okładka t. 14 nr 1

Germany, Switzerland, Brazil, the United Kingdom and the United States are the countries with innovation policy decentralized to the highest degree. Poland, Sweden, South Korea and Norway have transferred some competencies in innovation policy to regions. Innovation policy only at the central level is carried out in the smallest countries, sometimes with a population less than some Polish voivodships (e.g., in Finland, the Czech Republic, Hungary and Luxembourg, but also in one of the larger countries in the world — in Japan). In recent years regional policy has become more and more concerned with the improvement of the innovation capacity and performance of firms. Many regional development strategies have as key elements the support of their regional innovation systems and innovative clusters of firms. Thus, the regional level is crucial for development supporting the creation of conditions for innovation. At this level it enables creation of a strategic approach to innovation and the development of Regional Innovation Strategies.

fragment artykułu
An Integrated Approach to Innovation: the Way of the EU and Poland

 

Spis treści

Anna Lewandowska

An Integrated Approach to Innovation: the Way of the EU and Poland

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik

Modele biznesu regionalnego. Kontrapunktowanie przemysłów:
tradycyjnych i kreatywnych

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Małgorzata Wachowska

Bariery przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Beata Skubiak

Innowacje społeczne w teorii i praktyce

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Karolina Olejniczak

Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego
w świetle badań empirycznych

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Maria Bernat

The Role of Foreign Capital Invested in the Form of Foreign Direct Investment
in the Economy of the Opolskie Voivodship in the Years 1990–2015

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Paweł Dobrzański

Czynniki rozwoju gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec
w I dekadzie XXI wieku

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Olena Panukhnyk [Олена Панухник]

New Regional Structural Policy of Ukraine in Terms of EU Integration

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Nataliya Konstantyuk [Наталія Константюк]

Higher Education as a Determinant of Sustainable Economic Development of Ukraine: Financial Aspects

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Katarzyna Ficek-Wojciuch

Formy i skuteczność działań projektów aktywizujących osoby
w trudnej sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Stanisław Krawiec, Magdalena Kutak

Zarządzanie projektem partnerskim w kontekście powiązań klastrowych

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Joanna Szafran

Wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w Republice Czeskiej
w perspektywie programowania 2014–2020

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Tadeusz Pindór

Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Lidia Kłos

Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Alicja Graczyk

Możliwości finansowania mikroinstalacji dla prosumentów
jako czynnik rozwoju lokalnego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Adam Przybyłowski

Zarządzanie rozwojem lokalnym
na przykładzie realizacji projektu CIVITAS DYN@MO

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Piotr Lityński

Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych
metodą wyceny warunkowej na przykładzie
obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jan Pawełek

Degree of Development and Functionality of the Water Supply
and Sewage Systems in Rural Poland

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Tomasz Szul, Krzysztof Nęcka

Verifying the Performance of Multiple Linear Regression in Predicting the Indicator of Mass Accumulation of Waste. The Case of Lubelskie Voivodship

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

 

Streszczenia

Anna Lewandowska

An Integrated Approach to Innovation: the Way of the EU and Poland

Supporting innovation, particularly technological progress, is considered a substantial element of policies towards sustainable development. It is considered that both research and innovation contribute to employment growth, increase prosperity and quality of life. Given the above assumptions and the role of research in the knowledge-based economy, the European Union has decided to create their own innovative policies and instruments of implementation. The paper defines the areas of convergence between cohesion policy and innovation policy implemented by the EU and Polish policy implemented at national and regional level. In Poland, innovation, competitiveness and eco-efficiency play a significant role in the regional disparities and an integrated approach to innovation can provide benefits for both Poland and the EU.

Zintegrowane podejście do innowacji: rozwiązania Unii Europejskiej
i polska płaszczyzna krajowa

Istniejący znaczny stopnień konwergencji polityki spójności z innymi politykami Unii Europejskiej oraz subsydiarnie określonym poziomem krajowym, w najbliższym czasie będzie ulegał wyraźnej intensyfikacji. Dodatkowo nacisk na paradygmat rozwojowy Unii Europejskiej będzie coraz bardziej widoczny w tym procesie, zgodnie z zapisami art. 14 TFUE, określającymi spójność jako kluczową wartość UE. Wspieranie innowacji, w szczególności postępu technologicznego jest uznawane za istotny element polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uważa się, że zarówno badania naukowe jak i innowacje przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, podniesienia poziomu dobrobytu i poprawy jakości życia. Biorąc pod uwagę te założenia i rolę badań naukowych w gospodarce opartej na wiedzy, Unia Europejska postanowiła kreować własną politykę innowacyjną oraz instrumenty jej realizacji. Celem artykułu jest określenie ogólnych właściwości unijnej polityki spójności jako polityki przekrojowej (krzyżowej). W artykule zdefiniowano obszary konwergencji polityki spójności z polityką innowacyjną realizowaną przez Unię Europejską oraz polską polityką realizowaną na szczeblu krajowym i regionalnym.

Keywords: EU cohesion policy, regional policy, economic development, innovation
[polityka spójności UE, polityka regionalna, rozwój gospodarczy, innowacje]
JEL: O31, R11, R58

Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik

Modele biznesu regionalnego. Kontrapunktowanie przemysłów:
tradycyjnych i kreatywnych

W artykule sformułowano nowy paradygmat rozwoju regionalnego, który w optyce zarządzania jest równoznaczny z modelowaniem nowoczesnych przestrzeni biznesu. Optyka ta pozwoliła bowiem na „testowanie” nowych modeli teoretycznych z przestrzeni managementu korporacyjnego (model biznesu jako sieciowe pole znaczeń ) z potencjałem prosperujących sektorów w regionie (analiza potencjału modelu biznesu regionalnego w odniesieniu do dominujących cech orientacji sektorowej: przemysłów tradycyjnych lub kreatywnych ). Ważnym postulatem jest założenie, że w modelach biznesu regionalnego opartych na dominacji przemysłów kreatywnych decydenci samorządowi powinni posługiwać się i podejmować decyzje w oparciu o niematerialne kryteria rozwoju, które explicite mają charakter jakościowy. Natomiast regiony „zmagające się” z dryfem ekonomiczno-gospodarczym (dominacja przemysłów tradycyjnych) mają dwojakie wyjście. Pierwsze rozwiązanie to inwestowanie w infrastrukturę materialną, które w krótkofalowej perspektywie rzeczywiście przynoszą wysokie stopy zwrotu (np. dodatkowe miejsca pracy przy rozbudowie elektrowni Opole), jednak długofalowo mogą być niepotrzebnym balastem, generującym „potworne” koszty utrzymania (np. stadion piłkarski we Wrocławiu), co gorsza, w „śladowym” stopniu przyczyniającym się do realnego rozkwitu kapitału społecznego (co z tego, że mamy drogę jak z niej nie korzysta „lokalny klient” lecz logistyczne sieci transportowe). Kontrapunktującym wyjściem jest benchmarking korporacyjnych mechanizmów sieciowania „przestrzeni wpływów”, których celem nadrzędnym (w stosunku do budowy bazy infrastrukturalnej) jest dostęp, identyfikacja oraz wykorzystywanie niematerialnych źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej (budowanie „infostrady”, czyli zarządzanie strumieniami informacji, wiedzy i energii). Za pomocą egzemplifikacji modeli biznesów regionalnych w sektorze agrowinnym przeanalizowano przestrzenie przepływów wiedzy (regiony agrowinne, w których nastąpiła reorientacja z przemysłów tradycyjnych na kreatywne), co należy w głównej mierze utożsamiać ze skutecznym procesem budowania kapitału intelektualnego, relacyjnego oraz społecznego.

Regional Business Models. Comparison Perspective between Creative and Traditional Industries

In the paper is formulated new paradigm of regional development based on the management perspective, especially business model concept. According to that theoretical optic, regional business model can be seen as a networking meaning field that is the synthesis of intangible potentiality of local society (e.g., intellectual capital, social capital, creativeness capital), thus explicitly reflects quality aspects of the development. Local government decision-makers, therefore should take into account intellectual and virtual dimensions that determinate possibilities of creative industries absorption and implementation into the region. Moreover, to point out the main differences between creative and traditional regional models are explained according to the results and determinants of social capital development in wine regions, where the competitive advantage is basically related to value, idea, knowledge and emotion transfers, both ways from and to the client-visitors of wine routes (e.g., happiness, joy, unforgettable moments are crucial factors during providing services for the wine-tourists). However, in the wine regions based on traditional approach of development (e.g., in Poland) wine services are still contributed to material, infrastructure and low social returns investments. In the recommendation part of the paper are shown reorientation instruments of transformation from traditional to creative industries regional business model, which particularly should correspond with increasing intellectual, social and relation capital.

Keywords: regionalny model biznesu, przemysły kreatywne, modele biznesu enoturystyki w regionach winiarskich
[regional business model, creative industries, wine tourism management]
JEL: Z3

Małgorzata Wachowska

Bariery przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku

Przedmiotem niniejszego artykułu jest jedna z form akademickiej przedsiębiorczości polegającej na sprzedaży akademickich wynalazków w postaci patentów lub licencji. Celem artykułu jest wskazanie powodów, dla których badacze akademiccy z Dolnego Śląska nie angażują się w proces komercjalizacji stworzonych przez siebie wynalazków. Na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów bezpośrednich z badaczami akademickimi z Dolnego Śląska można stwierdzić, iż główną barierą przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku jest stosowanie nieadekwatnych instrumentów polityki gospodarczej, skłaniających badaczy akademickich jedynie do generowania wynalazków i zgłaszania ich do ochrony patentowej, lecz w niewielkim stopniu motywujących do angażowania się w komercjalizację badań.

Barriers to Academic Entrepreneurship in Lower Silesia. Research Results

The subject of this paper is a form of academic entrepreneurship that manifests itself in sales of academic inventions in the form of either patents or licenses. The aim of this paper is to indicate reasons for which academic researchers from Lower Silesia (Poland's NUTS 2 region) do not engage in the commercialization process of inventions they create. On the basis of information obtained during direct interviews with academic researchers from Lower Silesia it may be concluded that the main barrier to academic entrepreneurship in Lower Silesia is the use of inadequate policy instruments that encourage academic researchers only to generate inventions and submit them for patent protection but little motivate them to engage in research commercialization.

Keywords: przedsiębiorczość akademicka, komercjalizacja wiedzy, wynalazki, patenty, Dolny Śląsk
[academic entrepreneurship, knowledge commercialization, inventions, patents, Lower Silesia]
JEL: I23, O31, O34

Beata Skubiak

Innowacje społeczne w teorii i praktyce

W pierwszej części artykułu autor wyjaśnia podejście do innowacji społecznych. Przegląd literatury w tym zakresie pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z dwiema szkołami myślenia: pierwsza opiera się na ujęciu funkcjonalnym, w którym innowacje społeczne postrzegane są jako kreatywne rozwiązania problemów społecznych, w drugiej innowacje społeczne to działania, które mają na celu przekształcanie relacji społecznych, które leżą u podstaw problemów społecznych. W drugiej części artykułu omówione zostały innowacje społeczne w ujęciu funkcjonalnym, na przykładzie podejmowanych działań edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz osobami bezrobotnymi.

Social Innovations in Theory and Practice

The first part of the article explains the approach to social innovations by the author. The literature review in that field states that there are two schools: first is based on a functional approach, in which social innovations are seen as creative solutions to social problems and the other states that social innovations are activities aimed at transforming social relations that form the base of social problems. The second part of the article discusses certain examples of social innovations in functional terms as educational actions in working with children and young people that are at risk of social maladjustment and the unemployed ones.

Keywords: innowacje społeczne, ekonomia społeczna
[social innovations, social economy]
JEL: L33, M14

Karolina Olejniczak

Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju regionalnego
w świetle badań empirycznych

Czynniki rozwoju regionu oznaczają pewne cechy lub ich kombinacje, których wykorzystanie w określonym miejscu i czasie prowadzi do pozytywnych zmian na danym terytorium. Najważniejszą siłą sprawczą regionu są czynniki endogeniczne. Tworzy je m.in. potencjał społeczno-gospodarczy, położenie i infrastruktura, a także dostępność czynników produkcji i przedsiębiorczość. Celem pracy była ocena wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju sfery ekonomicznej, infrastrukturalnej i przestrzennej przez przedsiębiorstwa w subregionie leszczyńskim. Skoncentrowano się na zdolności do innowacji oraz tworzenia nowych technik i technologii, znaczeniu instytucji otoczenia biznesu oraz czynnikach związanych z lokalizacją, które zdaniem autorki mają szczególny wpływ na rozwój subregionu.

Importance of Endogenous Factors of Regional Development
in the Light of Empirical Research

The development factors of the region represent some features or combinations of these to be used in a specific place and time, leading to a positive changes in the territory. The most important driving force of the region are endogenous factors. They consist of, among others, social and economic potential, location and infrastructure, availability of production factors and entrepreneurship. The aim of the study was to evaluate the use of endogenous factors of development of economic, infrastructural and spatial sphere in the Leszno subregion. In particular, it focuses on the ability to innovate and develop new techniques and technologies, the importance of business environment institutions and factors relating to location, which according to the author have a particular impact on the development of the subregion.

Keywords: przedsiębiorstwa, czynniki endogeniczne, instytucje otoczenia biznesu, rozwój
[businesses, endogenous factors, business environment institutions, development]
JEL: R58

Maria Bernat

The Role of Foreign Capital Invested in the Form of Foreign Direct Investment in the Economy of the Opolskie Voivodship in the Years 1990–2015

The article provides an assessment of the role of FDI in the regional economy based on the levels of economic efficiency: structural changes of the economy, economic stimulating activity, employment, modernization of the production apparatus and exchange with foreign countries. The following considerations seek to answer the questions to what extent has FDI become a catalyst for economic growth in the region and has it been a tool for benefiting the investors. The author drew attention to the effects generated by foreign companies in the domestic environment and their response to the global economic crisis.

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju województwa opolskiego, w latach 1990–2015

Artykuł zawiera ocenę roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w regionalnej gospodarce w podstawowych płaszczyznach efektywności ekonomicznej: zmianach strukturalnych w gospodarce, pobudzaniu aktywności ekonomicznej, zatrudnieniu, modernizacji aparatu wytwórczego oraz wymiany z zagranicą. Rozważania zmierzają do odpowiedzi na pytanie: na ile zjawisko to stało się katalizatorem wzrostu gospodarczego w regionie, na ile zaś było wyłącznie instrumentem realizacji korzyści inwestorów? Autorka zwróciła uwagę na efekty generowane przez przedsiębiorstwa zagraniczne w krajowym otoczeniu oraz ich reakcję na kryzys światowy rozpoczęty w 2008 r.

Keywords: foreign direct investment, privatization, modernization, competitiveness
[bezpośrednie inwestycje zagraniczne, prywatyzacja, modernizacja, konkurencyjność]
JEL: F21

Paweł Dobrzański

Czynniki rozwoju gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec
w I dekadzie XXI wieku

Głównym celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych czynników rozwoju gospodarczego rozwiniętych gospodarek. Do analizy autor wybrał Republikę Federalną Niemiec, ponieważ od wielu lat gospodarka ta znajduje się w światowej czołówce rozwiniętych krajów. Okres badawczy określony został na lata 2000–2012. W pierwszej części została zaprezentowana rola państwa. Następnie zostały zaprezentowane główne wskaźniki makroekonomiczne dla gospodarki Niemiec m.in. PKB, PKB per capita, import i eksport towarów i usług oraz import i eksport towarów ICT oraz high-tech. Ponadto autor zwraca szczególną uwagę na poziom innowacyjności oraz na zasoby i kapitał ludzki m. in.: wydatki na B+R, poziom wykształcenia, demografia i jej prognoza, wydajność pracy, stopa bezrobocia oraz patenty. W ostatniej części autor dokonuje krótkiej prezentacji oraz oceny innowacyjności, zasobów ludzkich oraz kapitału ludzkiego. Badanie przewag konkurencyjnych niemieckiej gospodarki wymagało zastosowania różnorodnego podejścia metodologicznego Metoda indywidualnych przypadków została wykorzystana w opisie roli państwa w Niemczech. W badaniach empirycznych autor zastosował natomiast pogłębioną analizę wtórnych danych statystycznych. Analiza została oparta na dostępnym materiale statystycznym i opisowym pozwalającym na charakterystykę badanej gospodarki.

Conditions for Development of the German Economy in 2000–2012

The main goal of the article is to identify main competitive advantages for modern economies. German economy from many years is one of the world’s leader, that’s why this country has been chosen by author for analysis. The analysis has been carried out for period 2000–2012. In first part of article the role of government has been presented. Moreover to achieve research goal main macroeconomic indicators for German economy have been presented, inter alia: GDP, GDP per capita, import and export of goods and services also import and export ICT and high-tech goods. In addition the article discusses innovation and human capital indicators, inter alia: expenditures on R&D, level of education, demographic aspects and its forecast, labor productivity, unemployment rate, patents. Finally article presents short overview and assessment of innovation and human resources and human capital. Implementation of research on competitive advantages of Germany economy requires the use of diverse methodological approaches. The method of individual cases was used in describing the role of government in Germany. In empirical study author used advanced analysis of statistical data.

Keywords: niemiecka gospodarka, konkurencyjność, innowacyjność, kapitał ludzki, rola państwa
[German economy, competitiveness, innovation, human capital, government]
JEL: J11, J24, O31, O38, O52

Olena Panukhnyk

New Regional Structural Policy of Ukraine in Terms of EU Integration

The EU regional policy mechanisms and one of its components — regional structural policy implementation in Ukraine, based on the theory of modernization — are the subject of different scientific discussions. Using comparative analysis, conditions and factors which determine structural policies of the EU and Ukraine, were outlined. Certain risks (geo-economic, economic, energy, demographic) which are related to the structural deformation and can negatively affect Ukraine integration in the EU were identified. Mechanisms for regional structural policy were estimated and problems of their modernization in Ukraine were determined. The conclusion about the necessity of radical institutional solutions in Ukraine, including the development of selective programs of structural adjustment for regional economies was made in the article.

Nowa regionalna polityka strukturalna Ukrainy w warunkach integracji z UE

Opierając się na teorii modernizacji podniesiono kwestię wdrożenia na Ukrainie mechanizmów polityki regionalnej UE oraz jej składowej — regionalnej polityki strukturalnej. Na podstawie analizy porównawczej przedstawiono założenia i czynniki determinujące politykę strukturalną UE i Ukrainy. Przedstawiono ryzyka (geoekonomiczne, gospodarcze, energetyczne, demograficzne), które są związane ze strukturalnymi deformacjami i mogą negatywnie wpłynąć na integrację Ukrainy z UE. Oceniono mechanizmy regionalnej polityki strukturalnej i określono problemy ich modernizacji na Ukrainie. Sformułowano wniosek o potrzebie radykalnych rozwiązań instytucjonalnych na Ukrainie, m.in. opracowanie selektywnych programów strukturalnej korekty ekonomii regionalnej.

Keywords: structural policy, EU regional policy, mechanisms of structural policy
[polityka strukturalna, polityka regionalna UE, mechanizmy polityki strukturalnej]
JEL: R11, R12, R58

Nataliya Konstantyuk

Higher Education as a Determinant of Sustainable Economic Development of Ukraine: Financial Aspects

Higher education is of the foremost impact on the personality as the carrier of the knowledge-based capital. That is why the creation of knowledge-based capital is possible through the investment in higher education, the results of which are scientific investigations and innovations, which in total are in the heart of knowledge economy and the promoter of long term growth of the country. This thesis is confirmed by the expenditures for higher education, the most developed countries of the world spend a lot of financial resources for higher education and their expenditure for education can be treated as the strategic investments in nation economy of their country. It shows the relationship between the cost of education and the size of their GDP. Also the actual problems of financial support of higher education in Ukraine are examined, which hinder the development of education and the economy at all. There are recommendations for solving financial problems of higher education in Ukraine.

Wyższe wykształcenie wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju gospodarczego Ukrainy: aspekty finansowe

Wyższe wykształcenie ma ogromny wpływ na osobowość jako nośnik kapitału opartego na wiedzy (knowledge-based capital). Tworzenie kapitału opartego na wiedzy jest możliwe poprzez inwestycje w szkolnictwo wyższe, czego skutkiem są badania naukowe i innowacje, które znajdują się w samym sercu gospodarki opartej na wiedzy i są motorem długofalowego wzrostu gospodarczego kraju. Dla potwierdzenia tej tezy w artykule przedstawiono wydatki na oświatę i szkolnictwo wyższe w najbardziej rozwiniętych państwach świata, przedstawiono związek wzajemny między nakładami na edukację i wielkością PKB tych państw. W artykule omówiono również aktualne problemy finansowania szkolnictwa wyższego Ukrainy, które w konsekwencji powstrzymują rozwój zarówno edukacji, jak i gospodarki w całości. We wnioskach przedstawiono zalecenia dotyczące finansowych aspektów szkolnictwa wyższego na Ukrainie.

Keywords: higher education, economic growth, knowledge-based economy, knowledge-based capital
[wyższe wykształcenie, wzrost ekonomiczny, gospodarka oparta na wiedzy]
JEL: I22

Katarzyna Ficek-Wojciuch

Formy i skuteczność działań projektów aktywizujących osoby
w trudnej sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego

Projekty dla osiągnięcia pożądanej różnorodności i skali efektów wynikowych wymagają równocześnie wykorzystania dużego nakładu wiedzy, kapitału ludzkiego, czy też zasobów finansowych. W zakresie identyfikacji projektów często pomijane są kwestie: odniesienia pomysłu na projekt do istniejących warunków wewnętrznych i zewnętrznych, wstępnych analiz zapotrzebowania na dane produkty projektu, czy też potencjalnej dostępności zasobów możliwych do wykorzystania jako nakłady w projekcie. Brakuje też wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania technik generowania pomysłów na projekty i ich oceny, czego bardzo częstym przejawem są niezbyt oryginalne propozycje projektów, a także naśladowanie rozwiązań wynikających z doświadczenia innych organizacji, bez uwzględnienia specyfiki istniejących warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących oceny skuteczności różnego rodzaju form projektów aktywizujących osoby w trudnej sytuacji na śląskim rynku pracy przez uczestników projektów.

Forms and Effectiveness of Projects Activaiting Disadvantaged People
in the Śląskie Voivodship Labour Market

The projects to achieve the diversity and the range of results require both much knowledge, human capital and financial resources. Within the range of identification, the following issues are skipped: The analysis of internal and extremal conditions with regard to the project idea, preliminary analysis of the demand for the products of the project and the potential availability of resources that may be used as inputs in the project. A lack of knowledge and experience in a field of generating new project ideas and their evaluation may not only be a results of not customized project proposals but also can cause imitation of solutions resulting from the experience of other organizations, without talking into account the specific nature of existing internal and external conditions. The aim of the article is to present the results of research determining the assessment of effectiveness of various projects activating disadvantaged people in the Śląskie Voivodship (Poland's NUTS 2 region) labour market.

Keywords: bezrobocie, projekt europejski
[project, unemployment, the European project]
JEL: J64, H43

Stanisław Krawiec, Magdalena Kutak

Zarządzanie projektem partnerskim w kontekście powiązań klastrowych

Powiązania klastrowe są środowiskiem stymulującym inicjowanie i realizację projektów partnerskich. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2015r wśród 13 aktywnych klastrów w woj. śląskim w zakresie zidentyfikowania najbardziej istotnych zagadnień związanych z gotowością klastrów do zarządzania projektami partnerskimi. Jako główne przeszkody wewnętrzne ograniczające realizację projektów partnerskich w klastrach najczęściej wskazywano na brak aktywności wszystkich członków klastra 85% i brak wystarczających środków finansowych 62%. Jako główne przeszkody zewnętrzne ograniczające realizację projektów partnerskich wskazano brak aktualnie dostępnych źródeł finansowania 100% oraz długi okres zatwierdzania programów unijnych w ramach perspektywy 2014–2020 69%. O doborze partnerów do realizacji projektów decydują w największym stopniu dobre relacje międzyludzkie, jednakże im wyższy stopień złożoności projektu tym częściej członkowie partnerstw dążą do sformalizowania zasad współpracy na piśmie i ustandaryzowania zasad zarządzania projektami. Polityki krajowe i dostępność funduszy strukturalnych na lata 2014–2020 sprzyja rozwojowi inicjatyw klastrowych i tworzenia partnerstw, a inicjatywy klastrowe po fazie inkubacji wykazują się coraz większą świadomością i dojrzałością projektową.

Partnership Project Management in Cluster Networks

Cluster networks are stimulating environment to initiate partnership projects. The article presents results of studies conducted in the second quarter of 2015, among the 13 active clusters in Śląskie Voivodship (Poland's NUTS 2 region) to identify the most important issues related to cluster’s preparedness for partnership projects management. As the main internal obstacles limiting partnership projects in clusters most often (85%) pointed the lack of activity of cluster members. and lack of sufficient financial resources (62%). As the main external obstacles limiting partnership projects pointed the lack of currently available sources of founding (100%), and long approval period for EU Programmes within the FP 2014–2020 (69%). About the Partner selection for projects realization decides good relationship however the higher the degree of complexity of the project partnership members aim to formalize the rules of the partnerships in writing and standardize project management principles. National policies and availability of the Structural Funds for 2014-2020 promotes the development of cluster initiatives and partnerships, cluster initiatives after incubation phase show ever greater awareness and maturity for the projects.

Keywords: klaster, projekt, zarządzanie, partnerstwo, kooperacja, innowacja
[cluster, project, management, partnership, cooperation, innovation]
JEL: O31

Joanna Szafran

Wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w Republice Czeskiej
w perspektywie programowania 2014–2020

Na tle państw Wielkiej akcesji Republika Czeska odznaczała się wyższym poziomem dochodów i rozwoju, w szczególności w regionie stołecznym. W pierwszym i skróconym okresie programowania jej udział w budżecie funduszy strukturalnych wynosił zaledwie 0,72%. Stąd uproszczony i scentralizowany system wdrażania unijnej polityki regionalnej. W wyniku reformy polityki spójności na lata 2007–2013 Czechy stały się jednym z największych jej beneficjentów, co skutkowało istotnymi zmianami i decentralizacją w systemie programowania i zarządzania pomocą strukturalną. Z uwagi na uczestnictwo we wszystkich priorytetowych celach polityki spójności system ten jest stosunkowo skomplikowany. Przyjęcie zbyt wielu programów napotkało na trudności (m.in. prawne, administracyjne, kadrowe, jakości projektów), które pogłębiały niekorzystne warunki wynikające z kryzysu gospodarczego i niestabilności politycznej. W latach 2014–2020 alokacja dla Czech na realizację celów polityki spójności uległa zmniejszeniu do niespełna 22 mld euro (co daje około 6% w jej budżecie). Republika Czeska przygotowała łącznie 21 programów operacyjnych, w tym OP Rybołówstwa i Program Rozwoju Wsi. W miejsce 7 programów regionalnych przyjęto jeden zintegrowany program (ZPORR), który jest zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zdefiniowane programy i system ich wdrażania cechuje centralizacja oraz koncentracja na celach tematycznych i inwestycyjnych.

Implementation of the European Union Cohesion Policy in the Czech Republic
in the Programming Period 2014–2020

The Czech Republic was characterized by higher levels of income and development compared to other countries of Great accession, in particular to the capital region. In the first and shorter programming period its share of the budget of structural funds amounted to only 0,72%. Hence simplified and centralized implementation of the EU regional policy. As a result of the reform of cohesion policy for 2007–2013, the Czech Republic has become one of the largest of its beneficiaries, which resulted in significant changes and decentralization of the programming system and management of structural assistance. Due to the participation in all priority objectives of cohesion policy, this system is relatively complicated. The implementation of many operational programs encountered difficulties (including legal, administrative, personnel issues and problems with the quality of projects), which aggravated unfavorable conditions resulting from the economic crisis and political instability. In 2014–2020, the allocation for the CR to implement the objectives of cohesion policy decreased to nearly 22 billion euros (which gives about 6% of its budget). The Czech Republic has prepared 21 operational programs, including the Fisheries and Rural Development Operational Programme. In place of 7 regional one integrated program was adopted, which is managed by the Ministry of Regional Development. Defined programs and their implementation system are characterized by centralization and focus on thematic and investment objectives.

Keywords: polityka spójności UE, fundusze strukturalne i inwestycyjne, system programowania
[EU cohesion policy, structural and investment funds, programming system, implementation, the managing authorities]
JEL: R10, R58, O11, O20

Tadeusz Pindór

Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

Odkryte przed ponad półwieczem sieroszowicko-lubińskie złoże rud miedzi i pierwiastków towarzyszących stało się podstawą utworzenia Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Na tle globalnego sektora przemysłu miedziowego scharakteryzowano w artykule przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A. jako producenta miedzi górniczej oraz miedzi rafinowanej elektrolitycznie. Od końca lat osiemdziesiątych XX stulecia region ten przechodzi głęboką i wszechstronną restrukturyzację, zorientowaną na trwałość i równoważenie rozwoju. Przeanalizowano technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty przekształceń LGOM. Wskazano na szansę dywersyfikacji struktury kadr, majątku wytwórczego oraz produktu finalnego regionu, jaką stanowi utworzenie i zapoczątkowanie działalności przez KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny a także Spółkę Nano Carbon oraz konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Analiza dotychczasowych przekształceń strukturalnych oraz programów rozwojowych LGOM pozwala na stwierdzenie, że region ten jest pierwszym w Polsce okręgiem górniczo-przetwórczym, w którym zapoczątkowany został proces reindustrializacji.

Reindustrialization of the Legnica-Głogów Copper Region

Copper ore deposit as well as accompanied elements discovered fifty years ago in Sieroszowice-Lubin region created a base for Legnica-Głogów Copper Region (LGCR) foundation. The author presented KGHM Polska Miedź Company as mine and refined copper producer as comparing it with the global sector of the copper industry. Since late 1980s, this region had been deeply restructured towards sustainable development. In this paper analyzed are technological, environmental and economic aspects of LGCR’s restructuring. The beginning of KGHM Letia Legnica TechnoPark’s, Nano Carbon Company and Institute Motorway of Technology and Innovation activity is indicating as a chance for diversification of human resources structure, production assets and final product of this region. Analysis of the LGCR’s restructuring as well as development programs allows for conclusion that this region if the first mining-manufacturing region in Poland, where the process of reindustrialization has been started.

Keywords: reindustrializacja, restrukturyzacja, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
[reindustrialization, restructuring, Legnica-Głogów Copper Region]
JEL: L71, R11

Lidia Kłos

Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

Polska wprowadziła wysokie unijne standardy obowiązujące dla jakości wody przeznaczonej do picia. W ciągu ostatnich lat jakość wody dostarczanej wodociągami wzrosła, a pomimo to spożycie wody butelkowanej w Polsce ciągle rośnie. Artykuł porusza kwestie spożycia wody butelkowanej i jej wpływu na środowisko przyrodnicze oraz wpisuje się w kontynuację zagadnienia związanego z jakością wody pitnej w Polsce. W tym celu przedstawiono dane odnośnie spożycia i jakości wody butelkowanej w Polsce w latach 2008–2013 oraz zmiany przepisów prawa w zakresie kwalifikowania wód butelkowanych w Polsce, które są wynikiem dostosowania naszego prawa do wymogów UE. Artykuł ma charakter badawczy. W pracy wykorzystano metodę analizy danych i porównań.

Bottled Water Consumption in Poland

Poland has introduced high EU standards for the quality of drinking water. In recent years, although the quality of water supplied via water supply systems has increased, the consumption of bottled water in Poland is still growing. This article first discusses the issues of consumption of bottled water and its impact on the environment and secondly it continues the discussion on drinking water quality in Poland. For this purpose, the article presents the data on the consumption and the quality of bottled water in Poland in the years 2008-2013 and shows the changes in the law on market eligibility of bottled waters in Poland, which followed the adaptation of laws to the EU requirements.

Keywords: woda pitna, woda butelkowana, jakość wody
[drinking water, bottled water, water quality]
JEL: Q25

Alicja Graczyk

Możliwości finansowania mikroinstalacji dla prosumentów
jako czynnik rozwoju lokalnego

Celem artykułu jest identyfikacja i analiza możliwości finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE ) dla potencjalnych prosumentów, uwarunkowań rozwoju energetyki prosumenckiej w świetle nowej ustawy o OZE oraz wskazanie na możliwe zagrożenia rozwoju mikroinstalacji. W pierwszej części zdefiniowano pojęcie prosumenta oraz pojęcie energetyki prosumenckiej i podano przykład rozwoju lokalnego w Niemczech. Druga część dotyczy regulacji prawnych dotyczących mikroinstalacji i analizy wsparcia finansowego od państwa. W kolejnych częściach przedstawiono możliwości finasowania mikroinstalacji. W ostatniej części skupiono się na analizie zagrożeń nowego systemu finasowania dla prosumenta oraz ocenie zidentyfikowanych form wsparcia.

Microinstallations Funding Opportunities for Prosumers
as a Factor for Local Development

The goal of the article is the identification and analysis of financial possibilities for potential prosumers of renewable energy sources (RES) microinstallations, conditions of prosumer energy development in the light of the new law on renewable energy sources and an indication of the possible risks of the microinstallations development. The first part defines the concept of prosumer and example of local development of prosumers installations in Germany. The second part deals with regulations on microinstallations and analysis of financial support from the state. The following sections provide financial opportunities for microinstallations. The final section focuses on hazard analysis of financial support of the new system for prosumer and evaluation of identified forms of support.

Keywords: odnawialne źródła energii (OZE), mikroinstalacje, możliwości finansowania
[renewable energy sources, microinstallations, financing opportunities]
JEL: Q28

Adam Przybyłowski

Zarządzanie rozwojem lokalnym
na przykładzie realizacji projektu CIVITAS DYN@MO

Według Komisji Europejskiej w transporcie miejskim niezbędne jest zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym do 2030 r., eliminacja ich z miast do 2050 r., a także osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030 r. Wobec znacznego wzrostu wskaźnika motoryzacji indywidualnej odpowiednio zorganizowany system transportowy, obejmujący sieci dróg, transport zbiorowy, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, systemy parkingowe itp., sprzyja właściwemu rozwojowi miast. Celem artykułu jest zaprezentowanie procesu implementacji lokalnych projektów rozwojowych na przykładzie projektu CIVITAS DYN@MO realizowanego obecnie przez gdyński samorząd, w kontekście potrzeby równoważenia mobilności. Dokonano tego w oparciu o dostępne dokumenty i dane źródłowe, a także cząstkowe wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w formie wywiadu za pomocą kwestionariusza ankiety. Sformułowano hipotezę badawczą, że przedsiębiorcy i pracownicy lokali handlowo-usługowych znajdujących się przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni oczekują zmian i jednocześnie są sceptyczni w odniesieniu do planowanej reorganizacji ruchu w tej lokalizacji.

Local Development Management at the Example of
the Sustainable Urban Mobility Plan

Urban transport system’s efficiency and capacity is one of the most important competitiveness factors. Sustainable mobility is one that meets the needs of society to move freely, gain access, communicate, trade and establish relationships without sacrificing other essential human or ecological requirements today or in the future. This concept should become a priority while planning the cities development nowadays. The aim of the paper is to present the basic idea and solutions as far as the promotion and implementation of this concept is concerned. Based on the available documents and data and also survey research, the paper presents sustainable mobility in agglomerations with a special emphasis on Gdynia.

Keywords: plan zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwój lokalny
[sustainable urban mobility plan, local development management]
JEL: O43

Piotr Lityński

Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa

Celem artykułu jest oszacowanie wartości wybranych dóbr publicznych w obszarze metropolitalnym z punktu widzenia gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Zastosowano metodę wyceny warunkowej — WTP, tj. gotowość do zapłaty. Metoda ta, oparta jest na badaniach ankietowych skierowanych do gospodarstw domowych i firm zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących: w mieście i przedmieściach. Wnioski z badania wskazują, że mieszkańcy analizowanych obszarów zgłaszają potrzeby w zakresie udoskonalenia dóbr publicznych, przy czym mieszkańcy przedmieść wyżej szacują wartość ulepszeń tych dóbr. Natomiast firmy z obu obszarów nie wyrażają zainteresowana poprawą jakości i dostępu do dóbr publicznych.

Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of
Cracow City

The aim of the paper is to estimate the values of selected public goods on both sides of the border of the city in terms of the major actors of economy. The used method is the WTP — Willingness to Pay. The method was addressed to households and companies located in the city districts and adjoining areas which are administratively not part of the city, and that are considered suburbs. The conclusions of the study indicate that the inhabitants of the two areas expressed needs for improvement of public goods. Residents of suburbs generally estimate higher the value of improvements of public goods. While firms from both areas are not interested in improvements in the field of public goods.

Keywords: chęć do zapłaty, udogodnienia, szacowanie wartości, dobra publiczne, przestrzeń, infrastruktura
[willingness to pay, amenities, value estimating, public goods, space, infrastructure]
JEL: R1

Jan Pawełek

Degree of Development and Functionality of the Water Supply
and Sewage Systems in Rural Poland

The development of water supply and sewage systems in rural areas in Poland is presented. Several factors characterizing progress in their construction are analyzed. The scope of analysis covers such factors as the percentage of population using the systems, increase in the length of the water supply and sewage networks, the number of connections to the systems, mean values of water consumption and sewage production for the water supply and sewage system connections, respectively, and the per capita water consumption. The source material is the data published by the Central Statistical Office and results of studies by other authors. Although the development of water supply and sewage systems has accelerated recently, delays in construction continue to be observed, especially in the case of sewage disposal and treatment infrastructure. Compliance by Poland with the decisions regarding its appropriate development in rural areas is a serious problem.

Stan rozwoju i uwarunkowania funkcjonowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich

Przedstawiono rozwój systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich w Polsce. Poddano analizie zmiany kilku wskaźników charakteryzujących postęp w budowie systemów. Zakresem badań objęto wskaźniki dotyczące liczby mieszkańców korzystających z systemów, przyrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, liczbę podłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, średnią objętość wody pobranej z jednego przyłącza wodociągowego i objętość ścieków przypadających na jedno podłączenie kanalizacyjne, objętość zużywanej wody w przeliczeniu na mieszkańca. Materiał źródłowy stanowiły dane zawarte w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i wyniki badań innych autorów. Mimo znacznego przyspieszenia w ostatnich latach w rozwoju systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, nadal występują znaczne opóźnienia w ich budowie, a szczególnie infrastruktury kanalizacyjnej. Wypełnienie przez Polskę postanowień w zakresie odpowiedniego ich poziomu rozwoju na terenach wiejskich stanowi poważny problem.

Keywords: rural areas, water supply system, sewage system, development
[ereny wiejskie, wodociąg, kanalizacja, rozwój]
JEL: L95, O18

Tomasz Szul, Krzysztof Nęcka

Verifying the Performance of Multiple Linear Regression in Predicting the Indicator of Mass Accumulation of Waste. The Case of Lubelskie Voivodship

In this study, the effectiveness of classical regression models to forecast the indicator of mass accumulation of waste was investigated. The economic and infrastructural variables were used as explanatory variables. The conducted studies show that applying regression models can produce forecasting models generating errors at an acceptable level although only for the municipalities of urban and urban-rural administrative type. For the models where the following were selected as explanatory variables: income indicator, mean number of persons living in a residential building, proportion of arable land in the structure of land use, percentage of buildings in the municipality covered by the waste collection scheme, and the functional type of municipality, the error in the forecast obtained for the test set amounted to 12%–14%. Using the same set of explanatory variables for the rural municipalities caused the models to display forecasting errors for the test set ranging from 35% to 50%. Also, applying another combination of input variables gathered in the course of the studies did not result in developing models of better quality. Therefore, further studies are necessary in the search for more effective methods or other variables describing the mass waste accumulation indicator in rural municipalities.

Ocena przydatności metod wielorakiej regresji liniowej do prognozowania wskaźnika nagromadzenia odpadów. Przykład województwa lubelskiego

W pracy badano przydatność klasycznych modeli regresyjnych do prognozowania wskaźnika nagromadzenia odpadów. Jako zmienne objaśniające wykorzystano wskaźniki ekonomiczne i infrastrukturalne. Z wykonanych badań wynika, że stosując modele regresyjne można opracować modele prognostyczne generujące błąd na akceptowalnym poziomie ale tylko dla gmin o typie administracyjnym miejskim i miejsko-wiejskim. Dla modeli, w których zmiennymi objaśniającymi były wskaźnik dochodu, średnią ilość osób zamieszkujących budynek mieszkalny, udział użytków rolnych w strukturze użytkowania, procent budynków w gminie objętych systemem zbiórki oraz typ funkcjonalny gminy uzyskano błąd prognozy dla zbioru testowego na poziomie 12–14%. Wykorzystanie tego samego zestawu zmiennych objaśniających dla gmin wiejskich spowodowało, że opracowane modele miały błąd prognozy dla zbioru testowego na poziomie 35–50%. Również wykorzystanie innej kombinacji zmiennych wejściowych zgromadzonych w trakcie badań nie umożliwiło opracowanie modelu lepszej jakości. Konieczne są więc dalsze badania w kierunku poszukiwania efektywniejszych metod lub innych zmiennych opisujących wskaźnik masowego nagromadzenia odpadów na terenach gmin wiejskich.

Keywords: regression model, household, waste, forecasting
[model regresyjny, gospodarstwo domowe, odpady, prognozowanie]
JEL: C2, C52, C53, Q5