okładka nr 23Poprawa nastrojów, jaka nastąpiła w poprzednim kwartale,
nie utrzymała się i nastroje gospodarcze w woj. lubelskim w IV kwartale 2010 r. istotnie pogorszyły się, co oznacza przełamanie pozytywnej tendencji, która zarysowała się w kolejnych badaniach po najgorszym od lat, II kwartale 2009 r. Ogólny diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych po spadku w stosunku do poprzedniego kwartału o 7 pkt wynosi –9 pkt, zatem przeważa odsetek pesymistów deklarujących pogorszenie sytuacji. Na taką ocenę sytuacji wpłynęła przede wszystkim bardzo zła, porównywalna z najgorszymi od lat, I i II kwartałem 2009 r., diagnoza sytuacji wyrażona przez gospodarstwa domowe.
Natomiast nastroje przedsiębiorców wpisują się w obserwowaną od kilku kwartałów pewną chwiejność opinii bliską stanu równowagi opinii pozytywnych i negatywnych,
co może oznaczać brak przesłanek zarówno do wyrażenia przesadnego optymizmu,
jak i pesymizmu.
fragment opracowania
"Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2010 r."

 

Spis treści

Marta Götz

Regionalne aspekty wzrostu gospodarczego w Niemczech i Polsce. Próba analizy porównawczej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Robert Pater, Tomasz Skica

Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Piotr Blicharz

Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Alfreda Kamińska

Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Wojciech Żuchowski

Obiekty turystyczne w województwie lubelskim w latach 2003-2009 na tle kraju

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Bartłomiej Iwańczak

Specyfika stylu życia w Zamościu – podejście interdyscyplinarne

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Zbigniew Omiotek

Badanie samopodobieństwa obrazów metodą analizy fraktalnej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2010 r.

pełny tekst »

 

Streszczenia

Marta Götz

Regionalne aspekty wzrostu gospodarczego w Niemczech i Polsce. Próba analizy porównawczej

Podjęcie analizy czynników decydujących o wzroście gospodarczym uzasadnione jest rolą, jaką odgrywa on w kształtowaniu poziomu życia. Spojrzenie na wzrost gospodarczy wymaga podejścia eklektycznego, ale i elastycznego – adaptującego różne koncepcje i akcentującego różne wymiary rozwoju ekonomicznego poprzez łączenie ujęcia teoretycznego i praktycznego. Czynniki wzrostu można analizować z różnej perspektywy. Niniejszy artykuł proponuje następujące ujęcia: podażowe (odwołujące się do tradycyjnej funkcji produkcji), branżowe, popytowe, wskaźnikowe (czyli kondycji gospodarczej) i biorące za punkt wyjścia klimat gospodarczy. W pierwszej części opracowania zarysowano schemat integrujący główne czynniki determinujące wzrost gospodarczy. Stał się on podstawą dla opracowania cząstkowych, a następnie syntetycznego wskaźnika wzrostu. W dalszej kolejności podjęto próbę oszacowania tych wskaźników, uwzględniając zarówno element statyczny (bieżący stan), jak i dynamiczny (zmiany, jakie zaszły) dla regionów Niemiec i Polski – 16 Bundesländer i 16 województw. Otrzymane rezultaty ukazują zróżnicowanie wewnętrzne potencjału obu krajów. O ile w Niemczech wskaźnik syntetyczny oceniający potencjał wzrostu gospodarczego w 16 Bundesländer waha się w granicach 0,25-0,54, o tyle w Polsce ta rozpiętość wynosi 0,18-0,62. Ponadto, podczas gdy w Niemczech w ramach poszczególnych aspektów wzrostu regiony najsłabsze są z reguły tymi szybciej rozwijającymi się, o tyle w Polsce nie można potwierdzić takiej zależności. Monotonia „regionów-liderów” w zakresie wskaźników cząstkowych opisujących poszczególne aspekty wzrostu jest widoczna w obu krajach, wyraźniejsza jednak w przypadku Niemiec.

Regional aspects of economic growth in Germany and Poland. An attempt of comparison

The rationale behind examining economic growth and its factors results primarily from the role they play in broadly understood economic welfare. Exploring complex issues of economic growth requires applying an eclectic and flexible approach, which accommodates various view points and accentuates different growth dimensions by linking theories with empirics. The following paper can be regarded as such attempt. It lays down five pillars’ perspective for looking at economic growth – supply sided one encompassing elements such as productivity, capital intensity or employment; sectoral one referring to main sectors’ contribution to economic growth, business cycle ones which relates to demand side; as well as determinants influencing region’ economic shape such as unemployment or inflation and finally determinants of knowledge based economies reflecting regions' equipment with students population or R&D sector size. The first part outlines the scheme integrating various growth determinants and grouping them in five modules influencing economic growth directly and indirectly. This scaffolding lays foundation for elaborating the composite as well as partial indices. Results of carried estimations which take into account both static and dynamic dimensions are presented in the next part. The obtained figures indicate the existence of interregional differences as far as economic growth potential is concerned. Values of economic growth composite index ranges in Germany between 0,25-,054 and in Poland between 0,18-0,62. The results point out that whereas in Germany these Bundesländer, which reveal the lowest values of current partial indices (reflecting region's position in terms of particular growth determinants) have simultaneously the most favorable dynamic. Such relation cannot be discerned in Poland. Though, in both countries the “leaders monotony”, i.e. frequent featuring of few selected regions in the best class, is apparent, primarily in Germany and to lesser extent in Poland.

Keywords: economic growth, regions, composite index, growth determinants
JEL: R11, O11, O40, O47

Robert Pater, Tomasz Skica

Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej

Celem badań było przedstawienie skutków kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki i zestawienie ich ze zmianami, którym podlegała gospodarka UE w tym okresie. Autorzy skupili się na wybranych obszarach sfery realnej polskiej gospodarki. Analizie poddane zostały wybrane wskaźniki obrazujące zmiany na rynku dóbr i usług oraz rynku pracy – PKB wraz z głównymi jego komponentami oraz aktywność zawodowa, liczba pracujących i bezrobotnych. Analizy były ukierunkowane na wyodrębnienie koniunkturalnych oraz strukturalnych skutków kryzysu, a więc zmian krótkookresowych (cyklicznych), długookresowych, w tym głównie produkcji potencjalnej, jak i bezrobocia naturalnego, a także zmian struktury PKB i rynku pracy na tle kryzysu. Skutki te zostały porównane do tych, jakim podlegała polska gospodarka w okresie poprzedniej dekoniunktury lat 2000-2001, jak i do sytuacji innych krajów UE w dobie kryzysu lat 2007-2009. W artykule korzystano z danych Eurostat oraz GUS. Głównym wnioskiem z analiz jest to, że echa kryzysu będą w 2011 r. w znacznym stopniu wpływać na sytuację gospodarczą Polski. Jest to m.in. wynikiem opóźnionych zmian konsumpcji i inwestycji oraz sytuacji na rynku pracy. Polska bez wątpienia znacznie lepiej wypada na tle UE pod względem wpływu kryzysu na długookresowy wzrost. Unia Europejska, według wykonanych analiz, dotarła do poziomu zerowego wzrostu gospodarczego w długim okresie, a zwiększenie jego tempa może nie nastąpić szybko.

The effects of economic crisis of years 2007-2009 on real economy of Poland in comparison to the European Union

The aim of the article is to present the scale of influence of economic crisis of the years 2007-09 on the real economy of Poland in comparison to the changes the EU went through during this period. The authors analyzed chosen areas of real economy of Poland. Chosen indicators showing changes on goods and services and also labour market were analyzed. These indicators in-cluded GDP and its main components, economic activity, unemployment and employment. Cyclical (short-run) and structural (long-run) effects of the crisis were shown, i.e. potential output, natural rate of unemployment and also the changes in the structure of GDP and labour market during crisis. The results were compared to the influence of previous recession, in years 2000-2001, on Polish economy and also to the situation of other EU countries. Eutostat and CSO of Poland data were used. The main finding of the article is that the results of the crisis will remain strong in year 2011. It is the consequence of lagging con-sumption, investments and negative changes in the labour market. However, the situation of Poland is much better that the EU concerning the influence of the crisis on long-run economic growth. European Union approached zero long-run growth and its dynamics may stay low in following years.

Keywords: economic growth, business cycle, long-run growth
JEL: E23, E24, E32

Piotr Blicharz

Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego

Opracowanie zawiera rezultaty badań wykonanych w 2010 r. w grupie 73 jednostek publicznych reprezentujących woj. śląskie i lubelskie. Badania skupiają się na ocenie determinant rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne nie powinno być postrzegane wyłącznie jako metoda finansowania infrastruktury publicznej, ale również jako narzędzie wzrostu skuteczności usług publicznych. Niestety, współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym nie jest łatwa i występuje tam wiele problemów. Pomimo tego, że partnerstwo publiczno-prywatne jest dostępne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, są pewne różnice w postrzeganiu i jego ocenie pomiędzy województwami.

Determinants of public-private partnership development in opinions of local government represenatives in slaskie and lubelskie voivodships

The study includes results of the questionnaire survey carried out in 2010 among 73 representatives of local governments in the Slaskie and Lubelskie voivodship. The survey focused on the assessment of determinants development in public and private partnership. Public-private partnership could be seen not only as a method of financing public infrastructure but also as a tool to increase efficiency of public services. Unfortunately cooperation between public and private sector is not easy and there are many problems. In spite of the fact that public – private partnership is available to all local governments, there are some difference between voivodships in perception and assessment of partnership.

Keywords: public-private partnership, regional development, public sector
JEL: R11

Alfreda Kamińska

Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim

W dobie gospodarki opartej na wiedzy konieczna jest współpraca sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z firmami oferującymi pomoc doradczą, szkoleniową, informacyjną, wsparcie przy wpro¬wadzaniu innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii. W artykule zaprezentowano potencjał instytucji otoczenia biznesu (IOB) w regionie lubelskim oraz zakres świadczonych przez nie usług na rzecz sektora MŚP. Analiza dostępnych danych oraz wyniki badań własnych wskaza¬ły na ograniczony zakres współpracy małych i średnich przedsiębiorstw regionu lubelskiego z instytucjami otoczenia biznesu charakteryzującymi się mniejszą aktywnością w porów-naniu do średniej krajowej, niewystarczającą dostępnością oraz niewłaściwym zakresem oferty. Jednocześnie wykazano występowanie współzależności pomiędzy poziomem współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu a rozwojem przedsiębiorstw . Zweryfikowano hipotezę mówiącą, iż jednym z istotnych ograniczeń rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim jest niewystarczające wsparcie instytucji otoczenia biznesu. W oparciu o wyniki badań sformułowano wnioski i rekomendacje dotyczące podjęcia pożądanych zmian w działalności instytucji otoczenia biznesu w regionie lubelskim oraz określono spodziewane efekty tych zmian w postaci rozwoju MŚP i poprawy potencjału gospodarczego woj. lubelskiego.

An Influence of Institutions of Business Environment on the Development of Small and Medium Enterprises in the Lublin Region

In the times of knowledge-based economy, the cooperation of small and medium enterprises with companies offering assistance in consulting, training, information and support implementation of innovative solutions and modern technologies became indispensable. In the article a potential of institutions of business environment in the Lublin region and a scope of provided ser-vices for small and medium enterprises were presented. The analysis of data available and the results of the self made research indicated a limited scope of cooperation of small and medium enterprises of the Lublin region with institutions of business environment, characterized by a less dynamic activity in comparison to the country average, insufficient availability and an inappropriate scope of offer. At the same time dependence between a level of cooperation of small and medium enterprises with institutions of business environment and development of companies was shown. An assumption that one of key limitations in the development of small and medium enterprises in the Lublin region is an insufficient support of institutions of business environment was verified. Based on results of the research conclusions and recommendations were made to initiate required changes in the activity of institutions of business environment in the Lublin region and effects resulting from those changes leading to the development of small and medium enterprises and improvement of the economic potential of the Lublin region were presented.

Keywords: small and medium-sized enterprises (SMEs), institutions of business environment (IBE), Lublin region, SME development
JEL: D02, O29, O43

Wojciech Żuchowski

Obiekty turystyczne w województwie lubelskim w latach 2003-2009 na tle kraju

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i woj. lubelskim. W oparciu o dane statystyczne z okresu 2003-2009 odnoszące się do liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania, liczby miejsc noclegowych oraz liczby korzystających z obiektów turystycznych przedstawiono zmiany, także regionalne. W tekście zwrócono uwagę na niekorzystne tendencje zachodzące w ostatnich latach w turystyce Lubelszczyzny – liczba obiektów turystycznych, jak również liczba miejsc noclegowych ulega zmniejszeniu. Tym zjawiskom towarzyszy jednak pozytywny objaw – wzrost liczby osób korzystających z obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania. Informacje zawarte w tablicach statystycznych wskazują na pozycję, znaczenie województw w polskiej turystyce oraz poszczególnych powiatów w turystyce woj. lubelskiego. Stan i wykorzystanie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce jest przedmiotem stałego badania statystycznego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Opiera się ono na sprawozdaniach o symbolach K-T1 i KT-1a. Przedmiotem niniejszej analizy jest sytuacja na rynku turystycznym woj. lubelskiego na tle kraju.

Tourist infrastructure in lubelskie province compared to Poland tourist infrastructure in 2003-2009

Selected issues concerning tourism in Poland and Lublin voivodship have been discussed in the article. Based on the statistical data from years 2003-2009, referring to the number of collective tourist accomodation establishments, the number of beds and the number of tourists accommodated, some changes, also regional, have been presented. In the text, there have been indicated unfavourable tendencies in the field of tourism taking place in recent years in Lublin voivodship – the number of tourist facilities, and also the number of beds for tourists is decreasing. The phenomena are accompanied by a positive symptom, though – a rise in the number of tourists accommodated in collective tourist accommodation establishments. The information included in statistical tables points to a position and importance of voivodships in Polish tourism and individual poviats in Lublin voivodship as well.

Keywords: tourism, Lublin voivodship, collective tourist accomodation establishment
JEL: L83

Bartłomiej Iwańczak

Specyfika stylu życia w Zamościu – podejście interdyscyplinarne

W licznych teoriach psychologicznych można dostrzec porównania między miejskim i wiejskim stylem życia (Wirth, Milgram, Barker, Levine, Wiseman i inni). Niewątpliwie różnice widoczne są również między miastami. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki stylu życia studentów w Zamościu oraz zaznaczenie potencjału, jaki niesie ze sobą badanie postrzegania miasta w świadomości mieszkańców. W badaniu zostały wykorzystane miękkie wskaźniki pogrupowane w czterech wymiarach: tempa życia, stresu środowiskowego, relacji społecznych i preferencji przestrzeni publicznej. Stwierdzono, że charakter środowiska miejskiego w Zamościu jest mało obciążający, a tym samym zdrowy dla ludzkiej psychiki. Mieszkańcy żyją wolniej, w większym stopniu korzystają z przestrzeni publicznej, a ich relacje społeczne są silniejsze. Narzędzie skonstruowane na potrzeby badania uzyskało wybitnie wysoką moc dyskryminacyjną (0,898).

The specificity of lifestyle in Zamosc – an interdisciplinary approach

In numerous psychological theories we can see the comparison between urban and rural life style (Wirth, Milgram, Barker, Levine, Wiseman et al.). Undoubtedly these differences are also apparent between towns. This article aims to demonstrate the specific life style of students in Zamosc and research of perception in the consciousness of city residents. The study uses soft indicators grouped into four dimensions: the pace of life, environmental stress, social relationships and the preferences of public space. It was concluded that the character of the urban environment in Zamosc has a low overload, and therefore is healthy for the human psyche. Inhabitants live slower, often use with public space, and their social relationships are stronger. The tool developed for this research obtained a very high discriminatory power (0.898).

Keywords: student lifestyle, Zamosc
JEL: J1, J19

Zbigniew Omiotek

Badanie samopodobieństwa obrazów metodą analizy fraktalnej

Ocena stopnia złożoności badanych obrazów może być realizowana m.in. za pomocą analizy fraktalnej, która dostarcza miary ilościowej w postaci wymiaru fraktalnego. Parametr ten jest ściśle powiązany z wykładnikiem Hursta, opisującym poziom samopodobieństwa obrazu. W artykule zaprezentowano wyniki badań samopodobieństwa obrazów występujących w naturze, przedstawiających efekty działalności człowieka oraz tekstur, podczas których do szacowania wymiaru fraktalnego zastosowano metodę pudełkową. Uzyskane wyniki pokazały, iż parametr Hursta może być stosowany do klasyfikacji obrazów należących do takich kategorii, które wykorzystano do badań.

The study of images self-similarity using the method of fractal analysis

Evaluation of the complexity of test images can be realized e.g. using fractal analysis which provides a quantitative measure in the form of fractal dimension. This parameter is closely related to the Hurst exponent, which describes the level of image self-similarity. In the article the results of self-similarity of images observed in nature, images depicting the effects of human activity and the texture have been presented, where the box-counting method in order to estimate the fractal dimension was used. The results obtained showed that the Hurst parameter can be used for classification of images belonging to such categories that in the study were used.

Keywords: fractal analysis of images, self-sililarity, Hurst parameter
JEL: C8