okładka nr 26Nie sprawdziły się formułowane w połowie roku przez przedsiębiorców i konsumentów prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej województwa. Jeszcze kwartał temu oczekiwano poprawy sytuacji, ale przeprowadzone w październiku badania pokazały drastyczne pogorszenie nastrojów gospodarczych.
[...] po osiągnięciu najniższego poziomu w II kwartale 2009 roku nastroje gospodarcze w województwie lubelskim zaczęły się nieznacznie poprawiać, chociaż cały czas pojawiało się pytanie czy nie nastąpi ich ponowne pogorszenie i wychodzenie z recesji lat 2008–2009 nie będzie o wiele dłuższe i nie przyjmie znanego w teorii cyklu koniunkturalnego kształtu litery W. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tak w istocie się stało.
fragment opracowania
"Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2011 r."

 

Spis treści

Karina Bedrunka

Efektywne wdrażanie polityki spójności —
doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w woj. opolskim
a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska

Zmiany na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2006–2009

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart

Zmiany w zakresie zatrudnienia w kraju i zagranicą
mieszkańców obszarów wiejskich woj. opolskiego w latach 2008–2010

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Sabina Kubiciel-Lodzińska

Zatrudnienie cudzoziemców w woj. opolskim jako konsekwencja przemian
następujących na regionalnym rynku pracy. Stan obecny i perspektywy

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Andrzej Graczyk

Uwzględnianie efektów w dziedzinie poprawy jakości środowiska
w ocenie efektywności przedsięwzięć

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Małgorzata Joanna Bielecka

Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Alicja M. Graczyk

Narzędzia wspomagania zrównoważonego rozwoju energetycznego
w gminie Prusice

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Maria Kola-Bezka

Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
w woj. kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Justyna Zygmunt, Łukasz Mach

Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych
w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk

Możliwości rozwoju branży budowlanej w woj. opolskim

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Katarzyna Tracz-Krupa

Praktyka doskonalenia kadr administracji samorządowej w woj. opolskim —
wyniki badań

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Adam Roznoch

Szanse i zagrożenia dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
w świetle doświadczeń prezydencji francuskiej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jan Pomierny

Zmiany systemowe w państwie warunkiem rozwoju regionu i jego obywateli

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Małgorzata Adamska

Wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie woj. opolskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Mariusz Poninkiewicz

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w III kwartale 2011 r.

pełny tekst »
 

Streszczenia

Karina Bedrunka

Efektywne wdrażanie polityki spójności —
doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w woj. opolskim
a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku

W artykule podniesiono, iż ważnym argumentem w dyskusji nad przyszłością Polityki Spójności jest efektywne wykorzystanie przez Polskę środków unijnych w ramach dotychczasowych okresów programowania tj. 2004–2006 oraz 2007–2013. Dokonano przedstawienia wyników finansowych i rzeczowych osiągniętych w województwie opolskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013, następnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013. Udowodniono, iż w ramach obu Programów region odniósł istotne sukcesy, np. w ramach RPO WO 2007–2013 w konkursie o dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania zajął pierwsze miejsce. Świadczy to o skuteczności regionu w działaniach absorpcyjnych. Takiego typu skuteczność powinna zostać doceniona w ramach systemu wdrażania opartego na efektywności. W artykule podjęto próbę udowodnienia, iż jest to wystarczającym argumentem, aby w przyszłym okresie programowania utrzymane zostały m.in. Polityka Spójności oraz instrument Krajowej Rezerwy Wykonania.

Effective implementation of the Cohesion Policy: programming experiences in previous
periods of Opolskie Voivodeship and a new vision for Cohesion Policy after 2013

The article raises that in discussing the future of the Cohesion Policy, an important argument is the effective use of EU funds by Poland from the previous programming periods, i.e., 2004–2006 and 2007–2013. The financial and material results obtained in the Opolskie voievodeship within the Integrated Regional Operational Programme for 2007–2013, and the Regional Operational Programme for the Opolskie voivodeship 2007–2013 have been analysed. It has been proven that, under both programmes, the region achieved significant successes, such as: within the RPO WO 2007–2013 in the competition for additional funds from the National Performance Reserve took the first place. This demonstrates the effectiveness of regional absorption. Effectiveness of this type should be recognized in the implementation system based on efficiency. The article attempts to prove that it is a sufficient argument, for the next programming period, to maintain, among others, the Cohesion Policy and the instrument of National Implementation Provisions.

Keywords: cohesion policy, EU funds, effectiveness, evaluation
JEL: H71, O29

Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska

Zmiany na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2006–2009

Artykuł dotyczy zmian zachodzących na regionalnych rynkach pracy w Polsce pod wpływem kryzysu gospodarczego. Analiza statystyczna bazuje na danych publikowanych przez GUS i obejmuje zmiany poziomu zatrudnienia i bezrobocia w latach 2006–2009 w Polsce oraz poziomu i struktury sektorowej zatrudnienia na regionalnych rynkach pracy. Na podstawie danych statystycznych dotyczących zatrudnienia określono regiony, które wyróżniają się pozytywnie na tle kraju, jeśli chodzi o zaawansowanie procesów zmian struktury zatrudnienia w kierunku charakterystycznym dla okresu postindustrialnego. Potwierdza to tezę, że wyżej rozwinięte i bardziej zdywersyfikowane pod względem bazy gospodarczej regiony lepiej radzą sobie w warunkach kryzysu gospodarczego. W konsekwencji prowadzi to do pogłębienia zróżnicowania sytuacji na regionalnych rynkach pracy.

Change on regional labor markets in Poland in years 2006–2009

The article concerns changes taking place in the regional labor market in Poland under the influence of the economic crisis. Statistical analysis is based on data published by GUS and includes: employment and unemployment change levels in years 2006–2009 in Poland, and the sector level and the structure of employment in regional labor markets. On the basis of statistical data regarding employment, the regions were determined which were distinguished positively in view of the whole country, in terms of processes advancement of employment structure changes in the direction specific for the post-industrial period. This confirms the thesis that more developed and diversified regions, according to economic base, cope better in the conditions of an economic crisis. In consequence, this leads to situation deterioration of differentiation in regional labor markets.

Keywords: regional labor market, structure of employment, unemployment, post-industrial period
JEL: J0

Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart

Zmiany w zakresie zatrudnienia w kraju i zagranicą
mieszkańców obszarów wiejskich woj. opolskiego w latach 2008–2010

Autorzy opracowania od dłuższego czasu prowadzą badania dotyczące zatrudnienia w kraju i za granicą na obszarach wiejskich Śląska i uznali za celowe zaprezentowanie wyników badań, które przeprowadzono na obszarach wiejskich województwa opolskiego na przestrzeni lat 2008 i 2010. Wskazują one, że wśród ludności wiejskiej Opolszczyzny istotnie zmniejszyła się skala emigracji zarobkowej oraz jednocześnie wzrosło zatrudnienie mieszkańców w kraju. Prowadzone badania wskazują również na odmienne ewoluowanie zatrudnienia w kraju i za granicą wśród obu zamieszkujących województwo opolskie grup narodowościowo-etnicznych: osób pochodzenia napływowego posiadających jedynie obywatelstwo polskie oraz osób posiadających podwójne - polskie i niemieckie obywatelstwo.

Changes in employment in Poland and abroad
among rural population of Opolskie Voivodship in 2008 and 2010

The existence of considerable gaps in knowledge on employment and international migration, as well as the effects and determinants of the phenomena, became the primary reason for conducting the research on international migration in the Opolskie voivodeship. Apart from the important information about the state of employment, the key issue seemed to be changes in migration that was observed during the recent period in the Opolskie voievodeship. The changes which have occurred due to the macroeconomic situation, such as the economic crisis in Europe and changes in the labor market, determine the profitability of a job abroad. The article presents the results of the research that indicated some positive trends in employment in the country and abroad in the period 2008–2010. Firstly, it shows a significant drop on the scale of emigration in the past two years and a contemporary increase in employment in the country of the Opolskie voivodeships’ inhabitants. On the other hand, the research shows a decrease in the number of people who are economically inactive. Changes in employment were not similar in the various population groups — the most pronounced differences in the change in employment abroad have been associated with the groups of citizenship.

Keywords: migration, rural areas, employment
JEL: J0

Sabina Kubiciel-Lodzińska

Zatrudnienie cudzoziemców w woj. opolskim jako konsekwencja przemian
następujących na regionalnym rynku pracy. Stan obecny i perspektywy

Rynek pracy w województwie opolskim ulega przemianom. Wynikają one m.in. z trwającej już od szeregu lat emigracji zarobkowej, coraz bardziej zauważalnej dualizacji rynku pracy oraz postępujących przemian w wykształceniu społeczeństwa. Konsekwencją tych zmian są niedobory strukturalne na rynku pracy. W związku z tym w województwie opolskim obserwowane jest rosnące zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców. Zdecydowano się więc przeprowadzić badania, które objęły pracodawców oraz cudzoziemskich pracowników, których celem było m.in. wskazanie czynników determinujących zatrudnienie obcokrajowców na Opolszczyźnie. Wprowadzono w nich podział rynku pracy zgodnie z teorią dualnego rynku pracy M. Piore. Badanych podzielono na reprezentujący rynek pierwotny (prace „lepsze”) oraz wtórny rynek pracy (prace „gorsze”). Wynika z nich, że korzystanie z pracy obcokrajowców w pewnych branżach (przemysł i budownictwo) i zawodach jest koniecznością ze względu na brak rodzimych pracowników gotowych podjąć zatrudnienie. Ponadto ustalono, że cudzoziemcy podejmujący pracę w regionie wybrali województwo opolskie ze względu na zapotrzebowanie zgłoszone przez opolskich pracodawców. Badania wskazały także, że większości pracodawców z wtórnego rynku pracy zatrudnianie obcokrajowców umożliwia utrzymanie stabilności zatrudnienia i produkcji.

Employment of foreigners in the Opole Voivodeship as a consequence
of changes following at the regional labour market. Current state and perspectives

The labour market of the Opolskie voivodeship is changing. It is connected with emigration from the region, more noticeable dualisation of the labour market and progressive changes in the education community. The consequence of these changes are structural deficiencies in the labour force. And that is why, in the Opolskie voivodeship, growing interest in the employment of foreigners is seen. So, in this case, it was decided to conduct a study which covered employers and foreign workers. The aim was to encompass the factors determining the employment of foreigners in the opolskie voivodeship. According to the dual labour market theory of M. Piore, the respondents were divided into groups representing the primary labour market ("better" work) and the secondary labour market ("worse" work). The study showed that the use of foreign labour in certain sectors (industry and construction) and occupations is a necessity due to the lack of native workers ready to take up employment. Moreover, the foreigners who take up employment in the Opolskie voivodeship have chosen the region because of the demands made by local employers. The study also showed that the majority of employers in the secondary labour market through the employment of aliens keeps employment and production stable.

Keywords: labour market, foreigner, paid immigration, primary and secondary labour market, Opole Voivodeship
JEL: J21

Andrzej Graczyk

Uwzględnianie efektów w dziedzinie poprawy jakości środowiska
w ocenie efektywności przedsięwzięć

Celem artykułu jest analiza i ocena zakresu i sposobu uwzględniania efektów polegających na poprawie jakości środowiska w różnych obszarach określania efektywności. W pierwszej części przedstawiono zakres określania efektów. W drugiej części omówiono obszary występowania oceny efektywności (efektywność techniczna, energetyczna, finansowa, ekonomiczna). Trzecia część dotyczy problemu określenia efektywności ekologicznej.

Taking into account the effects in field of improvement
of quality environment in opinion of efficiency of undertakings

The analysis of effects and the range of opinion derived from different efficiency areas while considering, at the same time, the environment’s quality improvement. The range of defining the effects is introduced in the first part. The second part discusses the areas of occurrence of opinion of efficiency (technical efficiency, energy, financial, economic). The third part concerns the problem of qualifying ecological efficiency.

Keywords: efficiency, evaluation, effects, wildlife conservation
JEL: Q51

Małgorzata Joanna Bielecka

Partnerstwo terytorialne dla rozwoju regionalnego i lokalnego

W artykule przedstawiono zagadnienie partnerstwa terytorialnego i jego wpływu na rozwój regionalny i lokalny. Partnerstwa są terytorialnymi zrzeszeniami podmiotów z sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Dzięki tego typu współpracy możliwe jest pobudzenie aktywności społecznej i mobilizacji zasobów regionalnych oraz lokalnych na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego. Z punktu widzenia rozwoju regionalnego i lokalnego, niezbędne okazało się zaprezentowanie kilku kluczowych koncepcji partnerstwa. Zwrócono też uwagę na znaczenie polityki regionalnej i lokalnej oraz wzrost roli regionów w światowej gospodarce. W niniejszym artykule, przytoczone zostały również wybrane przykłady współpracy w ramach partnerstwa terytorialnego, celem podkreślenia ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny.

Regional and local development by territorial partnership

In this paper, we present the territorial partnership issue and its influence on regional and local development. Partnerships are territorial unions of subjects from the public, non-government and the private sector. By this kind of cooperation, it is possible to use the level of social activity to mobilize local and regional resources for economic and social development. It was necessary to present a few crucial concepts of partnership. Attention has also been drawn from regional and local politics and the increase of a region’s role in the global economy. To show how important the territorial partnership’s influence is on a region and its social development, selected examples have been presented.

Keywords: regional and local development, territorial partnership, sustainable development, Twin Towns
JEL: O43

Alicja M. Graczyk

Narzędzia wspomagania zrównoważonego rozwoju energetycznego
w gminie Prusice

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja nadrzędnych i strategicznych celów zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminie Prusice oraz analiza i propozycja zastosowania narzędzi wspomagających ten rozwój w badanej gminie. We wstępie zdefiniowano pojęcie zrównoważonego rozwoju energetycznego. Część pierwsza i druga obejmuje charakterystykę obszaru badawczego, czyli gminy Prusice. W części trzeciej zaprezentowano cele i zasady zrównoważonego rozwoju energetycznego. Czwarta część stanowi propozycję i analizę zastosowania narzędzi wspomagających zrównoważoną gospodarkę energetyczną w gminie.

Support mechanisms of sustainable energy development in Prusice community

The purpose of this article is to identify the overarching and strategic goals of sustainable energy development and to propose and analyse the mechanisms helping the implementation of this development in the Prusice community. At the beginning, the concept of sustainable energy development is defined. The first and second part includes the characteristics of the test area: the Prusice community. The third part presents the objectives and principles of sustainable energy development. The fourth part is a proposal and analysis of support mechanisms for a sustainable energy economy in the community.

Keywords: sustainable energy development, Prusice community, support mechanisms
JEL: Q56

Maria Kola-Bezka

Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
w woj. kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego

Celem opracowania jest określenie skutków, jakie światowy kryzys gospodarczy wywarł na aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych (w tym MŚP ) w województwie kujawsko-pomorskim. Wykorzystano do tego metodę analizy danych statystycznych za lata 2005–2009 dotyczących: nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, odsetka przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną, odsetka przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje, udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem, udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem, odsetka przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej oraz nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw i liczby osób związanych z tą działalnością zatrudnionych w tych podmiotach. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w analizowanym okresie intensywność aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim znacząco się zmniejszyła, co w najbliższych latach może być jedną z głównych barier rozwoju tego regionu.

Changes in the innovation activities of enterprises
in the Kujawsko-pomorskie during the global economic crisis

The aim of this paper is to indicate the effects of the global economic crisis on the innovation activity of industrial enterprises, including SMEs, in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship. To identify those effects, statistical data for years 2005-2009 was used for analysis: expenditures on innovation activities of enterprises; the percentage of enterprises that made expenditures on innovation activities; the percentage of enterprises that have introduced innovations; the share of sold production of new/significantly improved products in total sales value; the share of net revenues from innovative products in net revenues from the total sale; the percentage of enterprises that cooperated in the field of innovation; investment in R+D of enterprises; and the number of people associated with R+D in enterprises. The results of the analysis indicate that in 2005–2009 the intensity of innovation activity of enterprises in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship significantly decreased. It may be one of the main barriers to the development of the region in the coming years.

Keywords: world economic crisis, innovative activity of enterprises, Kujawsko-pomorskie Voivodeship
JEL: R11

Justyna Zygmunt, Łukasz Mach

Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych
w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

W artykule podjęta została problematyka wydatków inwestycyjnych gminy i ich kluczowej roli w kreowaniu rozwoju lokalnego. Podjęte rozważania teoretyczne koncentrują się między innymi na charakterystyce istoty wspomnianych wydatków. Obejmują one również zagadnienie wykorzystania informacji o kształtowaniu się wysokości wydatków inwestycyjnych jako syntetycznej miary rozwoju lokalnego. Przeprowadzone badania empiryczne miały na celu prezentację zróżnicowania wydatków inwestycyjnych w ujęciu statycznym oraz dynamicznym, jak również w ujęciu wielowymiarowej analizy porównawczej. Zobrazowanie zróżnicowania wydatków gmin w ujęciu statycznym było podstawą do przedstawienia stanu zastanego tj. diagnozy kształtowania się wydatków w poszczególnych gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Przeprowadzenie statycznej analizy wydatków inwestycyjnych stanowiło punkt wyjścia do opracowania części analitycznej w ujęciu dynamicznym. Głównym celem uchwycenia dynamiki zmian w wydatkach inwestycyjnych badanych gmin była możliwość aproksymacji ich wydatków na okresy przyszłe. Dopełnieniem przeprowadzonych badań empirycznych było przeprowadzenie wielowymiarowego grupowania gmin cechujących się podobnymi atrybutami w zbiorze cech rozpatrywanych.

Spatial order of peripheral areas in aspects of partition

The article includes the issues connected with community investment expenditures and their significant importance in local development creation. The theoretical assumptions concentrate on the investment-expenditures’ essence, and, also related, the problem of expenditures in question usage as a measure of local development. The main purpose of the empirical analysis was to present the diversity of investment expenditures, both in the static and dynamic dimension way, as well on the multidimensional comparative analysis level. The static analysis results were the basis to diagnose the expenditures shaping in the respective communities in the Kędzierzyn-Koźle district. It also created the grounds for a dynamic analysis realization. The main goal of this part of the research was to identify the dynamics of changes in investment expenditures as the base which enables expenditures in question approximation for future periods. The empirical research completion was made by forming the multidimensional-communities’ rating concerning investment expenditures.

Keywords: community investment expenditures, local development, variation of investment expenditures, cluster analysis
JEL: C38, H54, H72, R11

Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk

Możliwości rozwoju branży budowlanej w woj. opolskim

W sekcji „Budownictwo” wyróżnia się następujące działy: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41  ), roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42  ) i roboty budowlane specjalistyczne (dział 43  ). Przeprowadzone badania miały na celu: identyfikację zmian zachodzących w budownictwie w kontekście regionu, analizę kondycji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej przy użyciu wskaźników finansowych oraz określenie perspektyw dla branży budowlanej. W badaniach wykorzystano dane pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Monitorów Polski B. Analiza empiryczna bazowała na wskaźniku lokalizacji, a także na wskaźnikach należący do grupy zadłużenia oraz płynności.

Perspectives of Construction section in Opolskie Voivodeship

Section “Construction” includes the complete construction of buildings (division 41), the complete construction of civil engineering works (division 42), as well as specialised construction activities, if carried out only as a part of the construction process (division 43). The main purposes of the study are: (1) the identification of changes in “Construction” which have occurred in the region, (2) the analysis of the section in the Opolskie voivodeship with the use of financial ratios of enterprises, (3) the identification of prospects for the section. The study uses data from the Central Statistic Office and Monitor Polski B. The empirical analysis is based on the location quotient. Moreover, the comparison of the financial situation of analysed enterprises using liquidity and indebtedness ratios was made.

Keywords: construction section, Opolskie voivodeship, the location quotient, liquidity and indebtedness ratios
JEL: R11, R13

Katarzyna Tracz-Krupa

Praktyka doskonalenia kadr administracji samorządowej w woj. opolskim —
wyniki badań

W artykule podjęto rozważania dotyczące praktyki doskonalenia kadr administracji samorządowej w województwie opolskim. Głównym celem niniejszego opracowania była diagnoza i ocena doskonalenia kadr oraz wskazanie możliwych sposobów jego racjonalizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących doskonalenia kadr, przeprowadzonych wśród 451 pracowników samorządowych urzędów gminnych, starostw powiatowych i urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego.

The practice of training of local administration in Opole Voivodeship —
the research findings

The article deals with the issue of training the local administration in the Opolskie voivodeship. The main goal of the paper was to diagnose and evaluate training of self- administration officials and to indicate possible ways of improvements. The empirical part was conducted amongst 451 officials at different levels of self-administration in the Opolskie voivodeship.

Keywords: self-government administration, training, human resources management, self-government offices
JEL: J24

Adam Roznoch

Szanse i zagrożenia dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
w świetle doświadczeń prezydencji francuskiej

Polska prezydencja Unii Europejskiej rozbudziła wiele ambicji i oczekiwań społeczeństwa, które upatruje w niej szans na wykreowanie pozytywnego wizerunku oraz wypromowanie Polski jako kraju nowoczesnego, dynamicznego, zaangażowanego w sprawy integracji europejskiej i aktywnie uczestniczącego w rozwiązywaniu aktualnych problemów wspólnoty europejskiej. Niektórzy są wręcz przekonani, że prezydencja ta wzmocni pozycję Polski w UE i na świecie. Patrząc z perspektywy doświadczeń prezydencji francuskiej, która osiągnęła na tym polu wiele sukcesów, autor podjął próbę oceny szans i zagrożeń dla polskiej prezydencji, poddając krytycznej analizie uwarunkowania zewnętrzne, przyjęte priorytety oraz sam proces jej przygotowywania. Przedstawione zostały również propozycje uzupełniające priorytety polskiej prezydencji, a także niektóre pilne problemy do rozwiązania w czasie prezydencji, wynikające z wyzwań, przed jakimi stoi dziś Unia Europejska i Polska, w tym zwłaszcza w zakresie wspólnej polityki rolnej, polityki spójności oraz konkurencyjności terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Dotychczasowa Wspólna Polityka Rolna wykazuje coraz więcej niedoskonałości i coraz bardziej oddala się od realizacji celów, dla których była pierwotnie utworzona. Obecne dopłaty bezpośrednie dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich są zbyt zróżnicowane i dyskryminują rolników w krajach nowych członków UE, w tym zwłaszcza w Polsce, zniekształcając przyjęte zasady konkurencyjności. Niedostatecznie jest również realizowana europejska polityka spójności. Mimo absorpcji dużych nakładów finansowych uwidacznia się pogłębianie nierówności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w poszczególnych regionach i krajach członkowskich UE. W unijnym budżecie programowanym na lata 2014–2020 przewiduje się znaczne zwiększenie nakładów na budowanie konkurencyjności kosztem spójności w grupie regionów konwergencji, co nie będzie sprzyjać rozwijaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w UE, w tym zwłaszcza w Polsce. Polska nie wykorzystuje należycie dotacji unijnych przeznaczonych na B+R i jest w tym obszarze płatnikiem netto budżetu europejskiego. Utrwalanie się tych tendencji, zwłaszcza w warunkach ciągłego odpływu za granicę wysoko kwalifikowanego kapitału ludzkiego stanowi olbrzymie zagrożenie dla budowania nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki w Polsce, dyskwalifikując nas na długi czas w rankingach innowacyjności i konkurencyjności europejskiej i światowej. Te i inne zagrożenia dla gospodarki polskiej i europejskiej, w kontekście pogłębiającego się kryzysu monetarnego i gospodarczego powinny stanowić zasadnicze wyzwania dla polskiej prezydencji. Tymczasem przyjęty program prezydencji jest pod tym względem zbyt płytki i mało ambitny. Istnieją obawy, że polska prezydencja nie spełni oczekiwań społecznych.

Opportunities and risks of Polish Presidency of the European Union
from the perspective of French Presidency experience

The Polish presidency of the European Union has aroused a lot of ambitions and expectations from society, which sees opportunities to create and promote a positive image of Poland as a modern, dynamic country, engaged in the affairs of European integration and actively participating in solving current problems of the European community. Some are even convinced that the presidency will strengthen the position of Poland in the EU and worldwide. Looking from the perspective of the French Presidency experience, which has achieved many successes in this field, the author attempts to assess the opportunities and threats for the Polish presidency, bringing critical analysis of external factors, the priorities selected and the process of its preparation. Also presented are proposals for supporting the priorities of the Polish presidency, as well as some urgent problems to solve resulting from the challenges facing the European Union and Poland, today; including, in particular, the common agricultural policy, cohesion policy as well as territorial, economic and social competitiveness. The current Common Agricultural Policy has many imperfections and is a long way from the purposes it was originally intended.. The current direct payments to farmers in member countries are too varied and discriminate against farmers in the newly joined EU member states, especially in Poland, distorting the adopted principles of competitiveness. Consequently, it is an insufficiently implemented European cohesion policy. Even with the the absorption of considerable financial outlays, the outcome is the deepening of social, economic and territorial inequalities in particular regions and EU member states. The EU budget program for 2014–2020 assumes a substantial increase in expenditure on building competitiveness at the expense of cohesion among the regions of convergence, which will not encourage sustainable economic and social development in the EU, and especially in Poland. Poland does not duly use the EU subsidies for R & D, which, in this area, is a net contributor to the European budget. The consolidation of these trends, especially under conditions of the continuous overseas outflow of highly skilled human capital, is a huge threat to building a modern, innovative economy in Poland, disqualifying us for a long time in the rankings of European and global innovation. These and other threats to the Polish and European economy, in the context of a deepening monetary and economic crisis, should constitute the major challenges for the Polish presidency. Meanwhile, the program adopted by the presidency in this regard is too shallow and un-ambitious. Anxieties exist because the Polish presidency does not meet society’s expectations.

Keywords: Polish Presidency, French Presidency, Lisbon Treaty, Europe 2020, EU budget programmed for 2014–2020, Common Agricultural Policy, European Cohesion Policy, EU energy security, European Marshall Plan
JEL: J24

Jan Pomierny

Zmiany systemowe w państwie warunkiem rozwoju regionu i jego obywateli

W opracowaniu wskazano na konieczność dokonania zmian w zakresie funkcjonowania państwa w tym wprowadzenia nowego systemu hierarchii, wartości oraz zarządzania do sfery publicznej. W przyjętym podejściu systemowym zwrócono uwagę na demokrację, jej cechy i konieczność przeprowadzenia zmian w naszym życiu publicznym. Wyszczególniono system finansów ze sferą prywatną i publiczną. Opisano formy relacji w państwie podkreślając konieczność zastąpienia rządzenia przez zarządzanie. Przedstawiono wybrane dochody i wydatki budżetu państwa wskazując niekorzystne tendencje. Zaproponowano algorytm zarządzania. Przeprowadzono jego implementację na przykładzie wybranej gminy. Wykonano symulację obliczeniową dla podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazano również na konieczność uzależnienia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska publiczne od efektywnie wykonywanych zadań. Zmiany powyższe przyspieszą zdaniem autora rozwój regionu i jego obywateli.

System changes in state condition of evolution of region and citizens

The state requires a thorough reform. It should be developed with public participation, and needs to implement a program to repair its public finances. We must end political reign and introduce substantive personnel management; thereby disbanding the present responsibility-collective of individuals holding senior positions in the state. Continued borrowing is a serious threat to national sovereignty. Poland will exceed 800 billion zł in public debt in 2011. Public management requires competent people with the necessary education, experience and achievements in economic practice. Management algorithms enable the application of the fundamental elements of operational and strategic planning, schedules, tasks, management contracts, agreements in trade and to evaluate the effectiveness of the tasks. Another important issue is to present up to date, accurate and responsible information about the state of the economy and government finances.

Keywords: state, system, democracy, public finance, region, discrict, growth, development, management, strategy
JEL: H60

Małgorzata Adamska

Wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie woj. opolskiego

Artykuł prezentuje wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji w perspektywie badań dotyczących stanu innowacyjności oraz świadomości proinnowacyjnej w sektorze małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP ) województwa opolskiego. Badania przeprowadzone zostały na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Ocena wybranych aspektów kapitału innowacji dokonana została poprzez porównanie wyników badań uzyskanych w roku 2007 na zlecenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej oraz w roku 2009 na zlecenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Obydwa badania realizowane były na porównywalnej próbie badawczej.

Selected aspects of innovation capital management
in small and medium enterprises on example of Opolskie Voivodeship

The article presents some aspects of innovation capital management from the perspective of research on the state of innovation and awareness of pro-innovation in the sector of small and medium enterprises of the Opolskie voivodeship. The research was conducted due to the need of a Regional Innovation Strategy for the Opolskie voivodeship. The evaluation of selected aspects of innovation capital was made by comparing the results obtained in 2007 on behalf of the Academic Business Incubator of the Technology University of Opole, and in 2009 at the request of Opole Centre for Economic Development. Both of the studies were performed with a comparable research sample.

Keywords: intellectual capital, innovation, innovation capital
JEL: M2