okładka nr 22Po nieznacznym pogorszeniu w poprzednim kwartale nastroje gospodarcze w woj. lubelskim w III kwartale 2010 r. poprawiły się i można to ocenić jako kontynuację pozytywnej tendencji, która pojawiła się po najgorszym od lat II kwartale 2009 roku. Ogólny diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych po wzroście w stosunku do poprzedniego kwartału o 7 pkt wynosi 2 punkty, co oznacza przewagę odsetka optymistów (deklarujących poprawę sytuacji), ostatni raz obserwowaną w badaniu z IV kwartału 2008 roku. Zatem tym razem potwierdziły się, wyrażone w poprzednim kwartale, oczekiwania zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów co do kierunku zmian nastrojów oraz w pewnym stopniu co do ich skali. Przy czym przewaga optymistycznych opinii wśród przedsiębiorców pojawiła się już w I kwartale, natomiast wśród konsumentów w dalszym ciągu przeważa lekki pesymizm.
Obserwowaną tendencję w nastrojach gospodarczych można powiązać ze stanem gospodarki obrazowanym przez bieżące dane statystyczne, w obu przypadkach zauważalne są pozytywne oznaki, ale i pewna chwiejność wynikająca być może z braku trwałych fundamentów czy też wyraźnych powodów do wyrażenia optymizmu/ pesymizmu. Zwłaszcza nastroje przedsiębiorców w badaniu od kilku kwartałów oscylują blisko stanu równowagi opinii pozytywnych i negatywnych.
fragment opracowania
"Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2010 r."

 

Spis treści

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Planowanie przestrzenne wobec kryzysu przestrzeni

streszczenie/abstract »

Marcin Salamaga

Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r.

streszczenie/abstract »

Elżbieta Wojnicka

Polskie województwa jako e-regiony na tle Unii Europejskiej

streszczenie/abstract »

Wojciech Żuchowski

Przemiany demograficzne ludności wiejskiej województwa lubelskiego w latach 2000-2008

streszczenie/abstract »

Piotr Zalewa, Mariusz Sagan, Bartosz Jóźwik, Oleg Gorbaniuk

Ocena instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej

przez przedsiębiorców podregionu chełmsko-zamojskiego

streszczenie/abstract »

Bogusław Klimczuk

Determinanty wyboru źródeł finansowania inwestycji

przez jednostki samorządu terytorialnego – przykład Miasta Zamość

streszczenie/abstract »

Zbigniew Omiotek

System transmisji obrazu ruchomego przez Internet

jako hierarchiczny system złożony

streszczenie/abstract »

Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim
w III kwartale 2010 r.

 

Pełne teksty artykułów w wersji elektronicznej są dostępne w bazie
e-Publikacje Nauki Polskiej.

 

Streszczenia

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Planowanie przestrzenne wobec kryzysu przestrzeni

Kryzys przestrzeni jest stanem wielorakich strukturalnych konfliktów pomiędzy różnymi podmiotami gospodarującymi w przestrzeni. Zjawisko to narasta w efekcie rosnących potrzeb przestrzennych będących efektem rozwoju społecznego i gospodarczego. Narzędziem eliminowania konfliktów przestrzennych jest w założeniu planowanie przestrzenne. W rzeczywistości jednak planowanie to nie likwiduje konfliktów przestrzennych. Rozstrzyga je tylko i zapobiega ich ściśle fizycznym przejawom. Nie usuwa natomiast faktycznych kolizji interesów pomiędzy użytkownikami przestrzeni. Co więcej – tworzy nawet nowe mechanizmy tych kolizji. Oznacza to, że kryzys przestrzeni jest zjawiskiem obiektywnym i nieuniknionym.

Spatial planning vs. crisis of space

The crisis of space is a state of multiple structural conflicts between various entities operating in space. This phenomenon is growing as a result of the increase of spatial needs, being the consequence of social and economic development. By assumption, spatial conflicts are to be eliminated with the use of spatial planning. In reality, however, this planning does not eliminate spatial conflicts. It only settles them and prevents their strictly physical manifestations, but it does not remove actual conflicts of interests between space users. What is more – it even creates new mechanisms of these conflicts. This means that the crisis of space is an objective and unavoidable phenomenon.

Keywords: crisis of space, spatial planning, conflicts in space
JEL: O21, R58

Marcin Salamaga

Konkurencyjność inwestycyjna województw w Polsce w 2008 r.

W referacie zostanie przeprowadzona statystyczna analiza porównawcza konkurencyjności województw pod względem nakładów inwestycyjnych w sektorach prywatnym i publicznym w Polsce. W tym celu zaproponowano wskaźnik względnej przewagi inwestycyjnej, którego wartości zostaną obliczone dla wszystkich sekcji PKD 2004. Wartości wskaźnika względnej przewagi inwestycyjnej poddano następnie analizie statystycznej z uwzględnieniem analizy korespondencji. Wykorzystanie analizy korespondencji umożliwiło wyodrębnienie profili województw o zbliżonej atrakcyjności inwestowania w poszczególnych działach gospodarki. Wyniki badania umożliwią m.in. wskazanie w aspekcie przestrzennym obszarów działalności gospodarczej wymagających szczególnie pilnego doinwestowania, jak i wyróżniających się pod względem wysokiej konkurencyjności inwestycyjnej. Obliczenia wykonano w oparciu o najnowsze dane pochodzące z bazy Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

The Investment Competitiveness of Polish Voivodeships in 2008

The main purpose of the article is the comparison of investment competitiveness in Polish private sector and public sector. In the study there is proposed the application of Revealed Investment Advantage Index according to the sections of Polish Classification of Activities (PKD). The values of the Revealed Investment Advantage Index calculated for each Polish province are basis for the application of correspondence analysis. The correspondence analysis lets to create profiles of Polish voivodeships so that observations in the same group have the similar investment competitiveness by PKD sections. The results of analysis will be helpful for finding the kinds of activities which are most effectively invested or need capital investment. The data used in the paper is taken from Regional Data Bank of the Central Statistical Office in Poland.

Keywords: correspondence analysis, cluster analysis, investment
JEL: R53

Elżbieta Wojnicka

Polskie województwa jako e-regiony na tle Unii Europejskiej

E-regiony to regiony o przekraczającym 4% udziale usług wysokiej techniki w ogólnym zatrudnieniu. Regiony te stanowią 12,7% regionów NUTS 2 UE-27; wśród nich znajduje się woj. mazowieckie. Przeprowadzone badania pokazały silną pozytywną zależność między poziomem PKB na 1 mieszkańca a rozwojem usług wysokiej techniki w regionie oraz silną negatywną korelację między rozwojem usług wysokiej techniki a udziałem rolnictwa w zatrudnieniu.

Polish Provinces as e-regions in comparison with the Euroepan Union

In the paper the position of Polish regions in comparison with countries and regions of the EU which are the most advanced in creation of e-economy was presented. Moreover, to the article the term 'e-region', that is a region exceeding 4% of high technology services in general employment, was introduced. These regions constitute 12,7% of NUTS 2 UE 27 regions, among them there is the Mazowieckie voivodeship. Carried out research showed strong correlation between the GDP rate per inhabitant and the development of high technology services in the region and negative correlation between the development of high technology services and the participation of agriculture in employment.

Keywords: e-region, ICT
JEL: O3, R11

Wojciech Żuchowski

Przemiany demograficzne ludności wiejskiej województwa lubelskiego w latach 2000-2008

Przedmiotem badań jest przebieg procesów demograficznych zachodzących na wiejskich terenach województwa lubelskiego w pierwszych latach XXI wieku. W artykule przedstawiono zróżnicowanie poszczególnych elementów ruchu naturalnego ludności wiejskiej, wskazano na dysproporcje między poszczególnymi powiatami Lubelszczyzny i dokonano analizy ich typów demograficznych w 2000 i 2008 r.

Demographic transformations of the rural population of Lubelskie Province in 2000-2008

At the beginning of the 21st century there is a lot of research concerning the demographic processes in rural areas of Lubelskie Province. The article presents diversification of particular elements of natural movements of rural population. Moreover, the article shows disproportion between individual districts of Lubelskie Province, furthermore, in the article there is also analysis of their demographic types in 2000 and 2008.

Keywords: demography, Lubelskie, regional migration
JEL: J1, R2

Piotr Zalewa, Mariusz Sagan, Bartosz Jóźwik, Oleg Gorbaniuk

Ocena instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej przez przedsiębiorców podregionu chełmsko-zamojskiego

Unia Europejska jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów świata. Pomimo tego, na obszarze Unii występuje głębokie regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, a Lubelszczyzna wciąż pozostaje jednym z najuboższych regionów Wspólnoty. Jednym z celów polityki Unii Europejskiej jest zmniejszanie tychże różnic poprzez m.in. uczynienie regionów ubogich bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie oceny instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej dokonanej przez przedsiębiorców z regionu lubelskiego.

The evaluation of instruments responsible for improvement of regional attractiveness for investors in Chełm-Zamość subregion

The European Union is one of the best developed area in the world. In spite of this there is a big differentiation of the level of regional economic development and Lublin Region still remains one of the poorest regions of the united Europe. One of the purposes of European policy is to reduce these differences by, among other things, making poor regions more attractive for investors. The aim of this article is to present opinions of entrepreneurs from the Chełm-Zamość subregion of Lublin region about instruments responsible for improvement of regional attractiveness for investors.

Keywords: Lubelskie, investment, regional attractivity
JEL: R1, R5

Bogusław Klimczuk

Determinanty wyboru źródeł finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego – przykład Miasta Zamość

Realizacja projektów inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) wymaga wyboru źródeł ich finansowania, do których należą między innymi: dochody budżetowe oraz nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, środki funduszy celowych, środki funduszy pomocowych z zagranicy, kredyty, pożyczki, leasing, środki z emisji obligacji komunalnych oraz udziały mieszkańców i podmiotów prywatnych w realizacji inwestycji publicznej. Do najistotniejszych czynników wewnętrznych, które wpływają na wybór źródła i sposobu finansowania działań inwestycyjnych jst, zalicza się: 1) wielkość jst, mierzona jej obszarem i liczbą mieszkańców, 2) położenie i zagospodarowanie przestrzenne, 3) potencjał gospodarczy (np. liczba podmiotów gospodarczych), 4) kondycja finansowa, ocena ratingowa, audytowa danego podmiotu, 5) zajmowana pozycja strategiczna, 6) stopień innowacyjności i proinwestycyjne zachowania, 7) styl, metody i techniki zarządzania, 8) umiejętności pracowników i kompetencje kadry zarządzającej, 9) kultura organizacyjna, 10) doświadczenia we współpracy z instytucjami finansowymi, otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz społeczeństwem lokalnym. Miasto Zamość od roku 2004 do chwili obecnej zrealizowało oraz realizuje inwestycje ze wsparciem zewnętrznym na łączną kwotę: 391,8 mln zł z czego 268,9 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. mechanizmu norweskiego) oraz budżetu państwa. Optymalizacja zadłużenia, zastosowanie innowacyjnych źródeł finansowania wkładu własnego pozwalają utrzymać miastu Zamość potencjalne możliwości pozyskiwania kolejnych projektów. Jest ono także dobrym przykładem dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji w JST.

The determinants of sources of investment financed by local government units as exemplified by Zamość Town

To realize investment projects by local government units (LGUs) their financial sources are needed, as the example of these sources can be listed: budget earnings, the participation of inhabitants and private subjects in realization of public investment, budget surplus in previous years, target funds, foreign aid funds, credits, loans, leasing, community bonds. Among the most important internal factors which determine the source and the ways of investment financed by LGUs can be listed: 1) the size of LGUs measured by their area and number of inhabitants, 2) location and land development, 3) economic potential (eg. the number of economic subjects), 4) financial situation, rating assessment, audit assessment of the particular subject, 5) taken strategic position, 6) the level of innovation and pro-investment behaviour, 7) the style, methods and techniques of management, 8) employees' abilities and the competence of the management, 9) organizational culture, 10) experience in cooperation with financial institutions, business environment, non-governmental organizations and local society. Since 2004 Zamość Town with external support has realized investments which come to a total of 391 815 832,27 zlotys, worth mentioning is that 268 875 919,20 zlotys were paid by the UE, EEA, MF and state budget. Debts optimalization, the application of innovative financial sources of own contribution let Zamość town win next projects. Moreover, Zamość town constitutes a good example of diversification of investment of financial sources in LGUs.

Keywords: local government unit, investment, Zamość
JEL: R51

Zbigniew Omiotek

System transmisji obrazu ruchomego przez Internet jako hierarchiczny system złożony

System transmisji obrazu ruchomego przez Internet jest obecnie postrzegany najczęściej jako system prosty, a jego poszczególne elementy badane są w sposób niezależny od pozostałych. Zdaniem autora, wspomniany system jest systemem złożonym, który tworzy struktura składająca się z trzech podstawowych warstw. Są to: źródło, kanał transmisji oraz węzły sieci. Każda z tych warstw traktowana oddzielnie jest również systemem złożonym, a cały system transmisji jest w istocie złożoną strukturą hierarchiczną wykazującą cechy fraktalne. Dlatego, poszczególne warstwy systemu transmisji należy rozpatrywać łącznie, a nie oddzielnie, jak zakłada większość obecnych kierunków badań. Wiąże się to z koniecznością stosowania narzędzi badawczych oraz metod projektowania odpowiednich dla systemów złożonych. W artykule zaprezentowano ideę przetwarzania autonomicznego jako metody projektowania systemów złożonych prowadzącej do poprawy ich wydajności. W pracy przedstawiono także propozycję adaptacyjnego zarządzania jakością usług podczas transmisji wideo. Zakłada ona wykorzystanie zjawisk wyższych rzędów, których do tej pory nie uwzględniano.

Moving picture transmission system over the Internet as a hierarchical complex system

Moving picture transmission system over the Internet is seen mostly as a simple system now, and its individual components are tested independently of the others. According to the author, the aforementioned system is a complex system that creates a structure consisting of three basic layers. These are: the source, transmission channel and network nodes. Each of these layers separately, is also a complex system, and the whole transmission system is in fact a complex hierarchical structure that exhibits fractal characteristics. Therefore, the individual layers of the transmission system should be considered together and not separately, as assumed in most current research directions. This implies a need to use research tools and design methods suitable for the complex systems. The article presents the idea of autonomic computing as a design method for complex systems, leading to improve their performance. The paper presents a proposal for adaptive management of service quality during video transmission as well. It assumes the use of higher order phenomena, which has not taken into account so far.

Keywords: video streaming, complex system, quality of service, fractal analysis, self similarity, autonomic computing
JEL: C8

Full text of articles available at: e-Publikacje Nauki Polskiej.