okładka t. 12 nr 2

The research leads to several conclusions. In the first instance, the results indicate the discrepancy in R&D expenditures between Poland’s voivodships within the period of 2008–2012. The results proved that the Eastern and South-western regions of Poland are distinguished by a relatively low level of intramural expenditures on R&D in sections connected with industry. This might arise from difficulties with internal resources essential for R&D activity.
In this situation it is advisable to increase the level of external resource acquisition, which might enhance knowledge transfer and innovation. That situation might contribute to increasing competitiveness of a particular region. Additionally, the research results allow the conclusion that these regions of Poland feature the same relationship in intramural expenditures on R&D by NACE 2007 sections other than that of industries.

fragment artykułu
R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective

 

Spis treści

Justyna Zygmunt

Determinants of Knowledge Transfer in a Region

(artykuł w j. angielskim)
streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Aleksandra Zygmunt

R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective

(artykuł w j. angielskim)
streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Gabriela Jyż

Prawne uwarunkowania transferu wiedzy (wybrane zagadnienia)

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Andrzej Graczyk

Problemy komercjalizacji wiedzy na uczelniach ekonomicznych w Polsce

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Zbigniew Przygodzki

The Non-Governmental Sector in the Transfer of Knowledge
and the Development of Human Capital in the Region

(artykuł w j. angielskim)
streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Brygida Klemens

Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014–2020

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Marcin Łuszczyk

Rozwój zasobów kapitału ludzkiego szansą dla polskich regionów

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Łukasz Mach

Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Piotr Hajduga

Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata 2014–2020

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Barbara Kryk

E-administracyjne uwarunkowania jakości życia jako wyraz transferu wiedzy
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk

Acquisition of European Union Funds for Knowledge Transfer by Enterprises
from Opolskie Voivodship

(artykuł w j. angielskim)
streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Małgorzata Rogowska

Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Południowej do roku 2020

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Kazimierz Szczygielski

Społeczeństwo województwa opolskiego — główne wyzwania rozwoju regionu
w aspekcie demograficznym

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Małgorzata Wachowska

Znaczenie „bliskości” dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Alicja Małgorzata Graczyk

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania transferu wiedzy w zakresie budownictwa pasywnego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Anna Jasińska-Biliczak

Transfer wiedzy w regionie — wyzwanie dla nauki, ekonomii
i przedsiębiorczości regionu

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Agnieszka Rzeńca

Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych. Przykład szkół wyższych
regionu łódzkiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Małgorzata Adamska

Zarządzanie kapitałem klienckim w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego — wyniki badań regionalnych

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Dorota Rynio

Tworzenie wspólnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
na przykładzie Polski Zachodniej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Przemysław Sekuła

Zarządzanie programami według Program Management Institute

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Karina Bedrunka

Kształcenie dualne w województwie opolskim jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

 

Streszczenia

Justyna Zygmunt

Determinants of Knowledge Transfer in a Region

The main goal of the paper is to identify the determinants of knowledge transfer in a region on the basis of literature studies. The paper begins by discussion of the concept of knowledge transfer and its importance to regional development. Then it focuses on transfer of knowledge, with regard in particular to the triple-helix model. It also indicates the concept of success in the processes of knowledge transfer. A section of the paper contains a discussion of the determinants of transfer of knowledge in a region. The basis for recognition of the determinants in question were literature studies. On these grounds evidences were found to suggest that knowledge transfer in a region is determined by heterogeneous factors. The findings provide the basis for developing practical advice on effective knowledge transfer practices.

Czynniki determinujące transfer wiedzy w regionie

Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników determinujących transfer wiedzy w regionie w oparciu o badania literaturowe. Artykuł rozpoczyna się dyskusją na problematyką wiedzy i jej znaczeniem w rozwoju regionu. Następnie w artykule skupiono się na zagadnieniu transferu wiedzy, przede wszystkim w kontekście modelu triple-helix. Zwrócono również uwagę na kwestie związane z powodzeniem transferu wiedzy. Istotną część artykułu zajmują zagadnienia dotyczące czynników wpływających na transfer wiedzy w regionie. Identyfikacja wspomnianych czynników przeprowadzona została na podstawie analizy literatury przedmiotu. W oparciu o przeprowadzone badania literaturowe można stwierdzić, że transfer wiedzy w regionie uwarunkowany jest szeregiem różnorodnych czynników. Zidentyfikowanie wspomnianych czynników wpływać może na zwiększenie efektywności rzeczywistych procesów związanych z transferem wiedzy.

Keywords: knowledge transfer, region, innovation
[transfer wiedzy, region, innowacje, czynniki determinujące transfer wiedzy]
JEL: D83, R11, R58

Aleksandra Zygmunt

R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective

The main purpose of the paper is R&D expenditures analysis at the level of Poland’s voivodships. First, the significance of R&D expenditures in development of region competitiveness is considered. Next, intramural expenditures on R&D by NACE 2007 sections and by fields of science in particular are examined within a voivodship perspective. Subsequently, a comparison of R&D expenditures between Poland’s voivodships is conducted. Particular attention is paid to such variables as: persons employed in R&D per 1000 economically active persons, units with research and development activity by sectors of performance, intramural expenditures on R&D per capita, extramural expenditures on R&D and intramural expenditures on R&D in the business enterprises sector. The study is based on cluster analysis, which provided a cluster distance matrix and is based on data from the Central Statistical Office of Poland — Local Data Bank.

Nakłady na B+R w Polsce. Perspektywa wojewódzka

Zasadniczym celem artykułu jest diagnoza nakładów B+R w perspektywie województw w Polsce. W pierwszej kolejności podjęto rozważania nad znaczeniem nakładów na B+R w rozwoju konkurencyjności regionu. Następnie przeprowadzono badania nad poziomem nakładów wewnętrznych na B+R według klasyfikacji NACE 2007 oraz według dziedzin nauki w płaszczyźnie poszczególnych województw. Ponadto, dokonano porównania polskich województw w aspekcie nakładów na B+R. W tym zakresie szczególną uwagę położono na takie zmienne, jak: liczba zatrudnionych osób w obszarze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo, jednostki aktywne badawczo według sektorów wykonawczych, nakłady wewnętrzne na B+R per capita, nakłady zewnętrzne na B+R przekazane przedsiębiorstwom. W badaniach posłużono się metodą taksonomii wrocławskiej, która pozwoliła na stworzenie macierzy odległości. Podstawowym źródłem danych były informacje pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego — Banku Danych Lokalnych.

Keywords: R&D expenditures, knowledge transfer, competitiveness of regions, voivodship
[nakłady na B+R, transfer wiedzy, konkurencyjność regionów, województwa]
JEL: R11

Gabriela Jyż

Prawne uwarunkowania transferu wiedzy (wybrane zagadnienia)

Artykuł dotyczy wybranych zagadnień związanych z uwarunkowaniami transferu wiedzy wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa krajowego, prawa wspólnotowego oraz prawa międzynarodowego. Regulacje prawne, które są przedmiotem analizy mieszczą się głównie w obszarze prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej i prawa o szkolnictwie wyższym. Omówiono najważniejsze rozwiązania prawne zawarte w konwencjach i traktatach międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej, które sprzyjają szybszemu i większemu transferowi rozwiązań innowacyjnych i w konsekwencji, które służą wsparciu globalnego systemu własności przemysłowej, a co za tym idzie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego.

Legal Determinants of Knowledge Transfer (selected issues)

Article on selected issues related to the determinants of knowledge transfer arising from the applicable national law, Community law and international law. Regulations that are the subject of analysis are mainly in the area of intellectual property rights, industrial property rights and the rights of higher education. Discusses the most important legal solutions contained in international conventions and treaties on intellectual property, which favor a more rapid and greater transfer of innovative solutions and consequences that serve to support the global system of industrial property, and thus contribute to economic development.

Keywords: knowledge transfer, intellectual property law, intellectual property law, the law on higher education, innovation
[transfer wiedzy, prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, prawo o szkolnictwie wyższym, innowacje]
JEL: D8

Andrzej Graczyk

Problemy komercjalizacji wiedzy na uczelniach ekonomicznych w Polsce

Celem artykułu jest analiza i ocena skali komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach ekonomicznych oraz wskazanie podstawowych czynników wpływających na zakres i sposób tej komercjalizacji. W pierwszej części przedstawiono potencjał wiedzy na uczelniach ekonomicznych. Zatrudniają one ponad 3000 osób ze stopniami i tytułami naukowymi. W drugiej części omówiono efekty komercyjne działalności naukowo-badawczej. Przychody ze sprzedaży prac i usług badawczych i rozwojowych stanowią w publicznych uczelniach ekonomicznych blisko 5% ogółu przychodów, a w uczelniach ogółem ponad 12%.. W trzeciej części określono czynniki wpływające na słaby poziom zaangażowania kadry naukowej uczelni ekonomicznych w prowadzenie badań na rzecz praktyki. W czwartej części wskazano na główne sposoby komercjalizacji.

Knowledge Commercialization Problems at Universities of Economics in Poland

The aim of the article is the analysis and the assessment of scale of commercialization results of scientific investigations at economic universities as well as the identification the basic factors influencing on range and ways of commercialization. The potential of knowledge at economic universities in the first part was introduced. Universities employ over 3000 persons with degrees and scientific titles. In the second part the commercial effects of research and development were discussed. The revenues coming from selling research and development services account for 5% of total revenues of public economic universities, and over 12% of whole number of universities The third part indicates the factors influencing on the weak level of university scientific staff commitment in conducting the research for practice. It in the fourth part the main ways of commercialization were described.

Keywords: knowledge commercialization, universities of economics in Poland, research services
[komercjalizacja wiedzy, usługi badawcze, uczelnie ekonomiczne w Polsce]
JEL: A2, D83

Zbigniew Przygodzki

The Non-Governmental Sector in the Transfer of Knowledge and the Development of Human Capital in the Region

Inter-sectoral cooperation is one the most important elements of contemporary, territorially-focused policy. Deriving from the conditions shaped by the environment, on a global-scale as well, local actors should join forces by investing in the resources determining today’s’ development – knowledge and human capital – in the most effective way. However, internal national or regional conditions very often do not allow for efficient adaptation of development mechanisms. By narrowing the area of analysis to the relationships between territorial self-government and non-governmental organizations, this paper is an attempt to answer the question as to the scale and scope, in Polish conditions, public-social partnerships are being built. The analysis concerns the institutions involved in the investment in knowledge and human capital operating in the region of Lodz.

Sektor pozarządowy w transferze wiedzy i wzmacnianiu wartości kapitału ludzkiego
w regionie

Współpraca międzysektorowa jest jednym z ważniejszych postulatów aktualnie promowanej polityki ukierunkowanej terytorialnie. Wykorzystując warunki otoczenia, również tego o charakterze globalnym, lokalni gracze powinni jednoczyć siły inwestując w czynniki w największym stopniu determinujące rozwój — czyli w wiedzę i kapitał ludzki. Często jednak wewnętrzne uwarunkowania kraju czy regionu nie pozwalają na sprawną adaptację mechanizmów rozwojowych, nawet jeśli zostały one już przetestowane w innych przestrzeniach. Zawężając obszar analizy do relacji na płaszczyźnie: samorząd terytorialny — organizacje sektora pozarządowego, w pracy postawiono więc pytanie w jakiej skali w polskich warunkach budowane są partnerstwa publiczno-społeczne oraz jaki jest ich zakres. Analiza dotyczy instytucji zajmujących się w swojej działalności inwestowaniem w wiedzę i kapitał ludzki. Badania zostały zrealizowane na przykładzie regionu łódzkiego.

Keywords: human capital, region, knowledge transfer, NGOs
[kapitał ludzki, region, transfer wiedzy]
JEL: R11

Brygida Klemens

Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014–2020

W artykule podjęte zostały rozważania dotyczące możliwości rozwoju klastrów i wsparcia transferu wiedzy w nowej perspektywie okresu 2014–2020. Głównym celem artykułu było wskazanie, jak tematyka klastrów i transferu wiedzy wzajemnie na siebie oddziałuje oraz jak przedstawiona została w wybranych dokumentach strategicznych perspektywy 2014–2020. Konstrukcję artykułu tworzą cztery części. W pierwszej z nich podjęto się analizy zagadnienia tworzenia, kodyfikacji i transferu wiedzy dla rozwoju innowacyjności i wsparcia struktur klastrowych. W drugiej części dokonano schematycznego podsumowania koncepcji klastrów, ich charakterystyk oraz rodzajów, ze szczególnym uwzględnieniem klastrów wiedzy. Trzecia część poświęcona została tematyce struktur klastrowych i transferu wiedzy w wybranych dokumentach poziomu unijnego, a w czwartej poruszono te same kwestie ale na poziomie krajowym.

The Concept of Clusters and Knowledge Transfer Issues in Perspective 2014–2020

In this article considerations concerning the possibility of the development of clusters and support the transfer of knowledge in a new perspective of the period 2014-2020 have been taken. The main purpose of the article was to show how cluster’s subject and knowledge transfer are presented in selected strategic documents perspective 2014–2020. The construction of the article consists of four parts. The first of them was taken to investigate the question of creation, codification and transfer of knowledge for innovation and support of cluster structures. In the second part made a schematic summary of the cluster concept, their characteristics and types, with particular emphasis on knowledge clusters. The third part was devoted to a cluster structures and the transfer of knowledge in selected documents of the EU level, and the fourth deals with the same issues but on a national level.

Keywords: knowledge transfer, clusters, the prospect of 2014-2020, Europe 2020
[transfer wiedzy, klastry, perspektywa 2014–2020, Strategia Europa 2020]
JEL: F5, O1, O2, O3, R1

Marcin Łuszczyk

Rozwój zasobów kapitału ludzkiego szansą dla polskich regionów

Spowolnienie gospodarcze, którego jesteśmy świadkami, skłania do poszukiwania nowych czynników wzrostu, wśród których na szczególną uwagę zasługuje kapitał intelektualny. Szerokie wykorzystanie zasobów kapitału intelektualnego w procesie tworzenia dochodu pozwala uzupełnić niedobory kapitału pochodzenia antropogenicznego i coraz bardziej ograniczone zasoby naturalne. Zdaniem autora szansą na pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów są przemyślane inwestycje mające na celu powiększenie zasobów kapitału intelektualnego. Skutecznym sposobem realizacji tego zadania może być wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego w regionie. Aby jednak podjęte działania w zakresie edukacji były skuteczne i trwałe niezbędne jest ich uzupełnienie. Mogą to być programy wspierające rodziny, ale takie, które oferują wymierne korzyści również rodzicom z dwójką dzieci. Aktywność samorządów w zakresie rozwoju edukacji i polityki społecznej powinna przynieść dodatkowe korzyści w postaci efektów synergicznych.

Development of the Intellectual Capital with Chance for Polish Regions

Economic slowing down, of which we are witnesses, is inducing the intellectual capital for seeking new growth factors, amongst which it deserves the particular attention. The wide usage of the intellectual capital in the creation process of the income allows to fill up deficiencies of the anthropogenic capital and natural resources more and more limited. According to the author, well-planned investments being aimed at increasing of the intellectual capital are a chance of stimulating the social-economic development of Polish regions. The promotion of science and higher education can be an effective means of implementation of this task in the region. So that taken action in the education is effective and long-lasting supplementing them is essential. These can be programs supporting families, but also directing notable benefits to parents with two children. The activity of self-government bodies in the development of the education and the social policy should bring additional benefits in the form of synergistic effects.

Keywords: intellectual capital, educational policy, regional development
[kapitał intelektualny, polityka edukacyjna, rozwój regionalny]
JEL: I25, O34, R11

Łukasz Mach

Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy

W artykule przedstawiono proces badawczy mający na celu parametryzację regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału, struktury działających tam przedsiębiorstw oraz ich konkurencyjności. Wyżej wymienione aspekty zdefiniowano przy użyciu analizy Shift-share, która dla badanych województw umożliwia analizę branżowych przesunięć udziałów. Wyszczególnienia branż dokonano zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności obowiązującą od 2007 r. Określenie całkowitych potencjałów regionalnych (rankingu województw), potencjałów branżowych, konkurencyjności branż oraz struktury działających w nich przedsiębiorstw, było przesłanką do określenia potencjalnych możliwości tworzenia i transferu wiedzy przez poszczególne regiony.

Analysis of Regional Potentials as a Basis for Creation and Knowledge Transfer

This paper presents the research process aimed at parameterization of all Polish regions with particular reference to their potential, the structure of companies and competitive performance. Determination of these parameters was performed using the Shift-share analysis, allowing for the analysis of shifts in industry in particular provinces. Description industries was made in accordance with the Polish Classification of Activities in force since 2007. Determination of total regional potentials, potentials of the industry, competitive industries and structures of companies was a prerequisite for the possible creation and transfer of knowledge across different regions.

Keywords: knowledge creation, knowledge transfer, the potential for regional competitiveness
[tworzenie wiedzy, transfer wiedzy, potencjał regionalny, konkurencyjność]
JEL: R11, R58

Piotr Hajduga

Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata 2014–2020

Wobec postępujących współcześnie procesów globalnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, a także zwiększonej konkurencji na świecie, skuteczną obroną przed marginalizacją regionów najsłabiej rozwiniętych powinno być budowanie konkurencyjności na bazie ich endogennych, „miękkich”, intelektualnych zasobów lokalnego środowiska z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych. Badania dowodzą, że różnice w tych zasobach leżą u podstaw utrzymujących się w przestrzeni społeczno-ekonomicznej dysproporcji rozwojowych. Dzisiejsza polityka spójności, ukierunkowana przede wszystkim na proces wyrównywania szans rozwojowych, stanęła przed kolejnym wyzwaniem – określenia najlepszej kombinacji tradycyjnych i nowych (intelektualnych) czynników rozwoju na obszarach charakteryzujących się wyraźnym dystansem rozwojowym. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych kierunków rozwoju oraz wyzwań stojących przed województwami Polski Wschodniej w obliczu zmian w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Strategic Directions of Social and Economic Development of Eastern Poland
Until 2020 in the Context of Programming Cohesion Policy for the Period 2014–2020

In view of the progressive contemporary processes of global economic, social and cultural development, as well as increased competition in the world, an effective defense against the marginalization of the least developed regions should be to build competitiveness on the basis of their endogenous, “soft,” the intellectual resources of the local environment, taking into account external conditions. Research shows that the differences in these resources underlie persistent in the social and economic space of development disparities. Today’s cohesion policy, focused primarily on the process of equalization of opportunities for development, faced another challenge — to determine the best combination of traditional and new (intellectual) development factors in areas with distinct developmental distance. The purpose of this article is to identify trends and challenges facing the East-ern Poland in the face of changes in the European Union’s cohesion policy for 2014–2020.

Keywords: regions of Eastern Poland, regional policy, cohesion policy, directions in regional development
[makroregion Polski Wschodniej, polityka regionalna, kierunki rozwoju regionalnego, polityka spójności]
JEL: F15, R11, R58

Barbara Kryk

E-administracyjne uwarunkowania jakości życia jako wyraz transferu wiedzy
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Czynniki instytucjonalno-administracyjne oddziałujące na jakość życia są stosunkowo nowym obszarem jej pomiaru. Obecnie wśród nich istotne znaczenie przypisuje się usługom świadczonym przez e-administrację w zakresie potrzeb informacyjnych dotyczących zdobycia wiedzy i komunikacji społecznej oraz urzędowej. Poziom e-administracji nie tylko warunkuje jakość życia w regionie, ale również pośrednio obrazuje poziom transferu wiedzy w tym obszarze. Z tego względu w artykule przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w zakresie e-administracji w województwie zachodniopomorskim oraz wyjaśniono powody uzyskanej oceny. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.

e-Administrative Determinants of Living Quality as a Reflection of Knowledge Transfer Quoting the Example of Zachodniopomorskie Voivodship

Institutional and administrative factors contributing to the quality of life have recently been adopted for measuring this quality. Of major importance are services provided as part of e-administration in order to meet information needs, and to be more specific for the sake of knowledge acquisition as well as social and official communication. E-administration standards not only determine living quality in a given region, but also show the extent to which knowledge in this scope is being transferred. The article presents the results of assessment made in order to determine objective living quality as far as e-administration in Zachodniopomorskie Voivodship is concerned. The author discusses factors that have contributed to such results making use of desk research and taxonomic analysis.

Keywords: quality of life, e-administration, knowledge, region
[jakość życia, e-administracja, wiedza, region]
JEL: D7, H83

Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk

Acquisition of European Union Funds for Knowledge Transfer by Enterprises
from Opolskie Voivodship

The main purpose of the paper is the analysis of enterprises from Opolskie Voivodship in the context of their acquisition of European Union funds for knowledge transfer. First, the range of knowledge transfer in regional development is emphasized. Afterwards, an analysis is made of Opolskie Voivodship enterprises in the range of the major Operational Programme Innovative Economy priorities connected with knowledge transfer. Particular attention is paid to such priorities as: R&TD activities lead by research centers; technology transfer and improvement of the network of cooperation between SMEs, SMEs and other enterprises, universities and post-secondary schools, regional authorities, research centers and technology and research parks; support for R&TD development (especially in SMEs); and investment in enterprises connected especially with research and innovation. The study uses data from KSI SIMIK concerning the Operational Programme Innovative Economy.

Pozyskiwanie środków w zakresie transferu wiedzy przez przedsiębiorstwa Opolszczyzny ze źródeł unijnych

Celem artykułu jest analiza przedsiębiorstw województwa opolskiego w zakresie pozyskiwania środków unijnych na działania związane z transferem wiedzy. W pierwszej kolejności podjęto rozważania nad rangą transferu wiedzy w rozwoju regionu. Następnie dokonano analizy przedsiębiorstw Opolszczyzny w obszarze pozyskiwania środków na transfer wiedzy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczególną uwagę poświęcono następującym priorytetom: działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych; transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami i wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi; wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP; inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badan i innowacji. W badaniach posłużono się danymi pozyskanymi z systemu KSI SIMIK dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Keywords: knowledge transfer, Operational Programme Innovative Economy, enterprise, Opolskie Voivodship
[transfer wiedzy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, przedsiębiorstwa województwa opolskiego]
JEL: R11

Małgorzata Rogowska

Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Południowej do roku 2020

W dobie intensywnych przemian w gospodarce światowej, globalizacji, konkurencji, innowacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego następuje również ewolucja zarządzania w przestrzeni jednostek terytorialnych, obejmująca nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie. W nowych uwarunkowaniach coraz częściej stawia się na współpracę. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw, ale coraz częściej zalety synergii dostrzegają regiony. Jest to potencjalnie dobry sposób na lepsze wykorzystanie endogenicznego potencjału, pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego, przyciąganie kapitału z zewnątrz oraz lepszy sposób na rozwiązywanie wspólnych problemów o różnych charakterze. Celem artykułu jest wskazanie ewolucji i znaczenia kwestii przestrzennych w polityce spójności Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 oraz kierunków rozwoju makroregionu Polski Południowej do roku 2020. Wykorzystane metody badawcze to metoda porównawcza oraz historyczna.

Determinants of Socio-Economic Development of South Poland Till 2020

In the era of turbulent shifts in the global economy, globalization, competition, innovation and permanent economic crisis also followed the evolution of governance in the territorial units, including a new approach to strategic management. The new conditions are increasingly committed to cooperate. This applies not only to companies but also regions increasingly recognize the benefits of synergy. This is potentially a good way to make better use of endogenous potential, boosting socio-economic development, attracting capital from outside, and a better way to solve common problems of different nature.

Keywords: macro-regional strategies, governance, EU spatial policy
[strategie makroregionalne, governance, polityka przestrzenna UE]
JEL: R5

Kazimierz Szczygielski

Społeczeństwo województwa opolskiego — główne wyzwania rozwoju regionu
w aspekcie demograficznym

Druga dekada XXI wieku to dla Polski i jej poszczególnych regionów nowy etap rozwoju w zmienionych i zmieniających się uwarunkowaniach, w tym w kontekście obecności w strukturach UE. Wynika stąd także konieczność ustalenia owych uwarunkowań i podjęcia decyzji o podtrzymaniu lub redefiniowaniu wyzwań, wynikających z uzyskanych ustaleń. Prezentujemy pogląd, iż dla Polski, a dla regionu opolskiego w szczególności, warunkiem sine qua non rozwoju jest rozwiązanie (? ) kwestii demograficznej. Bardzo niepokojąca jest perspektywa przebiegu trzech najistotniejszych zjawisk ludnościowych: istotne zmniejszanie się liczby ludności, wywołane m. in. najniższym w Polsce poziomem dzietności, najwyższa skala emigracji zagranicznej w Polsce oraz postępujący proces starzenia się populacji, wzmagany poprzez migracyjny odpływ młodych ludzi. Dla stabilności procesu zmian istotne jest zapobieganie nadmiernemu różnicowaniu się przestrzeni ekonomicznej, mierzonej zasobnością gmin.

Opolskie Voivodship’s Society — Main Challenges of the Region Development
in Demographic Aspect

The second decade of the twenty-first century is for Poland and its particular regions a new stage of development in changed and still changing conditions, including the context of the presence in the EU structures. It also results in the necessity of establishing these conditions and deciding about sustaining or redefining challenges, arising from received findings. We present the opinion, that for Poland, and for the Opole Province in particular, the sine qua non condition of the development is resolving the demographic issue. The three, most important, population phenomena course perspective is very disquieting: significant decreasing of number of population, caused, among others, by the lowest fertility level in Poland, the highest scale of foreign emigration in Poland and progressive population ageing process, escalated by migratory outflow of young people. It is important, for the stability of the process, to prevent excessive differentiation of the economic space, measured by communities wealth.

Keywords: regional policy, regional development, demographic changes
[polityka regionalna, rozwój regionalny, zmiany demograficzne]
JEL: J1, R11

Małgorzata Wachowska

Znaczenie „bliskości” dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych

Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką odgrywa bliskość geograficzna i sektorowa w transferze wiedzy do podmiotów z województwa opolskiego. Analiza dokumentów patentowych złożonych w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej przez podmioty z regionu opolskiego, pod kątem geograficznej i sektorowej lokalizacji źródeł wiedzy, którą cytują te podmioty, pozwoliła na sformułowanie dwóch zasadniczych wniosków. Po pierwsze, dla podmiotów z regionu opolskiego bliskość geograficzna nie ma znaczenia w pozyskiwaniu wiedzy. Ponad 78% wiedzy transferowane jest z zagranicy, jedynie 22% napływa z innych miejsc Polski. Wiedza napływająca zaś z innych państw, pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych (34,1% ) i Japonii (22,1% ), a w dalszej kolejności z Niemiec (13,1% ), co także wskazuje, że bliskość geograficzna nie jest ważna w nabywaniu wiedzy przez podmioty Opolszczyzny. Po drugie, bliskość sektorowa jest istotna w nabywaniu wiedzy przez podmioty z sektora przemysłu, ale nie odgrywa znaczącej roli dla podmiotów sektora nauki. Jedynie 19,4% wiedzy jest transferowane od sektora nauki do przemysłu i aż 80,6% od jednych do drugich podmiotów sektora przemysłu. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z regionu opolskiego swą wynalazczość opierają głównie na wiedzy innych przedsiębiorstw, jedynie w nieznacznym stopniu interesując się osiągnięciami uczelni czy innych jednostek B+R. Natomiast do podmiotów sektora nauki z województwa opolskiego, aż w 77,8% wiedza napływa z sektora przemysłu i jedynie w 22,2% z innych jednostek sektora nauki.

The Role of „Proximity” in Knowledge Transfer to a Region

The aim of the article is to show the role of geographical and sectoral proximity in the transfer of knowledge to entities from Opolskie Voivodship. An analysis of patent documents filed at the Polish Patent Office by entities from the Opole region for geographical and sectoral location of sources of knowledge cited by these entities made it possible to formulate two basic conclusions. Firstly, geographical proximity is irrelevant to knowledge acquisition by entities in the Opole region. More than 78% of knowledge is transferred from abroad and only 22% flows from other places in Poland. The knowledge flowing from other countries comes mainly from the United States (34,1%) and Japan (22,1%) and then from Germany (13,1%), which also shows that geographical proximity is not important for knowledge acquisitions by entities from the Opole region. Secondly, sectoral proximity is important in knowledge acquisition by entities from industry but it does not play a significant role for science sector entities. Only 19,4% of knowledge is transferred from science sector to industry and as much as 80,6% of it between entities within industry. It means that enterprises from the Opole region base their inventiveness mainly on knowledge from other enterprises with only little interest in achievements of universities or other R&D units. Meanwhile, in the case of science sector entities, as much as 77,8% of knowledge flows from industry to these and only 22,2% from other science sector entities.

Keywords: knowledge transfer, patent citations, geographical proximity, sectoral proximity, Opolskie Voivodship
[transfer wiedzy, cytowania patentowe, bliskość geograficzna, bliskość sektorowa, opolskie]
JEL: F2, O3, O33

Alicja Małgorzata Graczyk

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania transferu wiedzy
w zakresie budownictwa pasywnego

Celem artykułu jest analiza i ocena społecznych i ekonomicznych uwarunkowań transferu wiedzy w zakresie budownictwa pasywnego. Sektor budownictwa energooszczędnego jest obecnie w pierwszym stadium rozwoju, wymuszonym przez wprowadzenie w kraju ustawy o efektywności energetycznej, sektorem, którego rozwój napotyka wiele barier i trudności dotyczących transferu wiedzy i doświadczeń między podmiotami rynkowymi: inwestorem a przedsiębiorstwem. Artykuł w pierwszej części traktuje o polityczno-prawnych uwarunkowaniach rozwoju budownictwa pasywnego. Część druga dotyczy charakterystyki specyfiki sposobu wykonania budynku w standardzie pasywnym, zaś trzecia analizy uwarunkowań społeczno-ekonomicznych transferu wiedzy w tym sektorze. W części czwartej przeanalizowano uwarunkowania sprzyjające rozwojowi transferu wiedzy w sektorze.

Social and Economic Conditionings of Knowledge Transfer in Passive Building Sector

The aim of the article is the analysis and the assessment of social and economic conditionings of knowledge transfer in passive building sector. The energy-saving building sector is in his first stage of development now, affected by the implementation of energy efficiency law. Sector at present, encounters many barriers of development relating the transfer of knowledge difficulties and the experiences between basic market subjects: investors and entities. The article in the first part treats about policy and legal conditions of passive building development. Part second concerns the rules of passive building standard. The third part draws the attention to the analysis of socio - economic conditions of knowledge transfer in this sector. The conditions increasing knowledge transfer development in the sector in part fourth were analysed.

Keywords: passive building, transfer of knowledge, economic and social conditions
[budownictwo pasywne, transfer wiedzy, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne]
JEL: Q55

Anna Jasińska-Biliczak

Transfer wiedzy w regionie — wyzwanie dla nauki, ekonomii
i przedsiębiorczości regionu

Problem transferu wiedzy ze świata nauki do szeroko rozumianej gospodarki jest zagadnieniem istotnym, z którym boryka się większość krajów Unii Europejskiej. Wypracowywane, wdrażane i ulepszane modele wymagają zastosowania w praktyce umiejętności przekazywania wiedzy z jednej strony a elastyczności i otwartości na nowe, innowacyjne rozwiązania z drugiej. Dla badań związanych z transferem wiedzy istotny jest wymiar regionalny. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących postrzegania procesu transferu wiedzy w regionie oraz jego znaczenia, znaczenia innowacji i współpracy nauki i biznesu dla przedsiębiorstw.

Knowledge Transfer in Region — Challenge for Science, Economics
and Entrepreneurship of the Region

The knowledge transfer problem form the world of science to the wide understood economy is, especially nowadays, very important matter in which are involved many European Union countries. Worked, developed, implemented and improved models require of practical implementation of the handing over to the knowledge in one side and the flexibility as well as openness for new, innovative terminations from the other side. The very important aspect of knowledge transfer problem is knowledge transfer in region. The aim of the article is presentation of research results concerning perceiving the process of the transfer of knowledge in the region and its meaning, meaning the importance of innovation and the cooperation of the science and the business for enterprises.

Keywords: knowledge transfer, region, science and business, B&R, innovations in region
[transfer wiedzy, region, nauka i biznes, B+R, innowacje w regionie]
JEL: H00, P00

Agnieszka Rzeńca

Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych. Przykład szkół wyższych
regionu łódzkiego

Tradycyjna misja szkoły wyższej zawiera dwa elementy: prowadzenie badań naukowych oraz nauczanie odwołujące się do najnowszych treści poznawczych. Trzecim, nowym, elementem misji jest bezpośrednia służebność publiczna. W ostatnich latach podkreślana jest rola szkół wyższych w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej, gdzie wyzwaniem staje się aktywne współuczestnictwo w procesie rozwoju regionu i kraju. Przedmiotem artykułu jest identyfikacja głównych determinant polityki edukacyjnej szkół wyższych. Rozważania teoretyczne stanowią punkt wyjścia do zaprezentowania wyników badań realizowanych w ramach projektu „Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie” w szkołach wyższych regionu łódzkiego. Rynek usług edukacyjnych dynamicznie się zmienia, a ostatnie 20 lat za sprawą nakładających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych spowodowały rewolucyjne zmiany również w szkołach wyższych regionu łódzkiego. Zmienia się profil kształcenia również poprzez wsparcie z zewnętrze kształcenia na kierunkach z grupy Nauka i Technika oraz współpracę z podmiotami z otoczenia.

Determinants of Higher Education Policy. The Example of Higher Education Institutions in the Region of Lódź

A traditional mission of a higher education school consists of two elements: carrying out academic research and teaching which refers to the latest cognitive contents. The third new element of the mission is a direct public easement. In the recent years, the role of higher education institutions, in shaping the social-economic reality where an active participation in the process of region and country development is a challenge, is emphasized. The subject of the article is identification of the main determinants of higher education policy. Theoretical discussions are a point of departure for the presentation of the outcomes of research carried out in the scope of the project “Policy and tools for creating human resources in the region” in higher education institutions of Lodz region. The market of educational services is changing dynamically, the last 20 years, because of the overlapping external and internal conditions, caused revolutionary changes also in the higher education schools in the region of Lodz. The educational profile has been changing also due to the external support of the education in the faculties of Science and Technology and cooperation between the related subjects.

Keywords: educational policy, higher education, educational offer
[polityka edukacyjna, szkoły wyższe, oferta kształcenia]
JEL: I21, I23, I 25, J24

Małgorzata Adamska

Zarządzanie kapitałem klienckim w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego — wyniki badań regionalnych

W artykule scharakteryzowany został kapitał kliencki, obecny jako jeden z najważniejszych elementów w strukturze kapitału intelektualnego, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń z realizowanych staży w przedsiębiorstwach woj. opolskiego na stanowiskach: samodzielnego specjalisty ds. marketingu i rozwoju oraz specjalisty ds. zarządzania relacjami z klientem. Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników autorskiego badania zarządzanie kapitałem klienckim wraz z analizą i oceną otrzymanych wyników. Badanie realizowane było w pierwszym kwartale 2014 roku wśród małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Management of Client Capital in Small and Medium-Sized Enterprises of
the Opolskie Voivodship — the Regional of Local Research

The paper characterized the capital client, present as one of the most important elements in the structure of intellectual capital, based on a careful analysis of the literature and previous experience with ongoing placements in enterprises of the Opolskie Voivodship in the positions of: self-specialist for marketing and development and specialist for customer relationship management. Presented will be also a part of the report based on theresults of studies carried outon the client capital management, implemented in the first quarter of 2014 among small and medium-sized enterprises Opole province.

Keywords: client capital, customer relationship management
[kapitał kliencki, zarządzanie relacjami z klientem]
JEL: M2

Dorota Rynio

Tworzenie wspólnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
na przykładzie Polski Zachodniej

W gospodarce globalnej i integrującej się UE, w warunkach zawirowań rynkowych oraz poszukiwania środków finansowych na realizację procesu inwestycyjnego następuje konsolidacja mniejszych jednostek terytorialnych w duże megapodmioty. Ma to na celu stworzenie podmiotów zdolnych do wdrażania wspólnych strategii rozwoju, wykorzystania potencjałów podregionów w nowy sposób, stworzenia dużych obszarów funkcjonalnych i spójnych przestrzeni z szeroką ofertą dla poszczególnych grup odbiorców. Powstające w Polsce duże jednostki przestrzenne są inicjatywą oddolną, co daje im przewagę dużej aktywizacji samorządów wojewódzkich w osiąganiu celów spójnego podmiotu. Polska Zachodnia to podmiot wykorzystujący potencjał położenia, czerpiący naukę z historii, nastawiony na cele integracji i realizację potrzeb wyższego rzędu oraz zespojony rzeką Odrą. Wspólna strategia rozwoju Polski Zachodniej ma za zadanie wspomóc ten obszar w dążeniu do konkurencyjności, otwartości oraz osiąganiu korzyści skali i efektów synergii.

Creating of Common Socio-Economic Development Strategies — West Poland Example

In global and integrated with EU economy, in some market turbulences and looking for financial funds, there is a consolidation of smaller territorial units into big mega ones. That’s for creation of units which can implement common development strategies, making use of potentials of subregions in another way, creation big functional areas and cohered areas with wide offer for all groups of consumers. In Poland the macroregions have advantage because of big activation of local government in the field of cohered goals of unit. West Poland is a unit that has a great potential of localization. Common development strategy of West Poland has a goal to help the area for competitiveness, openness, and reaching of benefits of scale and synergy effects.

Keywords: macroregion, West Poland, region al development, strategy, network economy, region resources
[makroregion, Polska Zachodnia, rozwój regionalny, strategia, gospodarka sieciowa, zasoby regionu]
JEL:

Przemysław Sekuła

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Celem artykułu jest przedstawienie standardu zarządzania programami „The Standard of Program Management” opracowanego przez Program Management Institute. Artykuł oparty jest o trzecią wersję standardu opracowaną w 2006 r. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter wprowadzenia teoretycznego i wyjaśniają pojęcie programu oraz miejsce zarządzania programami w standardach PMI. Dalsza część artykułu to skrócony opis standardu, oparty na strukturze zaproponowanej przez PMI (tematy, cykl życia i procesy). Informacje przedstawione w tej części mają charakter praktyczny i mogą być wykorzystywane podczas podejmowania decyzji dotyczących wdrożenia standardu.

Program Management According to PMI

Te goal of the paper is to present Standard of Program Management prepared by Program Management Institute. The paper is based on third version of standard, released in 2006. First chapters describe the meaning of notion “program” and place of program management in PMI standards. The other part of article is dedicated to description of standard. It is divided into three chapters (themes, life cycle and processes). This part is focused on practical approach and can be used to choosing whether to implement standard or not.

Keywords: Program Management According to PMI
[zarządzanie projektami]
JEL: H8

Karina Bedrunka

Kształcenie dualne w województwie opolskim jako odpowiedź
na potrzeby przedsiębiorstw

Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym województwa opolskiego na najbliższe lata jest zapobieganie i przeciwdziałanie depopulacji. Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację demograficzną regionu jest jakość rynku pracy. W województwie opolskim obserwuje się z jednej strony zbyt małą liczbę satysfakcjonujących miejsc pracy, a z drugiej – niewystarczające dostosowanie kwalifikacji pracowników do oczekiwań pracodawców (w tym przedsiębiorców). Poprawa tej sytuacji wymaga przede wszystkim podjęcia reformy systemu kształcenia, m.in. poprzez rozwijanie systemu kształcenia dualnego. Wdrożenie takiego systemu powinno być oparte na rzetelnej diagnozie potrzeb pracodawców, zwłaszcza przedsiębiorców, a w kolejnym kroku — na określeniu katalogu kierunków kształcenia dualnego dostosowanych do tych zdiagnozowanych potrzeb. Służyć temu może zaproponowany w artykule model badań.

Dual Education System in the Opolskie Voivodship as a Response to
Entrepreneurs’ Needs

Preventing and averting depopulation is the most important development challenge facing the Opolskie Voivodship in the coming years. An important factor that affects the demographic situation of the region is the quality of the labour market. There is too few rewarding jobs in the Opolskie Voivodship; moreover, the workers’ skills do not adequately meet the expectations of employers, including entrepreneurs. Improving the situation requires, first of all, carrying out a reform of the education system by — among other things — developing the dual education system. The implementation of such a system should be based on a reliable diagnosis of employers’, especially entrepreneurs’, needs, leading to a specification of such fields of dual education, which are adjusted to those diagnosed needs. The research model presented in the article can serve this purpose.

Keywords: dual education, depopulation, labour market needs, supply and demand of labour, human capital, enterprise
[kształcenie dualne, depopulacja, potrzeby rynku pracy, popyt i podaż pracy, branże kluczowe, edukacja, przedsiębiorstwa, kapitał ludzki]
JEL: I2, J2