okładka nr 21Obserwowana od III kwartału ubiegłego roku tendencja w postaci systematycznej poprawy nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim (3 kolejne kwartały wzrostu barometru nastrojów) nie została utrzymana w kolejnym, II kwartale 2010 r. Ogólny diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych spadł w porównaniu do I kwartału br. o 5 punktów i wynosi –5 punktów, co oznacza (niewielką co prawda) przewagę odsetka pesymistów deklarujących pogorszenie sytuacji. Nie sprawdziły się zatem przewidywania przedsiębiorców i konsumentów, którzy oczekiwali w tym kwartale dalszej poprawy sytuacji. Od najgorszego od lat II kwartału 2009 r. ubyło co prawda znacznie pesymistów, jednak ankietowani najwyraźniej nie widzą również przesłanek do wyrażania bardziej pozytywnej oceny sytuacji.
Być może obserwowane lekkie pogorszenie nastrojów w analizowanym kwartale jest w pewnej mierze pochodną niepewnej (w odczuciu respondentów) sytuacji politycznej (badanie było prowadzone pod koniec czerwca br.).
fragment opracowania
"Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w II kwartale 2010 r."

 

Spis treści

Bogdan Kawałko

Metodologia opracowania strategii rozwoju na przykładzie woj. lubelskiego

streszczenie/abstract »

Andrzej Burda, Zdzisław S. Hippe

Modelowanie stanu małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności

streszczenie/abstract »

Jan Andreasik, Andrzej Ciebiera, Sławomir Umpirowicz

ControlSem - system wspierania decyzji oparty na technologiach sieci semantycznych

streszczenie/abstract »

Jarosław Bielak

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa lubelskiego
w latach 2002-2009. Analiza czasowo-przestrzenna

streszczenie/abstract »

Zbigniew Omiotek

Symulacja sieci DiffServ z różnicowaniem priorytetu pakietów
na podstawie parametru Hursta strumienia obrazu

streszczenie/abstract »

Aleksandra Kahan

Procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne spółdzielczego sektora bankowego
w okresie transformacji ustrojowej i budowy gospodarki rynkowej

streszczenie/abstract »

Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim
w II kwartale 2010 r.

 

Pełne teksty artykułów w wersji elektronicznej są dostępne w bazie
e-Publikacje Nauki Polskiej.

 

Streszczenia

Bogdan Kawałko

Metodologia opracowania strategii rozwoju na przykładzie woj. lubelskiego

Samorząd województwa jest ustawowym podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju na poziomie regionalnym. Niniejszy artykuł poprzez pryzmat aktualnych doświadczeń podejmuje problem sposobu i metody budowania strategii wobec zmieniających się uwarunkowań krajowych i europejskich. Materiał zawiera autorską wersję i wizję prac nad podstawowym dokumentem strategicznym regionu. Uwzględnia możliwość adaptacji projektowanych rozwiązań polityki regionalnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy po 2013 r. Opracowanie bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i wnioskach oraz diagnozie prac w tym zakresie, wynikach debat publicznych, a także dokumentach wypracowanych na poziomie UE. Należą do nich np.: Raport F. Barca, Dokument problemowy dotyczący przyszłości polityki spójności, Raport Polska 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) czy też Koncepcja nowej polityki regionalnej w Polsce. Artykuł wskazuje na uwarunkowania formalno-prawne oraz formułuje podstawy metodologiczne, zasady i tryb opracowania strategii, wskazując organizację prac, a także drogę dochodzenia do dokumentu docelowego strategii, tzw. nowej generacji.

The methodology of drawing up development strategy exemplified by Lubelskie province

Regional government constitutes statutory subject liable for carrying on development policy in the region. This article presents method of drawing up strategy, seen from the angle of current experience, in the face of changing domestic and European factors. The material includes the author's version and vision of work designed to create fundamental strategic document of the region. The article sees the possibility of adaptation of proposed solutions of regional policy both in Poland and the European Union while laying particular emphasis on the new perspective after the year 2013. The study is based on past experience, conclusions and diagnosis of research concerning this area, the results of public debates and documents of European Union. As the examples of these sources can be listed: F. Barca's Report, Problem document concerning the future of cohesion policy, Report-Poland 2030, National Strategy for Regional Development (NSFRD), Concept of new regional policy in Poland. The article shows formal legal factors and formulates methodology basis, the rules how to draw up strategies showing work organization and also the way of achieving target document of the strategy so-called 'new generation.'

Keywords: regional development policy, Lublin region
JEL: R58

Andrzej Burda, Zdzisław S. Hippe

Modelowanie stanu małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności

W artykule przedstawiono nową procedurę uczenia i testowania modeli opracowaną specjalnie dla danych niepewnych. Opiera się ona na kombinacji metody resubstytucji ze zmodyfikowanym paradygmatem uczenia i testowania, zwanym przez nas walidacją kolejkową. W początkowej fazie eksperymentu opracowane procedury zostały sprawdzone na niepewnych danych, prze-kłamanych prawdopodobnie w procesie kreatywnej i agresywnej księgowości, odnoszących się do małych i średnich przedsiębiorstw pochodzących z regionu podkarpackiego. W trakcie tych badań zweryfikowano modele uczenia w formie drzew i reguł decyzji. Poprawność klasyfikacji obu typów modeli (drzewa i reguły) oszacowano w oparciu o wskaźnik błędu klasyfikacji. Potwierdzono, że błędy fałszywie pozytywnej klasyfikacji są znacznie większe niż klasyfikacji fałszywie negatywnej. Różnice odkryte za pomocą zaproponowanej procedury walidacji mogą być prawdopodobnie wykorzystane jako sygnał występowania przekłamań w danych poddawanych analizie.

Uncertain Data Modeling: The Case of Small and Medium Enterprises

A new procedure for combined validation of learning models – developed for specifically uncertain data – is briefly described; it relies on a combination of resubstitution with the modified learn-and-test paradigm, called by us the queue validation. In the initial experiment the elaborated procedure was checked on doubtful (presumably distorted by creative accounting) data, related to small and medium enterprises of the Podkarpackie-region in Poland. Validated in the research learning models were completed in the form of decision trees and sets of production rules. Correctness of both type of models (trees and rules) was estimated basing on the error rate of classification. It was found that false-positive classification errors were significantly larger than false-negative ones; the difference discovered by validation procedure can be probably used as a hint of fraud in the evaluated data.

Keywords: validation, small and medium enterprises, creative accounting
JEL: C45, L25

Jan Andreasik, Andrzej Ciebiera, Sławomir Umpirowicz

ControlSem – system wspierania decyzji oparty na technologiach sieci semantycznych

Duża ilość danych przechowywana w bazach relacyjnych nastręcza trudności w ich przeglądaniu, wyszukiwaniu i przygotowywaniu raportów. Zapytania do baz danych wykonywane na powielonych, niespójnych i bezkontekstowych danych powodują generowanie błędnych wyników. Systemy oparte na rozwiązaniach sieci semantycznych (Semantic Web) pozwalają na budowę systemów opartych na wiedzy (Knowledge Based Systems). Niniejszy artykuł przedstawiona architekturę systemu ControlSem opracowanego dla podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – systemu dedykowanego dla kontroli procedur medycznych opartego na technologiach SW. Doświadczenia z projektowania systemu, modelowania ontologii dziedzinowej oraz procesu przetwarzania danych mogą być wykorzystane w implementacjach rozwiązań kontekstowej integracji i analizy danych.

ControlSem – distributed decision support system based on Semantic Web technologies for the analysis of the medical procedures

The enormous number of data stored in large, relational databases makes the exploring, querying and reporting processes difficult. The database queries executed on redundant, incoherent, and contextless data may cause erroneous results. The Semantic Web (SW) technology has been considered to solve the problem. In this paper we propose ControlSem - the semantic oriented system architecture for controlling medical procedures. We performed the set of inference tasks that confirmed the usefulness of the SW technology. The experience with ControlSem modeling can be used for implementation of solutions to the contextual data integration and analysis

Keywords: decision support system, semantic Web
JEL: C44, C8

Jarosław Bielak

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa lubelskiego w latach 2002-2009. Analiza czasowo-przestrzenna

W artykule przedstawiono analizę czasowo-przestrzenną stopy bezrobocia w powiatach woj. lubelskiego w latach 2002-2009. Do testowania hipotez dotyczących istnienia efektu aglomeracji oraz wykrywania obserwacji nietypowych względem ogólnego wzorca zastosowano wybrane metody ekonometrii przestrzennej. Zidentyfikowano istnienie w województwie dwóch klastrów – niskiego oraz wysokiego bezrobocia. W pracy zastosowano pewne modyfikacje wizualizacji danych czasowo-przestrzennych w tablicach dwuwymiarowych poprawiające czytelność przedstawianych informacji.

Unemployment rate of Lublin voivodeship powiats in the years 2002-2009. Spatiotemporal analysis.

In the paper spatiotemporal analysis of unemployment rate in powiats of Lublin voivodeship in the years 2002-2009 was presented. Selected methods of spatial econometrics were used to verify the hypotheses of agglomeration effect and hot spot existence. Two clusters were identified – high and low unemployment rate. Some modifications of presenting spatiotemporal data in two-dimensional tables were applied to improve the readability of the information.

Keywords: unemployment, Lublin voivodeship, powiat, spatiotemporal, Moran
JEL: C23, R12

Zbigniew Omiotek

Symulacja sieci DiffServ z różnicowaniem priorytetu pakietów na podstawie parametru Hursta strumienia obrazu

W pracy przedstawiono wyniki symulacji strumieniowej transmisji obrazu ruchomego przez sieć DiffServ. Zaprezentowano także metodykę badania sekwencji wizyjnych wykorzystującą pakiet EvalVid oraz przedstawiono możliwość symulacji sieci z różnicowaniem jakości usług za pomocą symulatora sieciowego NS-2. Otrzymane wyniki pozwoliły obliczyć podstawowe parametry jakości obrazu ruchomego odebranego poprzez sieć, takie jak PSNR, MOS, straty, opóźnienie oraz fluktuację opóźnienia pakietów. Efekty końcowe badań pokazują, iż zastosowanie proponowanej koncepcji polegającej na ustawianiu priorytetu pakietów w sposób dynamiczny prowadzi do poprawy jakości przesyłanego obrazu w porównaniu z tradycyjnym podejściem statycznym.

The DiffServ network simulation with packets priority differentiation based on Hurst parameter of the video stream

The paper show the simulation results of video streaming over the DiffServ network. It also presents the video sequences test methodology that uses an EvalVid package and DiffServ simulation in NS-2 network simulator. The results obtained allowed to calculate the basic quality parameters of moving picture received over the network, such as: PSNR, MOS, loss, delay and jitter. Final results of research show that the using of the proposed idea, consisting in setting the packets priority in a dynamic way, leads to improve the video streaming quality, compared with the traditional static approach.

Keywords: DiffServ, QoS, NS 2, EvalVid, PSNR, MOS
JEL: C88

Aleksandra Kahan

Procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne spółdzielczego sektora bankowego w okresie transformacji ustrojowej i budowy gospodarki rynkowej

Przedmiotem artykułu jest charakterystyka przeobrażeń struktury i organizacji sektora bankowości spółdzielczej w procesie transformacji ustrojowej i budowy gospodarki rynkowej. Przeprowadzone w latach 1993-2009 procesy dostosowawcze doprowadziły do stabilizacji sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych oraz wypełnienia warunków w zakresie nadzorczych norm ostrożnościowych. W artykule przedstawiono pozycję banków spółdzielczych na tle polskiego systemu bankowego. Wskazano także bariery ograniczające działalność, jak również elementy, które mogą stanowić podstawę do dalszego umocnienia rynkowej działalności bankowości spółdzielczej.

The processes of adaptation and restructuring of the cooperative banking sector during the transition and market economy building

The article is an attempt to characterize the structure and organization of cooperative banking sector in transition and market economy building process. Adjustment processes carried out between 1993-2009 have led the stabilization of the economic and financial situation of cooperative banks and fulfilled all conditions in the scope of precautions supervisory standards. The paper presents also the position of cooperative banking against the polish banking system. The subject of analysis of the last part indicates the occurrence of impediments to activities as well as elements which may lay the foundation for further strengthening of cooperative banking market position.

Keywords: transformation, cooperative banking, capital, precaution, association
JEL: G21