okładka nr 27In the 4th quarter of 2011, the total diagnostic economic sentiment barometer reached the value of -10 points, which is an increase of 3 points compared with the previous quarter. However, its considerable negative value denotes significant pessimism in the economy of the Lubelskie Voivodeship.

In the 4th quarter of 2011, economic sentiment among entrepreneurs improved while households experienced its worsening. The total prognostic economic sentiment barometer calculated on the basis of the questions referring to the next quarter equals -6 points. . . . it still has negative value.

fragment opracowania
"Economic Sentiment Changes in the Lubelskie Voivodeship in the 4th Quarter of 2011"

 

Spis treści

Roman Lozyns'kyi

The Modern State of Geographical Studies on the Problems of Peripherality
in Ukraine

(artykuł w j. angielskim)
streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mieczysław Kowerski

The Economic Sentiment and Dividend Policy in Poland

(artykuł w j. angielskim)
streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Józef Bergier, Michał Bergier

Fewer Foreign Tourists Visit the Lubelskie Voivodeship

(artykuł w j. angielskim)
streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Elżbieta Wojnicka-Sycz

Innowacyjność branż a lokalne bieguny wzrostu
w województwie podkarpackim

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Andrzej Soroka, Dominik Dąbrowski, Marek Kuźmicki, Jarosław Żbikowski

Wpływ organizacji pozarządowych na aktywność turystyczno-rekreacyjną
osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Mariusz Poninkiewicz

Economic Sentiment Changes in the Lubelskie Voivodeship
in the 4th Quarter of 2011

(artykuł w j. angielskim)
pełny tekst »

Tomasz Kossowski Bogusław Klimczuk

Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym.
Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość

pełny tekst »

Mariusz Chudak

Recenzja książki Stanisława Korenika
„Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych”

pełny tekst »

Jarosław Bielak

Streszczenie książki Marii Drozdowicz-Bieć
„Cykle i wskaźniki koniunktury”

pełny tekst »

 

Streszczenia

Roman Lozyns'kyi

The Modern State of Geographical Studies on the Problems of Peripherality
in Ukraine

The modern state of geographical studies on problems of peripherality in Ukraine has been analyzed. Three main factors which influence the intensity of carrying out such studies were determined: the influence of Soviet and Russian geographical science; the connection between studies of peripherality and the scientific range of economic-depression problems; and the specific features of the modern development of Ukrainian human-geography. The general features of a study of this range of problems in Ukraine at the regional and global level; structural characteristics of center, semi-periphery and periphery; and approaches by Ukrainian scientists have been described in relation to the mechanisms of forming peripherality, along with methods for its study and criteria of selection.

Współczesny stan badań geograficznych nad problemem
peryferyjności na Ukrainie

W artykule przeanalizowano obecny stan badań dotyczących problemu peryferyjności na Ukrainie. Określono trzy główne czynniki mające wpływ na intensywność prowadzonych badań: wpływ sowieckich i rosyjskich nauk geograficznych, powiązania pomiędzy badaniami peryferyjności a naukami dotyczącymi problemów depresji ekonomicznej i specyficzne cechy współczesnego rozwoju ukraińskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Przedstawiono główne cechy tych badań na poziomie globalnym i lokalnym oraz podejście do tych zagadnień naukowców ukraińskich.

Keywords: periphery, center, depression, criterion
JEL: P25, R1

Mieczysław Kowerski

The Economic Sentiment and Dividend Policy in Poland

In previous research on determinants of company dividend-policy, a much higher significance was given to micro-economic factors describing the economic and financial situation of companies rather than to macro-economic factors. However, there is no analysis of the impact of economic sentiment on the dividend policy of companies. Moreover, companies do not operate in ‘a vacuum’. The economic situation in a certain country and even the global economic situation and its perception by entrepreneurs has a tremendous impact on their activities and decisions. To verify the hypothesis about the impact of economic sentiment on dividend policies of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 1996–2009, logit pooled-regression models were applied. The dependent variable takes a value 1 if the company paid a cash dividend in year t and value 0 otherwise. As explanatory variables, we adopted the most common ones in this type of study, namely those describing the profitability, size, maturity, risk and investment opportunities as well as the dividend policy of the company in the year t – 1. Economic sentiment was measured using the Economic Sentiment Index, computed by the European Commission at monthly intervals. This allowed us to determine the period in which the changes in sentiment have the highest influence on dividend decisions. The estimated models allowed us to draw conclusions that apart from the economic and financial situation of a company in the year t – 1, dividend decisions made in year t are also affected by economic sentiment found in the Polish economy at the turn of the second quarter of year t. According to the Polish Code of Commercial Companies, it is understandable that the company should decide on the distribution of its profit within six months after the end of the business year. The research demonstrates, when making decisions, the boards of companies and shareholders take into account not only profits achieved in the previous year, but also the recent dividend and investment policy, and the current economic sentiment.

Wpływ nastrojów gospodarczych na decyzje o wypłatach dywidend
przez spółki publiczne

W dotychczasowych badaniach czynników determinujących decyzje dywidendowe spółek kapitałowych znacznie większą rangę nadawano czynnikom mikroekonomicznym opisującym sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa a znacznie mniejszą czynnikom makro­ekonomicznym, przy czym brak jest analiz wpływu nastrojów gospodarczych (economic sentiment) na politykę dywidendową spółek. A przedsiębiorstwa nie funkcjonują „w próżni”. Na ich działalność i decyzje znaczący wpływ ma sytuacja gospodarcza (koniunktura) w danym kraju a nawet koniunktura światowa i jej postrzeganie przez przedsiębiorców. Do weryfikacji hipotezy o wpływie nastrojów gospodarczych na decyzje dywidendowe spółek notowanych w latach 1995–2009 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zastosowano przekrojowo-czasowe modele logitowe, w których zmienną objaśnianą była zmienna zerojedynkowa przyjmująca wartość jeden jeżeli spółka wypłaciła w roku t dywidendę i wartość 0 w przeciwnym wypadku. Jako zmienne objaśniające przyjęto najczęściej występujące w tego typu badaniach zmienne opisujące rentowność, wielkość, dojrzałość oraz możliwości inwestycyjne spółki oraz nastroje gospodarcze. Nastroje gospodarcze mierzone były za pomocą liczonego przez Komisję Europejską w odstępach miesięcznych indeksu nastrojów gospodarczych (Economic Sentiment Index). Pozwoliło to określić z jakiego okresu zmiany nastrojów mają najwyższy wpływ na decyzje dywidendowe. Oszacowane modele pozwoliły wyciągnąć wnioski, że oprócz sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w roku t − 1 na podejmowane w roku t decyzje dywidendowe wpływ mają nastroje gospodarcze występujące w polskiej gospodarce w na przełomie pod koniec II kwartału roku t. Jest to o tyle zrozumiałe, że zgodnie z polskim kodeksem spółek prawa handlowego firma powinna podjąć decyzję o podziale zysku w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku gospodarczego. Tak więc zarządy spółek i akcjonariusze przy podejmowaniu decyzji dywidendowych biorą pod uwagę nie tylko osiągnięte w poprzednim roku zyski, dotychczasową politykę dywidendową i inwestycyjną ale również bieżącą koniunkturę gospodarczą.

Keywords: Warsaw Stock Exchange, dividend policy, Economic Sentiment Index, logit pooled models
JEL: G35, E32

Józef Bergier, Michał Bergier

Fewer Foreign Tourists Visit the Lubelskie Voivodeship

The observation of changes in foreign tourist-visit-numbers in a particular region of a country is an important premise to analyze its tourist market and map out a strategy for development. The authors have made an analysis of foreign tourists visiting the Lublin Province in the years 2001-2010 considering their number, the purpose of their visits, their accommodation and the expenses they incurred. The analysis of the findings from the last decade has shown diminishing visits by foreign tourists in the Lublin Province in all the analyzed parameters.

Mniej turystów zagranicznych odwiedza lubelszczyznę

Śledzenie zmian w liczbie turystów zagranicznych odwiedzających poszczególne regiony kraju to ważna przesłanka do analizy rynku turystycznego i wyznaczenia strategii jej rozwoju. W pracy dokonano analizy przyjazdów turystów zagranicznych do województwa lubelskiego w latach 2001–2010 z uwzględnieniem ich liczby, celów przyjazdów, korzystania z bazy noclegowej, oraz ponoszonych wydatków. Analizy danych ostatniej dekady ukazała niekorzystny obraz przybywania turystów zagranicznych do województwa lubelskiego we wszystkich analizowanych parametrach.

Keywords: foreign tourists, Lublin province
JEL: L83

Elżbieta Wojnicka-Sycz

Innowacyjność branż a lokalne bieguny wzrostu
w województwie podkarpackim

Artykuł przedstawia najbardziej innowacyjne i wzrostowe branże w województwie podkarpackim i ich lokalizację w powiatach oraz najlepiej się rozwijające gminy. Dokonana została korelacja liczby skupisk branż innowacyjnych i wzrostowych z liczbą dobrze rozwijających się gmin w powiatach województwa podkarpackiego. Analiza korelacji pokazała pozytywną zależność i współwystępowanie innowacyjnych i wzrostowych branż i siły tendencji wzrostowych w powiatach. Oznacza to, że innowacyjne branże zgodnie z teorią biegunów wzrostu wpływają na szybszy rozwój terytoriów.

Branch Innovativeness and Local Growth Poles
in the Podkarpackie Voivodeship

The most innovative and growing branches in the Podkarpackie Voivodeship are presented as well as their location in specific ‘poviats’ (region on NUTS 4 level) and the best prospering ‘gminas’ (communities) of the region. A correlation analysis between the location of innovative, growing branches and prospering territories showed a positive relation. It means that innovative branches, as the theory of growth poles states, influence quicker development of territories.

Keywords: innovation, Podkarpackie Voivodeship, local growth poles
JEL: O3, R11

Andrzej Soroka, Dominik Dąbrowski, Marek Kuźmicki, Jarosław Żbikowski

Wpływ organizacji pozarządowych na aktywność turystyczno-rekreacyjną
osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego

W pracy przedstawiono wpływ działalności organizacji i stowarzyszeń na aktywność turystyczno-rekreacyjną osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. Wykazano, iż oczekiwania kierowane przez niepełnosprawnych do organizacji, specjalistycznych placówek oraz stowarzyszeń, co do pomocy w organizacji ich aktywności fizycznej są porównywalne do tych kierowanych do najbliższego otoczenia, czyli rodziny i przyjaciół. W opinii inwalidów placówki te nie w pełni realizują swoje zadania wynikające z założeń statutowych. Niepełnosprawni przeważnie sami lub z pomocą najbliższych są organizatorami aktywności wypoczynkowej lub rehabilitacyjnej. W przypadku niepełnosprawnych pracujących znacznej pomocy w organizacji czasu wolnego udzielały zakłady pracy. Barierami uniemożliwiającymi uczestnictwo w aktywności turystyczno-rekreacyjnej były przede wszystkim koszty uczestnictwa w takich imprezach, brak ofert od organizacji i stowarzyszeń jak również mała aktywność marketingowa firm z branży turystycznej.

The Influence of Nongovernmental Organizations on the Tourist-recreational Activity of Disabled People within the Lubelskie Voivodeship

The paper presents the influence of activity by organizations and associations on tourist-recreational activeness for disabled people within the Lubelskie Voivodeship. It has been shown that expectations addressed by disabled people to organizations, specialized institutions and associations for their assistance in organizing physical activities for the disabled are comparable to those submitted to their closest environment, namely family and friends. In the opinion of the disabled, these institutions do not fully carry out their tasks under the statutory guidelines. Disabled people, mostly alone or with the help of their closest supporter, organize physical and rehabilitative activities. In the case of disabled workers, the workplace provides them with some assistance in organizing their free time. The main barriers that limit the participation in tourist-recreational activities are, most of all, costs of participation in such events, the lack of offers from organizations and associations, and the sparse marketing activity from tourism-sector companies.

Keywords: disability, tourist-recreational activeness, Lubelskie Voivodeship
JEL: L83, I1