okładka nr 16W pierwszym kwartale 2009 roku nastąpiło drastyczne pogorszenie nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. Ogólny diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych zanotował największy w historii badań jednorazowy spadek wartości aż o 15,8 punktu i po raz pierwszy od III kwartału 2005 roku osiągnął ujemną wartość: -11,3 punktu. [...]
Bardziej szczegółowa analiza pokazuje jednak, że o tak drastycznym pogorszeniu nastrojów gospodarczych w województwie zadecydowały gospodarstwa domowe, dla których wskaźnik nastrojów spadł znacznie bardziej niż barometr ogółem, bo aż o 18,6 punktu. [...] Znacznie lepiej sytuację w I kwartale ocenili przedsiębiorcy, chociaż i w tym przypadku wszystkie branże zanotowały pogorszenie nastrojów w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku. Ale wskaźniki nastrojów w przemyśle i budownictwie nadal są dodatnie.
fragment opracowania
"Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r."

 

Spis treści

Mieczysław Kowerski

Lubelski Barometr Gospodarczy

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jacek Szlachta, Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel, Paulina Nowicka

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Bogdan Kawałko

Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności unii europejskiej po 2013 roku

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Justyna Milleville

Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Piotr Witkowski

Polska w Porozumieniu Schengen – spostrzeżenia i opinie z pogranicza

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Bogdan Kawałko

Od czego zależy rozwój i dobre zarządzanie w regionie? Wyniki badań jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim

pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r.

pełny tekst »

Komunikat

Konferencja naukowa „Badanie czynników regionalnej koniunktury gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej”

 

Streszczenia

Mieczysław Kowerski

Lubelski Barometr Gospodarczy

Lubelski Barometr Gospodarczy to projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany w latach 2009 – 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), który ma na celu systematyczne dostarczanie odpowiednio przetworzonej i opracowanej informacji o zmianach gospodarczych w województwie lubelskim. W ramach projektu realizowane będą badania: nastrojów gospodarczych w regionie, zmian na rynku pracy i popytu na pracę oraz prowadzone diagnozy i prognozy rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Prowadzone badania winny przyczynić się do stworzenia w województwie lubelskim systemu diagnozowania i prognozowania wspierającego podejmowanie decyzji przez podmioty gospodarcze oraz decyzji społeczno-gospodarczych na poziomie regionu, a także ułatwiającego formułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej państwa.

Lublin Region Economic Barometer

The Lublin Region Economic Barometer is a research project which will be realized in the years 2009 – 2011 within the EU Program framework “Human Capital”. The goal of the project is to deliver properly prepared and processed information on the economic changes in the Lubelskie Region. Within the project the research on economic sentiment of entrepreneurs and consumers and on changes in the regional labour market will be realized. The diagnoses and prognoses of socio – economic development in the province will be also prepared. Above research will help to prepare the regional diagnostic and prognostic system supporting the decision making process of enterprises and regional administration, the system will also facilitate formulation of the recommendations for regional development policy.

Keywords: UE Operational Program “Human Capital”, Lubelskie region (Poland), regional policy, regional development forecasting
JEL: R11, R58

Jacek Szlachta, Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel, Paulina Nowicka

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego

W pracy korzystając z 25 wskaźników opisujących zamożność, nowoczesność i konkurencyjność dokonano dynamicznej (dla lat 2002–2007) oraz statycznej (dla 2007 roku) typologii gmin województwa lubelskiego. Najbardziej interesujące dla polityki regionalnej w typologii są gminy, w których zachodzi dysproporcja pomiędzy potencjałem, a dynamiką rozwoju (gminy typów AB i BA). Przeprowadzona typologia stała się podstawą wniosków i rekomendacji dla polityki inter- i intraregionalnej.

Developmental potential of the communes of the Lubelskie province

In the paper, while using 25 factors describing wealth, modernity and competitiveness, two types of typology of the Lubelskie province communes were made: dynamic typology (in 2002-2007) and static typology (in 2007). The most interesting subject matter for regional policy in typology constitutes the communes in which a disproportion between potential and dynamics of development occurs (communes type AB and BA). Carried out typology laid foundation for conclusions and recommendations for inter- and intra-regional policy.

Keywords: regional development policy, the Lubelskie province, typology of communes
JEL: R58

Bogdan Kawałko

Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności unii europejskiej po 2013 roku

Artykuł, podejmuje aktualną problematykę związaną z przyszłym kształtem polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. Opracowany materiał, z perspektywy doświadczeń regionu lubelskiego wpisuje się w nurt europejskiej i krajowej dyskusji w tym zakresie, która w dużej mierze oparta jest na tzw. Raporcie Fabrizio Barca „An agenda for a reformed Cohesion Policy.” A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations” z kwietnia 2009 r. W tym kontekście, w materiale przedstawiono problemy programowania strategicznego, analizę i bilans sumujący pozycję rozwojową województwa lubelskiego na tle kraju oraz na tle wybranych danych europejskich. Istotną część artykułu stanowi prezentacja podstaw metodologicznych i nowego modelu budowy strategii rozwoju województwa uwzględniającego uwarunkowania przyszłej perspektywy finansowej UE jak i kontekst zachodzących procesów oraz wyzwań rozwojowych regionu lubelskiego.

New way of formulation of the Lublin Region development strategy towards challenges of the EU cohesion policy after 2013

The article is taking current issues connected with the future parameters of the cohesion policy of the European Union after 2013. Material drawn up, from a perspective of experience of the Lublin region is becoming part of the course of European and national discussion in this respect which largely is leaning on Fabrizio Barca Raport „An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations” from the April 2009. In this context, in material problems of strategic programming, analysis and balance adding the developmental item of the Lubelskie Voivodeship up were presented relating to the country and relating to chosen European data. An essential part of the article is a presentation of methodological bases and the latest model of conditioning taking construction of the development strategy of the region into account of the forthcoming financial perspective the EU as well as a context of occurring processes and developmental challenges of the Lublin region.

Keywords: regional development strategy, Lublin region (Poland), cohesion policy
JEL: R58

Justyna Milleville

Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej

Celem artykułu jest zbadanie wpływu stopniowej integracji europejskiej na kształtowanie się handlu całego ugrupowania. Handel jest ważnym czynnikiem kreującym wzrost gospodarczy i jest znacząco uzależniony od stopnia liberalizacji stosunków gospodarczych. W artykule przeanalizowano kolejne etapy integracji gospodarczej (obejmujące okres 1960-2007) oraz towarzyszące im zmiany struktury i wolumenu handlu. Odrębnie zbadano efekty integracji na handel wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej, wskazano na zmiany w handlu między- i wewnątrzgałęziowym oraz zaprezentowano pozycję Unii Europejskiej jako partnera handlowego na rynku światowym.

The impact of economic integration on regional trade. The case of the European Union

This paper examines the impact of the gradual integration of the European countries on the trade performance of the EU as a whole. Trade is an important factor in creating economic growth and it is significantly affected by the degree of economic liberalization. In this paper are analyzed both the successive stages of economic integration in Europe (in the period: 1960-2007) and the accompanying changes in trade structure and volume. The effects of integration on intra- and inter-EU trade are analyzed separately. The performance of the intra- and inter-industry trade and the position of the EU as a trade partner in the world economy are also described.

Keywords: European integration, international trade
JEL: F15

Piotr Witkowski

Polska w Porozumieniu Schengen – spostrzeżenia i opinie z pogranicza

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało naturalne konsekwencje dalszego pogłębionego procesu integracji w strukturach europejskich. Do jednej z nich należy udział naszego państwa w obszarze Schengen. Spowodowało to zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych tego obszaru ale jednocześnie wprowadzone zostały środki uszczelniające granicę zewnętrzną w postaci m. in. regulacji wizowych oraz zaostrzonych procedur kontrolnych realizowanych przez służby graniczne.
Sytuacja ta miała i zdaniem autora będzie miała swoje konsekwencje dla mieszkańców terenów pogranicza i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawione w publikacji spostrzeżenia i opinie formułowane są na postawie badań ankietowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, a głównie w oparciu o analizę badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Chełma i osób prowadzących w tym mieście działalność gospodarczą. Te drugie badania zostały przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.
Wyraźnie zarysowują się dwie tendencje dotyczące osób fizycznych dla, których przyjeżdżający obywatele Ukrainy byli zaopatrzeniowcami w tańsze towary akcyzowe, stwarzając jednocześnie okazję dla prowadzenie, w zasadzie odbywających się na pograniczu lub z naruszeniem prawa, drobnych interesów. Druga grupa to osoby prowadzące oficjalną działalność gospodarczą najczęściej o niewielkim lokalnym wymiarze. W tej grupie wyniki badań są interesujące dając podstawę dla dokonania rozróżnienia na firmy, dla których z jednej strony klientami są tzw. nierejestrowi handlowcy, a drugim przypadku firmy po jednej i drugiej stronie granicy działającej zgodnie z obowiązującym prawem.

Poland in the Schengen Agreement – opinion from the borderland.

Poland accession to the Schengen Agreement removed systematic border control between Poland and other EU countries, but also caused more intensive control on the outer borders. Author thinks that this situation will cause consequences for close to border inhabitants trading on this areas. All observations in this article were based on surveys of Chelm citizens conducted by Zamosc University of Management and Administration. Two tendencies concerning natural persons were observed. First concerning Ukrainian inhabitants who were a source of cheaper excise duty goods carried and sold sometimes even with violation of law. Second tendency was related with official sole traders working in little regional areas.

Keywords: The Schengen Agreement, close to border inhabitants, border trade
JEL: F5