okładka t. 15 nr 2

In Poland, there is an imbalance between supply and demand in the housing market in the long run. This imbalance is the result of a shortage of housing, especially in large agglomerations, that has lasted for several years. Large agglomerations offer jobs, as well as education and entertainment, thus attracting residents from smaller centers. In addition, wage growth encourages current residents to improve their housing situation. As the old stock mainly consists of smaller flats, large flats can only be supplied by new construction. The multi-family housing market began to take on importance in Poland practically only after 2000 and has now almost completely displaced cooperative housing. Developers, willing to take on risk and make big profits, bought up various tracts of land and turned them into construction sites, which allowed them to build new housing estates relatively quickly. The desire for profit significantly accelerated the construction process, and it should be noted that in the boom years customers mainly bought construction contracts which were only later to be completed, in other words, holes in the ground.

fragment artykułu
Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock. Poland against the Background of Europe

 

Spis treści

Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Joanna Waszczuk

Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock.
Poland against the Background of Europe

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jacek Łaszek, Robert Leszczyński, Krzysztof Olszewski

The Development of Residential and Commercial Real Estate,
and Economic Development in Polish Voivodships

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Piotr Maleszyk, Joanna Szafran

Warehouse Market in Poland and in Lublin:
Conditions, Tendencies and Development Prospects

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Rafał Fornal, Artur Myna

The Development of Residential Areas on the Example of Łuków:
Reurbanization and Suburbanization

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Agnieszka Rochmińska

Shopping Centers as Elements of the Functional and Spatial Structures of Cities. Location, Impact, Change Tendencies, Development Perspectives

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Agnieszka Wójcik

Decisions by Listed Residential Property Developers
on Entering the Market Segment of Commercial Real Estate

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development. Polish Realities

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Anna Polska

Function of Centers of Activity in the Shaping of Public Spaces in Lublin

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Dagmara Kociuba

Regional Innovation Strategy — from Design to Implementation.
Lubelskie Voivodship Case Study

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Anna H. Sawicka

Marketing Approaches in Planning of the Compact City

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Anna Polska, Jan Polski

Urban Marketing of Small Cities

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Anna Ćwiąkała-Małys, Paweł Łagowski

Academic Advancement Efficiency Measurement in Polish Universities
Including a Division into Voivodships

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

 

Streszczenia

Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Joanna Waszczuk

Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock.
Poland against the Background of Europe

The aim of the article is to present the differences in saturation of the housing stock and its availability in Poland as well as in European Union countries and its influence on house prices and the economy. Regions which are characterized by a housing shortage will be separated. The analysis takes into account the differences in the level of wealth of the inhabitants and the scale of urbanization of individual states. The implications of social and economic imperfections in the functioning of the housing market, and in particular the price volatility of housing, have also been addressed. In addition, the quantitative and qualitative differences in the housing stock, which reduce the effective stock of available housing, are highlighted. In the case of Poland, only in Warsaw and Łódź does housing saturation correspond to that of the “old” EU. This article is divided into 5 parts. After an introduction to the subject, the second section deals with the issues of structural, long-term imbalances of demand and supply in the European housing market and its consequences. In the third section, the housing situation in the EU is presented. In the fourth part, the regional diversification in the housing stock in Poland is discussed. Section five consists of conclusions and a summary of the analysis.

Regionalna dywersyfikacja nasycenia zasobami mieszkaniowymi.
Polska na tle Europy

Celem artykułu jest przedstawienie różnic w nasyceniu zasobami mieszkaniowymi i ich dostępnością w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej oraz ich wpływu na ceny mieszkań i gospodarkę. Wyodrębnione zostaną rejony, które charakteryzują się niedoborem mieszkań. W analizie uwzględnione zostały różnice w poziomie dobrobytu mieszkańców oraz skali urbanizacji poszczególnych państw. Odniesiono się też do implikacji społecznych i ekonomicznych niedoskonałego funkcjonowania rynku mieszkaniowego a zwłaszcza zmienności ich cen. Ponadto podkreślone zostały różnice ilościowe i jakościowe w zasobie mieszkań, które zmniejszają efektywny zasób mieszkań dostępnych. W przypadku Polski jedynie w Warszawie i Łodzi można odnotować nasycenie mieszkaniowe odpowiadające temu ze starej Unii. Niniejszy artykuł podzielono na 5 części. Po wprowadzeniu w tematykę, w drugim rozdziale poruszono kwestie zjawiska strukturalnego, długookresowego niedopasowania popytu i podaży na europejskim rynku mieszkaniowym i jego konsekwencje. W trzecim rozdziale zaprezentowano sytuację mieszkaniową w UE. Następnie przedstawiono zróżnicowanie regionalne zasobu mieszkaniowego w Polsce. Rozdział piąty stanowią wnioski i podsumowanie analizy.

Keywords: housing demand, housing supply, regionalization of the housing situation, urbanization
[popyt mieszkaniowy, podaż mieszkaniowa, regionalizacja sytuacji mieszkaniowej, urbanizacja]
JEL: M2, O18, R31

Jacek Łaszek, Robert Leszczyński, Krzysztof Olszewski

The Development of Residential and Commercial Real Estate,
and Economic Development in Polish Voivodships

The article presents the development of residential and commercial real estate in Poland and its 16 voivodships. This is closely linked to the economic development of the regions. The first part shows how the stock of this real estate grew on a national scale and how their values changed. The second part analyzes the change in the stock of residential and commercial real estate (office and commercial property) in particular voivodships. Dependencies are noted. The residential areas developed in a similar manner in different voivodships, with supply increasing with a delay of about two years after economic growth. This can be explained by the fact that when the economic situation of households improves, they want to improve their housing situation. On the other hand, the development of commercial space is accompanied by economic development with a one-year delay. Taking into account that the process of physical construction takes about 2 years, this implies the existence of a strong endogeneity between employment in the service or retail sectors and income growth. This endogeneity acts as feedback (revenue growth is an increase in surface area, which in turn generates income), so the cause and effect have slight time delays. The development of commercial real estate in individual voivodships intensified in different periods. This is probably connected with the inflow of foreign capital, which first came to Warsaw and the Warsaw agglomeration, then to large centers (Trójmiasto, Poznań) and only with some delay to other voivodships.

Rozwój nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
a rozwój ekonomiczny w polskich województwach

W artykule przedstawiamy rozwój nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce i 16 województwach, który jest ściśle powiązany z rozwojem gospodarczym regionów. Najpierw pokazujemy, jak rozwijał się zasób tych nieruchomości w całym kraju oraz ich wartość. W drugiej części analizujemy zmiany zasobu nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (biurowych i handlowych) w poszczególnych województwach. Na bardziej rozwiniętych rynkach (USA, Europa Zachodnia) takie badania są już dostępne jednak w Polsce jest to badanie pionierskie, które wymagało stworzenia nowej bazy o zasobie nieruchomości komercyjnych w poszczególnych województwach. Z racji krótkiego okresu wolnorynkowego oraz jeszcze krótszego okresu rozwoju nieruchomości komercyjnych analiza opiera się na dość krótkim szeregu czasowym. Niemniej jednak na jej podstawie możliwe jest wyciąganie pierwszych wniosków oraz obserwacja zależności i specyfiki polskiego rynku nieruchomości. Zauważyć można następujące zależności. Powierzchnia mieszkaniowa rozwijała się w podobny sposób w różnych województwach, wzrost ich podaży występował około 2 lata po wzroście gospodarczym. Gdy poprawia się sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, te chcą też poprawić swoją sytuację mieszkaniową. Natomiast rozwój powierzchni komercyjnych towarzyszy rozwojowi ekonomicznemu z jednorocznym opóźnieniem. Uwzględniając, że proces fizycznej budowy trwa około 2 lata, oznacza to istnienie silnej endogeniczności pomiędzy zatrudnieniem w sektorach usług lub handlu i wzrostem dochodów. Rozwój nieruchomości komercyjnych w poszczególnych województwach nasilał się w różnych okresach. Wiąże się to prawdopodobnie z napływem kapitału z zagranicy, który w pierwszej kolejności płynął do Warszawy i aglomeracji warszawskiej, potem do dużych ośrodków (Trójmiasto, Poznań), a dopiero z pewnym opóźnieniem do pozostałych województw.

Keywords: residential real estate, commercial real estate, development of regions
[nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne, rozwój regionów]
JEL: R31, R33

Piotr Maleszyk, Joanna Szafran

Warehouse Market in Poland and in Lublin:
Conditions, Tendencies and Development Prospects

The aim of the analysis was to identify the features and development trends of the warehouse market in Lublin against the background of regional and domestic markets in Poland, and, subsequently, to assess the market’s development prospects and its role in strengthening the economic development of the City of Lublin. Valuable data on the supply and demand side of the warehouse market in Lublin has been collected for the purpose of the article. The analysis of the data on warehouse market development, in Lublin as well as and in regional and domestic markets in Poland in 2015 and 2016, confirmed the market’s solid growth. The prospects of the warehouse market in Lublin are very promising, owing to such factors as: supply of a highly qualified labor force, relatively low labor costs, the improvement of transport infrastructure, the development of the Special Economic Zone Euro-Park Mielec Lublin Subzone, and, last but not least, the effective strategy of attracting investors pursued by the Department of Strategy and Investor Relations of the City Office in Lublin.

Rynek komercyjnych powierzchni magazynowych w Polsce i Lublinie:
uwarunkowania, tendencje i perspektywy rozwoju

Celem analizy było zidentyfikowanie własności i tendencji rozwojowych rynku komercyjnych nieruchomości magazynowych w Lublinie na tle rynków regionalnych i rynku krajowego, co pozwoliło na ocenę jego perspektyw rozwojowych oraz roli w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego Lublina. Na potrzeby artykułu udało się zgromadzić wartościowe dane o podażowej i popytowej stronie rynku magazynowego w Lublinie. Analiza danych za lata 2015–2016 dla miasta Lublin, rynków regionalnych i krajowego rynku magazynów komercyjnych udokumentowała dynamiczny rozwój rynku zarówno w Polsce, jak i w Lublinie. Perspektywy rozwoju tego rynku w Lublinie są bardzo dobre, między innymi dzięki dostępności wykwalifikowanej siły roboczej i konkurencyjnym kosztom pracy, poprawie infrastruktury transportowej, rozwojowi Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec i przynoszącej efekty strategii pozyskiwania inwestycji realizowanej przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Keywords: warehouse market, investment attractiveness, economic development
[rynek komercyjnych powierzchni magazynowych, atrakcyjność inwestycyjna, rozwój gospodarczy]
JEL: O18, O29, R33

Rafał Fornal, Artur Myna

The Development of Residential Areas on the Example of Łuków:
Reurbanization and Suburbanization

In planning documents, extensive land for housing is generally designed in the outskirts of cities. Suburbanization results in social costs and high costs of provision of technical and social infrastructure. The aim of the work is to develop and present a method of designating residential areas in such a way as to reduce the social and economic costs of spatial development of cities, improve spatial order and achieve long-term social benefits. In the example of Łuków, a vision of spatial development of a city was proposed by its reurbanization. New housing zones were designated near kindergartens, primary schools and basic health care facilities so that residents could reach them on foot. Maintaining the human scale of residential areas will limit traffic and its negative externalities. Areas that should not be used as land for housing construction were indicated to preserve ecological order. The change in spatial development of cities, from suburbanization to reurbanization, requires the pursuit of urban policy at all levels of public authority through the use of legal, planning, investment, financial, fiscal, property management, information and participation instruments.

Rozwój terenów mieszkaniowych na przykładzie Łukowa:
reurbanizacja a suburbanizacja

W dokumentach planistycznych rozległe obszary zabudowy mieszkaniowej projektuje się na ogół na peryferiach miast. Suburbanizacja powoduje koszty społeczne i wysokie koszty uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną i społeczną. Celem artykułu jest opracowanie i przedstawienie metody wyznaczania terenów mieszkaniowych w taki sposób, by ograniczyć koszty społeczne i ekonomiczne rozwoju przestrzennego miast, poprawić ład przestrzenny i osiągnąć długofalowe korzyści społeczne. Na przykładzie Łukowa zaproponowano wizję przestrzennego rozwoju miasta poprzez jego reurbanizację. Wyznaczono strefy nowej zabudowy mieszkaniowej w pobliżu przedszkoli, szkół podstawowych i podstawowych zakładów opieki zdrowotnej, by można do nich dotrzeć pieszo. Zachowanie ludzkiej skali terenów mieszkaniowych pozwoli ograniczyć ruch komunikacyjny i jego negatywne efekty zewnętrzne. Wskazano także tereny, które nie powinny być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe by zachować ład ekologiczny. Zmiana rozwoju przestrzennego miast, od suburbanizacji do reurbanizacji, wymaga prowadzenia polityki miejskiej na wszystkich szczeblach władzy publicznej, przy wykorzystaniu instrumentów prawnych, planistycznych, inwestycyjnych, finansowych, fiskalnych, gospodarki nieruchomościami i informacyjno-partycypacyjnych.

Keywords: urban sprawl, external benefits, land for housing, reurbanization
[eksurbanizacja, korzyści zewnętrzne, tereny mieszkaniowe, reurbanizacja]
JEL: R21, R53

Agnieszka Rochmińska

Shopping Centers as Elements of the Functional and Spatial Structures of Cities. Location, Impact, Change Tendencies, Development Perspectives

The appearance of large-surface complexes has led to the creation of new trade, service and entertainment centers in cities; these complexes have an impact on their surroundings. Due to the large scale of the phenomenon, it is important to determine the zones and nature of this influence, discuss the problem of the relationship between a shopping center and a city, and the tendencies and perspectives of development of shopping centers. A shopping center competes with its home city for the attractive urban and suburban areas and the dominating role, especially in terms of a trade, service and public space. On the other hand, it coexists with the city by releasing/regaining lands that have been degraded and contributes to improvements in transport. The development of shopping centers throughout the world occurs on a quantitative level — with varying dynamics, but still their number increases, and, importantly, on a qualitative level — since their new forms with altered offers emerge. Changes observed should be noteworthy to all Polish policy-makers when making well-thought-out decisions regarding locations. Local authorities need to realize that the permits they issue influence more than the changes in the functional and spatial structure of a city or commune.

Centra handlowe jako elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Lokalizacja, oddziaływanie, tendencje zmian, perspektywy rozwoju

Pojawienie się wielkopowierzchniowych kompleksów doprowadziło do wykreowania w miastach nowych ośrodków handlowo-usługowo-rozrywkowych oddziałujących na otoczenie. W związku z dużą skalą zjawiska ważne jest zastanowienie się nad strefami i charakterem ich oddziaływania, nad problemem relacji centrum handlowego z miastem oraz nad tendencjami i perspektywami ich rozwoju. Centra handlowe z jednej strony rywalizują z miastem o atrakcyjne przestrzenie miejskie/podmiejskie, o dominującą rolę szczególnie w przestrzeni handlowo-usługowej i publicznej. Z drugiej strony koegzystują z miastem uwalniając/odzyskując dla niego zdegradowane obszary przyczyniając się również do zastosowania lepszych rozwiązań transportowych. Rozwój centrów handlowych zachodzi nadal w wymiarze ilościowym — na świecie z różną dynamiką, ale tego typu kompleksów przybywa oraz w wymiarze jakościowym — powstają nowe formuły o zmienionej ofercie. Obserwowane zmiany powinny być przesłanką dla decydentów w Polsce przy podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji lokalizacyjnych. Władze samorządowe muszą zdawać sobie sprawę, że wydawane przez nich pozwolenia mają wpływ na zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta/gminy.

Keywords: shopping center, impact, coexistence, rivalry, functional and spatial city structure
[centrum handlowe, oddziaływanie, koegzystencja, rywalizacja, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta]
JEL: A1

Agnieszka Wójcik

Decisions by Listed Residential Property Developers
on Entering the Market Segment of Commercial Real Estate

The subject matter of this article are the decisions of listed residential developers to expand their operations into the segment of commercial real estate. The subject is presented both in terms of quantity (the number of entrances, dynamics) and in the context of motivation (the reasons for diversification of the commercial segment). The aim of this article is to verify the hypothesis concerning the domination of financial and profitability motivations (marketwise) in this process. The research conducted on a sample of 118 annual reports (for the years 2010–2015), published by listed companies of the WIG-DEVELOPERS segment, became the basis for the formulation of the conclusions.

Decyzje giełdowych deweloperów mieszkaniowych
o wejściu w segment nieruchomości komercyjnych

W ciągu kilku ostatnich lat można obserwować wyraźny trend polegający na rozszerzaniu przez deweloperów działalności deweloperskiej mieszkaniowej o segment nieruchomości komercyjnych. Zjawisko to poddano analizie na próbie giełdowych spółek z segmentu deweloperów mieszkaniowych, które były notowane w okresie 2010–2015, przy czym w badaniu uwzględniano podmioty które były notowane co najmniej przez jeden rok we wskazanym przedziale czasowym. Jako materiał badawczy posłużyło 118 raportów rocznych (ESPI) publikowanych przez te spółki, a podstawą do uznania wejścia przez spółkę w segment komercyjny za wejścia stałe i istotne wartościowo, było spełnienie przez spółkę wymogów Międzynarodwego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): Segmenty operacyjne w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdawczości segmentów operacyjnych, z uwzględnieniem segmentu komercyjnego. Celem badania przedstawionego w artykule było określenie, czy motyw rentownościowy (w ujęciu rynkowym) może być uznany za dominujący motyw deweloperów mieszkaniowych do rozszerzania działalności o segment komercyjny.

Keywords: commercial property, investment property, residential property, International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards
[Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR), Międzynarodwy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), nieruchomość komercyjna, nieruchomość inwestycyjna, nieruchomość mieszkaniowa]
JEL: G39, M41, R39

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development. Polish Realities

Sustainable development is currently the basic philosophy of shaping socio-economic development. It seeks to ensure that the improvement of living conditions and development of the economy are reconciled and the proper conditions for the functioning of the natural environment are maintained. The achievement of such objectives requires the use of numerous and varied instruments that include spatial planning whose goals are to protect and harmonize various ways of using geographic spatial resources. The role of spatial planning as an instrument for sustainable development is appreciated in international and Polish theoretical literature. Polish legislation also states, to an increasing extent, that the need for sustainable development should be regarded as the basis of spatial development. However, the reality is that the consecutive Polish spatial planning systems have created mechanisms that have aggravated spatial conflicts, including the excessive and extensive use of space. It has resulted from the privileged position given by consecutive legal solutions to a certain category of space users at the expense of other stakeholders and the natural environment. Therefore, the effective use of spatial planning to ensure sustainable development requires the creation of a new system of planning that balances the interests of various users of space.

Planowanie przestrzenne jako narzędzie rozwoju zrównoważonego.
Polskie realia

Rozwój zrównoważony jest obecnie podstawową filozofią kształtowania rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zapewnić ma bowiem harmonijne godzenie poprawy warunków życia, rozwoju gospodarki i utrzymania należytych warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizacja tak założonych celów wymaga stosowania licznych i zróżnicowanych instrumentów. Wśród instrumentów tych znajduje się także planowanie przestrzenne, którego sens polega właśnie na ochronie i harmonizowaniu różnych sposobów wykorzystania zasobów przestrzeni geograficznej. Międzynarodowa i polska literatura teoretyczna doceniają rolę planowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania rozwoju zrównoważonego. Również polskie ustawodawstwo w coraz większym stopniu deklaruje uwzględnianie potrzeby równoważenia rozwoju jako podstawy zagospodarowania przestrzeni. Jednakże w rzeczywistości kolejne polskie systemy planowania przestrzennego tworzyły mechanizmy wzmacniające konflikty przestrzenne, w tym nadmierne i ekstensywne wykorzystywanie przestrzeni. Było to spowodowane uprzywilejowaniem, przez kolejne rozwiązania prawne, którejś z kategorii użytkowników przestrzeni, kosztem interesów pozostałych podmiotów i środowiska naturalnego. Zatem, dla efektywnego wykorzystania planowania przestrzennego dla równoważenia rozwoju konieczne jest stworzenie nowego systemu planowania, równoważącego interesy różnych użytkowników przestrzeni.

Keywords: sustainable development, spatial planning, Polish legislation
[rozwój zrównoważony, planowanie przestrzenne, polskie ustawodawstwo]
JEL: O01, Q21

Anna Polska

Function of Centers of Activity in the Shaping of Public Spaces in Lublin

The article presents relations occurring between the structure of city centers and that of public spaces in Lublin. It examines the problem of polycentricism of urban areas, relations between centers, and those between centers and their vicinity. It also analyses the structure of public spaces, its continuity, legibility, and its basic elements, particularly in terms of their morphology and quality of space arrangement. Results of comparative analysis of both urban structures are presented.

Rola centrów aktywności w kształtowaniu przestrzeni publicznych Lublina

Artykuł prezentuje relacje występujące pomiędzy strukturą centrów obszaru miasta Lublina a strukturą przestrzeni publicznych. Bada kwestię policentryczności obszaru miejskiego, relacji występujących zarówno pomiędzy poszczególnymi centrami, jak i pomiędzy centrami, a obszarami je otaczającymi. Analizuje także strukturę przestrzeni publicznych, bada jej ciągłość i czytelność, oraz składniki elementarne, zwłaszcza pod kątem ich morfologii oraz jakości rozwiązań przestrzennych. Następnie prezentuje wyniki analizy porównawczej obu struktur miejskich.

Keywords: polycentric city, city centers, public space
[policentryczne miasto, centra miejskie, przestrzeń publiczna]
JEL: R42, R52, R53

Dagmara Kociuba

Regional Innovation Strategy — from Design to Implementation.
Lubelskie Voivodship Case Study

The objective of the article is to present the process of designing and implementing Regional Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3). The paper is composed of two parts. The first part presents the idea of Smart specialization and its implementation in the current programming period, as well as the legal basis, premises, and assumptions of development of RIS3. In the second part, in the context of endogenic potentials, competitive advantages, and level of competitiveness of the region, the process of development of Regional Innovation Strategy for the Lubelskie Voivodship 2020 is presented in practice from the stage of identification of the areas of regional smart specialization in the entrepreneurial discovery process, through defining goals, priorities, and directions of measures and determination of the implementation assumptions, to the specification of financing sources. In the context of financing, the assumptions of the strategy were confronted with the provisions of the Regional Operational Programme of the Lubelskie Voivodship 2014–2020. This permitted drawing conclusions regarding financing pro-innovation measures on the regional level. In comparison to the assumptions of Regional Innovation Strategy for the Lubelskie Voivodship 2020 a considerable increase of resources in the scope of the Priority Axis 3 aiming at the improvement of competitiveness of SMEs was recorded. The cognitive value of the article is the presentation, in a broader context, of the methodology of development of RIS3 of the Lubelskie Voivodship, and translation of provisions of the strategy into specific measures in the financial sphere.

Regionalna Strategia Innowacji — od projektowania do implementacji.
Przykład województwa lubelskiego

Artykuł ma na celu przedstawienie procesu projektowania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3). Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono ideę inteligentnej specjalizacji i jej implementację w ramach polityki spójności 2014–2020, a także ukazano podstawy prawne, przesłanki i założenia tworzenia RIS3. W drugiej części, na tle potencjałów endogenicznych, przewag konkurencyjnych i poziomu innowacyjności regionu, przedstawiono w praktyce proces opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 (RIS3 WL) od etapu dochodzenia do wyboru regionalnych inteligentnych specjalizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania, poprzez definiowanie celów, priorytetów i kierunków działań oraz określenie założeń implementacji, po wskazanie źródeł finansowania. W kontekście finansowania założenia strategii skonfrontowano z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014–2020, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków odnośnie finansowania przedsięwzięć proinnowacyjnych na poziomie regionalnym. W stosunku do założeń RIS3 WL zanotowano znaczące zwiększenie środków w ramach Osi Priorytetowej 3 nastawionej na poprawę konkurencyjności firm sektora MŚP. Wartością poznawczą artykułu jest przedstawienie na szerszym tle metodyki projektowania RIS3 województwa lubelskiego i przełożenia zapisów strategii na konkretne działania w sferze finansowej.

Keywords: Regional Innovation Strategy (RIS3), Regional Smart Specializations, entrepreneurial discovery process, Cohesion Policy 2014–2020, Regional Operational Programme, Lubelskie Voivodship
[Regionalna Strategia Innowacji (RIS3), Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS), proces przedsiębiorczego odkrywania, Polityka Spójności 2014–2020, Regionalny Program Operacyjny, województwo lubelskie, Polska]
JEL: R11, R51, R58, O38

Anna H. Sawicka

Marketing Approaches in Planning of the Compact City

The paper presents an attempt at assessment of marketing values of the structure of the compact city in the context of current tendencies in the development of cities and self-governmental activities. Inward urban development involves the accumulation of many urban factors and possibilities of solving the existing spatial problems. The objective is to search for complex urban planning solutions permitting the coexistence of common benefits. The features of the functional spatial structure of a compact city were analyzed in terms of the marketing value of urban space. The objective of the article is to verify the potential marketing value of the compact city, i.e. its offer. The comparative analysis of the definition, targets, attributes, tools, and products of the idea of the compact city and urban marketing leads to the ability of distinguishing potential opportunities in the process of spatial planning and urban design. The result is the countercheck of impact factors on the value of urban space as marketing products, the distinction of potential products at every stage of the planning process, and the attempt to include marketing approaches in urban planning. The research showed that the that evident relations between spatial planning and urban marketing offer possibilities of integration of both areas and achievement of quantifiable advantages.

Podejścia marketingowe w planowaniu miasta zwartego

Artykuł skupia się na oszacowaniu potencjalnych wartości marketingowych struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zwartego w kontekście aktualnych kierunków rozwoju miast i prowadzonej działalności planistycznej. Rozwój miast do wewnątrz stwarza możliwość rozwiązywania istniejących problemów przestrzennych lecz wiąże się również z kumulacją wielu czynników i uwarunkowań. Głównym założeniem jest poszukiwanie kompleksowych rozwiązań urbanistycznych, które przynoszą wszechstronne korzyści. Poszczególne cechy przestrzeni miejskiej wskazywane w koncepcji miasta zwartego zostały poddane analizie pod kątem ich potencjału marketingowego. Celem artykułu jest zweryfikowanie potencjalnej wartości marketingowej miasta zwartego i jego tzw. ofertowości. Analiza porównawcza definicji, celów, cech, narzędzi oraz produktów marketingu urbanistycznego i planowania zwartej struktury miejskiej prowadzi do wskazania potencjalnych możliwości uzupełnienia procesu planistycznego i projektowania urbanistycznego o podejście marketingowe. Rezultatem jest wskazanie czynników wpływających na wartość przestrzeni miejskiej jako produkt marketingowy, weryfikacja produktów możliwych do uzyskania od etapu planowania do użytkowania przestrzeni miejskiej oraz próba włączenia poszczególnych działań marketingowych w proces planistyczny. Wyraźne związki pomiędzy planowaniem i projektowaniem miast oraz marketingiem urbanistycznym wskazują na możliwość integracji obydwu dziedzin i osiąganie wymiernych korzyści.

Keywords: compact city, urban planning, urban marketing, urban products
[miasto zwarte, urbanistyka, planowanie przestrzenne, marketing urbanistyczny]
JEL: M38, O18

Anna Polska, Jan Polski

Urban Marketing of Small Cities

In the politics of the regional and local development much less attention is devoting itself to small cities compared with large urban agglomerations. However a territorial cohesion of regions is seriously dependent on the amount and the level of development of small cities. Justifying the need of marketing assisting of the development of these economic individuals is the purpose of this article. The practice of the planning and the marketing management is poorly popularized especially in regions of Eastern Poland. In this article authors are stressing the need of assisting attraction of small cities towards basic groups, in it of residents, diverse companies, institutions and social organizations as well as visitors. The small cities are in the regions the specific „pumping stations” of the production, services, capital and information from the larger centers to one’s back. On the example of the poorly urbanized Lubelskie Voivodship it is possible to state that the net of cities is too rare. Low urban planning standards are characteristic of small cities. The urban planning marketing can be the direction of the improvement of the social, economic and spatial situation of such regions as the Lubelskie Voivodship. Amongst this tools a main role will be playing the improvement in the standards of the technical and social infrastructure and comprehensive preparing the new investment grounds for the settlement and the market business activity. The improvement in the corporate culture of local governments in cooperation with all sorts partners on the local and regional level will also be needed.

Marketing urbanistyczny małych miast

W polityce rozwoju regionalnego i lokalnego znacznie mniej uwagi poświęca się małym miastom w porównaniu z dużymi aglomeracjami miejskimi. Jednakże od ilości i poziomu rozwoju małych miast poważnie uzależniona jest spójność terytorialna regionów. Celem tego artykułu jest uzasadnienie potrzeby marketingowego wspomagania rozwoju tych jednostek osadniczo gospodarczych. Praktyka planowania i zarządzania marketingowego jest słabo upowszechniona zwłaszcza w regionach Polski Wschodniej. W tym artykule autorzy akcentują potrzebę wspomagania atrakcyjności małych miast wobec podstawowych grup użytkowników, w tym: mieszkańców, różnorodnych firm, instytucji i organizacji społecznych a także przyjezdnych. Małe miasta są w regionach swoistą „przepompownią” produkcji, usług, kapitału i informacji z większych ośrodków na swoje zaplecze. Na przykładzie słabo zurbanizowanego województwa lubelskiego można stwierdzić, że sieć miast jest zbyt rzadka. Małe miasta charakteryzują niskie standardy urbanistyczne. Kierunkiem poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej takich regionów jak lubelski może być marketing urbanistyczny. Wśród jego narzędzi główną rolę będzie odgrywała poprawa: standardów w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych dla osadnictwa i rynkowej działalności gospodarczej. Potrzebna też będzie poprawa kultury organizacji samorządów lokalnych we współpracy z różnymi partnerami na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Keywords: small cities, urban planning marketing, territorial cohesion
[małe miasta, marketing urbanistyczny, spójność terytorialna]
JEL: R42, R52, R53

Anna Ćwiąkała-Małys, Paweł Łagowski

Academic Advancement Efficiency Measurement in Polish Universities
Including a Division into Voivodships

The aim of this article is an attempt to measure the efficiency of academic advancement in a regional conceptualization (division according to voivodships) in Polish higher education. In making this attempt a non-parametric DEA method has been used introducing three models: doctoral, doctoral-supplemental, and post-doctoral. Knowledge concerning academic advancement efficiency is significant in developing the economy of particular regions. On the other hand, the results may lead to knowledge, models and tools transfer from regions with higher levels of efficiency to those with low levels of efficiency (convergence efficiency).

Pomiar efektywności awansu zawodowego nauczycieli akademickich
w polskich uczelniach wyższych w podziale na województwa

Celem niniejszego artykułu jest próba zmierzenia efektywności awansu naukowego w ujęciu regionalnym (podział według województw) na podstawie polskiego szkolnictwa wyższego. Badanie poziomu efektywności awansu naukowego przeprowadzono przy wykorzystaniu nieparametrycznej metody DEA, dla której potrzeb zostały stworzone trzy modele: doktorski, doktorski-uzupełniający, profesorski. Wiedza dotycząca poziomu efektywności awansu naukowy ma istotne znaczenie w rozwoju gospodarki poszczególnych regionów. Z drugiej strony, wyniki badania mogą pozwolić przenieść wiedzę, narzędzia z regionów charakteryzujących się wyższymi poziomami efektywności do tych z niższym poziomem (efekt konwergencji).

Keywords: higher education, academic advancement, efficiency evaluation, non-parametric DEA method
[szkolnictwo wyższe, awans zawodowy nauczycieli akademickich, ewaluacja efektywności, nieparametryczna metoda DEA]
JEL: I21, I23