okładka nr 11W ramach prac merytorycznych zmierzających do rozwoju i upowszechnienia dorobku badawczego powstałego w ramach realizacji Projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”, przygotowano raport zawierający dwa opracowania przekrojowe dotyczące gospodarki i rynku pracy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wykorzystano trudno dostępne dane statystyczne, otrzymane z Wojewódzkich Urzędów Statystycznych w Lublinie i Rzeszowie oraz z systemu BAEL.
Wyrażamy przekonanie, że zamieszczone w bieżącym numerze „Barometru Regionalnego” wyżej wymienione opracowania, pomogą lepiej zrozumieć procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w ostatnich latach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz umożliwią przygotowanie bardziej precyzyjnej prognozy na lata 2008-2009.

 

Spis treści

Mateusz Walewski

Sytuacja na rynku pracy w województwach lubelskim i podkarpackim i jej zmiany w latach 2000-2006 w ujęciu porównawczym (na podstawie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności - BAEL)

streszczenie »     pełny tekst »

Małgorzata Antczak, Katarzyna Piętka, Agnieszka Sowa

Analiza przekrojowa gospodarki i rynku pracy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ocena zmian w latach 2005-2007 oraz perspektywy na lata 2008-2009

streszczenie »     pełny tekst »

 

Streszczenia

Mateusz Walewski

Sytuacja na rynku pracy w województwach lubelskim i podkarpackim i jej zmiany w latach 2000-2006 w ujęciu porównawczym (na podstawie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności - BAEL)

Opracowanie oparte na danych BAEL pozwala na bardziej dokładne wyjaśnienie procesów zachodzących na rynkach pracy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W porównaniu do raportów kwartalnych, które także zawierają charakterystykę sytuacji na rynkach pracy w tych województwach oraz szacują zmiany tendencji, opracowanie wykorzystujące dane BAEL wnosi nowe spojrzenie na determinanty zachodzących i przewidywanych zmian. Ewolucja popytu na pracę w zależności od zawodu oraz według sekcji EKD jest interesującym przyczynkiem do rozważań prowadzonych w raportach kwartalnych. Natomiast, przykładowo pokazanie wpływu miejsca zamieszkania i cech przedsiębiorstw jest wskazaniem nowych relacji istotnych dla kształtowania się zatrudnienia w województwie lubelskim i podkarpackim.

Małgorzata Antczak, Katarzyna Piętka, Agnieszka Sowa

Analiza przekrojowa gospodarki i rynku pracy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ocena zmian w latach 2005-2007 oraz perspektywy na lata 2008-2009

Opracowanie dotyczące sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz wojewódzkich rynków pracy wykorzystuje dane otrzymane z WUS, dotyczące okresu 2005-2007 i umożliwiające sformułowanie prognozy na lata 2008-2009. Podstawową zaletą tego opracowania jest jego przekrojowo-porównawczy charakter umożliwiający szczegółowe porównanie istotnych wskaźników ekonomicznych i sytuacji oraz tendencji występujących w sekcjach i najważniejszych grupach (wg EKD). Dodatkowo w raporcie specjalnym wykorzystano w znacznie większym stopniu informacje zawarte w Liście 2000 największych polskich przedsiębiorstw (wg Rzeczpospolitej) oraz informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych i ich wpływie na inwestycje w obu województwach.