): The Patchwork of Land as a Problem Restricting the Development of Rural Areas. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 165-173.

NOWAK E. (2005): Zdolność jednostki gospodaczej do kontynuowania działalności w świetle norm rachunkowości. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 11-14.

NOWAK E. (2006): Propozycje zmiennych oceniających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 35-41.

NOWAK E. (2008): Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 65-71.

NOWICKA K., STUDZIŃSKA D., URBASZEK P. (2015): Creating Tourist Offers on the Basis of Anthropological Values. The Example of Gospodarstwo Edukacyjno-Agroturystyczne „Mazowiecki Zaścianek”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 77-83.

NÓŻKA A. (2010): Rola rachunku kosztów w podnoszeniu konkurencyjności instytutów badawczych woj. lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(20), s. 65-70.

ODZIMEK T. (2015): Aspekty skutecznego zarządzania kooperacją biznes-nauka-administracja w kontekście lokalnej gospodarki. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 105-111.

OLEJNICZAK K. (2016): Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego w świetle badań empirycznych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 35-41.

OLKO S. (2015): Instrumenty wsparcia klastrów kreatywnych w Polsce i Europie. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 113-118.

OLKO S., BRZÓSKA J. (2017): Conception and Implementation of Regional Innovation Strategy Based on Smart Specializations of Śląskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 43-51.

OMIOTEK Z. (2006): Analiza porównawcza modeli oceny kondycji przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 101-104.

OMIOTEK Z. (2008): Analiza porównawcza jakości modeli prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw województw lubelskiego i podkarpackiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 115-123.

OMIOTEK Z. (2010): Symulacja sieci DiffServ z różnicowaniem priorytetu pakietów na podstawie parametru Hursta strumienia obrazu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(21), s. 55-79.

OMIOTEK Z. (2010): System transmisji obrazu ruchomego przez Internet jako hierarchiczny system złożony. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 79-89.

OMIOTEK Z. (2011): Badanie samopodobieństwa obrazów metodą analizy fraktalnej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 93-105.

OMIOTEK Z., BURDA A. (2016): Feature Selection Methods in Image-Based Screening for the Detection of Hashimoto’s Thyroiditis in First-Contact Hospitals. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 187-196.

OPRAC. B. K. (2002): Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 54.

OPRAC. J. P. (2002): Biała Podlaska — Lotnisko. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 37-39.

OPRAC. J. P. (2002): Biłgoraj — W zgodzie z ekologią. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 47.

OPRAC. J. P. (2002): Firlej — Wicewójt roku 2001. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 40-41.

OPRAC. J. P. (2002): Łaszczów — Efektywna polityka. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 35-36.

OPRAC. J. P. (2002): PHARE ESC 2001 — Obwodnica Hetmańska w Zamościu. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 52-53.

OPRAC. J. POMORSKI (2002): Budowa obwodnicy Hetmańskiej w Zamościu. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 67-68.

OPRAC. J. POMORSKI (2003): Budowa strategii rozwoju miasta Krasnystaw według metody ZOPP. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 48-50.

OPRAC. WŁASNE WSZIA (2002): Wyższa Szkoła Zarządania i Administracji w Zamościu. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 70-73.

OPRAC. ZAK (2002): Unia miasteczek polskich. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 91.

OPRAC. ZAP (2002): Łęczna to nie tylko Bogdanka. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 68-69.

ORŁOWSKI R. (2013): Recenzja książki Mariana Kozaczki Gospodarka Polski w latach 1989–2009. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 107-108.

ORŁOWSKI W. (2013): Polish Regionalism — Present Challenges and Threats. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 7-15.

ORŁOWSKI W. (2016): Electoral Administration in Poland. Present Legal Solutions and Possible Future Changes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 49-55.

ORŁOWSKI W. (2018): Representation of Local Government Interests and the Legislative Process. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 157-165.

PAJOR A. (2017): A Note on the UEK Method. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 7-10.

PAKUŁA A. (2010): Kryzys finansowy — produkt chciwości. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(19), s. 61-66.

PANASIUK A. (2017): From Basic Tourism Products to a Comprehensive Offer of a Tourism Area. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15 nr 1, s. 17-24.

PANCERZ K., GROCHOWALSKI P., DERKACZ A. (2016): Towards the Ontology of Places in Poland: an Example of the Mazowieckie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 137-144.

PANCERZ K., LEWICKI A. (2014): Extracting Decision Rules from Linguistic Data Describing Economic Phenomena. The Approach Based on Decision Systems over Ontological Graphs and PSO. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 133-140.

PANCERZ K., MICH O. (2014): Numerical Data Clustering Algorithms in Mining Real Estate Listings. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 43-50.

PANCERZ K., TU-VAN A., TU-VAN N. (2008): Proces wyjaśniania ocen kondycji przedsiębiorstw w układach potencjał-ryzyko — studium eksperymentalne. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 89-96.

PANEK R., FRANUS W. (2015): Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin (streszczenie). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 131-133.

PANTYLEY V., KAŁAMUCKA W., ŁOBODA K. (2018): Inequalities of the Development of Polish-Ukrainian Transborder Regions. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 183-196.

PANUKHNYK O. (2016): New Regional Structural Policy of Ukraine in Terms of EU Integration. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 63-68.

PASTUSZKA S. (2018): Spatial Differentiation of Demographic Processes in Germany and Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 151-162.

PATER R. (2007): Modelowanie dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 84-95.

PATER R. (2008): Dynamika cykli koniunkturalnych, cykle wzrostowe i nowa metoda ich ekstrakcji. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 63-78.

PATER R. (2008): Klasyfikacja gmin województw lubelskiego i podkarpackiego pod względem klimatu koniunktury. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 31-46.

PATER R. (2008): Cykle wzrostowe a dynamika cykli koniunkturalnych „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(14), s. 63-78.

PATER R. (2008): Nastroje gospodarcze w województwie podkarpackim w II kwartale 2008 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 87-95.

PATER R. (2009): Diagnoza oraz prognoza zatrudnienia i bezrobocia w województwie podkarpackim do 2013 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 63-76.

PATER R. (2010): Dynamiczne zależności na polskim rynku pracy w metodologii SVECM. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(19), s. 11-26.

PATER R., SKICA T. (2011): Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 29-41.

PAWEŁEK J. (2016): Degree of Development and Functionality of the Water Supply and Sewage Systems in Rural Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 141-149.

PERECHUDA K., HOŁODNIK D. (2016): Modele biznesu regionalnego. Kontrapunktowanie przemysłów: tradycyjnych i kreatywnych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 15-22.

PETRYK I. (2015): Identification of Business Processes in Integrated Structures. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 89-99.

PIEKARA A. (2007): Podnoszenie efektywności przedsiebiorstwa — projektowanie procesów. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 33-40.

PIJANOWSKI J.M. (2016): Village Renewal as an Important Element of Integrated Rural Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 175-182.

PILEWICZ T. (2013): The Role of Subregions in Modelling Regional Competitiveness — a Case Study of the West Subregion in Śląskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 77-87.

PILEWICZ T., DERLUKIEWICZ N., MEMPEL-ŚNIEŻYK A., ZDON-KORZENIOWSKA, M. (2018): Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 109-119.

PINDÓR T. (2016): Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 103-109.

PINDÓR T. (2018): Technological Entrepreneurship as a Factor of Development and Restructuring of the Global Economy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 15-21.

PIOTR-KRAJECKA L. (2007): Czy prawo stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 73-76.

PIOTROWSKI M. (2007): Miedzynarodowe doświadczenia w zakresie promowania metod i narzędzi e-learningowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 30-33.

PLESKOT M. (2007): Załącznik 2. Podstawowe informacje i dane ekonomiczne, prezentacja instytucji otoczenia biznesu na poziomie krajowym i regionalnym. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 53-67.

PŁOSZAJ-WITKOWSKA B., RUSEK S. (2013): Rozwój i promocja obszarów wiejskich na przykładzie koncepcji ogrodu dla osób niepełnosprawnych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 81-86.

PODCIBORSKI T., KIL J. (2011): Ład przestrzenny obszarów peryferyjnych w aspekcie podziałów nieruchomości niezurbanizowanych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 79-84.

PODCIBORSKI T., KRZYWNICKA I. (2015): A Method for Evaluating the Peripherality of Rural Settlement Units Based on the Principles of Spatial Order and Sustainable Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 27-32.

PODGÓRSKA J. (2018): Technical Efficiency of Polish Independent Public Health Care Centres: Data Envelopment Analysis Approach. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 123-132.

PODGÓRSKA J., LEŚNIOWSKA-GONTARZ M. (2016): Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002–2015. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 59-67.

POLSKA A. (2017): Function of Centers of Activity in the Shaping of Public Spaces in Lublin. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 87-97.

POLSKA A., POLSKI J. (2017): Urban Marketing of Small Cities. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 129-136.

POŁOM M. (2015): European Union Funds as a Growth Stimulant of Electromobility on the Example of Electric Public Transport in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 89-96.

POMIERNY J. (2011): Zmiany systemowe w państwie warunkiem rozwoju regionu i jego obywateli. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 113-121.

POMORSKI J. (2002): Inwestorzy pilnie poszukiwani. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 61-66.

POMORSKI J. (2002): Programy przedakcesyjne i pomocowe dla nowych członków UE. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 48-51.

POMORSKI J. (2003): Projekty budowy lotnisk w województwie lubelskim — próba oceny. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 68-71.

PONINKIEWICZ M. (2011): Portal informacyjny projektu „Lubelski Barometr Gospodarczy”. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 87-88.

POPŁAWSKI Ł., KACZMARCZYK B. (2016): Wartość przestrzeni publicznej jako kategoria dobra wspólnego na przykładzie województwa małopolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 163-170.

POTOCKI Ł. (2007): Diagnoza przedsiębiorstw uczestniczących w pilotażu i propozycje poprawy ich funkcjonowania. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 86-92.

POTOCKI Ł. (2007): Doświadczenia fińskie w zakresie działalności doradczej dla firm z sektora MŚP. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 16-20.

PRZEGON W. (2003): Region Zamojski wobec integracji z Unią Europejską. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 26-29.

PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK A. (2018): A Quarter-Century Activity of the Committee of the Regions of the European Union. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 7-14.

PRZYBYŁOWSKI A. (2016): Zarządzanie rozwojem lokalnym na przykładzie realizacji projektu CIVITAS DYN@MO. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 125-131.

PRZYBYŁOWSKI A. (2016): Odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią na przykładzie infrastruktury drogowej aglomeracji trójmiejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 107-112.

PRZYBYŁOWSKI A., KRÓLIKOWSKA K. (2017): Stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej na przykładzie województwa pomorskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 113-118.

PRZYBYŁOWSKI A., RAHN J. (2018): Innovations Shaping Smart Mobility. Tri-City Case Study. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 99-105.

PRZYGODZKI Z. (2014): The Non-Governmental Sector in the Transfer of Knowledge and the Development of Human Capital in the Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 35-40.

PRZYGODZKI Z. (2015): Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 29-33.

PUCIATO D., SŁABY T., GORANCZEWSKI B., GAWLIK A. (2017): Conditions of Business and Holiday Hotels Location. Dolnośląskie, Opolskie and Śląskie Voivodships Case Studies. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 77-87.

PUDŁO M., TITTINGER A. (2002): Budowa strategii rozwoju społeczności lokalnych z wykorzystaniem Strategicznej karty wyników jako metody pomiaru efektów realizacji strategii rozwoju regionalnego. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 28-36.

PUDŁO M., TITTINGER A. (2003): Zarządzanie projektami a efektywność organizacji. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 40-47.

PYRSAK K. (2006): Rola instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 49-50.

PYTKA P. (2014): Sacred Objects as Cultural Assets of the Roztocze National Park and Its Buffer Zone. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 39-50.

PYTKA P., RODZOŚ J. (2011): Więzi terytorialne w kontekście zjawiska peryferyjności. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 21-31.

RACZKIEWICZ D., DOLECKA M. (2013): The Educational and Professional Careers of Women in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 33-43.

RAKOWSKA J. (2015): Exploratory Study on Absorption and Investment of European Union Structural Funds 2007–2013 by NUTS 2 Level Self-Governments in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 7-15.

RAKOWSKI D. (2015): Renewable Energy: a Development Opportunity for Rural Regions in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 21-25.

RESZEL R., GRĄDZIEL T., STRUPIENIUK Z., KOTUŁA Z., GRABOWSKI T. (2014): Forty Years of the Roztocze National Park. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 7-17.

RICHERT-KAŹMIERSKA A. (2017): Ageing of Society — Local Disparities. Classification of the Pomorskie Voivodship Communes According to the Pace and Progress of Local Communities’ Ageing. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 1, s. 53-65.

RIESNER A., OLEJNICZAK G., HERNIK J. (2012): Ocena procesów zagospodarowania przestrzennego strukturalnie słabo rozwiniętych gmin wiejskich w Niemczech. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 69-79.

ROCHMIŃSKA A. (2017): Shopping Centers as Elements of the Functional and Spatial Structures of Cities. Location, Impact, Change Tendencies, Development Perspectives. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 55-65.

RODZINKA J., LEŚNIOWSKA M., WOJNAROWSKA-DYGDOŃ A. (2015): Vision of the Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 57-71.

RODZINKA J., SKICA T. (2015): The Concept of Clustering and Benefits of Functioning as Part of a Cluster. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 29-42.

RODZINKA J., SKICA T. (2015): The Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster Development Strategy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 73-88.

RODZINKA J., TOMAKA A. (2007): Doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi marketingu w pzredsiebiorstwach w programie EQUAL. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 59-72.

ROGALIŃSKA D. (2012): Wyzwania dla statystyki regionalnej na tle debaty o polityce spójności. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 17-23.

ROGE-WIŚNIEWSKA M. (2015): Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 113-118.

ROGOWSKA M. (2014): Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Południowej do roku 2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 89-94.

ROKICKA M. (2007): Publiczny instytucjonalny system wsparcia zatrudnienia w północnej Karelii. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 8-11.

ROKICKA M. (2007): Sondaż perspektyw gospodarczych — narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy — przykład Karelii północnej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 12-15.

ROMANOWICZ W., BERGIER J., TOMCZYSZYN D. (2013): Age as a Differential Factor of the Activity of Disabled People in the Rural Areas of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 71-79.

ROZNOCH A. (2011): Szanse i zagrożenia dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w świetle doświadczeń prezydencji francuskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 95-112.

RÓŻYCKI J. (2002): Zagrożenia lokalne. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 58-60.

RUDNICKI R., HOFFMANN R. (2012): Renty strukturalne jako instrument modernizacji polskiego rolnictwa — próba oceny. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 7-16.

RUDNICKI R., KACPRZAK E., DUBOWNIK A. (2013): Regional Differences in the Absorption of Financial Support by Agricultural Holdings and Changes in the Level of Agriculture in Poland in the Years 2004–2009. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 19-31.

RYNIO D. (2013): Alternatywne źródła finansowania inwestycji w regionach Polski w latach 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 91-98.

RYNIO D. (2014): Tworzenie wspólnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Polski Zachodniej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 141-146.

RYSZAWSKA B. (2014): Abstract of Bożena Ryszawska's book „Zielona gospodarka — teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej” [Green Economy — Theoretical Grounds of the Concept and the Measure of Its Implementation in the European Union — book in Polish]. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 155.

RZEŃCA A. (2014): Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 125-132.

RZEŃCA A. (2015): Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania — szanse i zagrożenia. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 21-27.

SACHAJKO J. (2006): Prognozowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 88-94.

SAHAKYAN M., SUVARYAN A. (2018): Conceptual Model of a Tourism Cluster in Armenia. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 27-34.

SALAMAGA M. (2010): Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 15-21.

SALEJ A. (2006): Wykorzystanie informatycznych aplikacji do zarządzania projektem i ryzykiem projektu. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 35-36.

SAPUŁA R., DYMOWSKA K., SAPUŁA J. (2016): Analysis of the Efficiency of the Prophylactic Rehabilitation Programme of the Polish Social Insurance Institution (ZUS) in the Opinions of Potential Insurance Beneficiaries. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 171-177.

SAPUŁA R., TOPOLSKI A., SAPUŁA J., IDZIKOWSKI M., ROGOWSKA S. (2014): Socioeconomic Status of MS Patients in the Podkarpackie Voivodship — a Pilot Study. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 117-122.

SAWCZUK P. (2016): Exemption from VAT for Training, Advisory and Related Services Provided by Subcontractors of Beneficiaries Implementing Projects Financed from the European Social Fund. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 57-64.

SAWICKA A.H. (2017): Marketing Approaches in Planning of the Compact City. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 115-127.

SEKUŁA P. (2013): Skuteczność zarządzania infrastrukturalnymi projektami liniowymi. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 81-90.

SEKUŁA P. (2014): Zarządzanie programami według Program Management Institute. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 147-155.

SENETRA A., WASILEWICZ-PSZCZÓŁKOWSKA M., GRZELAK-KOSTULSKA E. (2015): The European Landscape Convention as a Tool for the Protection, Management and Planning of Landscapes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 81-88.

SEROKA K. (2018): Sandomierskie Voivodship in the Former Poland — Political and Administrative Status. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 59-68.

SEWASTJANOW P., LUDMILA D., FIGAT P., WARGACKI M. (2007): Metodologia obliczenia wielokryterialnych hierarchicznych wskaźników wyprzedzających zatrudnienie i wyniki badań na przykładzie województwa podkarpackiego. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 45-50.

SEYFFERT G. (2003): Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europa” z siedzibą w Lublinie. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 66-67.

SHUMILIN T., TERSHAK B. (2015): Wave Treatment of Oil Emulsions of Prykarpattya in Order to Decrease Oil Losses. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 107-110.

SIDOR M. (2007): Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez osoby bezrobotne z perspektywy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 48-51.

SIEDLECKA A. (2015): Institutions and Organizations in the Development of Organic Farms in the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 59-65.

SKĄPSKA E. (2013): Services in Eastern Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 69-76.

SKICA T., DZYUMA-ZAREMBA U., HADY J. (2015): Klastry w polityce regionalnej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 43-55.

SKOCZYLAS K. (2014): Znaczenie atmosfery miejsca przyrodniczo cennego w organizacji imprezy turystycznej. Przykład Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 133-143.

SKOWRONEK E., TUCKI A., JÓŹWIK M.J. (2014): Struktura i percepcja krajobrazu turystycznego Zwierzyńca. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 61-70.

SKUBIAK B. (2012): Narzędzia aktywizacji kapitału społecznego w regionie. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 79-84.

SKUBIAK B. (2013): Potencjał twórczy i kulturowy jako element specjalizacji regionów słabo rozwiniętych. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 109-117.

SKUBIAK B. (2016): Innowacje społeczne w teorii i praktyce. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 29-33.

SKWAREK J., ŁYGAS A. (2013): Innovative Economy and Adult Education. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 65-68.

SŁAWIŃSKI K., TROJANOWSKA J., WOLIŃSKA D., GODLEWSKA A., JANICKI G. (2016): Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania terenów przyległych do węzłów komunikacyjnych na przykładzie obwodnicy miasta Lublin. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 107-115.

SOBCZAK J. (2018): Legal Status of the Voivodship Marshal in the Light of Its Functions. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 69-75.

SOBOL K., TERLYHA V., KOVALCHUK M., TERSHAK B. (2015): Experience of Old Oil and Gas Boreholes Eliminative Cementation (abstract). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 135-136.

SOBOLEWSKA-WĘGRZYN B. (2012): Zmiany aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w latach 2001–2011. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 39-52.

SOBOTA M., JAWECKI B., TOKARCZYK-DOROCIAK K. (2012): Aspekty prawne zmiany granic administracyjnych gmin. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 31-38.

SOLGA B. (2013): Migracje powrotne w województwie opolskim. Charakter zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju regionu. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 99-107.

SOROKA A., DĄBROWSKI D., KUŹMICKI M., ŻBIKOWSKI J. (2012): Wpływ organizacji pozarządowych na aktywność turystyczno-rekreacyjną osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 51-58.

SOROKA A., MAZUREK-KUSIAK A. (2014): Corporate Social Responsibility in the Opinion of Residents of Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 33-41.

SPYCHAŁA A., GRAJA-ZWOLIŃSKA S. (2014): Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 171-177.

STACH E., MATOGA Ł., PAWŁOWSKA A. (2014): Evaluation of Tourist Attractiveness of the Communes in Chełm County in the Context of the Development of Cross-Border Tourism. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 101-109.

STACHOWICZ S. (2007): Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez osoby bezrobotne z perspektywy funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 55-58.

STASZEWSKA S. (2012): Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 53-68.

STECZKIEWICZ P. (2006): Podstawy prawne funkcjonowania programu EQUAL na przykładzie projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 5, s. 46-48.

STRZELECKA E. (2016): The Creative Sector in Rural Areas in the Policy of Balanced Regional Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 15-21.

STRZELECKA E. (2018): Concept of Resilience and Development of Small Towns and Rural Area. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 121-130.

STRZELECKA E. (2018): Network Model of Revitalization in the Cittaslow Cities of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 53-62.

STRZELECKA A., ZAWADZKA D., KURDYŚ-KUJAWSKA A. (2018): Production Potential and Income of Agricultural Holdings in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 137-144.

SULMICKI J. (2002): Kryzysy walutowe a potrzeba przystąpienia Polski do strefy euro. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 55-63.

SURMACZ B. (2018): City Diplomacy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 7-18.

SZAFRAN J. (2016): Wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w Republice Czeskiej w perspektywie programowania 2014–2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 95-101.

SZAFRAN J. (2017): Projekty hybrydowe — montaż partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju lokalnego i regionalnego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 93-99.

SZAJT M. (2017): Sektory oparte na wiedzy a aktywność patentowa — próba określenia relacji w ujęciu statystycznym. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 15-22.

SZCZEPAŃSKA M. (2018): From the Garden-City to the Idea of Sustainable Development: a Case Study of the Garden Tri-City Near Warsaw. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 81-94.

SZCZEPAŃSKA M., KRZYŻANIAK M., ŚWIERK D., WALERZAK M., URBAŃSKI P. (2014): Birdwatching as a Potential Factor in the Development of Tourism and Recreation in the Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 27-38.

SZCZĘSNA J., WESOŁOWSKA M. (2015): Tourism as a Chance for Development of Peripheral Rural Areas within the Eastern Part of Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 85-90.

SZCZĘSNA J., WOJTANOWICZ P. (2014): The Role of National Parks in Promoting Sustainable and Responsible Tourism. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 19-25.

SZCZOTKA J. (2018): Obrót materialnym nośnikiem utworu w perspektywie prawa rzeczowego i prawa autorskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 107-120.

SZCZYGIELSKI K. (2013): Krajobraz etniczny Polski po Narodowym Spisie Powszechnym 2011. Zróżnicowanie etniczne jako potencjalny czynnik rozwoju regionalnego. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 33-45.

SZCZYGIELSKI K. (2014): Społeczeństwo województwa opolskiego — główne wyzwania rozwoju regionu w aspekcie demograficznym. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 12, nr 2, s. 95-104.

SZEWCZUK-STĘPIEŃ M. (2016): Wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 14, nr 4, s. 99-105.

SZEWCZUK-STĘPIEŃ M., WALEWSKA A. (2017): Budowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych poprzez działania B+R+I. Aspekty praktyczne. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 15, nr 4, s. 119-124.

SZLACHTA J. (2002): Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej szansą dla Polski. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 3-13.

SZLACHTA J. (2003): Polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2006. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 3-10.

SZLACHTA J., DZIEMIANOWICZ W., SZMIGIEL K., NOWICKA P. (2009): Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(16), s. 17-27.

SZNAJDER A.A. (2007): Optymalizacja opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(8), s. 54-58.

SZUL T. (2014): Spatial Diversity in the Share of Local Sources of Biomass in Meeting Heating Needs in the Rural Areas of Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 77-83.

SZUL T. (2015): Comparison of Methods in the Definition of Home Energy Characteristics in the Context of the European Union Directives. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 73-80.

SZUL T. (2015): Prosumer Energy — a Benefit or Loss for Beneficiaries in the Light of the Act on Renewable Sources of Energy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 101-106.

SZUL T., NĘCKA K. (2016): Verifying the Performance of Multiple Linear Regression in Predicting the Indicator of Mass Accumulation of Waste. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 151-158.

SZUL T., NĘCKA K. (2016): Methods of Estimating Waste Accumulation Rate in Rural Areas of the Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 165-171.

SZULEJ J., FRANUS W. (2015): Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych (streszczenie). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 123-125.

SZWAJCA D. (2017): Zaangażowanie w rozwój lokalny jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 101-106.

SZYMAŃSKI Z. (2013): Recenzja książki Mirosława Kłuska Państwowy Bank Rolny w latach 1919–1949. Studium historyczno-prawne. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 143-145.

SZYMURA T. (2014): Chemical and Instrumental Testing of Cement-Based Materials Leading to the Reconstitution of Their Substrate Composition. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 67-75.

SZYMURA T., BARNAT-HUNEK D. (2013): Against Corrosion Caused by Moisture. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 65-76.

ŚLUSARCZYK R. (2016): Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession — a Review of Tax Changes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 41-49.

ŚWIADEK A., SZOPIK-DEPCZYŃSKA K. (2011): Koniunktura a aktywność innowacyjna systemów przemysłowych w regionach Polski – modelowanie probitowe. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 95-104.

ŚWIDYŃSKA N. (2018): The Attractiveness for Investments of Urban Municipalities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 71-80.

ŚWIERK J., MULAWA M. (2015): The Balanced Scorecard for Higher Education — the Case of Maria Curie-Skłodowska University. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 169-178.

TELENGA P. (2018): O dochodzeniu odsetek ustawowych od niewypłacalnego przedsiębiorcy po ogłoszeniu jego upadłości. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 5, s. 121-127.

THIER A. (2016): Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 195-201.

TITTINGER A. (2002): Inkubatory przedsiębiorczości — nowe zastosowania. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 2, s. 82-84.

TITTINGER A. (2002): Przypadek miasta Charlotte a strategie polskich samorządów. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 1, s. 25-34.

TOBIASZ-LIS P. (2016): Uwarunkowania rozwoju a wizerunek miasta. Przykład Łodzi. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 85-94.

TOMANEK R. (2017): Ocena skuteczności równoważenia mobilności na obszarach metropolitalnych za pomocą bezpłatnego transportu zbiorowego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 61-67.

TOMCZYSZYN D., BERGIER J., ROMANOWICZ W., KUBIŃSKA Z. (2014): Barriers to Professional Activity in the Opinion of the Disabled and Employers from Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 99-107.

TRACZ-KRUPA K. (2011): Praktyka doskonalenia kadr administracji samorządowej w województwie opolskim — wyniki badań. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 85-93.

TROJANOWSKA M., NĘCKA K. (2016): Use of Indicator Methods for the Purposes of Monitoring Sustainable Energy in the Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 129-135.

TUCKI K. (2006): Analiza zmian struktury i kondycji finansowej przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 1999-2005. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 6, s. 20-28.

TUCKI K. (2016): Turystyka filmowa — wybrana problematyka badawcza. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, t. 14, nr 2, s. 141-146.

TUCKI K., WĘGRZYN J. (2008): Procesy urbanizacyjne w województwach lubelskim i podkarpackim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 3-10.

URAMOVÁ M., KOLLÁR J.T., MIROSLAVA (2013): The Current Status of Self-Governing Regions in Slovakia with Potential Prospects for Future Development. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 7-15.

URBANIAK M. (2014): Devolution in the Italian Healthcare System. The Role of Regions in Organizing Healthcare after 2001. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 89-97.

WACHOWSKA M. (2014): Znaczenie „bliskości” dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 105-110.

WACHOWSKA M. (2016): Bariery przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 1, s. 23-28.

WALCZYK K. (2013): „Badania koniunktury — zwierciadło gospodarki”. Relacja z konferencji naukowej, SGH, 6–7 grudnia 2012 r. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 1, s. 115-117.

WALEWSKI M. (2008): Sytuacja na rynku pracy w województwach lubelskim i podkarpackim i jej zmiany w latach 2000-2006 w ujęciu porównawczym (na podstawie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności — BAEL). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(11), s. 3-21.

WARGACKI M. (2003): Nastroje gospodarcze na Ścianie Wschodniej. „Barometr Regionalny. Kwartalnik społeczno-gospodarczy”, nr 3, s. 11-12.

WARGACKI M. (2005): Barometr nastrojów gospodarcych w województwie podkarpackim. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 54-58.

WARMIŃSKA M., DĄBROWSKA A., MOZOLEWSKI W. (2012): Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(30), s. 111-118.

WARŻAŁA R. (2014): Business Cycle Barometer as a Method of Economic Diagnosis and Forecasts in the Case of Warmia and Mazury Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 43-52.

WASILEWICZ-PSZCZÓŁKOWSKA M., SENETRA A., SZCZEPAŃSKA A. (2014): Reclamation of Degraded Land at Regional Level and Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 51-58.

WESOŁOWSKA M. (2011): Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładzie województwa lubelskiego). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 59-65.

WESOŁOWSKA M. (2011): XXVII Seminarium Geograficzno-Rolnicze i Obszarów Wiejskich. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(25), s. 107-109.

WESOŁOWSKA M. (2018): Polarization of Rural Settlements in the Lubelskie Voivodship as a Result of Population Changes. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 161-171.

WIECZERNIAK G. (2007): Słabe i mocne strony witryn internetowych krajowych instytucji wspierających rozwój sektora MŚP w województwie lubelskim na podstawie doswiadczeń międzynarodowych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 34-43.

WIECZERNIAK G. (2007): Załącznik 1. bezpłatne oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie oraz zarządzanie małych i srednich przedsiębiorstw. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 48-52.

WIELKI J., SYTNIK I., STOPOCHKIN A. (2018): Structural Disparities in the Polish Economy: Regional Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 69-79.

WIELKI J., SYTNIK I., SYTNIK B. (2017): Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 31-37.

WIERZAŃSKA M. (2007): Zastosowanie formy warsztatowej w toku kształcenia kompetencji zawodowych pracownka na przykładzie projektu EQUAL. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 35-38.

WIĘCH P., BAZALIŃSKI D., CHMIEL Z., RATAJCZYK J., JANUSZEWICZ P., BINKOWSKA-BURY M. (2017): Socio-Demographic Factors and Health-Oriented Behaviors of University Students in the Podkarpackie Region. Long-Term Prospective Research. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 3, s. 93-102.

WITKOWSKI P. (2009): Polska w Porozumieniu Schengen – spostrzeżenia i opinie z pogranicza. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(16), s. 71-81.

WITKOWSKI P. (2014): Cross-Border Cooperation Between the European Union and Neighbouring Countries. Practical Facilitations in the Form of Local Border Traffic. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 1, s. 7-14.

WITKOWSKI P. (2018): Managing Cross-Border Movement of People and Goods in the European Union on the Example of the Road Border Crossing in Lubelskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 143-150.

WITKOWSKI P. (2019): The Management of Border Protection in the European Union on the Example of the Eastern Border of the Republic of Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 17, nr 1, s. 31-39.

WOJARSKA M., KISIEL R., WALENDZIK E. (2018): Small Towns as Beneficiaries of EU Funds (the Example of Warmińsko-Mazurskie Voivodship). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 19-28.

WOJNICKA E. (2005): Ocena popytu w gminach podkarpacia i lubelszczyzny. „Barometr Regionalny. Pismo społeczno-gospodarcze”, nr 1(4), s. 42-46.

WOJNICKA E. (2007): Popytowe uwarunkowania rozwoju przedsiebiorstw na rynkach lokalnych podkarpacia i lubelszczyzny. „Barometr Regionalny”, nr 1(7), s. 71-83.

WOJNICKA E. (2007): Upowszechnianie technologii informatycznych w wymiarze regionalnym — doświadczenia regionu Asturia w północnej Hiszpanii. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(9), s. 26-29.

WOJNICKA E. (2008): Dochody osób i podmiotów prawnych na poziomie lokalnym w województwie lubelskim i podkarpackim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(12), s. 11-23.

WOJNICKA E. (2009): Regionalne zróżnicowanie szarej strefy w Polsce. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(15), s. 27-34.

WOJNICKA E. (2010): Polskie województwa jako e-regiony na tle Unii Europejskiej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 23-35.

WOJNICKA-SYCZ E. (2012): Innowacyjność branż a lokalne bieguny wzrostu w województwie podkarpackim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(27), s. 37-50.

WOJNICKA-SYCZ E. (2013): The Territorial Growth Pole Model as a System of Development Factors on the Example of Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 4, s. 7-23.

WOJNICKA-SYCZ E., SYCZ P. (2016): The Impact of Funds from the Innovative Economy Operational Program on the R&D&I Performance of Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 51-58.

WOJTOWICZ D., OLECHNICKA A. (2016): Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 25-32.

WOSZUK A., FRANUS W. (2015): Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych (streszczenie). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 2, s. 117-118.

WÓJCIK A. (2017): Decisions by Listed Residential Property Developers on Entering the Market Segment of Commercial Real Estate. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 2, s. 67-73.

WÓJCIK A. (2018): Civic Budget as a Potential Source of Financing of Real Estate. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 1, s. 89-97.

WÓJCIK E., SŁOTWIŃSKA-KANAR M. (2007): Oferta szkoleniowa a skuteczność pozyskania pracy przez beneficjenta z perspektywy działania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 52-54.

WÓJCIK M. (2013): Non-Agricultural Economic Functions of Rural Areas in the Łódzkie Voivodship (1999–2009). „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 11, nr 2, s. 43-50.

WÓJCIK S. (2016): Temporal Disaggregation of Time Series with Regularization Term. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 183-188.

WRÓBEL G. (2007): Ewaluacja działalności szkoleniowej dla przedsiębiorstw. Metodyka działania na wybranych przykładach. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 27-34.

WRÓBEL G. (2007): Proces organizacji szkoleń. Analiza studium przypadku. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 3-11.

WRÓBEL G. (2007): System informatyczny zarządzania szkoleniami w projekcie EQUAL. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 12-18.

WRÓBEL G., WRÓBEL A. (2007): Szkolenia jako element kształtowania jakości zasobó ludzkich w kontekscie zasad TQM. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(10), s. 22-26.

ZAJĄC M., JANICKI G., BAŁAGA K. (2016): Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej wsi Panieńszczyna — strefa podmiejska Lublina. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 95-106.

ZALESKI J., TOMASZEWSKI P., ZEMBATY M. (2008): Prognozy wpływu polityki spójności UE na gospodarki regionalne województw lubelskiego i podkarpackiego do roku 2015. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 3(13), s. 17-26.

ZALEWA P., SAGAN M., JÓŹWIK B., GORBANIUK O. (2010): Ocena instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej przez przedsiębiorców podregionu chełmsko-zamojskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 55-70.

ZALEWSKA M. (2009): Struktury klastrowe jako czynniki kształtujące regionalną koniunkturę gospodarczą. Próba oceny na przykładzie obszarów wiejskich podregionu radomskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(18), s. 47-57.

ZALEWSKA M., SAWICKA Z. (2016): How to Measure the Elderly’s Quality of Life in European Rural Areas? A Look at Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 3, s. 79-88.

ZAPOTOCZNA M. (2014): Taxonomic Analysis of Spatial Diversification of Housing in Selected Countries of the European Union. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 85-90.

ZAPOTOCZNA M., CYMERMAN J. (2014): Repair and Renovation Reserve as a Tool of Commonhold Repair and Renovation Policies in Residential Properties Co-owned by Local Councils in Poland. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 59-66.

ZAPOTOCZNA M., CYMERMAN J. (2016): Identification of Statistical Relations between Tax Policies in Voivodship Capitals and Local Housing Market Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 2, s. 173-185.

ZARÓD J. (2016): An Attempt of Delimitation of Polish Metropolitan Areas by Discriminant Analysis. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 39-47.

ZAWADZKA A.K. (2018): Accessibility of Polish and Nordic Cittaslow Towns. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 2, s. 47-58.

ZAWROTNIAK P. (2015): The Cross-Border Transfer of Cultural Assets in the European Union. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 25-32.

ZĄBECKI K. (2015): The Developing World’s Depiction in the Battlefield and Call of Duty Video Game Series. Does It Replicate the Stereotypical Image?. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 99-105.

ZIELIŃSKI M. (2015): Wykorzystanie zasobów pracy a płynność rynku pracy w ujęciu regionalnym w latach 2008–2013, z elementami prognozy do roku 2020. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 67-73.

ZIELIŃSKI M. (2016): Zmiany konkurencyjności województw w Polsce z perspektywy rynku pracy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 81-87.

ZIELIŃSKI M. (2017): Zmiany poziomu bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 85-91.

ZIELIŃSKI M. (2018): Increased Employment Rates and the Nature of the Economic Growth in Poland’s Voivodships. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 4, s. 45-51.

ZIELIŃSKI M., JONEK-KOWALSKA I. (2011): Zmiany na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2006-2009. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 15-21.

ZIELIŃSKI M., JONEK-KOWALSKA I. (2012): Zmiany struktury zatrudnienia i produktywności a wynagrodzenia w przekroju regionalnym w latach 2005–2010. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 41-47.

ZIĘBA S., PRZYBYLSKA K., BANAŚ J., BUJOCZEK L. (2014): Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 145-153.

ZIOBROWSKA J. (2015): Strategia „Sprawne Państwo 2020” wobec współczesnych problemów sektora publicznego w Polsce. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 43-49.

ZIÓŁEK M., KOZIEŁ M., CZUBLA P. (2014): Spatial Variability of the Bioclimatic Conditions of the Roztocze National Park Based on the Example of the Cycling Path to Florianka. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 109-116.

ZWOLIŃSKA-LIGAJ M. (2015): Functional Classification of Rural Areas in the Lubelskie Voivodship Including Their Natural Valuesa. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 67-75.

ZYDROŃ A., KAYZER D., SZOSZKIEWICZ K. (2014): Czynniki różnicujące wysokość rekompensaty w przypadku uniemożliwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 165-170.

ZYDROŃ A., PRUCHLAT O. (2014): Określenie społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kosztów podróży. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 4, s. 155-164.

ZYDROŃ A., ZBIERSKA A., SZCZEPAŃSKI P. (2015): The Effect of Nature Conservation Legal Instruments on Spatial Management in a Commune. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 3, s. 97-104.

ZYGMUNT A. (2014): R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 13-20.

ZYGMUNT A. (2015): Family Businesses as a Determinant of Region’s Sustainable Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 133-138.

ZYGMUNT A. (2016): Evaluation of Innovative Undertakings with the European Union Funds. Polish Voivodships Scope. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 7-13.

ZYGMUNT A., MALÁTEK V. (2017): Analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i w Czechach w latach 2006–2014. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 15, nr 4, s. 47-53.

ZYGMUNT A., SZEWCZYK M. (2014): Opolskie Voivodship “Gazelle” Innovation Potential. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 35-41.

ZYGMUNT A., SZEWCZYK M. (2011): Możliwości rozwoju branży budowlanej w województwie opolskim. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 75-83.

ZYGMUNT A., SZEWCZYK M. (2012): Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(28), s. 65-71.

ZYGMUNT A., SZEWCZYK M. (2014): Acquisition of European Union Funds for Knowledge Transfer by Enterprises from Opolskie Voivodship. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 81-87.

ZYGMUNT J. (2013): Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, t. 11, nr 3, s. 129-134.

ZYGMUNT J. (2014): Determinants of Knowledge Transfer in a Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 2, s. 7-12.

ZYGMUNT J. (2014): Firms as a Component of Smart Specialisation in the Opolskie Voivodship Development Strategy. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 12, nr 3, s. 29-34.

ZYGMUNT J. (2015): Entrepreneurship as a Factor of Regional Development. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 4, s. 119-125.

ZYGMUNT J. (2016): Enterprises and Smart Specialization in a Place-Based Approach in Poland. The Case of Polska Zachodnia Macro-Region. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 14, nr 4, s. 23-29.

ZYGMUNT J., MACH Ł. (2011): Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(26), s. 67-74.

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. (2015): Shaping the Landscape of Rural Communes in the Aspect of Green Infrastructure Creation. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 13, nr 1, s. 47-52.

ŻUCHOWSKI W. (2010): Przemiany demograficzne ludności wiejskiej województwa lubelskiego w latach 2000-2008. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4(22), s. 37-53.

ŻUCHOWSKI W. (2011): Miasta województwa lubelskiego w latach 1995-2009. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2(24), s. 81-85.

ŻUCHOWSKI W. (2011): Obiekty turystyczne w województwie lubelskim w latach 2003-2009 na tle kraju. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 1(23), s. 67-83.