okładka t. 17 nr 1

Security and protection of the external border of the European Union is a consequence of the adopted legal regulations, practical solutions and ergonomic operational skills of competent institutions and organizations, and in the first place border and police services at the level of the EU and individual countries. The exploration of cross-border threats argues the foreground role of illegal immigration. This broad concept is understood as crossing the external border in breach of law. Defining the concept of irregular/illegal migration requires referring to the broader aspect of migration, in which the term “immigration policy” is used as a synonym for migration policy and contains two components. The first is the migration control policy—i.e., the rules and procedures governing the inflow of foreigners (selection and entry rules). The second is the foreigners policy for those already located on the territory of particular country. As part of these two components, illegal migrants have to be coped with—i.e., with foreigners who, try to cross the border against the laws and procedures in force in a particular country or have got already to the territory and stay within it.

fragment artykułu
The Management of Border Protection in the European Union on the Example of the Eastern Border of the Republic of Poland

 

Spis treści

Andrzej Miszczuk, Andrzej Jakubowski

Borders and Border Cities in Transition: towards a Typology

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak

Convergence of the Standard of Living in Polish NUTS 2 Regions

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Piotr Witkowski

The Management of Border Protection in the European Union
on the Example of the Eastern Border of the Republic of Poland

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Jan Andreasik

Operationalization SECI Model of Knowledge Management
by Enterprise Ontology

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

Daria Andriivna Arziantseva [Дар’я Андріївна Арзянцева]
Nataliya Petrivna Zakharkevych [Наталія Петрівна Захаркевич]

Assessment of Economic Security of Regions. The Case of Ukraine

streszczenie/abstract »     pełny tekst »

 

Streszczenia

Andrzej Miszczuk, Andrzej Jakubowski

Borders and Border Cities in Transition: towards a Typology

The objective of the paper is an attempt to develop a typology of border cities. The typology will focus upon geopolitical determinants and their outcomes viewed in static and dynamic terms, all in the theoretical aspect. The synthesis of both approaches enabled 18 possible types of border cities to be isolated. Three of these were discussed in the form of case studies (Cieszyn, Chełm, Przemyśl).

Granice i miasta graniczne w procesie przemian — próba typologii

Celem artykułu jest podjęcie próby typologii miast przygranicznych, skoncentrowanej na uwarunkowaniach geopolitycznych i ich skutkach — w wymiarze teoretycznym — w ujęciu statycznym i dynamicznym. Synteza obu ujęć pozwoliła na wyodrębnienie 18 potencjalnych typów miast przygranicznych. Trzy spośród nich zostały przedstawione w formie studiów przypadku (Cieszyn, Chełm, Przemyśl).

Keywords: border cities, typology, peripherality, antecedent boundary, subsequent boundary
[miasta przygraniczne, typologia, peryferyjność, granica antecendentna, granica subsekwentna]

https://doi.org/10.35480/BRAiP-2019.17.1-720

JEL: R11, R58

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak

Convergence of the Standard of Living in Polish NUTS 2 Regions

The authors of the article made an attempt to verify the hypothesis that in 2006–2016 in Poland there was convergence of the standard of living of residents of voivodships (NUTS 2 regions). The values of the measure of the standard of living calculated by the authors by dynamic development pattern method were used to assess the standard of living in the analyzed period. Beta-convergence was verified by cross-section absolute and conditional spatial models of convergence of SAR and SARAR types. Sigma-convergence was verified by measures of dispersion and concentration of the standard of living in 2006–2016. The calculations made point to occurrence of beta- and sigma-convergence of the standard of living in Polish voivodships. However, the estimated values of index of convergence and yearly average rate of convergence of the standard of living seem to be quite high; in fact, much higher than expected. It may be a consequence of clustering phenomenon, which we probably observed.

Konwergencja poziomu życia w regionach NUTS 2 w Polsce

W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy iż w latach 2006–2016 w Polsce nastąpiła konwergencja poziomu życia mieszkańców województw (regionów NUTS 2 ). Do oceny poziomu życiu w analizowanym okresie wykorzystano obliczone przez autorów za pomocą metody dynamicznego wzorca rozwoju wartości miernika poziomu życia. Efekt konwergencji typu beta weryfikowano za pomocą przekrojowych absolutnych i warunkowych przestrzennych modeli konwergencji typu SAR and SARAR. Efekt konwergencji typu sigma weryfikowano za pomocą miar dyspersji i koncentracji poziomu życia w latach 2006–2016. Przeprowadzone obliczenia wskazują na występowanie beta i sigma konwergencji poziomu życia w polskich województwach. Jednakże oszacowane wartości współczynnika beta oraz średnioroczne tempo konwergencji poziomu życia wydają się wysokie, znacznie wyższe niż oczekiwano. Może to być skutkiem zaobserwowanego zjawiska klasteryzacji.

Keywords: standard of living, convergence models, NUTS 2 regions in Poland (voivodships)
[poziom życia, modele konwergencji, regiony NUTS 2 w Polsce]

https://doi.org/10.35480/BRAiP-2019.17.1-721

JEL: A13, C23

Piotr Witkowski

The Management of Border Protection in the European Union
on the Example of the Eastern Border of the Republic of Poland

The aim of the article is to present the synthetic instruments of managing the external protection of the European Union’s borders and to analyze the level of this protection on the example of identified threats. The current status of this problem is determined by successive immigration crises, modifications of actions taken by organized crime in the field of cross-border illegal/irregular movement of people and goods. The management of the external border protection is particularly important in Polish conditions in which the eastern border is the most important part of the land border of the European Union and the Schengen area. The conducted research allows to verify the research thesis that in relation to the eastern border of the Republic of Poland the actions taken by the European Union institutions, national authorities and uniformed formations contributed to the increase of the level of its protection, which at the same time increases the safety of cross-border movement of people and goods.

Zarzadzanie ochroną granic w Unii Europejskiej
na przykładzie wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej

Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie instrumentów zarządzania ochroną zewnętrzną granic Unii Europejskiej oraz analiza poziomu tej ochrony na przykładzie zidentyfikowanych zagrożeń. Aktualność tej problematyki wyznaczają kolejne kryzysy imigracyjne, modyfikacje działań podejmowanych przez zorganizowaną przestępczość w zakresie transgranicznego nielegalnego/nieregularnego przemieszczania się osób i towarów. Zarządzanie ochroną granicy zewnętrznej jest szczególnie istotne w polskich warunkach, w których granica wschodnia stanowi najważniejszy odcinek lądowej granicy Unii Europejskiej i obszaru Schengen.Przeprowadzone badania pozwalają na weryfikację tezy, że w odniesieniu do wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej działania podejmowane przez instytucje Unii Europejskiej oraz krajowe organy i formacje mundurowe wpłynęły na zwiększenie poziomu jej ochrony, co jednocześnie podnosi bezpieczeństwo transgranicznego przemieszczania osób i towarów.

Keywords: management of the external border of the European Union, the eastern border of the Republic of Poland, protection of the safety of cross-border movement of people and goods, cross-border crimes, illegal/irregular immigration, smuggling of goods, arms and ammunition
[zarządzanie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, wschodnia granica Rzeczpospolitej Polskiej, ochrona bezpieczeństwa transgranicznego przemieszczania osób i towarów, przestępstwa transgraniczne, nielegalna/nieregularna imigracja, przemyt towarów, przemyt broni i amunicji, towary akcyzowe]

https://doi.org/10.35480/BRAiP-2019.17.1-722

JEL: F02, F22

Jan Andreasik

Operationalization SECI Model of Knowledge Management
by Enterprise Ontology

The paper contains the proposition of solving the problem of operationalization of the SECI model of knowledge creation in a new scope — i.e., in relation to knowledge about managing an SME enterprise in conditions of uncertainty. This knowledge includes the assessment of the enterprise in the potential — risk space of operational activity. This problem was solved theoretically by developing the original A–E–AE enterprise ontology and practically by constructing the SOK-P1 system, which was used in the advisory practice for SME sector enterprises in the Lubelskie and Podkarpackie Voivodships.

Operacjonalizacja modelu zarządzania wiedzą SECI
z zastosowaniem ontologii przedsiębiorstwa

Artykuł zawiera opis prac autora, które dotyczą projektu operacjonalizacji modelu kreowania wiedzy SECI poprzez zastosowanie ontologii przedsiębiorstwa. Autor zdefiniował oryginalną ontologię dziedzinową A–E–AE (Agent – Ekspert – Akt Wyjaśniania), która stanowi reprezentację wiedzy o przedsiębiorstwie. Model SECI zostaje rozwinięty proceduralnie poprzez wprowadzenie modułów: interpretacji danych i szacowania ocen, obliczania progów klas w procedurze sortowania, przyporządkowania charakterystycznych wzorców (trajektorii wyników przedsiębiorstwa) oraz modułu wyjaśniania z zastosowaniem techniki CBR (Case Based Reasoning). Artykuł charakteryzuje 8 prac autora, w których przedstawiono dokładne procedury operacjonalizacji modelu SECI zarządzania wiedzą w odniesieniu do oceny kondycji przedsiębiorstwa.

Keywords: operationalization of the SECI model, A-E-AE enterprise ontology, CBR system, semantic knowledge management model
[model zarządzania wiedzą SECI, ontologia przedsiębiorstwa, operacjonalizacja modelu zarządzania wiedzą]

https://doi.org/10.35480/BRAiP-2019.17.1-723

JEL: M15, O32

Daria Andriivna Arziantseva [Дар’я Андріївна Арзянцева]
Nataliya Petrivna Zakharkevych [Наталія Петрівна Захаркевич]

Assessment of Economic Security of Regions. The Case of Ukraine

The authors propose to assess the level of economic security of regions by means of calculating the integral index of security. The proposed approach includes six consecutive steps: definition of the system of indicators affecting the level of economic security of a region; formation of a statistical array of estimated indicators; standardization of estimated indicators; calculation of weighting coefficients for each of the indicator using the expert method; determination of the intermediate and integral index of the level of economic security of a region; interpretation of the results of assessment and rating of regions by level of economic security. The roposed method was developed on the data of Ukrainian regions.

Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego regionów. Przykład Ukrainy

W artykule autorzy zaproponowali metodę oceny poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego regionów za pomocą syntetycznego indeksu bezpieczeństwa. Zaproponowana metoda oceny składa się z sześciu etapów: specyfikacja systemu wskaźników wpływających na bezpieczeństwo regionu; budowa tablicy wartości wskaźników; standaryzacja wskaźników; obliczenie systemu wag dla analizowanego zestawu wskaźników; obliczenie cząstkowych i syntetycznego indeksu bezpieczeństwa; interpretacja wyników i ocena bezpieczeństwa ekonomicznego analizowanych regionów. Zaproponowaną metodę zastosowano do oceny bezpieczeństwa ekonomicznego regionów Ukrainy.

Keywords: economic security, economic development, quality of life of the population, integral index of region’s security
[bezpieczeństwo ekonomiczne, rozwój gospodarczy, jakość życia społeczeństwa, syntetyczny indeks bezpieczeństwa ekonomicznego]

https://doi.org/10.35480/BRAiP-2019.17.1-724

JEL: C65, F52, R11, R58