okładka nr 24Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim po istotnym pogorszeniu w IV kwartale 2010 r. ponownie uległy poprawie w I kwartale 2011 r. Ogólny diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych w województwie po wzroście w stosunku do poprzedniego kwartału o 8 pkt wynosi 1 punkt, co oznacza niewielką przewagę odsetka optymistów deklarujących poprawę sytuacji.
Należy również zauważyć, że obecna ocena wpisuje się w obserwowaną od kilku kwartałów tendencję, polegającą na tym, iż pewna poprawa nastrojów w jednym kwartale następuje po pogorszeniu w kwartale poprzednim, zaś ogólny barometr nastrojów przyjmuje bądź wartości ujemne, bądź bliskie stanowi równowagi ocen optymistycznych i pesymistycznych.
fragment opracowania
"Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2011 r."

 

Spis treści

Elżbieta Adamowicz

Polityka gospodarcza w województwie lubelskim – rekomendacje

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mieczysław Kowerski

10 lat badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Bogdan Kawałko

Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jarosław Bielak

Ocena jakości prognoz wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Dawid Długosz

Przestrzenne zróżnicowanie klimatów rynku pracy w województwie lubelskim

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Wojciech Żuchowski

Miasta województwa lubelskiego w latach 1995-2009

pełny tekst »

Mariusz Poninkiewicz

Portal informacyjny projektu „Lubelski Barometr Gospodarczy”

pełny tekst »

Magdalena Korga

Raport z realizacji projektu „Lubelski Barometr Gospodarczy”

pełny tekst »

Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2011 r.

pełny tekst »
 

 

Streszczenia

Elżbieta Adamowicz

Polityka gospodarcza w województwie lubelskim – rekomendacje

Przedmiotem artykułu są rekomendacje dla regionalnej polityki gospodarczej formułowane na podstawie badań koniunktury gospodarczej, prowadzonych w ramach projektu Lubelski Barometr Regionalny. Pokonanie dystansu, jaki dzieli województwo lubelskie od innych regionów zarówno w Polsce jak i europejskiej przestrzeni gospodarczej, wymaga koncentracji wysiłków na działaniach, służących wyrównywaniu szans rozwojowych. Do najważniejszych należy zaliczyć inwestowanie w kapitał ludzki i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez rozbudowę szeroko rozumianej infrastruktury oraz tworzenie klimatu, sprzyjającego przedsiębiorczości. Jest ona ciągle niedocenianym źródłem rozwoju gospodarczego. W szczególności należy dążyć eliminowania barier o charakterze instytucjonalnym i administracyjnym.

Economic policy in lubelskie voivodeship – recommendation

The subject of the article are recommendation for regional economic policy, formulated base on business tendency survey, conducted under Lublin Regional Barometer project. Covering the distance, which separates lubelskie voivodship from other regions, both in Poland and in the European Economic Area, requires focusing efforts on activities leading to evening out chances for development. The most important include investment in human capital and improvement of the environment of business activity throw the development of infrastructure and creation of entrepreneurships friendly climate. It is still an underappreciated source of economic growth. It is particularly desirable to eliminate barriers of institutional and administrative nature.

Keywords: Lubelskie voivodeship, recommendation to regional economic policy, economic sentiment surveys
JEL: R11, R58

Mieczysław Kowerski

10 lat badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od II kwartału 2001 roku prowadzi kwartalne badania ankietowe umożliwiające obliczenie sektorowych wskaźników nastrojów gospodarczych w barometrów nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. Analiza przebiegu barometrów nastrojów gospodarczych skłania do wniosku, że gospodarka województwa lubelskiego w badanym okresie „przeszła” pełny średniookresowy cykl koniunkturalny, który rozpoczął się recesją w 2001 roku, i poprzez fazę ożywienia z lat 2004-2006 wszedł w fazę rozkwitu w okresie 2007 – pierwsza połowa 2008 roku ze szczytem w IV kwartale 2007 roku, by od drugiej połowy 2008 roku wejść w fazę spowolnienie gospodarcze, które zakończyło się recesją lat 2009-2010 roku z „dołkiem” zanotowanym w II kwartale 2009 roku. Wnioski te potwierdzają również uzyskane metodą wygładzania ekonometrycznego za pomocą filtru Hodricka-Prescotta długookresowe trendy barometrów i sektorowych wskaźników nastrojów gospodarczych. Natomiast w dalszym ciągu pozostaje otwartym problem sposobu i tempa wychodzenia z recesji lat 2009–2010. Wyniki IV kwartału 2010 roku i I kwartału 2011 roku mogą wskazywać, że wychodzenie odbywać się będzie w kształcie litery W, a w IV kwartale 2010 gospodarka, a co za tym idzie i nastroje gospodarcze osiągnęły „drugie dno”. Barometry nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim charakteryzują się kilkoma ważnymi cechami: 1. lepsze są nastroje gospodarcze przedsiębiorców niż konsumentów, 2. większa jest zmienność nastrojów w budownictwie niż pozostałych sektorach, 3. lepsze są nastroje mieszkańcy miast niż mieszkańców wsi, 4. formułowane zarówno przez przedsiębiorców jak i konsumentów prognozy są bardziej optymistyczne niż dokonywane kwartał później diagnozy, 5. nastroje gospodarcze odzwierciedlają realne procesy zachodzące w gospodarce województwa, 6. barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego najsilniej skorelowany jest z barometrem nastrojów gospodarczych Polski opóźnionym o miesiąc. Oznacza to, że przedsiębiorcy i konsumenci z terenu województwa lubelskiego reagują na zmiany gospodarcze o miesiąc później niż dzieje się to przeciętnie w Polsce.

10 years of economic sentiment surveys in Lubelskie voivodeship

Since the II quarter of 2001 the University of Management and Administration in Zamość has been realizing the economic sentiment surveys which help to calculate sector confidence indicators and economic sentiment indexes for Lubelskie region. The analysis of the trends of economic sentiment indexes permit to reach conclusion that in the investigated period the economy of Lubelskie region has gone through the full medium term business cycle, which began with 2001 recession and through the recovering phase of 2004–2006 entered the boom phase of 2007 – the first half of 2008 with the pick in the IV quarter of 2007 and then the slowdown in the economy which ended in 2009–2010 recession with the “doldrums” registered in the II quarter of 2009. These conclusions can be confirmed by econometric smoothing with the Hodrick-Prescott filter long-term trends of general and entrepreneurs’ economic sentiment indexes and sector confidence indicators. Whereas, the way and pace of coming out of 2009–2010 recession constitute a problem. The results in the IV quarter 2010 and I quarter 2011 may show that coming out of recession will be W-shaped whereas in the IV quarter economy and economic sentiment reached ‘the second doldrums.’ Economic sentiment in Lubelskie region is characterized by several important features: 1. the entrepreneurs’ economic sentiment is slightly better than consumers sentiment almost in the whole analyzed period; 2. among analyzed economic sectors the highest variability of economic sentiment have building contractors; 3. more often city dwellers have better sentiment than country dwellers; 4. formulated by entrepreneurs and consumers forecasts concerning their firms (households) situation are more optimistic than realization a quarter later; 5. economic sentiment index for Lubelskie region is one month lagged to the economic sentiment index for Poland.

Keywords: economic sentiment surveys, Lubelskie voivodeship, Hodrick-Prescott filter
JEL: R11

Bogdan Kawałko

Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej

Ukraina jest bardzo ważnym politycznym i gospodarczym partnerem Polski. Ze względu na położenie na zewnętrznej wschodniej granicy Unii Europejskiej, sąsiedztwo to ma strategiczne znaczenie także dla całej Unii. Szczelna granica UE oraz asymetria systemów gospodarczych i politycznych, tworzy szereg barier rozwojowych nie tylko dla regionów przygranicznych, ale także dla ich mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. W szczególnej roli w tym kontekście, znajdują się regiony przygraniczne, zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. Rozwój regionów transgranicznych we wszystkich krajach Europy stanowi ważny element zarówno narodowych polityk jak i europejskiej polityki rozwoju. W artykule podjęto próbę analizy problemów i uwarunkowań współpracy dwóch regionów polskich i trzech ukraińskich bezpośrednio ze sobą sąsiadujących i położonych wzdłuż wschodniej granicy „schengeńskiej”. Na tle podstaw prawnych oraz uwarunkowań geopolitycznych, dokonano delimitacji oraz zdefiniowano Polsko-Ukraiński Region Transgraniczny (PURT), określono jego pozycję gospodarczą, zidentyfikowano formy, zakres oraz problematykę współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów tzw. „stykowych” w tym, infrastruktury granicznej i transportowej. W oparciu o zidentyfikowane problemy, a także szanse i zagrożenia, w artykule sformułowano główne kierunki działań wyzwania i rekomendacje związane wykorzystaniem transgranicznych potencjałów rozwojowych w perspektywie 2025-2030 roku. Określone wnioski i rekomendacje mają także swoje odniesienie do Partnerstwa Wschodniego, które jest jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 roku.

Selected problems of Polish-Ukrainian transborder cooperation

Ukraine is a major political and economic partner of Poland. Because of Ukraine’s location on external eastern border with the European Union, this neighbourhood performs also strategic role for the whole Union. The tight border of the EU and asymmetry of economic and political systems constitute a lot of developmental barriers not only for borderland but also for its inhabitants and economic subjects. In this context special role constitutes Polish and Ukrainian borderland. Transborder regions development in all European countries performs important role both in national policy and European development policy. This article is an attempt at analysis of problems and determinants of cooperation of two Polish and three Ukrainian neighbouring regions situated along eastern Schengen border. On the basis of geopolitical determinants and legal basis delimitation was made. Moreover, Polish - Ukrainian Transborder Region (PUTR) was defined, its economic position was specified, forms and scope of cooperation were identified including ‘contact’ problems such as border and transport infrastructure. On the basis of identified problems, chances and threats, in the article were formulated: main policy, challenge and recommendations connected with using transborder developmental potentials in the years 2025-2030. Specified recommendations are connected with Eastern Partnership which is one of the priorities of the Polish Presidency of the EU Council in 2011.

Keywords: Polish-Ukrainian transborder cooperation, challenge and recommendations to transborder cooperation development
JEL: F15, R58

Jarosław Bielak

Ocena jakości prognoz wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego

W artykule dokonano oceny badań dotyczących krótkookresowego prognozowania wybranych kategorii makroekonomicznych. Badania te były prowadzone w latach 2009-2011 i dotyczyły sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie lubelskim ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. W pracy omówiono procedury stosowane do modelowania i prognozowania, zwrócono uwagę na problemy i próby ich rozwiązania oraz porównano stawiane w całym okresie badawczym prognozy z realizacją prognozowanych zmiennych.

Appraisal of selected economic development factors forecasts of Lubelskie voivodeship

In the article appraisal of selected macroeconomic factors short-term forecasting was presented. Research was conducted in 2009-2011 and concerned social-economic situation in Lubelskie voivodeship, particularly labor market, sold production of industry and construction. Applied econometric modeling, estimating and forecasting procedures were discussed. Arisen problems and attempts at solving them were commented. Forecasts and actual values of researched variables were compared.

Keywords: Lubelskie voivodeship, forecasting, economic development, labor market, ARIMA
JEL: C5, J2, R23

Dawid Długosz

Przestrzenne zróżnicowanie klimatów rynku pracy w województwie lubelskim

W artykule omówiono problem niejednorodności czasowo-przestrzennej rynku pracy województwa lubelskiego. Zaproponowano metodę budowy rankingu powiatów województwa względem kryterium klimatu na rynku pracy. Przedstawiono wyniki kwartalnych badań klimatów na rynku pracy województwa w powiatach województwa lubelskiego w latach 2009-2011.

Spatial diversity of climate on labor market in Lubelskie voivodeship

The main purpose of the article is the problem of time-space heterogeneity at labor market in Lubelskie voivodeship. In the study there is proposed a method of building a ranking as a tool to arrange provinces by the climate on labor market. The results shows how climate on labor market was changing in Lubelskie voivodeship between 2009 and 2011.

Keywords: spatial heterogeneity, labor market, lubelskie voivodeship, unemployment
JEL: J6