okładka t. 15 nr 4

Opinia publiczna, w szczególności w Polsce, w kwestii dalszego kierunku rozwoju Unii jest silnie polaryzowana i przekonywana, że jest to pomysł wyłącznie polityczny skierowany przeciwko krajom Europy Środkowej. Świadczą o tym wypowiedzi niektórych polityków. Lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że „Europa dwóch prędkości to projekt skierowany przeciwko UE i krajom naszego regionu; to jest inna nazwa końca Unii”. Zdaniem premier polskiego rządu Beaty Szydło „Tendencja pokazywania, że tutaj jest lepsza Europa, a wy jesteście gdzieś na uboczu, panująca wśród polityków starej Unii, jest niepokojąca. To próba budowania „Europy dwóch prędkości” i to, że udaje się w tej chwili temu przeciwstawić, to kwestia determinacji Europy Środkowej. Jeśli nie będzie opamiętania, jeśli nie zmieni się ta narracja, to projekt europejski będzie miał coraz większe problemy”. Z kolei sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów Paweł Szefernaker podkreślił: „Jesteśmy wielkimi zwolennikami Unii Europejskiej. Ze strony Polski nie ma zgody na Europę dwóch prędkości”.

fragment artykułu
„Europa dwóch prędkości”. Deklaracje polityczne czy fakty ekonomiczne

 

Spis treści

Anna Krakowiak-Bal, Urszula Ziemiańczyk

Factors Influencing the Level of Regional Innovation — 
Qualitative Comparative Analysis

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Marek Szajt

Sektory oparte na wiedzy a aktywność patentowa —
próba określenia relacji w ujęciu statystycznym

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk

„Europa dwóch prędkości”. Deklaracje polityczne czy fakty ekonomiczne

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Janusz Wielki, Inessa Sytnik, Bogdan Sytnik

Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej:
współczesne modele i tendencje

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Aldona Migała-Warchoł, Marek Sobolewski

Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców państw Unii Europejskiej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Aleksandra Zygmunt, Vojtěch Malátek

Analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej
w Polsce i w Czechach w latach 2006–2014

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Andrzej Graczyk

Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej polityce regionalnej

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Robert Tomanek

Ocena skuteczności równoważenia mobilności na obszarach metropolitalnych za pomocą bezpłatnego transportu zbiorowego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Łukasz Mach

Idea ekonomii współdzielenia w obszarze najmu krótkookresowego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Sabina Klosa, Katarzyna Widera

Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mariusz Zieliński

Zmiany poziomu bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Joanna Szafran

Projekty hybrydowe — montaż partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju lokalnego i regionalnego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Danuta Szwajca

Zaangażowanie w rozwój lokalny jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Barbara Kryk

Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Adam Przybyłowski, Katarzyna Królikowska

Stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej
na przykładzie województwa pomorskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Marzena Szewczuk-Stępień, Agnieszka Walewska

Budowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych
poprzez działania B+R+I. Aspekty praktyczne

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Karina Bedrunka, Krzysztof Malik

Projekty zdrowotne w województwie opolskim. Metody realizacji

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Łukasz Dymek

Uwarunkowania decyzyjne inwestycji w obszarze sportu i rekreacji
na przykładzie gminy Głuchołazy

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Anna Jasińska-Biliczak, Hana Stverkova, Ilona Winiarczyk

Foreign Investment of Hi-Tech Enterprises as the Source of Knowledge Transfer to the Region — Opolskie Voivodship Case Study

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jan Andreasik

Ontologia BHP na podstawie normy PN-N-18001

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Małgorzata Adamska

Badanie zapotrzebowania na usługi oparte na wiedzy
w przedsiębiorstwach województwa opolskiego

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak

Pięćdziesiąt zeszytów „Barometru Regionalnego”

pełny tekst »

 

Streszczenia

Anna Krakowiak-Bal, Urszula Ziemiańczyk

Factors Influencing the Level of Regional Innovation — 
Qualitative Comparative Analysis

Innovation is a highly complicated and ambiguous phenomenon. It is also a key element of the competitiveness of companies, regions and nations. The aim of this study is to identify the conditions that most affect regional innovation. This research combines a group of indicators that define some tangible factors of regional development with level of innovation performance. The pathways to facilitate a region’s higher innovativeness are presented. For this purpose, fuzzy set qualitative comparative analysis is adopted. The analysis was performed for two different groups of regions: Innovative Leaders and Modest Innovators (according to the Regional Innovation Scoreboard). The main findings indicate that there is no single condition that improves innovative performance. It is always a combination of several variables. Having higher GDP, increasing employment in science and technology sectors, improving internet access and taking care of higher education of the population, regional innovativeness will grow. Social conditions such as inhabitants’ age do not show significant impact on regional innovation compared with other factors.

Czynniki wpływające na poziom innowacyjności w regionach —
jakościowa analiza porównawcza (fsQCA)

Innowacje i innowacyjność to skomplikowane i niejednoznaczne pojęcia. Są to jednocześnie kluczowe elementy konkurencyjności firm, regionów i krajów. Celem prezentowanych badań jest określenie czynników, które najbardziej wpływają na poziom innowacyjności regionalnej. W analizie powiązano grupę czynników rozwoju regionalnego z poziomem innowacyjności regionów. Przedstawiono rozwiązania, które mogą prowadzić do podniesienia poziomu innowacyjności regionalnej. W tym celu jako metodę badawczą przyjęto jakościową analizę porównawczą zbiorów rozmytych. Analizę przeprowadzono dla dwóch różnych grup regionów: innowacyjnych liderów i słabych innowatorów (według Regionalnego Rankingu Innowacyjności Komisji Europejskiej). Główne wyniki badań wskazują, że nie ma pojedynczego czynnika, który determinowałby poziomom innowacyjności regionalnej. Jest ona zawsze wynikiem połączenia kilku zmiennych. Wyższy poziom PKB, zwiększone zatrudnienie w sektorach nauki i technologii, lepszy dostęp do Internetu i dbałość o wyższe wykształcenie ludności, prowadzą do wzrostu innowacyjności regionalnej. Natomiast czynniki społeczne (demograficzne), takie jak wiek mieszkańców, nie wpływają znacząco na poziom innowacyjności regionalnej w porównaniu z innymi czynnikami.

Keywords: regional innovation, qualitative comparative analysis (fsQCA), modest innovators, innovation leaders
[innowacyjność regionalna, fsQCA, słabe innowacyjnie regiony, liderzy innowacyjności]
JEL: O10, O31, P48, R15

Marek Szajt

Sektory oparte na wiedzy a aktywność patentowa —
próba określenia relacji w ujęciu statystycznym

Innowacyjność gospodarki traktowana jest jako klucz do jej rozwoju. Coraz częściej spotyka się opracowania, których autorzy podejmują próbę określenia głównych determinant tejże innowacyjności. W niniejszym artykule, obok najczęściej wykorzystywanych w badaniach nad innowacyjnością czynników jak: personel B+R, wydatki brutto na działalność B+R (GERD), czy częściej ostatnio analizowane zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) wykorzystano również potencjał sektorów opartych na wiedzy (KIS). Potencjał ten, mierzony zatrudnieniem w tych sektorach jest silnie powiązany — co udowodniono w badaniach — z aktywnością patentową będącą miernikiem innowacyjności. Celem badań było określenie relacji KIS — aktywność patentowa na tle innych czynników. Badanie obejmowało dane na poziomie NUTS 1 i NUTS 2. Wykorzystano dane dla 28 państw Unii Europejskiej oraz po dezagregacji 265 regionów z lat 1999–2013. Dane — pochodzące z Eurostatu zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem miar korelacji, koncentracji oraz lokalizacji przestrzennej. Jako miarę aktywności innowacyjnej wykorzystano aktywność patentową. Wyniki potwierdziły kluczowe znaczenie zasobów ludzkich w sektorach opartych na wiedzy dla wzrostu aktywności patentowej w sektorze wysokiej techniki.

Knowledge Intensive-Based Sectors and Patent Activity — 
Attempt to Define Relationships in Statistical Terms

Innovation of economy is considered as key to its development. More and more frequent are the studies whose authors try to determine the main determinants of this innovation. In this article, the potential of knowledge intensive-based sectors (KIS) is also used in addition to the most commonly used: R&D personnel, researchers, gross expenditures on R&D (GERD) and human resources on science and technology (HRST). This potential, measured by employment in this sector, is strongly linked — as proven in the studies — to patent activity as a innovation measure. The purpose of the study was to determine the relationship between KIS and patent activity against other factors. The study included data at NUTS 1 and NUTS 2 levels. Data for 28 European Union countries and disaggregated 265 regions from 1999 to 2013 were used. Data — from Eurostat — have been subjected to statistical analysis using correlation, concentration, spatial location. Patent activity was used as a measure of innovation activity. The results have confirmed the key importance of human resources in knowledge-based sectors for increasing patent activity in the high technology sector.

Keywords: aktywność patentowa, sektory oparte na wiedzy, wysoka technika
[patent activity, knowledge intensive-based sectors, high technology]
JEL: O34, O57, C01

Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk

„Europa dwóch prędkości”. Deklaracje polityczne czy fakty ekonomiczne

Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie dyskutuje się o reformie Unii Europejskiej. Wśród proponowanych rozwiązań jest podział krajów członkowskich na grupę państw wspierających dalszą integrację oraz pozostałe dążące raczej do osłabienia istniejących relacji. Zdaniem autorów, scenariusz zmian pt. „Europa dwóch prędkości” jest już realizowany, a Polska, mimo proeuropejskich deklaracji polityków, coraz wyraźniej pozostaje poza głównym nurtem przemian. Powrót do grupy europejskich liderów wymaga podjęcia reform gospodarczych zapewniających stabilny wzrost w długiej perspektywie.

Two-Speed Europe. Political Declarations or Economic Facts

Not only in Poland, but also throughout Europe, the reform of the European Union is being actively discussed. Among the proposed solutions there is the division of the member states into a group of states supporting further integration and the remaining ones, which tend to weaken the existing relations. According to the authors, Two-speed Europe already exists, and Poland, despite pro-European declarations of politicians, is more and more clearly outside the mainstream. The return to the group of European leaders calls for economic reforms to ensure stable growth in the long run.

Keywords: finanse publiczne, polityka gospodarcza, integracja europejska
[public finance, economic policy, European integration]
JEL: E60, F36

Janusz Wielki, Inessa Sytnik, Bogdan Sytnik

Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje

W opracowaniu przeanalizowano obszary i poziom rozwoju biznesu internetowego w oparciu o identyfikację typów jego modeli oraz analizę danych statystycznych. Celem niniejszego opracowania jest ustalenie obszarów wpływu biznesu internetowego na rozwój przedsiębiorczości regionalnej. W opracowaniu zastosowano zestaw metod wykorzystanych w ekonomii i zarządzaniu, tj. metodę systemową oraz analizę statystyczną. Wykonane analizy prowadzą do konkluzji, iż wykorzystanie technologii internetowych zwiększa efektywność i skuteczność podejmowanych działań gospodarczych, stąd też biznes internetowy jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości regionalnej. Udowodniono, iż prowadzenie działalności gospodarczej on-line łączy się ze wszystkimi sektorami gospodarki, a jej szybki rozwój możliwy jest dzięki wykorzystaniu technologii internetowych w obszarze komunikacyjnym, marketingowym i dystrybucyjnym. Opracowano indeks rozwoju biznesu internetowego (IRBI ), który pozwolił wydzielić grupy krajów UE z różnym poziomem jego rozwoju i udowodnić istnienie wzajemnych zależności między poziomem rozwoju biznesu internetowego a poziomem rozwoju gospodarki narodowej oraz rozwojem w wymiarze regionalnym.

Doing Business Online as the Key Factor of Regional Entrepreneurship Development — Modern Business Models and Development Trends

The study analyzes the spheres and level of online business development based on the identification of types of Internet business models and the analysis of statistical data.The purpose of this research is to determine the areas of influence of online business on the development of regional entrepreneurship. The paper uses a set of methods used in economics and management (i.e., systemic method and statistical analysis). It is concluded that the use of web technology increases the efficiency of business operations and therefore online business is the key direction of the development of regional entrepreneurship. It has been proven that all branches of the national economy can be referred to the field of online business, and the rapid development of Internet business is possible through the use of online technologies in the area of communication, marketing and distribution. An Internet Business Development Index (IBDI) has been developed, which has allowed to group the EU countries by degrees of online business development and proves the interdependence between the level of online business activity as well as the country's development within particular region.

Keywords: przedsiębiorczość regionalna, biznes internetowy, poziom rozwoju, technologie internetowe
[regional entrepreneurship, internet business, level of development, internet technologies]
JEL: M21, R11, R58

Aldona Migała-Warchoł, Marek Sobolewski

Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców państw Unii Europejskiej

W roku 2000 w tzw. Strategii Lizbońskiej Unia Europejska próbowała „zadekretować” innowacyjność, która miała być głównym panaceum na kryzysy gospodarcze i społeczne XXI wieku. Jednakże w nowej strategii „Europa 2020” zrezygnowano z nacisku na „innowacyjność dla innowacyjności”, próbując powiązać unowocześnianie gospodarki z efektami społecznymi. W tym kontekście zasadne wydaje się zbadanie zależności wybranych miar poziomu życia mieszkańców od poziomu innowacyjności gospodarki w obrębie państw Unii Europejskiej. Stanowi to główny cel poniższego artykułu. Analizą objęto dane dotyczące wskaźników innowacyjności gospodarek państw unijnych w 2015 roku oraz wybrane cechy odzwierciedlające pewne aspekty poziomu życia mieszkańców w tym samym okresie. W obliczeniach uwzględniono dodatkowo podział względem sytuacji geopolitycznej przed 1989 rokiem, bowiem mimo upływu ponad 25 lat, poziom rozwoju państw postkomunistycznych jest ciągle niższy niż pozostałych państw europejskich. Podstawową metodą statystyczną była analiza korelacji rang Spearmana. Z uzyskanych wyników można wysnuć wnioski o co najwyżej przeciętnej korelacji wskaźników innowacyjności z poziomem życia mieszkańców państw unijnych. Analizowane zależności były wyraźnie słabsze w grupie państw postkomunistycznych.

The Influence of the Economy Innovativeness Level on the Standard of Living of Inhabitants of the European Union Countries

In the year 2000 in the Lisbon Strategy the European Union has tried to “decode” innovation, which was to be the main panacea for the economic and social crises of the 21st century. However, the new “Europe 2020” Strategy has relinquished the emphasis on “innovation for innovation,” trying to link the modernization of the economy to the social effects. In this context, it seems reasonable to examine the dependence of the selected measures of living standards of inhabitants on the level of economic innovation within the European Union. This is the main purpose of this article. The analysis included data based on the innovation rates of the economies of the EU Member States in 2015 and selected characteristics reflecting some aspects of the living standards of the population over the same period. The calculations also included a breakdown of the geopolitical situation before 1989, because despite the over 25 years, the level of development of post-communist states is still lower than that of the other European countries. The basic statistical method, which was used to analyze data is the Spearman rank correlation. From the obtained results we can draw conclusions with at most the average correlation between the innovation rates and the level of living of the EU citizens. The analyzed relationships were clearly weaker in the post-communist countries.

Keywords: innowacyjność, Unia Europejska, poziom życia
[innovation, European Union, standard of living]
JEL: I30, O30

Aleksandra Zygmunt, Vojtěch Malátek

Analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej
w Polsce i w Czechach w latach 2006–2014

Współczesne gospodarki stoją przed koniecznością adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu. W tym zakresie istotną rolę pełnią innowacje, w tym działalność badawczo-rozwojowa, jako kluczowa determinanta utrzymania i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest analiza porównawcza działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i Czechach. W pierwszej kolejności podjęto rozważania nad znaczeniem innowacji w utrzymaniu i podnoszeniu konkurencyjności gospodarek i regionów. W tym aspekcie szczególny nacisk położono na działalność B+R. Następnie, w oparciu o analizę szeregów czasowych, dokonano porównania wybranych aspektów działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i Czechach w latach 2006–2014. Źródło danych stanowiły informacje pochodzące z Europejskiego Urzędu Statystycznego. Rezultaty badań wskazują na relatywnie wysoki dysonans między Polską a Czechami w zakresie przyjętych do analizy zmiennych. Wyniki badań wskazują, że w porównaniu z Polską, czeska gospodarka wyróżnia się zdecydowanie wyższym poziomem zmiennych opisujących działalność B+R. Wartością dodaną artykułu jest uwypuklenie zróżnicowania działalności badawczo-rozwojowej między krajami należącymi do grupy państw Unii Europejskiej o zbliżonym poziomie innowacyjności. Zasadniczą wartością artykułu jest również wyeksponowanie wpływu działalności B+R na konkurencyjność gospodarek i regionów.

A Comparative Analysis of Research and Development Activities
in Poland and the Czech Republic in the Years 2006–2014

Contemporary economies and regions face the necessity to adaptation to changes in the environment. In this respect, an important role plays innovation, with R&D activities as a key determinant of maintaining and enhancing competitive advantage. The aim of the article is a comparative analysis of research and development activities in Poland and the Czech Republic. At first, it was made considerations about the importance of innovation in maintaining and enhancing the competitiveness of economies and regions. In this respect, the special emphasis was put on R&D activities. Next, on the base on time series analysis, selected aspects of R&D activities in Poland and the Czech Republic in the years 2006–2014 were compared. In analyses information from the European Statistical Office were used. The results of the research indicate a relatively high dissonance between Poland and the Czech Republic in terms of the analyzed variables. Compared to Poland, the Czech economy stands out with a significantly higher adjustment of R&D activities. The added value of the article is to highlight the diversity of research and development activities between EU countries with a similar level of innovation. The key value of the article is also the underlining of the impact of R&D activities on the competitiveness of economies and regions.

Keywords: działalność badawczo-rozwojowa, Polska, Czechy
[R&D activities, Poland, Czech Republic]
JEL: O30, O52, R11

Andrzej Graczyk

Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej polityce regionalnej

Celem artykułu jest ocena najważniejszych czynników rozwoju energetyki odnawialnej jako podstawy kształtowania polityki regionalnej w Polsce. Polityka Unii Europejskiej zmierza do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. W Polsce rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii został zahamowany. Wynika to z polityki państwa. Koszty niewykonania zobowiązań w zakresie udziału tych źródeł w końcowym zużyciu energii będą wyższe od kosztów dostosowania się do celów wyznaczonych dla Polski do roku 2030. Rozwój odnawialnych źródeł energii może być ważnym czynnikiem dla rozwoju energetyki rozproszonej, a w szczególności prosumenckiej. Może to przyczynić się do rozwoju regionów. Wymaga jednak odpowiedniego systemu wsparcia. W ogłoszonej w lutym 2017 rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został przyjęty model dalszego rozwoju energetyki scentralizowanej, opartej na źródłach węglowych. Wsparcie dla źródeł odnawialnych będzie ograniczone do działalności klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz dla źródeł o stabilnej charakterystyce produkcji, które mają jednak wysokie koszty produkcji. Skoro polityka państwa nie przewiduje odpowiedniego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, to odpowiedzialność za ten rozwój powinny wziąć na siebie regiony.

Development of Renewable Energy Sources in Polish Regional Policy

The aim of the article is to assess the most important factors for the development of renewable energy as the basis for shaping regional policy in Poland. The EU policy aims to increase the share of renewable energy sources. In Poland, the development of renewable energy sources has been stopped. This is due to the state policy. The costs of default on the share of these sources in final energy consumption will be higher than the cost of adapting to the objectives set for Poland by 2030. The development of renewable energy sources can be an important factor for the development of distributed energy production, and in particular for Prosumers. It can contribute to the development of regions. However, it requires an appropriate support system. The government's Strategies for Responsible Development announced in February 2017 adopted a model for the further development of centralized power, based on carbon sources. Support for renewable sources will be limited to energy clusters, energy co-operatives, and sources with stable production characteristics, but with high production costs. Since state policy does not foresee adequate support for the development of renewable energy, the responsibility for this development should be taken by the regions.

Keywords: odnawialne źródła energii, koszty, polityka regionalna
[renewable energy sources, costs, regional policy]
JEL: Q42, Q56, R11

Robert Tomanek

Ocena skuteczności równoważenia mobilności na obszarach metropolitalnych za pomocą bezpłatnego transportu zbiorowego

Rozwój miast, a zwłaszcza rozwój metropolitalny powoduje powstawanie barier mobilności. W szczególności konieczne jest równoważenie mobilności z wykorzystaniem niskoemisyjnych podsystemów transportowych. Równoważenie mobilności wymaga podejścia systemowego i stosowania różnych instrumentów. Jednym z nich jest cena usług publicznego transportu zbiorowego, w tym dyskutowana żywo propozycja wprowadzania bezpłatnego transportu zbiorowego w miastach. W Polsce zamiar wprowadzania bezpłatnego transportu zbiorowego zgłaszają coraz szerzej władze kolejnych miast uzasadniając to chęcią ograniczenia ruchu samochodów i tym samym zrównoważenia mobilności. Jednak skutki takich decyzji są wielokierunkowe i długookresowe, tymczasem argumenty uzasadniające efektywność bezpłatnego transportu miejskiego w równoważeniu mobilności nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia w badaniach naukowych.

Evaluation of the Effectiveness of Sustainable Mobility in Metropolitan Areas
by Means of Free Fare Public Transport

Urban development, especially metropolitan development, creates barriers to mobility. In particular, it is necessary to sustain mobility with low carbon transport subsystems. Sustainable mobility requires a systematic approach and the use of different instruments. One is the price of public transport services, including the keenly discussed proposal of introducing free public transport in the cities. In Poland, the intention of introducing free public transport is reported more and more by the authorities of subsequent cities, justifying this desire to limit car traffic and thus to balance mobility. However, the effects of such decisions are multidirectional and long-term, while the arguments justifying the effectiveness of free urban transport in balancing mobility are not unambiguously confirmed by scientific research.

Keywords: transport publiczny, zrównoważona mobilność, bezpłatny transport zbiorowy
[public transport, sustainable mobility, free fare public transport]
JEL: O18, R4

Łukasz Mach

Idea ekonomii współdzielenia w obszarze najmu krótkookresowego

Głównym celem przeprowadzonych badań jest identyfikacja nowych usług oferowanych na rynku najmu krótkookresowego, które wykreowała strona podażowa, udostępniając do najmu prywatne zasoby mieszkaniowe. Idea współużytkowania prywatnych zasobów mieszkaniowych, wpisując się w filozofię ekonomii współdzielenia, niewątpliwie wpływa na przewartościowanie zasad gospodarowania w badanym obszarze. Wpływ ten skutkuje m.in. wzrostem działań przedsiębiorczych poprzez dynamiczny wzrost liczby podmiotów na rynku najmu oraz tworzeniem usług innowacyjnych przez podmioty na nim działające. Przeprowadzone badania pozwoliły na parametryzację takich cech jak: cena najmu, atrybuty zasobów do wynajęcia, poziom uzyskiwanych zniżek za najem. Badania wykonano dla danych ofertowych najmu, które uzyskano z baz Airbnb dla 16 miast wojewódzkich.

The Idea of Sharing Economy in the Area of Short-Term Housing Rental

The principal goal of the conducted studies was to identify the new type of service offered in the market of short-time housing rental, which has been launched by the supply-holders who render their private housing resources available to general public. The idea of co-sharing the private housing resources, by writing into the philosophy of sharing economy, undoubtedly influences the revaluation of principles of economy within the studied sphere. This impact results, among others, in an increase in entrepreneurship-related activity through a dynamic quantitative growth in the number of entities in the rental market as well as in provision of innovative services by subjects developing their business activity in this market. The studies which were carried out have allowed to make parametrization such features as: the price of rental, attributes of the resources designed for rental, the level of obtained reductions for renting. The studies were conducted with the use of data related to the housing rental on offer, which are available from the Airbnb databases for the 16 capital cities of Polish voivodships.

Keywords: najem krótkookresowy, ekonomia współdzielenia, zasoby mieszkaniowe
[short-term housing rental, sharing economy, housing resources]
JEL: L85, R3

Sabina Klosa, Katarzyna Widera

Zróżnicowanie regionów pod względem poziomu innowacyjności
i przedsiębiorczości

Celem artykułu jest analiza zróżnicowania regionów Polski pod względem innowacyjności i przedsiębiorczości. Przy doborze zmiennych diagnostycznych posłużono się wskaźnikami zawartymi w Regionalnym Indeksie Innowacji z raportu Komisji Europejskiej. Do badań wykorzystano dane GUS. Korzystając z metody analizy wielowymiarowej obliczono wskaźnik innowacyjności i przedsiębiorczości dla badanych obiektów. Badaniem objęto rok 2012 i 2014. Dokonano podziału regionów Polski na grupy podobieństw ze względu na badany wskaźnik.

The Diversity of the Regions by Level of Innovation and Entrepreneurship

The aim of the article is to analyze the diversity of Polish regions in terms of innovation and entrepreneurship. In the selection of diagnostic variables, indicators included in the Regional Innovation Index from the European Commission's report were used. The Central Statistical Office of Poland (GUS) data were used for the study. Using the multidimensional analysis method, the indicator of innovation and entrepreneurship for the studied objects was calculated. The study covered the years 2012 and 2014. The regions of Poland were divided into groups of similarities due to the indicator being studied.

Keywords: innowacyjność, przedsiębiorczość, Regional Innovation Scoreboard (RIS), metoda Hellwiga
[innovation, entrepreneurship, Regional Innovation Scoreboard, Hellwig’s method]
JEL: C1, C10, R58

Mariusz Zieliński

Zmiany poziomu bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym

Celem artykułu jest analiza zmian poziomu i struktury bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym w latach 2005–2015. Struktura bezrobocia według czasu pozostawania bez pracy jest o tyle istotna, że w warunkach zmniejszającej się (ze względów demograficznych) podaży pracy, rosnący udział bezrobocia długookresowego utrudnia przesunięcie bezrobotnych do zasobów pracujących, co może stanowić barierę rozwojową dla gospodarki. Hipotezą postawioną w artykule jest twierdzenie, że zmniejszeniu poziomu bezrobocia towarzyszy wzrost udziału bezrobocia długookresowego i pogorszenie jego struktury, w postaci zwiększenia udziału osób o niskim wykształceniu i w wieku niemobilnym. W artykule wykorzystano statystykę opisową w oparciu o metodę indeksową, a także analizę korelacji między wzrostem PKB, poziomem bezrobocia ogółem i poziomem bezrobocia długookresowego. Do analizy wykorzystano dane publikowane przez GUS w Rocznikach Statystycznych Województw. Wyniki badań pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotezy o wzroście udziału bezrobocia długookresowego i pogorszenia jego struktury w postaci wzrostu udziału osób w wieku niemobilnym. Nie potwierdziła się część hipotezy o pogorszeniu struktury bezrobocia długookresowego w przekroju według wykształcenia.

Changes in the Level of Long-Term Unemployment in Poland
in the Regional Perspective

The aim of the article is to analyze changes in the level and structure of long-term unemployment in Poland in the regional perspective in the years 2005–2015. The structure of unemployment according to the duration of unemployment is important in the context of the diminishing (due to demographic processes) labor supply, the increasing share of long-term unemployment makes it difficult to shift the unemployed to employees, which may constitute a development barrier for the economy. The hypothesis in the article is that the decrease in unemployment is accompanied by an increase in the share of long-term unemployment and a deterioration of its structure, in the form of increased participation of people with low education and in the non-mobile age. The article uses descriptive statistics based on the index method, as well as the analysis of the correlation between GDP growth, total unemployment and long-term unemployment. The data published by the Central Statistical Office in Statistical Yearbooks of the Regions-Poland was used for the analysis. The results of the study allowed a positive verification of the hypothesis of an increase in the share of long-term unemployment and a deterioration of its structure in the form of an increase in the proportion of people in the non-mobile age. Part of the hypothesis about the deterioration of the structure of long-term unemployment in the form of increased participation of people with low education was not confirmed.

Keywords: bezrobocie długookresowe, struktura bezrobocia długookresowego, regionalny rynek pracy, efekt histerezy
[long-term unemployment, long-term unemployment structure, regional labor market, hysteresis effect]
JEL: E24, J11, J22, J64, J70, R23

Joanna Szafran

Projekty hybrydowe — montaż partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju lokalnego i regionalnego

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) rozwija się w Polsce dynamicznie, w odpowiedzi na rosnące potrzeby inwestycyjne przede wszystkim samorządów lokalnych i regionalnych, które napotykają na ograniczenia know-how, budżetowe i związane z zapewnieniem wkładu własnego projektów współfinansowanych z budżetu UE. Dalszemu jego rozwojowi sprzyjają zmiany w regulacjach UE i krajowych na lata 2014–2020, promujące realizację projektów PPP współfinansowanych z funduszy, inicjatyw i instytucji europejskich, tzw. projektów hybrydowych (mieszanych). Celem publikacji jest ukazanie specyfiki takich projektów i ich znaczenia na rynku PPP, w kontekście szerszego ich stosowania w bieżącej perspektywie finansowania krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Analiza źródeł prawa UE i krajowego oraz analiza ilościowa i strukturalna rynku PPP i projektów hybrydowych pozwoliła na przedstawienie modelowych rozwiązań oraz wskazanie zalet i barier realizacji takich projektów przez samorządy. Dzięki dofinansowaniu przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności hybrydy wyróżnia duża wartość umów zawieranych w sektorach IT, gospodarce odpadami, energetyce i rewitalizacji, które obok transportu i ochrony zdrowia są preferowanymi kierunkami wsparcia UE.

Blended Projects — Blending Public-Private Partnership and EU Funds to Local and Regional Development Projects

Public-private partnership (PPP) is developing dynamically in Poland, in response to the growing investment needs of primarily local and regional authorities, which face limitations of know-how, budget constrains and the provision of own contribution of projects co-financed from the EU budget. Its further development is fostered by changes in EU and national regulation for 2014–2020, which promote the implementation of PPP projects co-financed from the European funds, initiatives and institutions — the so-called blended project. The purpose of the publication is to show the specifics of such projects and their significance in the PPP market, in the context of their wider range of application in the current perspective of financing national and regional operational programs. An analysis of the sources of EU and national law, as well as the quantitative and structural analysis of the PPP market and blended projects, allowed to present model solutions, indication of advantages and barriers to the implementation of such projects by local authorities. Thanks to funding from the ERDF and the Cohesion Fund, the blended projects are distinguished by the high value of contracts concluded in the IT, waste management, energy and regeneration sectors which are, apart from transport and healthcare, preferred direction of the EU assistance.

Keywords: partnerstwo publiczno-prywatne, projekty hybrydowe, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
[public-private partnership, blended project, European Structural and Investment Funds]
JEL: H7, H44, H54

Danuta Szwajca

Zaangażowanie w rozwój lokalny jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa

Reputacja to obecnie jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, który stanowi źródło jego wartości oraz długotrwałej przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera reputacja przedsiębiorstwa jako organizacji społecznie odpowiedzialnej. Jednym z istotnych obszarów tej odpowiedzialności jest udział w rozwoju lokalnym poprzez różne sposoby działania i współpracy z przedstawicielami lokalnych społeczności. Celem artykułu jest identyfikacja form zaangażowania sfery biznesu w rozwój regionu w kontekście budowania reputacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych przez firmy działające na polskim rynku. Dla realizacji tego celu zastosowano następujące metody badawcze: kwerendę literatury przedmiotu oraz analizę wyników badań wybranych ośrodków badawczych.

Involvement in Local Development as a Tool for Building the Corporate Reputation

Reputation is now one of the company's most valued assets, which is the source of its value and long-term competitive advantage. In recent years, the reputation of a company as a socially responsible organization is of particular importance. One of the important areas of this responsibility is to participate in local development through various ways of activities and cooperation with representatives of local communities. The aim of the article is to identify forms of involvement of the business sphere in the region development in the context of building corporate reputation with particular emphasis on the good practices of companies operating on the Polish market. To achieve this goal the following methods were used: query literature and analysis of test results of selected research centers.

Keywords: reputacja przedsiębiorstwa, rozwój regionalny, lokalne społeczności
[corporate reputation, regional development, local communities]
JEL: L31, M14, O18

Barbara Kryk

Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

W nowym paradygmacie rozwoju i zarządzania terytorialnego istotną rolę przypisuje się współpracy z organizacjami pozarządowymi, upatrując w nich czynnika rozwoju lokalnego. Warto więc wiedzieć co sądzą władze lokalne na ten temat, dlatego celem artykułu jest ocena współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w kontekście współczesnego paradygmatu rozwoju i zarządzania terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W opracowaniu wykorzystano metody analizy literatury, badań ankietowych oraz dedukcji. Badania umożliwiły syntetyczną ocenę istniejącej sytuacji w badanym zakresie.

Cooperation of Local Governments with Non-Governmental Organizations
in the Zachodniopomorskie Voivodship

In the new paradigm of development and territorial management, cooperation with NGOs is important, as they see local development as a factor. It is worth to know what local authorities think about this, so the aim of this article is to evaluate the cooperation of local government units with non-governmental organizations in the context of the contemporary paradigm of development and territorial management on the example of the Zachodniopomorskie Voivodship. Literature, survey and deduction methods were used in the study. Research has allowed a synthetic assessment of the current situation in the surveyed area.

Keywords: paradygmat rozwoju, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe, współpraca transgraniczna
[development paradigm, local governments, non-governmental organizations, cooperation]
JEL: R59

Adam Przybyłowski, Katarzyna Królikowska

Stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej
na przykładzie województwa pomorskiego

Innowacyjność jest bardzo ważnym elementem współczesnej gospodarki, która rozwija się dzięki inwestycjom w badania i rozwój, a także na bazie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Obecnie w Polsce pojawia się coraz więcej instytucji, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w dążeniu do innowacyjności. Celem publikacji jest ukazanie specyfiki ośrodków innowacji na przykładzie instytucji funkcjonujących w Trójmieście (woj. pomorskie). Metodą zastosowaną w pracy były badania ankietowe, a narzędziem badawczym — kwestionariusz ankietowy. Przyjętą hipotezę zakładającą, iż ośrodki te stymulują działania innowacyjne przedsiębiorców i osób inicjujących aktywność biznesową, zweryfikowano pozytywnie. Uzyskane wyniki wskazują, iż najistotniejszym czynnikiem jest dogodna lokalizacja oraz możliwość nawiązania nowych, wartościowych kontaktów biznesowych. Tak korzystne i zauważalne opinie wśród pracowników ośrodków udowadniają, że spełniają one swoją rolę i są w stanie stymulować polską gospodarkę, która dzięki rozwojowi nauki i techniki staje się coraz bardziej konkurencyjna.

Innovative Centers — Pomorskie Region Case Study

At present innovation is a very important element of modern economy that is developing thanks to investment in research and development and also on the basis of technology transfer and commercialization of knowledge. Currently there are more and more institutions in Poland aimed at supporting entrepreneurs in pursuit of innovation. The purpose of the publication is to show the innovation centers on the example of institutions operating in the Tri-City (Gdańsk, Gdynia, Sopot). The hypothesis that these centers stimulate the innovative activities of entrepreneurs and business initiates has been confirmed. The method used in the work was survey and a research tool — questionnaire survey. The results show that the most important factor is the convenient location and the possibility of establishing new, valuable business contacts. Such favorable and noticeable opinions among the staff of the centers prove that they fulfill their role and are able to stimulate the Polish economy, becoming more and more competitive thanks to the development of science and technology.

Keywords: ośrodki innowacji, województwo pomorskie, badania ankietowe
[innovations, Tri-City agglomeration (Gdańsk, Gdynia, Sopot), innovative centers, research survey]
JEL: O43

Marzena Szewczuk-Stępień, Agnieszka Walewska

Budowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych
poprzez działania B+R+I. Aspekty praktyczne

Znalezienie skutecznego sposobu budowania trwałej przewagi konkurencyjnej to jedno z najtrudniejszych wyzwań z jakimi muszą mierzyć się obecnie przedsiębiorcy. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy działania badawczo-rozwojowe i skoncentrowanie się na wdrażaniu innowacji może dać przedsiębiorstwom wymierne efekty na drodze do uzyskania konkurencyjnej pozycji rynkowej. Postawiono tezę, która brzmi; działalność B+R+I pozwala skutecznie budować przewagę konkurencyjną podmiotów gospodarczych oraz starano się ją udowodnić. Przeprowadzono analizę i ocenę uwarunkowań zewnętrznych (tzw. klimat do wdrażania — obecna sytuacja określona na podstawie charakterystyki danych statystycznych w obszarze działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, wybranych dostępnych narzędzi w postaci dotacji unijnych na innowacje i działalność B+R+I) oraz analizę przypadku w oparciu o case study wybranego przedsiębiorstwa. W podsumowaniu zawarto spostrzeżenia dokonane po przeprowadzeniu przedmiotowych analiz.

A Comparative Analysis of Research and Development Activities
in Poland and the Czech Republic in the Years 2006–2014

Finding an efficient way to build a lasting competitive edge is one of the most demanding tasks that entrepreneurs face these days. This study makes an attempt at finding an answer to the question whether research and development activities and focus on innovation implementation may offer quantifiable results for companies on the way to acquire a competitive market position. A thesis was put forward that R&D&I activities allow for effective construction of competitive edge of companies and attempts were made proving it. An analysis and evaluation of external determinants was made (the so-called climate for implementation — current situation determined on the basis of characteristics of statistical data in the area of research and development activities in Poland, selected available tools in the form of EU subsidies for innovations and R&D&I activities) and analysis of a case based on a case study of a selected company. The recapitulation includes remarks made after the performance of the analyses in question.

Keywords: konkurencyjność gospodarki, badania i rozwój, innowacje w przedsiębiorstwach
[economy competitiveness, research and development, innovation in companies]
JEL: O30, O52, R11

Karina Bedrunka, Krzysztof Malik

Projekty zdrowotne w województwie opolskim. Metody realizacji

Polityka rozwoju jest w dużej mierze uzależniona od procesów demograficznych. Już na poziomie władz regionalnych decyzje o planowanych działaniach, w tym realizacja inwestycji i organizacja świadczenia usług publicznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), muszą być podejmowane z uwzględnieniem zmian ludnościowych. Przede wszystkim nowym wyzwaniom powinna sprostać polityka zdrowotna realizująca systemowe działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zagrożeń i chorób, adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców. Zastosowanie w polityce regionalnej zintegrowanego podejścia sprzyja realizacji wieloaspektowych, kompleksowych działań projektowych, również w obszarze zdrowia. W regionalnych programach operacyjnych w perspektywie 2014–2020, są one wdrażane w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych. Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób są przygotowywane i realizowane projekty zdrowotne w oparciu o Regionalne Programy Zdrowotne w województwie opolskim. Celem praktycznym, jest sformułowanie rekomendacji w jaki sposób projekty powinny być przygotowywane i realizowane, a także zaproponowanie rozwiązań dotyczących przygotowywania i realizacji projektów tak aby pozwalały na efektywne wdrożenie Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Health Projects in the Opolskie Voivodship. Methods of Implementation

Regional policy is largely dependent on demographic processes. Decisions on planned actions (including the implementation of investments and the organization of public services by local government units), must be undertaken locally and take into account population changes. First and foremost, the new health challenges should be addressed by health policies which introduce systemic health promotion and disease prevention programmes addressed to the widest possible audience. Applying an integrated approach into the regional policy is conducive to the implementation of multi-faceted, comprehensively designed activities including the area of health. In the Regional Operational Programmes for 2014–2020, these activities are implemented under the Regional Health Programmes. The aim of the research is to demonstrate how health projects are set up and implemented under the Regional Health Programmes in the Opolskie Voivodship. On practical ground the research aims at formulating recommendations on how projects should be designed and implemented. The research also provides solutions for the set up and launch of projects in order to implement regional health programmes effectively.

Keywords: rozwój świadomy demograficznie, projekty unijne, regionalne programy zdrowotne
[demographic awareness, EU projects, regional health programs]
JEL: I12, J11, H51

Łukasz Dymek

Uwarunkowania decyzyjne inwestycji w obszarze sportu i rekreacji
na przykładzie gminy Głuchołazy

Działania inwestycyjne w obszarze sportu i rekreacji są bardzo pożądane społecznie. Niemniej działania w tym obszarze odznaczają się wysokimi kosztami budowy infrastruktury oraz znacznymi kosztami utrzymania. W wymiarze finansowym realizacja takich przedsięwzięć jest nieopłacalna. Natomiast z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, gminy posiadające odpowiednią ilość obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odznaczają się wyższym poziomem jakości życia mieszkańców. Artykuł prezentuje analizę uwarunkowań jakie mają wpływ na podejmowanie decyzji przez gminy w zakresie realizacji przedsięwzięcia z obszaru infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Ukazuje złożoność problemów jakie powinien rozwiązać decydent podejmując się budowy tego typu obiektów.

The Determinants of Investment Decisions in the Area of Sport and Recreation on the Example of the Głuchołazy Commune

Investment activities in the field of sport and recreation are very socially desirable. However, activities in this area are characterized by high infrastructure costs and significant maintenance costs. In financial terms, the implementation of such projects is unprofitable. On the other hand, from a socio-economic point of view, municipalities with adequate facilities for sports and recreation are characterized by a better life quality for residents. The article presents an analysis of the determinants that influence the decision-making process by communities in terms of implementation of a project in the field of sports and recreation infrastructure. It shows the complexity of the problems that a decision maker has to deal with while constructing such objects.

Keywords: rozwój lokalny, inwestycje, gmina, podejmowanie decyzji
[local development, investments, commune, decision-making]
JEL: H74

Anna Jasińska-Biliczak, Hana Stverkova, Ilona Winiarczyk

Foreign Investment of Hi-Tech Enterprises as the Source of Knowledge Transfer to the Region — Opolskie Voivodship Case Study

Article’s aim is the critical analysis of the literature and case study of the knowledge transfer issue into Opolskie Voivodship by foreign investment of the hi-tech sector. To illustrate such undertaken problem the role and a place of knowledge transfer and high technologies sector as the factor having an impact on development of the region was discussed. Enterprises — foreign investors — are the source of the knowledge for human capital of the region, and because of that for enterprises of the region. There also will be pointed the practical example from Opolskie Voivodship, at the base of knowledge transfer by hi-tech enterprise into Opolskie Voivodship. After such stated analysis it is possible to state that foreign investment of hi-tech sector and knowledge transfer to region being their consequence, constitute actual field of scientific interests. As the pro-innovative action it is simultaneously the field of the mutual cooperation of hi-tech sector and regional economy. Interactions of these subjects are important not only from the point of view of mutual benefits, such as knowledge transfer by the side of regional economy and economic benefits, including those connected to regional human capital, by the side of hi-tech sector. Thus foreign investment of that sector can be pointed as the source of innovation, know-how and knowledge transfer, but also as the engines of social and economic changes in the region.

Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw wysokiej technologii źródłem transferu wiedzy do regionu — studium przypadku w regionie opolskim

Artykuł ma na celu krytyczną analizę literatury oraz studium przypadku transferu wiedzy do województwa opolskiego poprzez inwestycje dokonywane przez zagraniczne przedsiębiorstwa sektora wysokich technologii. Dla zobrazowania podjętego problemu omówione zostały rola i miejsce transferu wiedzy jako czynnika mającego wpływ na rozwój regionu oraz na sektor wysokich technologii. Zaliczane do tego sektora przedsiębiorstwa — inwestorzy zagraniczni — stanowią źródło wiedzy dla kapitału ludzkiego regionu, a przez to dla przedsiębiorstw regionu. Podjęty temat zaprezentowany został także w ujęciu praktycznym, na podstawie przykładu transferu wiedzy przez przedsiębiorstwo wysokich technologii do województwa opolskiego (case study). Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycje zagraniczne sektora wysokich technologii i wynikający z nich transfer wiedzy do regionu powinny być ważnym problemem naukowym. Tak rozumiane działanie proinnowacyjne jest także obszarem dwustronnej współpracy: omawianego sektora i gospodarki regionu. Jego następstwem są obustronne korzyści ekonomiczne, w tym związane z regionalnym kapitałem ludzkim, po stronie sektora hi-tech. Tym samym inwestycje zagraniczne tego sektora mogą zostać wskazane jako źródło innowacji, transferu wiedzy i know-how, ale i jako motory zmian społecznych i ekonomicznych w regionie.

Keywords: foreign investment, knowledge transfer, high technology sector, regional economy
[inwestycje zagraniczne, transfer wiedzy, sektor wysokich technologii, gospodarka regionalna]
JEL: F63, L26, O31

Jan Andreasik

Ontologia BHP na podstawie normy PN-N-18001

W pracy przedstawiono projekt ontologii BHP opracowanej na podstawie normy PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Ontologię zdefiniowano w języku OWL (Ontology Web Language). Przedstawiono odpowiednio diagramy klas, diagramy właściwości obiektowych oraz właściwości typu danych. Zaprezentowano odpowiednie wizualizacje ontologii oraz przykłady definiowania pojęć i relacji.

The OHS Ontology Based on the Polish Standard PN-N-18001

In the paper, the design of the OHS ontology based on the Polish Standard PN-N-18001 (the OHS management system) is shown. The ontology is defined using the Web Ontology Language (OWL). Diagrams of classes, object properties, and data properties are presented, respectively. Proper visualizations of the ontology as well as examples of definitions of classes and relations are depicted.

Keywords: BHP, OWL, ontologia, polska norma
[OHS, OWL, ontology, Polish Standard]
JEL: D8

Małgorzata Adamska

Badanie zapotrzebowania na usługi oparte na wiedzy
w przedsiębiorstwach województwa opolskiego

W pracy zaprezentowane i omówione zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego, w ramach opracowania ekspertyzy utworzenia i funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego na Politechnice Opolskiej. Dotychczasowe doświadczenia wynikające z aktywnej współpracy z przedsiębiorstwami regionu, wskazują na problem niewystarczającego dopasowania oferty przygotowanej przez jednostki sektora usług badawczych do potrzeb regionalnej gospodarki. Celem opracowania jest omówienie wybranych zagadnień będących przedmiotem badania, którego wyniki stanowią ważne źródło wiedzy dla procesów kreowania współpracy w obszarze efektywnego transferu wiedzy na linii nauka-biznes. Stanowi to o zdolności przedsiębiorstw do konkurowania w nowoczesnej przestrzeni gospodarczej z wykorzystaniem dostępnego w otoczeniu gospodarczym „know-how”.

Studies of the Demand for Knowledge-Based Services
in Enterprises of the Opolskie Voivodship

The article presents and discusses the results of the survey conducted by the computer assisted telephone interview system, that was the part of the expertise devoted to establishment and functioning of the Competence Center (CK) at Opole University of Technology. The experience gained from active cooperation with enterprises of the region, indicates the problem of insufficient matching of the offer prepared by the research sector units to the needs of the regional economy. The aim of the article is to discuss selected issues of research, the results of which are an important source of knowledge for the process of creating an effective cooperation in the area of knowledge transfer between science-business. This represents the enterprises ability to compete in modern economic space, using the know-how available in the business environment.

Keywords: przedsiębiorstwo, zarządzanie wiedzą, usługi badawcze, współpraca
[enterprise, knowledge management, research services, cooperation]
JEL: M2