okładka nr 28W I kwartale 2012 nastroje gospodarcze w województwie lubelskim nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego kwartału. Ogólny diagnostyczny barometr nastrojów pozostał na poziomie −9 punktów, co oznacza, że w gospodarce regionu nadal przeważał pesymizm. Oznacza to również, że tylko częściowo sprawdziły się sformułowane kwartał wcześniej prognozy, które zakładały co prawda utrzymanie się ogólnego barometru nastrojów gospodarczych poniżej zera, ale wskazywały na poziom −4 punkty. Stagnacji ogólnego barometru nastrojów towarzyszyły jednak znaczące zmiany sektorowych wskaźników nastrojów gospodarczych.
W porównaniu poprzednim kwartałem poprawiły się nastroje przedsiębiorców, ale pogorszyły się nastroje w gospodarstwach domowych. Diagnostyczny barometr nastrojów gospodarczych przedsiębiorców w końcu I kwartału 2012 roku wyniósł −3 punkty i był o 2 punkty wyższy niż w poprzednim kwartale. Diagnostyczny wskaźnik nastrojów gospodarczych gospodarstw domowych w tym czasie zmniejszył się o 3 punkty do −19.
fragment opracowania
Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2012 r.

 

Spis treści

Karina Bedrunka

Komplementarność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007–2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu

streszczenie/abstract »

Dominika Rogalińska

Wyzwania dla statystyki regionalnej na tle debaty o polityce spójności

streszczenie/abstract »

Brygida Klemens

Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski

streszczenie/abstract »

Łukasz Mach, Justyna Zygmunt

Ewaluacja efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu opolskiego

streszczenie/abstract »

Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska

Zmiany struktury zatrudnienia i produktywności a wynagrodzenia w przekroju regionalnym w latach 2005–2010

streszczenie/abstract »

Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart

Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego)

streszczenie/abstract »

Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk

Czynniki determinujące wyniki z działalności operacyjnej przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwie opolskim i dolnośląskim

streszczenie/abstract »

Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu

streszczenie/abstract »

Andrzej Graczyk

Metodyka szacowania kosztów zewnętrznych wytwarzania energii w układzie lokalnym

streszczenie/abstract »

Beata Skubiak

Narzędzia aktywizacji kapitału społecznego w regionie

streszczenie/abstract »

Alicja Małgorzata Graczyk

Analiza i prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach na Dolnym Śląsku w świetle badań ankietowych

streszczenie/abstract »

Małgorzata Adamska

Regionalny transfer wiedzy — perspektywa województwa opolskiego

streszczenie/abstract »

Sabina Kubiciel-Lodzińska

Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego — wyniki badań

streszczenie/abstract »

Alicja Kolasa-Więcek

Perspektywy rozwojowe energetyki odnawialnej w województwie opolskim

streszczenie/abstract »

Lidia Kłos

Poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jako istotny element rozwoju regionalnego

streszczenie/abstract »

Natalia Krawczyszyn

Rozwój sieciowy na pograniczu polsko-czeskim — euroregionalny produkt turystyczny

streszczenie/abstract »

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Mariusz Poninkiewicz

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2012 r.

 

Pełne teksty artykułów w wersji elektronicznej są dostępne w bazie
e-Publikacje Nauki Polskiej.

 

Streszczenia

Karina Bedrunka

Komplementarność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007–2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu

Celem artykułu jest wskazanie, iż wdrożenie zasady komplementarności jest jednym z głównych narzędzi zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu. Artykuł oparto na założeniu, iż komplementarność, jako jedno z narzędzi wdrażania zapewnia większą efektywność i docelowo prowadzi do efektu synergii. Jednocześnie zbadano rezultaty interwencji publicznej według koncepcji efektywności zintegrowanej na podstawie doświadczeń okresu programowania 2004–2006 oraz obecnej perspektywy. W wyniku tej analizy sformułowano tezę, iż zarządzanie rozwojem regionu ma aspekt wielowątkowy, stąd osiągnięcie zintegrowanej efektywności możliwe jest przy uwzględnieniu różnych kryteriów oraz odpowiednio dostosowanych narzędzi. Metoda badawcza wykorzystana w artykule to analiza stanu zastanego. W jej wyniku udowodniono powyższą tezę, a jednocześnie zaproponowano nowe rozwiązania polegające na sformułowaniu nowego wielokryterialnego modelu efektywności zintegrowanej.

Complementarity in the Regional Operational Programme of Opolskie Voivodship 2007-2013 as a Tool to Enhance the Effectiveness

The aim of the article is to point out that the implementation of the complementarity principle is one of the main tools for increasing the effectiveness of the realization of the region’s developmental objectives. The article is based on the assumption that complementarity, as one of the implementation tools, provides greater effectiveness and thus leads to the existence of synergy. At the same time, on the basis of the experience from the 2004–2006 and 2007–2013 programming periods, the effects of public intervention according to the integrated effectiveness concept has been examined. As a result of this analysis, the idea has been formulated that the development management in the region has a multi-threaded aspect, hence achieving an integrated effectiveness is possible taking into account different criteria and properly adapted tools. The test method used in the article is an analysis of the exisiting state. As a result, the thesis in question has been proven a solution has been proposed for the formulation of a new multicriteria model of integrated effectiveness.

Keywords: EU funds, complementarity, effectiveness, sustainable development
JEL: H23

Dominika Rogalińska

Wyzwania dla statystyki regionalnej na tle debaty o polityce spójności

Wraz z przyjęciem Traktatu Lizbońskiego zmienił się zakres polityki spójności — obok kwestii społecznych i gospodarczych pojawił się wymiar przestrzenny. W ramach toczącej się na ten temat dyskusji konieczne jest silniejsze akcentowanie roli statystyki publicznej jako źródła danych niezbędnych do formułowania celów, monitoringu i ewaluacji polityki. W pracy przedstawiono kluczowe kierunki rozwoju polskiej statystyki regionalnej — od przemian struktury organizacyjnej po podejmowane działania. Organizacja statystyki w Polsce stale dopasowuje się do zmieniającego się zapotrzebowania odbiorców danych. Podstawą efektywnej obsługi informacyjnej użytkowników są zintegrowane działania wielu jednostek służb statystyki publicznej. Efektem zmian jest utworzenie Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych. Należy również wspomnieć o podejmowanych pracach metodologicznych z zakresu statystyki regionalnej. W kontekście monitorowania realizacji założeń strategicznych w ramach prowadzonej polityki rozwoju istotną inicjatywą jest opracowanie nowej typologii gmin wiejskich, która znajduje się już w końcowej fazie. Inne prace dotyczą kwestii opracowywania wskaźników. Nie można także zapominać o stałym doskonaleniu publicznie dostępnych baz danych, takich jak Bank Danych Lokalnych (BDL). Podsumowaniem artykułu jest refleksja nad wyzwaniami determinowanymi nie tylko przemianami natury społeczno-gospodarczej czy politycznej, ale również wynikającymi z nowych możliwości technicznych.

Challenges for Regional Statistics and Cohesion Policy Debate

With the approval of the Lisbon Treaty the scope of cohesion policy has changed — social and economic issues have been complemented by a territorial aspect. During the ongoing discussion on this topic it is necessary to more strongly emphasize the role of public statistics as a data source, essential for the policy objectives’ creation, monitoring and evaluation. The presentation outlines the key directions of Polish regional statistics development — from organizational change to actions and initiatives. Organization of regional statistics in Poland constantly adapts to the changing needs of stakeholders. The basis for providing effective information services is the integrated co-operation of many public statistics service units. Therefore, Regional Surveys Centres in all voivodships were established. The methodological works undertaken in the field of regional statistics should also be mentioned. In the context of monitoring and implementation of development policy strategic objectives an important initiative is developing a new typology of communes, already in the final phase. Other works concern the development of indicators. Constant improvement of publicly accessible databases like Local Data Bank should not be forgotten. The summary of the presentation will be an attempt to reflect on the challenges determined not only by changing of socio-economic or political issues, but also resulting from new technical possibilities.

Keywords: regional statistics, cohesion policy, territorial dimension, monitoring system
JEL: R58

Brygida Klemens

Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski

Polityka klastrowa, bądź inaczej polityka oparta o klastry (cluster-based policy, CBP), w Unii Europejskiej znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Sposobów na jej realizację jest wiele, gdyż zarówno klastry, jak i uwarunkowania państwowe, a nawet regionalne są niezwykle zróżnicowane. Polityka może przybierać różne formy i kłaść nacisk na rozmaite kwestie, np. na: wsparcie sektora MSP, poprawę warunków inwestowania w regionie, badania i innowacje, itp. Zazwyczaj wdrażana jest poprzez specyficzne programy bądź inicjatywy pobudzające rozwój klastrów. W artykule przedstawiono podstawowe założenia wspierania klastrów na poziomie Unii Europejskiej i kraju oraz główne instrumenty polityki wspierania klastrów.

Cluster-Based Policy at European Union and Poland Levels

Cluster-based Policy is defined as a grouping of activities and instruments used by the authorities at various levels for the improvement of the level of competitiveness of the economy by stimulating the development of the existing cluster systems or their creation at first and foremost the regional level. We can enumerate various types of cluster-based policies. This kind of policy can assume various forms and put pressure on different problems. The main aim of article was to answer the question: What are the key instruments and assumption in cluster-based policy making?

Keywords: cluster, cluster-based-policy, European Union
JEL: A13, F36, F37, H72, H5, R11, R58

Łukasz Mach, Justyna Zygmunt

Ewaluacja efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu opolskiego

W artykule podjęte zostały rozważania dotyczące ewaluacji efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej. Głównym celem artykułu było przeprowadzenie ewaluacji efektywności tej polityki w regionie opolskim. Konstrukcję artykułu tworzą dwie części. W pierwszej z nich podjęta została problematyka dotycząca aktywizacji gospodarczej regionu i jej miejsca w kształtowaniu efektywności polityki rozwoju, wraz z jej ewaluacją. Natomiast w drugiej części została podjęta próba ilościowej oceny efektywności polityki rozwoju w zakresie aktywizacji gospodarczej, w szczególności w obszarze rozwoju sektora MSP. Główne narzędzia analizy statystycznej wykorzystane do określenia stopnia rozwoju sektora MSP to metody wielowymiarowej analizy porównawczej.

Evaluation of Development Policy Efficiency in the Scope of Economic Activation in Opolskie Region

This paper looks at the issue of the evaluation of development policy efficiency in the scope of economic activation. The main goal of the paper is to evaluate the efficiency of development policy connected with economic activation in the Opolskie region. It consists of two parts. The first relates to the issues concerned with economic activation and its importance in efficient creation of development policy, together with its evaluation. The second part includes an attempt at quantitative evaluation of the effectiveness of development policies in economic activation, particularly in the area of SME sector development. The main tools of statistical analysis used to determine the level of development of the SME sector is a multidimensional method of comparative analysis.

Keywords: development policy, efficiency, evaluation, economic activation
JEL: C38, R11, R58

Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska

Zmiany struktury zatrudnienia i produktywności a wynagrodzenia w przekroju regionalnym w latach 2005–2010

Artykuł dotyczy zmian zachodzących na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2005–2010. Najistotniejszym czynnikiem oddziałującym na rynek pracy było w tym okresie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wywołujące potrzebę dostosowań o charakterze strukturalnym. Przedstawiona w artykule analiza statystyczna bazuje na danych publikowanych przez GUS w Rocznikach Statystycznych Województw i obejmuje: zmiany poziomu i struktury sektorowej zatrudnienia oraz zmiany poziomu produktywności pracy i wynagrodzeń. Wyjściowymi hipotezami badawczymi były stwierdzenia, że w analizowanym okresie poprawiła się struktura zatrudnienia według sektorów, zmniejszyły się rozpiętości wynagrodzeń między regionami i występował związek między produktywnością pracy a wynagrodzeniami. Na podstawie danych statystycznych dotyczących okresu 2005–2010 stwierdzono, że spośród postawionych hipotez badawczych, jedynie trzecią można uznać za w pełni potwierdzoną. Większość danych podważa hipotezę o zmniejszeniu rozpiętości regionalnych na rynku pracy. Zmiany struktury zatrudnienia były o tyle korzystne, że nastąpił spadek udziału w zatrudnieniu sektora drugiego (przemysłu i budownictwa) oraz wzrost udziału w zatrudnieniu sektora trzeciego (usług). Pięciolecie 2005–2010 przyniosło jednak także niezgodny z oczekiwanymi tendencjami długookresowymi, wzrost udziału w zatrudnieniu sektora pierwszego.

The Influence of Economic Structural Changes on the Regional Labor Markets in Poland between 2005–2010

The paper concerns changes taking place on regional labor markets in Poland in the years 2005–2010. The most important factor affecting the labor market was the accession of Poland to the European Union in this period, as it evoked the need for adjustments of a structural character. The statistical analysis presented in the paper is based on the data published by GUS (Central Statistical Office) in the Statistical Yearbooks of Regions and includes: changes of the employment sector level and structure and changes of the work productivity and wages level. The basic hypotheses were the statements that in the analyzed period there was an improvement in the employment structure according to sectors, differences in wages between the regions decreased and there was a relation between work productivity and wages. On the basis of the statistical data concerning the period 2005–2010 it was determined that, among the research hypotheses stated, only the third may be considered fully confirmed. Most of the data questions the hypothesis about the decrease of regional differences in the situation on the labor market. The changes of employment structure were only beneficial in terms of the fall in the share of employment in the second sector (heavy industry and construction) as well as the growth in employment in the third sector (services). The period of five years of 2005–2010 also brought increase, although contrary to the expected long-term tendencies, in the share of employment in the first sector.

Keywords: regional labor market, structure of employment, productivity, wages
JEL: J0

Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart

Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego)

W artykule na podstawie wyników badań empirycznych oraz dokonanych szacunków podjęto próbę oceny skutków fiskalnych migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów dla województwa opolskiego. W tym celu, z jednej strony dokonano szacunku kwot podatków pośrednich wpływających dodatkowo do budżetu państwa wynikających z wydatkowania w Polsce części dochodów uzyskiwanych za granicą przez opolskich migrantów, z drugiej strony oszacowano straty w dochodach samorządów terytorialnych województwa opolskiego wynikające z niepłacenia w Polsce przez migrantów podatku dochodowego. Dokonane szacunki wymagające przyjęcia szeregu założeń i uproszczeń pozwoliły na wskazanie rzędu strat ponoszonych przez samorządy województwa w bilansie migracyjnym.

Selected Fiscal Implications of Labor Migration and Remittances (Example of Opole Voivodship)

In this paper the results of estimates on the fiscal impact of labor migration and remittances are presented for Opole Voivodship. For this purpose, on the one hand, an estimation was made of the amount of indirect taxes which affect the Polish budget by the spending of part of the income earned abroad by migrants from Opole Voivodship in Poland. On the other hand, an estimation was made of the losses for local governments, due to the non-payment of income tax in Poland by economic migrants from the Opole region. Although the estimates require a variety of assumptions and simplifications, it was possible to identify a range of losses incurred by the region due to migration.

Keywords: migration, fiscal consequences, taxes
JEL: O15

Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk

Czynniki determinujące wyniki z działalności operacyjnej przedsiębiorstw wydobywających surowce skalne w województwie opolskim i dolnośląskim

Badanie dochodowości przedsiębiorstw jest problemem o kluczowym znaczeniu. W opracowaniu skoncentrowano się na badaniu siły i kierunku wpływu czynników kształtujących wynik z działalności operacyjnej. W artykule zaprezentowano model regresji wielorakiej, w którym zmienną zależną jest wynik z działalności operacyjnej (EBIT). Analiza korelacji oraz analiza regresji zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 2007–2010 pochodzących z przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców skalnych na terenie województwa dolnośląskiego oraz opolskiego, reprezentujących następujące klasy PKD: 08.11 (wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków) oraz 08.12 (wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu).

Factors Affecting EBIT of Companies Engaged in Quarrying of Stone in Opolskie Voivodship and Dolnośląskie Voivodship

A study of profitability of enterprises is an issue of great importance. The paper focuses on examining the strength and direction of the impact of the factors influencing the Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). The article presents the multiple regression model in which EBIT is the dependent variable. Correlation analysis and regression analysis were conducted on the basis of data received from the years 2007-2010 for companies engaged in quarrying of stone in Opolskie Voivodship and Dolnośląskie Voivodship, representing 08.11 class of PKD (quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate) and 08.12 class (operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin).

Keywords: enterprises, quarrying of stone, Opolskie Voivodship, Dolnośląskie Voivodship
JEL: G30, L21, C30

Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu

Rozwój regionu jest ściśle związany z kondycją finansową przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na jego obszarze. W tym kontekście istotną determinantę stanowi intensyfikacja złożoności otoczenia, która oddziałuje na ryzyko upadłości podmiotów. W pracy podjęto rozważania nad zagrożeniem upadłością przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25 według PKD 2007). Przeprowadzone badania koncentrowały się na: 1) prognozie bankructwa przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń z województwa opolskiego w oparciu o wybrany polski model analizy dyskryminacyjnej, 2) wnikliwej ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, zrealizowanej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej. W badaniach wykorzystano dane finansowe podmiotów z lat 2009–2010 pozyskane z Monitorów Polski B.

Assessment of the Financial Condition of Companies Manufacturing Fabricated Metal Products in Opolskie Voivodship in the Context of Regional Development

The identification of the financial condition of a company is very useful. The main purposes of the study are: (1) usage of a Polish model of discrimination analysis in the assessment of the financial condition of companies involved in the manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (division 25, PKD 2007) in Opolskie Voivodship, (2) the financial situation estimation of analysed enterprises with high bankruptcy probability with the usage of ratio analysis. The study uses data from Monitor Polski B.

Keywords: companies of manufacture of fabricated metal products section, Opolskie Voivodship, model of bankruptcy prediction, ratio analysis
JEL: R11, R13, L61

Andrzej Graczyk

Metodyka szacowania kosztów zewnętrznych wytwarzania energii w układzie lokalnym

Celem artykułu jest zaproponowanie metodyki wyceny kosztów zewnętrznych z zastosowaniem dorobku metodycznego wypracowanego głównie w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Podstawą jest przedstawiona w części pierwszej artykułu metoda ścieżki oddziaływań na korzyści beneficjentów usług środowiskowych. W drugiej części omówiona jest procedura oszacowania kosztów zewnętrznych systemów energetycznych gmin i powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanych rozwiązań na poszczególnych etapach procedury.

Methodology of External Costs Evaluation of Energy Production in Local System

The aim of the article is a proposed methodology of external costs evaluation with the use of a methodology based mainly on European Union research studies. The basis is the method of the impact pathway approach on advantages of incumbent environmental services introduced in the first part of article. The procedure of external costs evaluation of energy systems of communes and administrative districts is discussed in the second part, with particular regard to recommended solutions at individual stages of procedure.

Keywords: external costs, local energy, evaluation
JEL: Q57

Beata Skubiak

Narzędzia aktywizacji kapitału społecznego w regionie

Rośnie liczba empirycznych dowodów na to, że kapitał społeczny przyczynia się do rozwoju gospodarczego w skali lokalnej i regionalnej i jest wszechobecnym składnikiem i wyznacznikiem postępu w wielu rodzajach projektów rozwojowych oraz istotnym narzędziem ograniczania ubóstwa. Współcześnie znaczenie kapitału społecznego dla gospodarki jest bezsporne. Powstało na ten temat wiele prac naukowych. Brakuje natomiast prac na temat narzędzi i sposobów jego pobudzania i rozwijania. Niniejszy artykuł podejmuje próbę wypełnienia tej luki.

Activation Tools of Social Capital in a Region

Empirical evidence is growing which shows that social capital contributes to economic development on local and regional scales, and is an ubiquitous component and determinant of progress in many kinds of development projects and an important tool for poverty reduction. Today, the importance of social capital for the economy is undisputed. Many scientific papers have been written on this subject but missing are papers on tools and ways to stimulate and develop social capital. This paper makes such an attempt.

Keywords: social capital, regional development
JEL: E24

Alicja Małgorzata Graczyk

Analiza i prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach na Dolnym Śląsku w świetle badań ankietowych

Celem niniejszego artykułu jest analiza i prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Dolnego Śląska w świetle przeprowadzonych badań ankietowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono stan rozwoju odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, w części drugiej wyniki ankiet z kompleksowego badania urzędów gmin. Część trzecia dotyczy badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gmin i ich zainteresowania instalacjami odnawialnymi. Ostania część zawiera prognozę szans rozwoju OZE na Dolnym Śląsku.

Analysis and Pognosis of Renewable Energy Development in Lower Silesia Based on the Research Conducted

The purpose of this article is the analysis and the prognosis of renewable energy development in Lower Silesia based on a research questionnaire. The state of development of renewable sources in the first part of the article is introduced, in the second part are the results of inquiries with complex investigation of municipal offices. The third part concerns a survey conducted among local communities and their interest in renewable installations. The final part contains the prognosis for renewable energy development on Lower Silesia.

Keywords: renewable energy development, communities, Lower Silesia
JEL: Q42,Q27

Małgorzata Adamska

Regionalny transfer wiedzy — perspektywa województwa opolskiego

W artykule omówiona została efektywność systemu zarządzania wiedzą będąca wynikiem sprawnego transferu wiedzy w otoczeniu rynkowym, w tym przypadku pomiędzy instytucjami naukowymi oraz instytucjami i przedsiębiorstwami regionu (województwa) opolskiego. Staranna analiza literaturowa, dotychczasowe doświadczenia oraz wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Know how — efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy, umożliwiły sformułowanie a przede wszystkim zrozumienie oczekiwań „biorców” wiedzy, co do realizacji i przedmiotu procesu zarządzania i transferu wiedzy.

The Regional Transfer of Knowledge — in the Perspective of Opole Voivodship

The paper discusses the effectiveness of a knowledge management system which is the result of the efficient transfer of knowledge in the market environment, in this case between scientific institutions and other institutions and enterprises in the region. Careful analysis of the literature, past experience and results of studies carried out under the “Know-how — effective communication in the regional transfer of knowledge”, provided for the formulation and above all an understanding of the expectations of “recipients” of knowledge as to the object implementation and management process and knowledge transfer.

Keywords: knowledge, knowledge transfer, intellectual capital, R&D, enterprise
JEL: M2

Sabina Kubiciel-Lodzińska

Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego — wyniki badań

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych na uczelniach w województwie opolskim wśród zagranicznych studentów. Objęły cudzoziemców podejmujących naukę w pełnym cyklu na studiach licencjackich lub magisterskich. Temat ten uznano za istotny ze względu na niż demograficzny i rosnące zainteresowanie opolskich szkół wyższych rekrutacją zagranicznych studentów, głównie spoza Unii Europejskiej. Ich celem było ustalenie czynników przyciągających obcokrajowców na studia do Polski oraz do województwa opolskiego, określenie barier związanych z podejmowaniem przez nich nauki i pobytem oraz wskazanie, czy byliby oni zainteresowani pozostaniem na Opolszczyźnie lub w Polsce. Ustalono m.in., że głównym powodem podejmowania przez studentów spoza UE nauki w Polsce jest chęć uzyskania dyplomu, który jest uznawany w Unii Europejskiej, co przekłada się na lepszy start zawodowy. Największą barierą w podejmowaniu nauki jest konieczność spełnienia wielu wymogów formalnych (m.in. tłumaczenie dokumentów). Ponad 1/3 badanych zamierza po zakończeniu nauki pozostać w województwie opolskim, ale jednocześnie taka sama grupa nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość po studiach.

Possibility of Obtaining Non-European Union Students in the Context of Changes in Higher Education in the Opole Voivodship — Research Findings

The article presents selected results of research conducted at universities in the Opole Voivodship among foreign students. It included foreign students in the full cycle at the bachelor or master's degree. This topic was considered important because of the demographic changes in Poland and the growing interest in higher education in recruitment of foreign students, mainly from outside the European Union. The objective of the research was to identify the factors that attract foreigners to study in Poland and Opole province, identify barriers to their education in Poland and to establish whether they would be interested in staying in the Opole region or in Poland after study. It has been established that the main reason for the students from outside the European Union to study in Poland is the possibility of obtaining a diploma which is recognized in the European Union, which gives a better career start. The biggest barrier to study in Poland is the need to meet several formal requirements (including translation of documents). Over 1/3 of respondents intend to stay after graduation in Opole province, but the same group does not have definite plans for the future after graduation.

Keywords: students, universities, foreigners
JEL: I21

Alicja Kolasa-Więcek

Perspektywy rozwojowe energetyki odnawialnej w województwie opolskim

W artykule zaprezentowano obecny stan oraz prognozy rozwoju produkcji energii z odnawialnych źródeł w województwie opolskim. Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w regionie wynosi 5,4%. Największe znaczenie w produkcji energii z OZE ma biomasa stała oraz energia pozyskiwana z wód przepływowych. Pozostałe źródła mają drugorzędne znaczenia, aczkolwiek planowane inwestycje spowodować mogą zasadnicze zmiany kierunku rozwoju dominujących źródeł. Realizacja zamierzonych inwestycji spowodować może wzrost znaczenia innych źródeł — energetyki wiatrowej i biogazowi rolniczych.

Development Perspectives for Renewable Energy in the Opole Voivideship

The article presents the current situation and forecast for development of energy production from renewable resources in the Opole Voivodship. The share of renewable sources in electricity and heat production in the region is 5.4%. The largest part in energy production from renewable resources came from biomass and hydro-electricity. Other sources are of secondary importance, although the planned investments could result in major changes in the direction of the dominant sources. Implementation of the intended investments may cause the increase of importance of other sources — wind energy and agricultural biogas plants.

Keywords: renewable energy resources, Opole Voivodship, wind energy, water energy, biomass, geotermal energy, sun energy
JEL: Q42

Lidia Kłos

Poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jako istotny element rozwoju regionalnego

Poziom infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej jest ważnym czynnikiem w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich w kierunku poprawy ich funkcji społeczno-gospodarczych. Celem artykułu jest przedstawienie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Przedstawiona analiza stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prowadzi do wniosku, że pomimo znacznego wzrostu w ostatnich latach liczby inwestycji w tym obszarze, jej stan nie jest wystarczający. Jeśli w najbliższych latach nie zostaną podjęte intensywne i skuteczne wysiłki w tym kierunku, to poziom infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, mimo ogromnego znaczenia dla rozwoju obszarów wiejskich, nie zostanie wzmocniony. Przełoży się to na spadek atrakcyjności, a w konsekwencji konkurencyjności tych obszarów, zmniejszając tym samym możliwości wielofunkcyjnego rozwoju.

The Level of Water and Sewage Infrastructure as an Important Element of Regional Development

The level of technical infrastructure, particularly in the range of water-wastewater is an important factor in stimulating rural development in the direction of its socio-economic function. The aim of the article is to explain the level of technical infrastructure in the range of water-wastewater management in rural areas. Presented in the article is an analysis of the condition of the water-sewage infrastructure in rural areas which leads to the conclusion that despite significant growth in recent years the amount of investment in this area and its conditions, is not sufficient. If in the coming years, intensive and effective steps are not taken, then the level of water management infrastructure — in spite of its major importance for the development of rural areas — will not be significantly strengthened. This would translate into the attractiveness and consequently the competitiveness of these areas, thereby reducing the possibility of multifunctional development.

Keywords: rural sanitation, multifunctional developmentn
JEL: Q56, R58

Natalia Krawczyszyn

Rozwój sieciowy na pograniczu polsko-czeskim — euroregionalny produkt turystyczny

Artykuł zawiera charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki pogranicza polsko-czeskiego oraz analizę dotychczas zrealizowanych w euroregionach Glacensis i Pradziad projektów transgranicznych pod kątem ich wpływu na rozwój turystyki na badanym obszarze. Jednocześnie przedstawiono studia przypadków funkcjonowania sieci turystycznych w Europie i na świecie, które mogą stać się przykładem i inspiracją dla tworzonego produktu turystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy euroregiony Pradziad i Glacensis na pograniczu polsko-czeskim mogą stać się spójnym megaregionem turystycznym, oferującym ujednolicony produkt sieciowy.

Network Development on Polish-Czech Borderland — Euroregional Tourist Product

The aim of this article is to try answer the question if Polish-Czech Glacensis and Pradziad euroregions may become a coherent tourist megaregion, offering a unified network product. The article includes characteristics of tourism development factors in the Polish-Czech borderland and the analysis of transborder EU projects in Glacensis and Pradziad euroregions implemented thus far, with regard to its influence on tourism development in the area. At the same time the article presents case studies of working tourist networks in Europe and and throughout the world, which can be an example and inspiration for the creation of a Polish-Czech borderland product.

Keywords: network development, Polish-Czech borderland, tourist product, Euroregion Glacensis, Euroregion Pradziad
JEL: L83