okładka nr 18Po sześciu kwartałach spadku wartości (z 14 punktów w IV kwartale 2007 roku do –16 punktów w II kwartale 2009 roku) w III kwartale 2009 roku nastąpiła dość znaczna poprawa nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. Ogólny diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych wyniósł –6, a więc wzrósł w porównaniu do II kwartału aż 10 punktów. Wzrost ten jest zgodny z poczynionymi przez przedsiębiorców i konsumentów kwartał wcześniej przewidywaniami [...]
Niemal w takim samym stopniu poprawiły się nastroje przedsiębiorców jak i konsumentów. Barometr nastrojów gospodarczych przedsiębiorców wzrósł o 11 punktów (z -11 punktów do 0), natomiast konsumentów o 9 punktów (z -24 do -15). Nadal znacznie lepiej sytuację oceniają przedsiębiorcy niż konsumenci.
fragment opracowania
"Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2009 r."

 

Spis treści

Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki

Skutki kryzysu finansowego w sferze realnej w USA i wybranych krajach europejskich

streszczenie/abstract »

Grzegorz Kowalewski

Przydatność sumy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w jakościowych badaniach koniunktury

streszczenie/abstract »

Mieczysław Kowerski

Niepewność respondenta w badaniach nastrojów gospodarczych

streszczenie/abstract »

Mariola Zalewska

Struktury klastrowe jako czynniki kształtujące regionalną koniunkturę gospodarczą. Próba oceny na przykładzie obszarów wiejskich podregionu radomskiego

streszczenie/abstract »

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Planowanie przestrzenne jako instrument marketingu terytorialnego Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie lubelskim

streszczenie/abstract »

Mieczysław Kowerski, Dawid Długosz, Jarosław Bielak

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2009 r.

 

Pełne teksty artykułów w wersji elektronicznej są dostępne w bazie
e-Publikacje Nauki Polskiej.

 

Streszczenia

Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki

Skutki kryzysu finansowego w sferze realnej w USA i wybranych krajach europejskich

Przedmiotem analizy będzie badanie skutków kryzysu finansowego w sferze realnej USA i wybranych krajów europejskich: Niemiec, Francji, W. Brytanii, Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Zmiany w sferze realnej będą analizowane z wykorzystaniem danych ilościowych i jakościowych, pochodzących z badań koniunk-tury. Celem analizy będzie badanie wyprzedzającego charakteru danych, pochodzących z badań koniunktury.

Financial crisis results in real economy in USA and selected European countries

The currently observed downturn in economic activity is seen as the most serious one in post II World War history. The disturbances of financial markets have triggered the deepest globally-synchronized recession. In our research we would like to describe the influence of the financial crisis on the business cycles in the United States and selected European Union countries. We also would like to find out if the breakdown of the business and consumer survey results (Economic Sentiment Indicator, Industry Confidence Indicator, Construction Confidence Indicator, and Consumer Survey) was reflected in real data such as GDP, household consumption, gross fixed capital formation, industrial production, construction and assembly production. For the purpose of our analysis we have used data published by Eurostat. The only exception was the qualitative data for Poland which were taken from IRG SGH database. All the data were seasonally adjusted with use of Tramo-Seats procedure which also allowed us to remove the outliers. The business cycle frequencies were filtered out by the Christiano-Fitzgerald band-pass filter. Then we identified the turning points with the use of Bry-Boschan routine implemented in BUSY software. Next, we computed the depth of recession starting from the latest peak and to the trough if it was recognized, or to the last available observation, if it was not recognized. In the case of quantitative data, we analyzed classical and deviation cycles. For qualitative data, only deviation cycles were considered. Our research identified the Baltic States as the most affected by the current recession. Poland was least affected. We also confirmed the leading behavior of qualitative data vs. the quantitative sets. It is worth noting that our research indicated the dependency of the depth of recession in quantitative data on the drop in surveys data. This however needs some more formal statistical analysis, especially to confirm the causality.

Keywords: financial crisis, real economy, fluctuations of macroeconomic variables: qualitative and quantitative
JEL: E32

Grzegorz Kowalewski

Przydatność sumy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w jakościowych badaniach koniunktury

W jakościowych badaniach koniunktury gospodarczej zazwyczaj stosowane są pytania jednokrotnego wyboru z trzema wariantami odpowiedzi: pozytywnym, neutralnym i negatywnym. Dla każdego takiego pytania oblicza się saldo odpowiedzi na dane pytanie jako różnicę między procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Analizując tylko salda odpowiedzi rezygnujemy z pełnej informacji o strukturze odpowiedzi. Aby tego uniknąć warto uzupełnić salda odpowiedzi o dodatkowy wskaźnik: sumę odsetka odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. W referacie będzie omówiona przydatność tego wskaźnika na przykładzie danych ankietowych GUS.

Using the sum of positive and negative answers as a supplement of balances in business tendency surveys

In most business tendency surveys, respondents usually have three options of choice, such as up, same and down. The balance is then calculated by subtracting the up percentage from the down percentage. When analyzing balances only, the full information about the answers structure is rejected. To avoid this, it is appropriate to supplement the balances with additional rate: the percentage sum of positive and negative answers. In the paper use of this indicator will be talked over and exemplified by GUS (Central Statistical Office) questionnaire data.

Keywords: business tendency surveys
JEL: E32

Mieczysław Kowerski

Niepewność respondenta w badaniach nastrojów gospodarczych

W artykule przeprowadzono analizę rozkładu odpowiedzi „trudno powiedzieć” uzyskanych podczas badań ankietowych nastrojów gospodarczych w województwie podlaskim przeprowadzonych w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku. Zastosowane testy statystyczne oraz liniowe i kwadratowe modele logitowe pozwoliły pozytywnie zweryfikować szereg hipotez opisujących sytuacje kiedy respondenci mają kłopoty z formułowaniem jednoznacznych odpowiedzi oraz określić czynniki, które determinują niepewność respondenta. W szczególności pokazano, że niepewność respondentów wzrasta ze spadkiem dochodów jakimi dysponują ich gospodarstwa oraz niższym poziomem wykształcenia. Mniej pewne w formułowaniu ocen i prognoz są osoby bezrobotne. Natomiast w przypadku wieku, pewność respondenta (prawdopodobieństwo jednoznacznej odpowiedzi) wzrasta do około 50 roku życia by później ponownie zmniejszać się. Jednocześnie pokazano, że w województwa podlaskim z kwartału na kwartał malała pewność respondentów, co może wynikać z rozwijająca się recesji gospodarczej.

The respondents’ uncertainty in economic sentiment surveys

The paper is the analysis of the distribution of answers “difficult to answer” which have been gathered during the economic sentiment surveys of the Podlaskie region in the first three quarters of 2009. Applied statistical tests and linear and quadratic logit models helped to verify positively the series of hypotheses and to determine the factors which influenced respondents’ uncertainty. It has been proved that the respondents’ uncertainty grows together with the decreasing of his/her educational level and the household income. Less certain in the formulation of answers are unemployed. The respondents’ certainty (the probability of unambiguous answer) is increasing to his/her 50’s, but after reaching this age, decreases again. The research shows that the respondents’ certainty in the Podlaskie region has decreased from quarter to quarter which could be the result of recession.

Keywords: Economic sentiment surveys, Podlaskie region, “difficult to answer” option in questionnaire, t-test of structure indicator, linear and quadratic logit models
JEL: C83

Mariola Zalewska

Struktury klastrowe jako czynniki kształtujące regionalną koniunkturę gospodarczą. Próba oceny na przykładzie obszarów wiejskich podregionu radomskiego

W artykule autorka analizuje wybrane obszary działalności gospodarczej na terenie obszarów wiejskich podregionu radomskiego. Podejmuje próbę identyfikacji czynników kształtujących regionalną koniunkturę gospodarczą. Na terenie podregionu radomskiego istnieje konkurencyjne środowisko klastrowe producentów warzyw, o znaczeniu co najmniej krajowym, mogące kształtować regionalną koniunkturę gospodarczą.

Cluster structures as factors driving the regional economic trends. Case study of the rural areas of Radom subregion

Aspects of analysis of selected areas of economic activity in the rural areas of the subregion of Radom are presented. An essay to identify the factors influencing regional economic trends is undertaken. In the Radom subregion one can easily identify national level competitive environment, a cluster of producers of vegetables, which can influences regional economic trends.

Keywords: cluster, rural areas, competitiveness, regional economic trends
JEL: R11

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Planowanie przestrzenne jako instrument marketingu terytorialnego Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie lubelskim

Celem działalności Agencji Nieruchomości Rolnych jest między innymi zbywanie nieruchomości państwowych po jak najkorzystniejszej cenie. Osiągnięcie tego celu wymaga stosowania reguł marketingu terytorialnego, którego jednym z narzędzi jest planowanie przestrzenne. Lubelski oddział Agencji wykorzystuje planowanie przestrzenne do podnoszenia wartości rynkowej swoich zasobów. W jego dyspozycji pozostają jednak wciąż liczne działki, których wartość rynkowa mogłaby wzrosnąć po zmianie ich funkcji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Właściwe wykorzystanie walorów tych działek wymagałoby stworzenia i wdrożenia uporządkowanej strategii marketingowej, uwzględniającej planowanie przestrzenne.

Spatial planning as a territorial marketing instrument of Agricultural Property Agency in Lubelskie Province

The aim of the Agricultural Property Agency is, among other things, to sell the state property at the best price. To achieve this aim, it is necessary to apply the rules of territorial marketing, and one of its tools is spatial planning. The Agency’s Regional Branch in Lublin uses spatial planning to increase the market value of its assets. However, it still owns numerous land parcels, the market value of which could increase after changing their designations in local plans for spatial development. The market merits of these land parcels could be properly used only after developing and implementing a well-ordered marketing strategy including spatial planning mechanisms.

Keywords: territorial marketing, spatial planning, state property, Lublin Voivodeship
JEL: M31, M38, O21